Jazyk

SI-AT-22

Preklad pôvodného návodu na používanie

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na používanie

V tomto návode na používanie sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na používanie
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na používanie.
Image alternative Číslovanie na obrázkoch upozorňuje na dôležité pracovné kroky alebo konštrukčné prvky dôležité pre pracovné kroky. V texte sú tieto pracovné kroky alebo komponenty označené príslušnými číslami, napr. (3) .
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Jednosmerný prúd

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Adaptívny momentový modul
  SI‑AT‑22
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

 • Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uvedené v návode na používanie rázového uťahovača.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Displej
 2. Kontrolky
 3. Tlačidlo blokovania
 4. Ľavé navigačné tlačidlo
 5. Pravé navigačné tlačidlo
 6. Tlačidlo OK
 7. Tlačidlo skenovania
 8. Skener
 9. Kryt pre rozhranie USB (na obr. odokrytý)
 10. Rozhranie USB typ C
 11. Odblokovacie tlačidlo

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je elektronický modul na kontrolované uťahovanie upevňovacieho materiálu a zaistenie kvality spoja. Používať sa môže výlučne s rázovými uťahovačmi Hilti s doplnkom AT‑22 v označení modelu. Práce sa protokolujú v module a na účely dokumentácie je ich možné načítať pomocou počítačového softvéru AT Documentation Software .
Na tomto module nie je možné manuálne nastaviť konkrétny krútiaci moment!
Na utiahnutie upevňovacích prvkov Hilti používajte na rázový uťahovač iba nadstavce uvedené v návode na používanie príslušného výrobku.
Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti Nuron typového radu B 22, ktoré sú uvedené v návode na používanie rázového uťahovača.

Možné chybné používanie

Nepracujte s týmto výrobkom na vedeniach, ktoré sú pod napätím.
Tento výrobok nie je vhodný na upevňovanie Hilti v atómových elektrárňach! Pre ďalšie informácie sa obráťte na servis firmy Hilti .

Informácie o laseri

Image alternative Trieda lasera 1, zakladajúca sa na norme IEC / EN 60825-1:2014 a zodpovedá CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Kontrolky

Uťahovací modul môže prostredníctvom kontrolných svetiel indikovať rôzne hlásenia alebo stavy.
Stav
Význam
Kontrolky svietia nazeleno.
 • Pri skenovaní: Čiarový kód alebo QR kód alebo Datamatrix kód bol rozpoznaný.
 • Pri skrutkovaní po automatickom vypnutí rázového uťahovača: Uťahovanie sa úspešne ukončilo.
Kontrolky blikajú na červeno.
 • Pri skenovaní: Čiarový kód alebo QR kód alebo Datamatrix kód nebol rozpoznaný.
 • Pri skrutkovaní po vypnutí rázového uťahovača: Skrutkový spoj sa nemohol utiahnuť podľa zvolených nastavení. Príčina môže byť v predčasnom manuálnom vypnutí rázového uťahovača.
Kontrolky blikajú na žlto.
V závislosti od upevňovacieho prvku modul rozpoznal nasledujúce:
 • A) Skrutkový spoj skrutkovej kotvy alebo závitovej tyče s chemickou kotvou bol už utiahnutý a následne opäť uvoľnený. Skrutkový spoj bol potom dotiahnutý podľa definovaných parametrov na dotiahnutie a proces uťahovania bol úspešne dokončený.
 • B) Skrutkový spoj pre inštalačné systémy a kotviace lišty bol už utiahnutý, ale modul nedokáže rozpoznať, že bol použitý správny uťahovací moment. Ak skrutkový spoj nebol utiahnutý nie kalibrovaným momentovým kľúčom alebo kontrolné svetlá modulu nesvietia nazeleno, musí sa skrutkový spoj skontrolovať kalibrovaným momentovým kľúčom a v prípade potreby utiahnuť so správnym inštalačným uťahovacím momentom.

Bzučiak

Uťahovací modul môže prostredníctvom bzučiaka vydávať nasledujúce kontrolné signály ako akustickú spätnú väzbu:
Stav
Význam
Dlhý signál
Potvrdzujúci signál
 • OK
 • Proces úspešne ukončený
 • Kontrolky svietia nazeleno.
2 krátke signály
Výstražný signál 1
 • OK, príp. nie OK, v závislosti od upevňovacieho prvku a použitia (napr. opakované vsadzovanie, nerozpoznaný uťahovací moment. Pozri kapitolu Uťahovanie výrobku v inteligentnom režime )
 • Kontrolky blikajú na žlto.
4 krátke signály
Výstražný signál 2
 • Nie OK
 • Proces zrušený
 • Kontrolky blikajú na červeno.

Rozhranie USB

Uťahovací modul je možné pripojiť k PC rozhranie USB (typ C, USB 2.0). Softvér AT Documentation Software umožňuje o. i. nasledujúce funkcie:
 • Pridávanie dátových súborov pre nové upevňovacie prvky
 • Zmena/aktualizácia už existujúcich dátových súborov
 • Deaktivácia/aktivácia funkcie dokumentovania
 • Načítanie protokolu funkcie dokumentovania
 • Nastavenie hodín v uťahovacom module
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii softvéru AT Documentation Software .
Pod nasledujúcim odkazom môžete stiahnuť softvér:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Rozsah dodávky

Inteligentný uťahovací modul, návod na používanie, stručný návod, USB kábel
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
0,24 kg
Trieda lasera
1
Typ skenera
Kamerový skener (Imager)
Rozhranie USB
Typ C, USB 2.0

Príprava práce

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na výrobku.

Vloženie uťahovacieho modulu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo skratu !
 • Pred nasadením uťahovacieho modulu sa uistite, že kontakty uťahovacieho modulu a kontakty rázového uťahovača sú bez cudzích telies.
Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom uťahovacieho modulu !
 • Skontrolujte, či je uťahovací modul bezpečne vložený do rázového uťahovača.
 • Uťahovací modul nasuňte spredu na uťahovací rázový uťahovač tak, aby počuteľne zaskočil do dorazu.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo skratu !
 • Pred nasadením akumulátora sa uistite, že kontakty akumulátora a kontakty uťahovacieho modulu sú bez cudzích telies.
Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pádom akumulátora !
 • Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený do uťahovacieho modulu.
 • Akumulátor nasuňte spredu na uťahovací modul tak, aby počuteľne zaskočil do dorazu.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte odblokovacie tlačidlo akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor z výrobku.

Odstránenie uťahovacieho modulu

Image alternative
 1. Odstráňte akumulátor.
 2. Stlačte odisťovacie tlačidlo (2) uťahovacieho modulu a držte ho stlačené.
 3. Uťahovací modul vytiahnite z rázového uťahovača smerom dopredu (3) .

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Zapínanie/vypínanie

Zapnutie uťahovacieho modulu

Podmienky : Uťahovací modul je vypnutý, na displeji sa nič nezobrazuje.
 1. Prepínač pravobežného/ľavobežného chodu rázového uťahovača prepnite na pravobežný chod.
 2. Krátko stlačte ovládací prepínač rázového uťahovača.
  • Zapne sa osvetlenie displeja, na displeji sa nakrátko zobrazí úvodná obrazovka Image alternative.
  • Na kontrolu funkcie sa kontrolky na krátku dobu rozsvietia s červenou, žltou a následne zelenou farbou. Zaznie kontrolný signál.
  • Na displeji sa vo výberovom ráme zobrazuje naposledy zvolený prevádzkový režim.
  • Ak sa na displeji zobrazuje porucha:
   • Vyhľadajte zobrazenie na displeji v kapitole Pomoc v prípade porúch .
 3. Zvoľte prevádzkový režim a v prípade potreby ďalšie nastavenia.
 4. Stlačte tlačidlo blokovania Image alternative.
  • Uťahovací modul je zablokovaný, rázový uťahovač je pripravený na prevádzku.

Vypnutie uťahovacieho modulu

Uťahovací modul sa vypne:
 • rázový uťahovač automaticky vypne po dlhšom nepoužívaní
 • odoberie akumulátor
 • keď sa preruší USB spojenie uťahovacieho modulu s PC.

Základná obsluha

V tejto časti sú vysvetlené často používané základné funkcie, aby sa ukázal systém obsluhy. Podrobný opis obsluhy pri určitých činnostiach nájdete v kapitole opisujúcej príslušnú činnosť.
Pripojený rázový uťahovač sa môže používať len vtedy, keď je uťahovací modul zablokovaný. To chráni používateľa pred neželanými zmenami nastavení.
Odblokovanie moduluNa vykonanie nastavení na uťahovacom module, sa musí modul odblokovať.
 • Ak chcete uťahovací modul odblokovať, stlačte a podržte tlačidlo blokovania minimálne 1 sekundu Image alternative.
 • Na displeji sa zobrazí výberový rám okolo naposledy zobrazeného druhu upevňovacieho prvku, resp. naposledy zvoleného prevádzkového režimu.
 • Uťahovací modul je odblokovaný a nachádza sa v režime nastavovania. Rázový uťahovač je deaktivovaný.
NavigáciaAk sa na displeji zobrazí výberový rám a viaceré prvky (možnosti, parametre), výberový rám možno posúvať navigačnými tlačidlami Image alternative a Image alternative.
Výber možnosti/zmena parametra
 • Umiestnite výberový rám na prvok, ktorý chcete meniť (možnosť/parameter).
 • Stlačte tlačidlo OK.
 • Prvok sa zobrazuje s čiernym podkladom.
 • Pomocou navigačných tlačidiel vyberte želané nastavenie.
 • Stlačte tlačidlo OK a nastavenie sa prevezme.
 • Prvok sa teraz opäť zobrazí vo výberovom ráme.
Zablokovanie moduluPo vykonaní všetkých nastavení sa musí znovu zablokovať uťahovací modul.
 • Stlačte tlačidlo blokovania Image alternative.
 • Na displeji zhasne výberový rám. Inteligentný uťahovací modul sa zablokuje, nastavené parametre opracovávania sa nedajú náhodne zmeniť.
 • Rázový uťahovač sa znovu aktivuje.

Základné nastavenia

Vyvolanie základných nastavení

 1. V prípade potreby odblokujte uťahovací modul.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo OK stlačené minimálne 1 sekundu.
  • Zobrazí sa menu Základné nastavenia.

Zvoľte funkciu v menu Základné nastavenia

 1. Navigačnými tlačidlami posuňte výberový rám na symbol požadovanej funkcie.
  Funkcie v menu Základné nastavenia
  Symbol
  Funkcia
  Image alternative Zobrazenie dátumu a času v uťahovacom module
  Nastavenie hodín je možné iba prostredníctvom softvéru AT Documentation Software .
  Image alternative Zobrazenie informácií o údržbe rázového uťahovača
  Image alternative Zobrazenie obsadenia pamäte v uťahovacom module
  Dôležité: Ak je pamäť zaplnená na 100 %, najstaršie údaje sa automaticky prepíšu.
  Pomocou softvéru AT Documentation Software je možné čítať zaznamenané údaje a/alebo vymazať ich z pamäte uťahovacieho modulu.
  Hilti odporúča údaje pravidelne čítať a ukladať.
  Image alternative Zobrazenie verzií softvéru uťahovacieho modulu a pripojeného rázového uťahovača
  Image alternative Opustenie menu Základné nastavenia
 2. Stlačte tlačidlo OK.

Zobrazenia na displeji funkcie Informácia o údržbe rázového uťahovača

Po aktivácii symbolu  Image alternative sa na nasledujúcich zobrazeniach na displeji zobrazí zostávajúci čas používania rázového uťahovača do ďalšej údržby.
Zobrazenie na displeji o stave údržby rázového uťahovača
Zobrazenie
Význam
Image alternative Rázový uťahovač je v primeranom stave, v súčasnosti nie je potrebná žiadna údržba.
Image alternative Údržba rázového uťahovača bude čoskoro potrebná.
Segmenty v štvorci vpravo na displeji zobrazujú podiel zostávajúceho času použiteľnosti.
Image alternative Údržba rázového uťahovača je ihneď potrebná.
Dôležité: Toto varovné hlásenie sa automaticky zobrazí po uplynutí zostávajúceho času použiteľnosti. Prevádzkové režimy „Inteligentný režim“, „Tracefast“ a „Skrutkovanie“ sa už nedajú zvoliť.
Nezávisle od zobrazenia na displeji je potrebné na použitom rázovom uťahovači vykonať minimálne jedenkrát ročne údržbu, aby sa zaistila kvalita realizovaných skrutkových spojov.

Opustenie menu Základné nastavenia

 1. Výberový rám posuňte na symbol Image alternative.
 2. Stlačte tlačidlo OK.
  • Na displeji sa zobrazí naposledy zvolený prevádzkový režim.

Prevádzkové režimy

Nasledujúce opisy jednotlivých prevádzkových režimov platia iba pre pravobežný chod rázového uťahovača. Pri ľavobežnom chode je prevádzka rázového uťahovača neregulovaná.

Inteligentný režim

V prevádzkovom režime „Inteligentný režim“ skrutkovací modul reguluje a monitoruje uťahovanie zvoleného typu spojovacieho prvku. Pritom sa použijú parametre opracovávania naposledy vykonanej aktualizácie softvéru a/alebo aktualizácie parametrov. Aby sa vždy používali aktuálne parametre opracovávania, pravidelne treba kontrolovať aktuálnosť verzií softvéru a parametrov.
V tomto prevádzkovom režime svieti na zobrazení krútiaceho momentu rázového uťahovača AT a prepínač krútiaceho momentu je bez funkcie.
Dodržiavajte návod na používanie rázového uťahovača.
Zobrazenie parametrov opracovávania na displeji
Image alternative
 1. Druh upevňovacieho prvku (skrátený názov upevňovacieho prvku)
 2. Materiál / kvalita materiálu / vyhotovenie produktu
 3. Priemer (ak je k dispozícii)

Druh upevňovacieho prvku

Pre rôzne typy upevňovacích prvkov sa vo výrobe do uťahovacieho modulu ukladajú rôzne parametre opracovávania.
Zobrazený upevňovací prvok musí zodpovedať použitému upevňovaciemu prvku.
Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie špecifickom pre SI-AT a vo všeobecnom návode na používanie príslušného upevňovacieho prvku.
Uistite sa, že používate správne parametre opracovávania pre príslušné upevňovacie prvky.

Prevádzkový režim „Tracefast“

Prevádzkový režim „Tracefast“ je rozšírenie prevádzkového režimu „Inteligentný režim“. V tomto prevádzkovom režime skrutkovací modul reguluje a monitoruje uťahovanie zvoleného typu upevňovacieho prvku a zaznamenáva parametre upevňovacieho prvku vrátane jeho sériového čísla. Použijú sa parametre opracovávania naposledy vykonanej aktualizácie softvéru a/alebo aktualizácie parametrov. Aby sa vždy používali aktuálne parametre opracovávania, pravidelne treba kontrolovať aktuálnosť verzií softvéru a parametrov.
V tomto prevádzkovom režime svieti na zobrazení krútiaceho momentu rázového uťahovača AT a prepínač krútiaceho momentu je bez funkcie.
Dodržiavajte návod na používanie rázového uťahovača.
Zobrazenie parametrov opracovávania na displeji
Image alternative
 1. Druh upevňovacieho prvku (skrátený názov upevňovacieho prvku)
 2. Materiál / kvalita materiálu / vyhotovenie produktu
 3. Priemer (ak je k dispozícii)
 4. Aktivácia/deaktivácia Tracefast

Druh upevňovacieho prvku

Pre rôzne typy upevňovacích prvkov sa vo výrobe do uťahovacieho modulu ukladajú rôzne parametre opracovávania.
Zobrazený upevňovací prvok musí zodpovedať použitému upevňovaciemu prvku.
Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie špecifickom pre SI-AT a vo všeobecnom návode na používanie príslušného upevňovacieho prvku.
Uistite sa, že používate správne parametre opracovávania pre príslušné upevňovacie prvky.

Prevádzkový režim „skrutkovanie“

Zobrazenie na displeji v prevádzkovom režime „skrutkovanie“:
Image alternative
Číslo zobrazuje zvolený stupeň.
V tomto prevádzkovom režime je k dispozícii celkovo 30 stupňov. Výber stupňa pre konkrétny typ spojovacieho prvku závisí od rôznych faktorov.
  Príklad faktorov:
 • Typ a veľkosti upevňovacieho prvku
 • Špecifický krútiaci moment upevňovacieho prvku
 • Materiál a vlastnosti zoskrutkovávaného obrobku
Stanovte správny stupeň po krokoch na základe týchto údajov.

Stanovenie potrebného stupňa prevádzkového režimu „skrutkovanie“

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia! Poškodenia upevňovacieho prvku, vkladacieho nástroja a/alebo obrobku.
 • Pred začiatkom skrutkovania zabezpečte, aby kontaktné plochy spájaných konštrukčných dielov navzájom úplne dosadali a aby sa matice zatočili až na doraz ku konštrukčnému dielu.
 1. Utiahnite upevňovací prvok použitím nízkeho stupňa.
  • Začnite s najnižším stupňom, aby sa zabránilo poškodeniu upevňovacieho prvku príliš silným utiahnutím.
 2. Dosiahnutý uťahovací moment upevňovacieho prvku prekontrolujte pomocou kalibrovaného momentového kľúča.
  Na opakované uťahovanie viacerých upevňovacích prvkov zabezpečte, aby ostali rovnaké všetky podmienky skrutkovania. Zmenené podmienky skrutkovania si môžu vyžadovať iný stupeň.
  Výsledok 1 / 3Špecifikovaný krútiaci moment upevňovacieho prvku nebol dosiahnutý.
  • Uvoľnite upevňovací prvok a na uťahovacom module nastavte vyšší stupeň.
  • Upevňovací prvok utiahnite s novým nastaveným stupňom a znovu skontrolujte.
  Výsledok 2 / 3Špecifikovaný krútiaci moment upevňovacieho prvku bol prekročený.
  • Uvoľnite upevňovací prvok a na uťahovacom module nastavte nižší stupeň.
  • Upevňovací prvok utiahnite s novým nastaveným stupňom a znovu skontrolujte.
  Výsledok 3 / 3Upevňovací prvok bol utiahnutý špecifikovaným krútiacim momentom.
  Bol určený správny stupeň pre upevňovací prvok.

Prevádzkový režim „neregulovaný režim“

V tomto prevádzkovom režime je uťahovací modul deaktivovaný. Na krátkodobú prácu bez uťahovacieho modulu sa nemusí modul odstrániť. Rázový uťahovač potom funguje tak, ako keby uťahovací modul nebol vložený. Ukazovateľ krútiaceho momentu rázového uťahovača zobrazuje zvolený stupeň krútiaceho momentu a môže sa nastaviť pomocou prepínača krútiaceho momentu.
Zobrazenie na displeji v prevádzkovom režime „neregulovaný režim“:
Image alternative

Nastavenie prevádzkového režimu

Prevádzkový režim možno nastaviť na požadovaný druh upevňovacieho prvku 2 rôznymi spôsobmi.

Nastavenie prevádzkového režimu naskenovaním čiarového kódu alebo QR kódu, Datamatrix kódu

Ak je k zoskrutkovávanému výrobku Hilti k dispozícii čiarový kód, QR kód alebo Datamatrix kód, prevádzkový režim možno rýchlo a jednoducho nastaviť na daný výrobok naskenovaním tohto kódu.
 1. Odblokujte uťahovací modul.
 2. Stlačte skenovacie tlačidlo.
  • Skener sa aktivuje, pripravenosť na čítanie sa zobrazí na displej prostredníctvom symbolu Image alternative.
Image alternative
 1. Teraz podržte modul vo vzdialenosti cca 15 centimetrov (6″) s premietnutým zameriavacím krížom vycentrovaným na čiarový kód, QR kód alebo Datamatrix kód.
  Výsledok 1 / 2Kontrolky svietia nazeleno.
  Na displeji sa zobrazí Image alternative.
  Zaznie akustický signál potvrdenia.
  Na displeji sa zobrazí režim opracovávania pre skrutkovaný upevňovací prvok.
  Výsledok 2 / 2
  Možno ešte nie sú v pamäti uťahovacieho modulu k dispozícii parametre opracovávania skrutkovaného upevňovacieho prvku. Hilti poskytuje pre SI‑AT kompatibilné upevňovacie prvky vlastný SI‑AT špecifický návod na používanie kompatibilných upevňovacích prvkov. Na ňom nájdete QR kód, ktorý môžete naskenovať uťahovacím modulom, aby ste načítali parametre opracovávania do pamäte uťahovacieho modulu.
  Parametre opracovávania pre skrutkovaný výrobok sa môžu načítať aj prostredníctvom softvéru AT Documentation Software cez USB do uťahovacieho modulu. Aby sa vždy používali aktuálne parametre opracovávania, pravidelne treba kontrolovať aktuálnosť verzií softvéru a parametrov.
  Kontrolky blikajú na červeno.
  Na displeji sa zobrazí Image alternative (kód sa nemohol načítať alebo nie je známy).
  Zaznie varovný signál.
  • Stlačte tlačidlo skenovania a znovu naskenujte kód.
 1. Ak je upevňovací prvok vhodný pre Tracefast, zvoľte si, či chcete použiť prevádzkový režim Tracefast ( Image alternative ) alebo nie (Image alternative ).
 2. Zablokujte uťahovací modul.
  • Ak bol aktivovaný prevádzkový režim Tracefast, na displeji sa bude trvale zobrazovať Image alternative Image alternative.
  • Ak bol deaktivovaný prevádzkový režim Tracefast, na displeji sa bude trvale zobrazovať Image alternative Image alternative.

Nastavenie prevádzkového režimu ovládacími tlačidlami

Ak ku skrutkovanému upevňovaciemu prvku nie je k dispozícii čiarový kód, QR kód alebo Datamatrix kód, prevádzkový režim možno nastaviť manuálne pomocou ovládacích tlačidiel uťahovacieho modulu.
 1. Odblokujte uťahovací modul.
 2. V prípade potreby pohybujte výberovým rámom pomocou navigačných tlačidiel k inej možnosti.
 3. Stlačte tlačidlo OK.
  • Zvolená možnosť sa zobrazí na čiernom pozadí.
 4. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte želané nastavenie.
 5. Stlačte tlačidlo OK.
  • Zvolené nastavenie sa zobrazí s výberovým rámom.
 6. V prípade potreby zopakujte kroky 3 až 5 na ďalšie nastavenia.
 7. Zablokujte uťahovací modul.

Uťahovanie výrobku v inteligentnom režime

Pred použitím uťahovacieho modulu zabezpečte, aby bol skrutkovaný upevňovací prvok správne nainštalovaný. Dodržiavajte upozornenia v návode na používanie zoskrutkovávaného výrobku a vysvetlenia týkajúce sa kontroly upevňovacích prvkov.
 1. Nastavte prevádzkový režim „inteligentný režim“.
 2. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na pravobežný chod.
 3. Nasaďte rázový uťahovač s vhodným vkladacím nástrojom skrutkovaný upevňovací prvok.
 4. Stlačte ovládací prepínač a podržte ho stlačený, kým uťahovací modul nevyšle jedno z uvedených spätných hlásení:
  Výsledok 1 / 4
  • Zobrazí sa hlásenie „Príliš nízke napätie akumulátora“: Image alternative
  • Kontrolky svietia nazeleno.
  • Zaznie akustický signál potvrdenia.
  Upevňovací prvok bol správne utiahnutý. Môžete rovno pokračovať ďalším upevňovacím prvkom rovnakého typu.
  Výsledok 2 / 4
  • Zobrazí sa hlásenie „Opätovné utiahnutie úspešne ukončené“: Image alternative
  • Kontrolky blikajú na žlto.
  • Zaznie výstražný signál 1.
  A) Utiahol sa znova skrutkový spoj skrutkovej kotvy alebo závitovej tyče s chemickou kotvou, ktorý bol už utiahnutý a následne opäť uvoľnený. Ak skrutkový spoj nebol vopred správne utiahnutý, musí sa prekontrolovať, resp. utiahnuť pomocou kalibrovaného momentového kľúča. B) Skrutkový spoj pre inštalačné systémy a kotviace lišty bol už utiahnutý, ale modul nedokáže rozpoznať, že bol použitý správny uťahovací moment. Skontrolujte skrutkový spoj kalibrovaným momentovým kľúčom a, ak je to potrebné, utiahnite ho správnym inštalačným uťahovacím momentom.
  Výsledok 3 / 4
  • Zobrazí sa správa „Príliš nízke napätie akumulátora“: Image alternative
  • Kontrolky blikajú na červeno.
  Zostávajúca kapacita akumulátora nepostačuje na utiahnutie upevňovacieho prvku.
  • Stlačením tlačidla OK potvrďte hlásenie.
  • Použite nabitý akumulátor.
  Výsledok 4 / 4
  • Zobrazí sa hlásenie „Skrutkovanie neúspešne ukončené“: Image alternative
  • Kontrolky blikajú na červeno.
  • Zaznie výstražný signál 2.
  • Upevňovací prvok utiahnite kalibrovaným momentovým kľúčom.

Uťahovanie výrobku v prevádzkovom režime Tracefast

Pred použitím uťahovacieho modulu zabezpečte, aby bol skrutkovaný upevňovací prvok správne nainštalovaný. Dodržiavajte upozornenia v návode na používanie zoskrutkovávaného výrobku a vysvetlenia týkajúce sa kontroly upevňovacích prvkov.
Ak je aktivovaný prevádzkový režim „Tracefast“, skrutkovací modul rozpozná výlučne Datamatrix kódy na upevňovacích prvkoch. Keď chcete naskenovať ďalší čiarový, QR kód alebo Datamatrix kód, musíte deaktivovať prevádzkový režim „Tracefast“.
 1. Aktivujte prevádzkový režim „Tracefast“ Image alternative Image alternative.
 2. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na pravobežný chod.
 3. Stlačte ovládací prepínač rázového uťahovača.
  • Skener uťahovacieho modulu sa aktivuje.
 4. Naskenujte Datamatrix kódu na upevňovacom prvku, ktorý sa má priskrutkovať.
  Výsledok 1 / 2Kontrolky svietia nazeleno.
  Na displeji sa zobrazí Image alternative.
  Zaznie akustický signál potvrdenia.
  Upevňovací prvok, ktorý sa má utiahnuť, sa zobrazí na displeji a uťahovací modul uloží metaúdaje upevňovacieho prvku pre nasledujúci skrutkový spoj.
  Výsledok 2 / 2Kontrolky blikajú na červeno.
  Na displeji sa zobrazí Image alternative (kód sa nemohol načítať alebo nie je známy).
  Zaznie varovný signál.
  • Stlačte tlačidlo skenovania a znovu naskenujte kód.
  • Ak sa kód nedá naskenovať (napr. preto, že je príliš poškodený), po 10 sekundách ponúka uťahovací modul možnosť deaktivovať prevádzkový režim „Tracefast“ pre ďalší upevňovací prvok a zaskrutkovať upevňovací prvok pomocou prevádzkového režimu „Inteligentný režim“. Potvrďte výber tlačidlom OK. Ďalší upevňovací prvok je možné priskrutkovať bez uloženia jeho metaúdajov. Následne sa skrutkovací modul automaticky vráti do prevádzkového režimu „Tracefast“.
 5. Nasaďte rázový uťahovač s vhodným vkladacím nástrojom skrutkovaný upevňovací prvok.
 6. Stlačte ovládací prepínač a podržte ho stlačený, kým uťahovací modul nevyšle jedno z uvedených spätných hlásení:
  Výsledok 1 / 4
  • Zobrazí sa hlásenie „Príliš nízke napätie akumulátora“: Image alternative
  • Kontrolky svietia nazeleno.
  • Zaznie akustický signál potvrdenia.
  Upevňovací prvok bol správne utiahnutý. Môžete rovno pokračovať ďalším upevňovacím prvkom rovnakého typu.
  Výsledok 2 / 4
  • Zobrazí sa hlásenie „Opätovné utiahnutie úspešne ukončené“: Image alternative
  • Kontrolky blikajú na žlto.
  • Zaznie výstražný signál 1.
  A) Utiahol sa znova skrutkový spoj skrutkovej kotvy, ktorý bol už utiahnutý a následne opäť uvoľnený. Ak skrutkový spoj nebol vopred správne utiahnutý, musí sa prekontrolovať, resp. utiahnuť pomocou kalibrovaného momentového kľúča. B) Skrutkový spoj pre inštalačné systémy a kotviace lišty bol už utiahnutý, ale modul nedokáže rozpoznať, že bol použitý správny uťahovací moment. Skontrolujte skrutkový spoj kalibrovaným momentovým kľúčom a, ak je to potrebné, utiahnite ho správnym inštalačným uťahovacím momentom.
  Výsledok 3 / 4
  • Zobrazí sa správa „Príliš nízke napätie akumulátora“: Image alternative
  • Kontrolky blikajú na červeno.
  Zostávajúca kapacita akumulátora nepostačuje na utiahnutie upevňovacieho prvku.
  • Stlačením tlačidla OK potvrďte hlásenie.
  • Použite nabitý akumulátor.
  Výsledok 4 / 4
  • Zobrazí sa hlásenie „Skrutkovanie neúspešne ukončené“: Image alternative
  • Kontrolky blikajú na červeno.
  • Zaznie výstražný signál 2.
  • Upevňovací prvok utiahnite kalibrovaným momentovým kľúčom.
 7. Opakujte kroky 3 až 6 pre každý ďalšie zaskrutkovávaný upevňovací prvok.

Uťahovanie výrobku v režime „skrutkovanie“

 1. Nastavte prevádzkový režim „skrutkovanie“.
 2. Zistite stupeň utiahnutia potrebný na zoskrutkovávaný výrobok a nastavte ho.
 3. Nastavte prepínač pravobežného/ľavobežného chodu na pravobežný chod.
 4. Nasaďte rázový uťahovač s vhodným vkladacím nástrojom na zoskrutkovávaný výrobok.
 5. Stlačte ovládací prepínač a podržte ho stlačený, kým uťahovací modul nevyšle jedno z uvedených spätných hlásení:
  Výsledok 1 / 2
  • Zobrazí sa hlásenie „Príliš nízke napätie akumulátora“: Image alternative
  • Kontrolky svietia nazeleno.
  • Zaznie akustický signál potvrdenia.
  Upevňovací prvok bol správne utiahnutý. Môžete rovno pokračovať ďalším upevňovacím prvkom rovnakého typu.
  Výsledok 2 / 2
  • Zobrazí sa hlásenie „Skrutkovanie neúspešne ukončené“: Image alternative
  • Kontrolky blikajú na červeno.
  • Zaznie výstražný signál 2.
  • Upevňovací prvok utiahnite kalibrovaným momentovým kľúčom.

Kontrola upevňovacieho prvku

Všetky upevňovacie prvky Hilti podliehajú neustálej aktualizácii tak, aby aj upevňovacie prvky, ktoré nie sú opísané v tejto dokumentácii, mohli byť podporované modulom SI-AT. Vždy udržujte verzie softvéru a parametrov v aktuálnom stave.
Aktuálne návody na používanie a inštrukcie na vykonanie kontroly nájdete online na: www.hilti.group

Kontrola upevňovacieho prvku segmentových kotiev

Na zabezpečenie, či skrutkový spoj segmentových kotiev v „inteligentnom režime“ dosiahol správnu hodnotu špecifikovanú pre predpätie podľa osvedčenia/návodu na používanie, musí sa prvá a posledná segmentová kotva preskúšať kalibrovaným momentovým kľúčom. Táto skúška dosiahnutého inštalačného uťahovacieho momentu sa musí uskutočniť bezprostredne po utiahnutí (inštalácii) segmentovej kotvy.
Skúšobný moment zodpovedá 75 % inštalačného krútiaceho momentu príslušnej segmentovej kotvy a nájdete ho v návode na použitie tejto kotvy.
 • Skontrolujte upevňovací prvok segmentovej kotvy kalibrovaným momentovým kľúčom. Sledujte pritom uhol, aby sa upevňovací prvok dal ďalej otáčať.
  Výsledok 1 / 2Upevňovací prvok segmentovej kotvy sa neotočil ďalej, ako po uvedený maximálny uhol otočenia (< 360°).
  Upevňovací prvok je správne utiahnutý.
  Výsledok 2 / 2Upevňovací prvok segmentovej kotvy sa otočil ďalej za uvedený maximálny uhol otočenia (> 360°).
  Upevňovací prvok je nesprávne utiahnutý. Utiahnuté skrutkové spoje zrealizované pred kontrolou sa považujú za chybné a musia sa skontrolovať. Rázový uťahovač nechajte skontrolovať v servise Hilti .

Kontrola upevňovacích prvkov závitových tyčí s chemickými kotvami

Na zabezpečenie, aby skrutkový spoj upevňovacích prvkov závitových tyčí s chemickými kotvami v „inteligentnom režime“ dosiahol správnu hodnotu špecifikovanú pre predpätie podľa návodu na používanie, sa musí prvý a posledný upevňovací prvok preskúšať kalibrovaným momentovým kľúčom. Táto skúška dosiahnutého inštalačného uťahovacieho momentu sa musí uskutočniť bezprostredne po utiahnutí upevňovacieho prvku závitovej tyče (po dobe vytvrdnutia potrebnej pre chemickú kotvu).
Skúšobný moment zodpovedá 100 % inštalačného krútiaceho momentu príslušného upevňovacieho prvku závitovej tyče a nájdete ho v návode na používanie tejto závitovej tyče.
 • Upevňovací prvok závitovej tyče skontrolujte kalibrovaným momentovým kľúčom a správnym skúšobným krútiacim momentom. Sledujte pritom uhol, aby sa upevňovací prvok dal ďalej otáčať.
  Výsledok 1 / 2Upevňovací prvok závitovej tyče sa neotočil ďalej, ako k uvedenému maximálnemu uhlu otočenia (< 180 °).
  Upevňovací prvok je správne utiahnutý.
  Výsledok 2 / 2Upevňovací prvok závitovej tyče sa otočil ďalej za uvedený maximálny uhol otočenia (> 180 °).
  Upevňovací prvok je nesprávne utiahnutý. Utiahnuté skrutkové spoje zrealizované pred kontrolou sa považujú za chybné a musia sa skontrolovať. Rázový uťahovač by sa mal skontrolovať v servisnom stredisku Hilti .

Kontrola bezpečnosti upevňovacieho prvku inštalačného systému

Na zabezpečenie, či skrutkový spoj spojovacích čapov v „inteligentnom režime“ dosiahol správnu hodnotu špecifikovanú pre predpätie podľa osvedčenia/návodu na používanie, musí sa prvý a posledný spojovací čap preskúšať kalibrovaným momentovým kľúčom. Táto skúška dosiahnutého inštalačného uťahovacieho momentu sa musí uskutočniť bezprostredne po utiahnutí (inštalácii) spojovacieho čapu.
Skúšobný moment zodpovedá inštalačnému momentu príslušného spojovacieho čapu a nájdete ho v návode na používanie tohto čapu.
 • Upevňovací prvok skontrolujte kalibrovaným momentovým kľúčom. Sledujte pritom uhol, aby sa upevňovací prvok dal ďalej otáčať.
  Výsledok 1 / 2Upevňovací prvok sa neotočil ďalej, ako k uvedenému maximálnemu uhlu otočenia (< 180 °).
  Skrutkovanie upevňovacieho prvku sa vykonalo správne.
  Výsledok 2 / 2Upevňovací prvok sa otočil ďalej za uvedený maximálny uhol otočenia (> 180 °).
  Vykonaný skrutkový spoj je chybný. Utiahnuté skrutkové spoje zrealizované pred kontrolou sa považujú za chybné a musia sa skontrolovať. Rázový uťahovač nechajte skontrolovať v servise Hilti .

Kontrola skrutkových spojov s T-hlavou v kotviacich lištách

Na zabezpečenie, či skrutkový spoj skrutiek s T-hlavou v „inteligentnom režime“ dosiahol správnu hodnotu špecifikovanú pre predpätie podľa osvedčenia/návodu na používanie, musí sa prvá a posledná skrutka s T-hlavou preskúšať kalibrovaným momentovým kľúčom. Táto skúška dosiahnutého inštalačného uťahovacieho momentu sa musí uskutočniť bezprostredne po utiahnutí (inštalácii) skrutky s T-hlavou.
Skúšobný moment zodpovedá inštalačnému momentu príslušnej skrutky s T-hlavou a nájdete ho v návode na používanie tejto skrutky s T-hlavou.
 • Upevňovací prvok skrutky s T-hlavou skontrolujte kalibrovaným momentovým kľúčom. Sledujte pritom uhol, aby sa upevňovací prvok dal ďalej otáčať.
  Výsledok 1 / 2Upevňovací prvok sa neotočil ďalej, ako k uvedenému maximálnemu uhlu otočenia (< 360 °).
  Upevňovací prvok je správne utiahnutý.
  Výsledok 2 / 2Upevňovací prvok sa otočil ďalej za uvedený maximálny uhol otočenia (> 360 °).
  Upevňovací prvok je nesprávne utiahnutý. Utiahnuté skrutkové spoje zrealizované pred kontrolou sa považujú za chybné a musia sa skontrolovať. Rázový uťahovač nechajte skontrolovať v servise Hilti .

Kontrola skrutkových spojov uťahovaných v prevádzkovom režime „skrutkovanie“

 • V pravidelných intervaloch pomocou kalibrovaného momentového kľúča kontrolujte, či bol dosiahnutý požadovaný uťahovací moment, a to podľa vlastných firemných prepisov alebo kvalitatívnych požiadaviek.

Pripojenie uťahovacieho modulu na počítač

Image alternative
 1. Odsuňte kryt na spodnej strane uťahovacieho modulu.
 2. Koncovku (typ C, USB 2.0) USB kábla zasuňte do rozhrania uťahovacieho modulu.
 1. Pripojte konektor (typ A) USB kábla k vášmu PC.
  • Uťahovací modul je teraz napájaný z počítača. Na displeji modulu sa zobrazí logo USB (Image alternative).
  Po odpojení koncovky USB zatvorte kryt uťahovacieho modulu. Tým zabráňte znečisteniam v rozhraní USB.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak sú k dispozícii, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok nechajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Preprava a skladovanie

Preprava akumulátorového náradia a akumulátorov
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Dodržiavajte aj pokyny na odstraňovanie porúch uvedené v návode na používanie použitého rázového uťahovača.
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Zablokovať modul“.
Uťahovací modul odblokovaný.
 • Ak chcete uťahovací modul zablokovať a aktivovať uťahovací modul, stlačte a podržte tlačidlo blokovania Image alternative.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Príliš vysoká teplota akumulátora“.
Akumulátor je prehriaty.
 • Vymeňte akumulátor alebo akumulátor nechajte vychladnúť.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Príliš nízka teplota akumulátora“.
Teplota akumulátora je pod 0 °C.
 • Akumulátor nechajte pomaly zohriať na nad 0 °C.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Príliš vysoká teplota rázového uťahovača“.
Rázový uťahovač je prehriaty.
 • Rázový uťahovač nechajte vychladnúť.
 • Vyčistite vetracie otvory.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Príliš nízke nabitie akumulátora“.
Nabitie akumulátora nie je dostatočné na správne skrutkovanie upevňovacieho prvku.
 • Použite nabitý akumulátor.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Príliš vysoký odber prúdu“.
Prúdový odber je krátkodobo príliš vysoký.
 • Stlačením tlačidla OK potvrďte hlásenie.
 • Opakujte proces skrutkovania.
 • Ak sa opäť zobrazí hlásenie, kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Gombíková batéria vybitá“.
Vybitá gombíková batéria v hodinách uťahovacieho modulu.
  Nemožno zaručiť správnosť časového a dátumového údaja v dokumentačnom protokole.
 • S výmenou batérie sa obráťte na servis Hilti .
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Potrebná je okamžitá údržba rázového uťahovača“.
Údržba rázového uťahovača je ihneď potrebná.
  Prevádzkové režimy „Inteligentný režim“, „Tracefast“ a „Skrutkovanie“ sa už nedajú zvoliť.
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti a poverte ho údržbou rázového uťahovača.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Chyba zariadenia“.
Rozpoznala sa chyba zariadenia.
 • Uťahovací modul pripojte na počítač.
 • Pomocou softvéru AT Documentation Software načítajte obsah pamäte chýb a riaďte sa pokynmi softvéru na odstraňovanie chýb.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Funkcia dokumentácie deaktivovaná“.
Funkcia dokumentácie je deaktivovaná (len výstraha).
 • Keď potrebujete funkciu dokumentovania, potom pripojte uťahovací modul k počítaču a aktivujte funkciu dokumentovania v softvéri AT Documentation Software .
 • Prípadne stlačte tlačidlo OK, aby sa skrylo hlásenie a pokračujte v procese spúšťania uťahovacieho modulu.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Pamäť takmer kompletne plná“. (Hlásenie sa objaví pri hodnotách ≥ 90 %.)
Dátová pamäť v uťahovacom module je takmer plná. Upozornenie: Ak je dátová pamäť v uťahovacom module kompletne plná, najstaršie údaje sa prepíšu!
 • Uťahovací modul pripojte na počítač.
 • Pomocou softvéru AT Documentation Software načítajte údaje a zdokumentujte ich v protokole.
 • Potom vymažte údaje z pamäte uťahovacieho modulu, aby ste uvoľnili pamäťové miesto.
Image alternative
Zobrazí sa hlásenie „Pamäť kompletne plná“.
Dátová pamäť v uťahovacom module je kompletne plná. Upozornenie: Najstaršie údaje sa prepíšu!
 • Uťahovací modul pripojte na počítač.
 • Pomocou softvéru AT Documentation Software načítajte údaje a zdokumentujte ich v protokole.
 • Potom vymažte údaje z pamäte uťahovacieho modulu, aby ste uvoľnili pamäťové miesto.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Príslušenstvo, systémové výrobky a ďalšie informácie o vašom výrobku nájdete tu.

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.
Podmienky : Južná Kórea
Informácie o osvedčení špecifické pre krajinu
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti Lítium-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
OpisAkumulátory Hilti sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. Lítium-iónové články majú veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty.
Výrobky schválené pre akumulátory Hilti nájdete vo vašom Hilti Store alebo na:www.hilti.group
Bezpečnosť
 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Postupujte podľa pokynov v kapitole Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom .
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Nepoužívajte akumulátor, z ktorého vyteká tekutina.
 • Zabráňte priamemu kontaktu očí a/alebo pokožky s vytekajúcou tekutinou. Pri manipulácii s tekutinou z batérie vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok. Dodržiavajte vaše miestne predpisy o čistení tekutín z batérií.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie, nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie tekutiny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servis Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať. Pozrite kapitolu Údržba a likvidácia .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Skôr, ako sa pokúsite uhasiť požiar, zavolajte hasičov.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou z najväčšej možnej vzdialenosti. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom horiacich akumulátorov. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory.
V prípade, že sa akumulátor neochladzuje, dymí alebo horí:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Akumulátor nechajte vo vedre najmenej 24 hodín, kým úplne nevychladne.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite suchým, mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.