Jazyk

PM 2-LG

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Líniový laser
  PM 2-LG
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Nálepky na výrobku

Informácie o laseri
Image alternative Trieda lasera 2, zakladajúca sa na norme IEC60825-1/EN60825-1:2014 a zodpovedá CFR 21 § 1040.10 a 1040.11 (Laser Notice 56).
Nepozerajte sa do lúča.

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre meracie prístroje

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nesprávne zaobchádzanie s meracími prístrojmi môže spôsobiť nebezpečenstvo. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok poškodenie meracieho prístroja a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • S výrobkom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
 • Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb počas používania výrobku.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Elektrická bezpečnosť
 • Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Hoci je výrobok chránený proti preniknutiu vlhkosti, mali by ste ho poutierať dosucha, prv než ho schováte do prepravného puzdra.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s meracím prístrojom pristupujte s rozvahou. Merací prístroj nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní meracieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Používanie osobných ochranných prostriedkov znižuje riziko poranenia.
 • Nevyraďujte z činnosti bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Uistite sa, že sa merací prístroj je vypnutý, prv než ho pripojíte k akumulátoru, uchopíte alebo prenesiete.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je pre tento špeciálny typ zariadenia predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie výrobkov na iné ako určené použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre meracie prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním meracieho prístroja. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
 • Merací prístroj sa nesmie používať v blízkosti medicínskych prístrojov.
Používanie a starostlivosť o merací prístroj
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nepoužívané meracie prístroje uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Meracie prístroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
 • O meracie prístroje sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu meracieho prístroja. Poškodené časti dajte pred použitím meracieho prístroja opraviť. Príčinou mnohých úrazov bola nesprávna údržba meracích prístrojov.
 • Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny ani manipulácie. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie výrobku do prevádzky.
 • Pred dôležitým meraním, ako aj po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť meracieho prístroja.
 • Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Patrí sem napr. blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické pole, vibrácie a zmeny teploty .
 • Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu skresliť výsledky merania.
 • Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať. Veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nesprávnym operáciám a nesprávnym výsledkom merania.
 • Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bolo príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Hoci je merací prístroj koncipovaný pre tvrdé podmienky používania na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, rovnako ako s inými optickými a elektrickými výrobkami (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
 • Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia pre laserové meracie prístroje

 • Pri neodbornom otvorení výrobku sa môže vyskytnúť laserové žiarenie, ktoré presahuje triedu 2. Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
 • Zabezpečte miesto merania. Uistite sa, že pri postavení výrobku nesmeruje laserový lúč proti iným osobám alebo ste ho nenasmerovali proti sebe. Laserové lúče by mali prebiehať ďaleko nad alebo pod úrovňou očí.
 • Výstupné okienko lasera udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybným meraniam.
 • Pred meraniami/použitím a viackrát počas použitia výrobku skontrolujte jeho presnosť.
 • Merania v blízkosti reflexných objektov alebo povrchov, cez sklá alebo podobné materiály môžu skresliť výsledok merania.
 • Namontujte výrobok na vhodný držiak, na statív alebo ho postavte na rovný povrch.
 • Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätím.
 • Uistite sa, že v okolí nepoužíva žiadny iný laserový merací prístroj, ktorý by mohol ovplyvniť vaše meranie.
 • Nedovoľte, aby laserové lúče presahovali nestrážené oblasti.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

 • Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi nástrojmi a/alebo príslušenstvom. Pred začatím práce skontrolujte, či je namontované príslušenstvo bezpečne upevnené.

Elektromagnetická kompatibilita

Hoci prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že prístroj bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnej činnosti. V takomto prípade alebo pri iných pochybnostiach či neistote sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti taktiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel).

Klasifikácia lasera pre výrobky triedy lasera 2

Výrobok zodpovedá triede lasera 2 podľa normy IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 a podľa CFR 21 § 1040 (FDA). Tieto výrobky sa smú používať bez ďalšieho ochranného opatrenia. Napriek tomu, podobne ako pri slnku, sa neodporúča pozerať priamo do silných zdrojov svetla. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a hlavu dajte preč z oblasti lúča. Laserový lúč nesmerujte na osoby.

Starostlivé zaobchádzanie a používanie batérie

 • Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte. Batérie môžu pri dlhšom skladovaní korodovať a dôjde k ich samovybitiu.
 • Zabezpečte, aby sa batérie nedostali do rúk detí.
 • Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňate vždy všetky batérie súčasne. Nepoužívajte batérie od rôznych výrobcov alebo s rôznymi typovými označeniami.
 • Nepoužívajte poškodené batérie.
 • Používajte len taký typ batérie, ktorý je určený pre tento výrobok. Použitie iných batérií môže viesť k vzniku poranení a nebezpečenstvu požiaru.
 • Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Batérie nevystavujte vysokým teplotám a ohňu. Batérie môžu explodovať a uvoľniť toxické látky.
 • Batérie nenabíjajte.
 • Batérie neupevňujte vo výrobku prispájkovaním.
 • Batérie nevybíjajte skratovaním. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.
 • Nepoškodzujte batérie ani ich nerozoberajte. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Priehradka na batérie
 2. Indikácia stavu nabitia
 3. Tlačidlo pre prijímací režim
 4. Tlačidlo pre líniový režim
 5. Okienko pre výstup laserového lúča
 6. Upevňovací závit
 7. Prepínač zapnutia/vypnutia a zablokovania/odblokovania kyvadla
 8. Slučka na upevnenie poistky proti pádu
 9. Poloha výkonového štítku

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je samonivelačný líniový laser určený na niveláciu a na vykonávanie vyrovnávacích prác. Líniový laser má dve zelené čiary (horizontálnu a vertikálnu) a jeden priesečník čiar. Líniový laser môže obsluhovať jedna osoba. Čiary a priesečník čiar majú dosah cca 20 m (65 ft). Dosah závisí od jasu okolitého svetla. Výrobok je určený na používanie v interiéroch.
Možné použitie: nivelovanie zásuviek, káblových kanálov, vykurovacích telies a inštalácií; nivelovanie zavesených stropov; nivelovanie a vyrovnávanie dverí a okien; prenášanie výšok; vertikálne vyrovnávanie potrubí.

Prevádzkové hlásenia

Stav
Význam
LED nesvieti.
 • Prístroj je vypnutý.
 • Batérie sú vybité.
 • Batérie sú nesprávne vložené.
LED nepretržite svieti.
Laserový lúč je zapnutý. Prístroj je v prevádzke. Batérie sú nabité.
LED rýchlo bliká.
Batérie sú takmer vybité.
LED bliká.
Prístroj sa automaticky vypne, ale kyvadlo nie je zablokované.
Laserový lúč zabliká dvakrát každých 10 sekúnd (kyvadlo nie je zablokované), resp. každé 2 sekundy (kyvadlo zablokované).
Batérie sú takmer vybité.
Laserový lúč zabliká päťkrát a potom svieti nepretržite.
 • Automatické vypnutie bolo deaktivované.
 • Prijímací režim bol aktivovaný alebo deaktivovaný.
Laserový lúč bliká vysokou frekvenciou.
Prístroj sa nedokáže samočinne nivelovať.
Laserový lúč zabliká každé 2 sekundy.
Režim prevádzky s naklonenou čiarou; kyvadlo je zablokované, čiary preto nie sú nivelované.

Rozsah dodávky

Líniový laser, vrecko, 4× batérie AA (nie na všetkých trhoch), návod na obsluhu, certifikát výrobcu

Technické údaje

Dosah čiar a priesečníka bez laserového prijímača
20 m
(65 ft — 10 in)
Dosah čiar a priesečníka s laserovým prijímačom (v závislosti od okolitého jasu a polohy prijímača k laseru)
2 m … 50 m
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Čas samonivelácie
3 s
Rozsah samonivelácie (typicky)
±4°
Presnosť na 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Hrúbka čiar (vzdialenosť 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Trieda lasera
Trieda 2, viditeľné, 510 – 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 a 1040.11) (FDA)
Divergencia laserových lúčov *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Priemerný výstupný výkon (max.) (p)
< 1 mW
Vlnová dĺžka (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Trvanie impulzu (tp)
< 60 µs
Frekvencia impulzu (f)
< 12 kHz
Elektrické napájanie
4 × 1,5 V AA batérie
Čas prevádzky (typicky), všetky čiary zapnuté
pri 24 °C (72 °F) : 10 hod
Čas prevádzky (typicky), len horizontálne alebo vertikálne čiary zapnuté
pri 24 °C (72 °F) : 20 hod
Automatické vypínanie (aktivované po)
1 hod
Indikácia prevádzkového stavu
LED a laserové lúče
Prevádzková teplota
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Teplota pri skladovaní
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode (okrem priehradky na batérie)
IP 54 podľa IEC 60529
Závit na statív
UNC 1/4"
Rozmery dĺžka × šírka × výška
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Hmotnosť so stojanom a vrátane batérií
600 g
(21,2 oz)

Obsluha

Vloženie/výmena batérií

 • Dodržujte správnu polaritu batérií.
 • Vymeňte vždy všetky batérie.
 • Používajte iba batérie vyrobené podľa medzinárodných štandardov.
Image alternative
 1. Vyklopte priehradku na batérie.
 2. V prípade potreby vyberte vybité batérie.
 3. Vložte nové batérie.
 4. Zatvorte priehradku na batérie.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku padajúceho náradia a/alebo príslušenstva!
 • Používajte iba poistku proti pádu Hilti , ktorá je odporúčaná pre váš výrobok.
 • Pred každým použitím skontrolujte poistku proti pádu a upevňovacie body poistky proti pádu, či nie sú poškodené.
Dodržiavajte národné smernice pre práce vo výške.
Ako ochranu proti pádu používajte pre tento výrobok výlučne poistku proti pádu Hilti PMA 92.
 • Upevnite poistku proti pádu na laser a na nosnú konštrukciu. Skontrolujte, či bezpečne drží.
  Dodržiavajte návod na použitie poistky proti pádu Hilti .

Zapnutie laserových lúčov

 1. Nastavte prepínač na pozíciu Image alternative (zap./odblokované).
  • Všetky laserové čiary a všetky body sa zapnú.
 2. Stláčajte tlačidlo pre líniový režim dovtedy, kým nebude nastavený želaný líniový režim.
  • Výrobok opakovane prepína prevádzkové režimy v nasledujúcom poradí: všetky čiary, horizontálna čiara, vertikálna čiara.

Nastavenie laserového lúča pre funkciu „Naklonená línia“

 1. Nastavte prepínač na pozíciu Image alternative (zap./zablokované).
  • Horizontálna čiara sa zapne.
 2. Stláčajte tlačidlo pre líniový režim dovtedy, kým nebude nastavený želaný líniový režim.
  • Výrobok opakovane prepína prevádzkové režimy v nasledujúcom poradí: horizontálna čiara, vertikálna čiara, všetky čiary.
  Vo funkcii „Naklonená línia“ je kyvadlo zablokované a laser nie je nivelovaný.
  Laserové lúče blikajú každých 5 sekúnd.

Vypnutie laserových lúčov

 1. Nastavte prepínač na pozíciu OFF .
  • Laserový lúč sa vypne a kyvadlo sa zablokuje.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neúmyselného uvedenia do prevádzky!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že príslušný výrobok je vypnutý.
 1. Laserový lúč sa automaticky vypne vtedy, keď je akumulátor vybitý.

Príklady použitia

Prenášanie výšok

Image alternative

Vyrovnávanie profilov suchých stavieb

Image alternative

Vyrovnávanie stropných svetiel

Image alternative

Vyrovnávanie potrubí

Image alternative

Vyrovnávanie ohrievacích prvkov

Image alternative

Vyrovnávanie dverí a okenných rámov

Image alternative

Aktivovanie alebo deaktivovanie prijímacieho režimu lasera

Dosah prijímača laserového lúča môže byť obmedzený v dôsledku konštrukčnej asymetrie výkonu lasera a možných rušivých vonkajších svetelných zdrojov.
Pracujte na silnej strane líniového lasera a vyhnite sa práci na priamom svetle, aby ste dosiahli optimálny dosah. Silná strana je predná strana líniového lasera.
 1. Na aktiváciu prijímacieho režimu stlačte tlačidlo Prijímací režim.
  • Laserový lúč na potvrdenie päťkrát zabliká.
  • LED-dióda vedľa tlačidla prijímacieho režimu svieti na zeleno.
  • Viditeľnosť laserových lúčov sa zníži.
 2. Na deaktiváciu prijímacieho režimu stlačte opätovne tlačidlo Prijímací režim.
  • LED-dióda vedľa tlačidla prijímacieho režimu zhasne.
  • Viditeľnosť laserových lúčov sa zvýši naspäť na normálnu úroveň.
  Vypnutím výrobku sa prijímací režim deaktivuje.

Kontrola

Kontrola nivelácie laserového lúča

Image alternative
 1. Vzdialenosť medzi stenami musí byť minimálne 10 m.
 2. Laser postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (A) a priesečník laserových čiar nasmerujte na stenu (A).
 3. Vyznačte priesečník laserových čiar krížikom (1) na stene (A) a krížikom (2) na stene (B).
 4. Laser postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (B) a priesečník laserových čiar nasmerujte na krížik (1) na stene (A).
 5. Nastavte výšku priesečníka laserových čiar tak, aby sa priesečník laserových čiar zhodoval s označením (2) na stene (B). V prípade potreby použite statív alebo nástenný držiak.
 6. Vyznačte znova priesečník laserových čiar krížikom (3) na stene (A).
 7. Odmerajte vzdialenosť D medzi krížikmi (1) a (3) na stene (A) (RL = dĺžka miestnosti).
Image alternative
 1. Vypočítajte hodnotu R.
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm (1⁄8″).
 2. Keď je výsledok mimo rozsahu tolerancie, obráťte sa na servis firmy Hilti .

Kontrola presnosti horizontálnej čiary

Image alternative
 1. Prístroj umiestnite na kraj miestnosti s dĺžkou minimálne 10 m.
  Povrch podlahy musí byť rovný a vodorovný.
 2. Zapnite všetky laserové lúče a uistite sa, že blokovanie kyvadla je odistené.
 3. Urobte značku vo vzdialenosti najmenej 10 m od prístroja tak, aby sa priesečník laserových čiar zobrazoval v strede značky (d0) a vertikálna čiara značky prechádzala presne stredom vertikálnej laserovej čiary.
 1. Prístroj otočte o 45°, pri pohľade zhora v smere pohybu hodinových ručičiek.
Image alternative
 1. Na značke si potom označte bod (d1), kde sa horizontálna laserová čiara stretáva s vertikálnou čiarou značky.
 2. Teraz prístroj otočte o 90° proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
 3. Na značke si potom označte bod (d2), kde sa horizontálna laserová čiara stretáva s vertikálnou čiarou značky.
 4. Odmerajte nasledujúce vertikálne vzdialenosti: d0-d1, d0-d2 a d1-d2. Určte najväčšiu (dmax) a najmenšiu vzdialenosť (dmin).
 5. Pre d0-d1, d0-d2 a d1-d2 platí:
Image alternative
 1. Najväčšia nameraná vertikálna vzdialenosť smie byť maximálne 5 mm pri meranej vzdialenosti 10 m.
  • Dmax-dmin = vzdialenosť najvyššej značky k najnižšej značke v milimetroch/¹⁄₁₀ palca
  • D = vzdialenosť od prístroja k značke v metroch/stopách

Kontrola presnosti vertikálnej čiary

Na kontrolu potrebujete otvor dverí alebo podobný otvor so svetlou výškou aspoň 2 m. Okrem toho musí byť na každej strane k dispozícii miesto vo veľkosti min. 2,5 m.
Image alternative
 1. Zapnite prístroj a uistite sa, či je blokovanie kyvadla odistené.
 2. Umiestnite prístroj na podlahu vo vzdialenosti 2,5 m od otvoru dverí a nasmerujte zvislú čiaru na stred otvoru dverí.
 3. Označte stred zvislej čiary na podlahe (1) a na hornom okraji otvoru dverí (3) a 2,5 m za otvorom dverí na podlahe (2).
Image alternative
 1. Umiestnite prístroj na podlahu priamo za bod (2) a zarovnajte laserový lúč tak, aby prechádzal bodmi (2) a (1).
 2. Na hornom okraji otvoru dverí môžete priamo odčítať odchýlku medzi laserovou čiarou a bodom (3). Táto hodnota zodpovedá odchýlke pri dvojnásobnej výške.
 3. Zmerajte výšku otvoru dverí.
 4. Maximálna prípustná odchýlka je 3 mm na 10 m výšky.
Image alternative
 1. Pre odchýlku určenú vyššie uvedenou metódou je maximálna povolená odchýlka nasledovná:
 2. Maximálna prípustná zistená odchýlka v milimetroch musí byť menšia ako 0,3 mm/m × dvojnásobná výška v metroch.
  • D = nameraná dvojnásobná odchýlka v milimetroch/¹⁄₁₀ palca
  • H = výška dverí v metroch

Postup v prípade odchýlok

 • Ak by ste zistili prítomnosť odchýlok, obráťte sa na servis firmy Hilti .

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Z okienka na výstup laserového lúča sfúknite prach. Nedotýkajte sa okienka na výstup laserového lúča prstami.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Servis meracej techniky Hilti

Servis meracej techniky značky Hilti vykonáva kontrolu a v prípade odchýlky aj opätovnú nápravu a novú kontrolu zhody so špecifikáciou meracieho nástroja. Zhoda so špecifikáciou v čase skúšky je písomne potvrdzovaná servisným certifikátom. Odporúča sa:
 • Zvoliť vhodný interval preverovania, v závislosti od používania.
 • Po mimoriadnom zaťažovaní prístroja, pred dôležitým prácami, avšak minimálne jedenkrát ročne dať vykonať kontrolu servisom meracej techniky Hilti .
Kontrola servisom meracej techniky Hilti nezbavuje používateľa povinnosti vykonávania kontroly meracieho prístroja pred a počas používania.

Preprava a skladovanie

Preprava
 • Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred dlhšou prepravou a po nej, či nie je poškodený.
Skladovanie
 • Výrobok a batérie skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Výrobok a batérie nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a batérie skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie je poškodený.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Výrobok sa nedá zapnúť.
Batéria je vybitá
 • Vymeňte batériu.
Nesprávna polarita batérie
 • Vložte batérie správne.
Priehradka na batérie nie je zatvorená
 • Zatvorte priehradku na batérie.
Výrobok alebo vypínač je chybný
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti.
Jednotlivé laserové lúče nefungujú.
Zdroj alebo ovládanie lasera je poškodené
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti.
Výrobok sa dá zapnúť, ale žiadny laserový lúč nie je viditeľný.
Zdroj alebo ovládanie lasera je poškodené
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti.
Teplota je nadmerne vysoká alebo nadmerne nízka
 • Nechajte výrobok vychladnúť alebo zohriať.
Automatická nivelácia nefunguje.
Výrobok je postavený na šikmom podklade
 • Postavte výrobok na rovný a vodorovný podklad.
Kyvadlo je zaaretované
 • Uvoľnite kyvadlo.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Príslušenstvo, systémové výrobky a ďalšie informácie o Vašom výrobku nájdete tu.

Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.
Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Taiwanu.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!