Jazyk

IC-BLE

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
 • Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom Image alternative.
 • Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na vyobrazeniach

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú na vyobrazeníPrehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu opatrnosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Ak je použitá na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Bluetooth modul
  Súprava: IC-BLE
  Prijímací modul: IC-RC
  Diaľkové ovládanie: IC-RM
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní výrobku môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Opravu výrobku smie vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zaistí, aby zostala zachovaná bezpečnosť modulu.
 • Výrobok udržiavajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa výrobku

 • Skontrolujte obsah balenia, či je neporušený a úplný. Ak si všimnete nedostatky alebo poruchy, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť prevádzku výrobku, dajte ich odstrániť kvalifikovanému personálu.
 • Zabezpečte správnu montáž a upevnenie výrobku.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

 • Pri umiestnení na elektrické náradie dbajte na to, aby ste nezablokovali rukoväti a ďalšie úchopové plochy, aby ste mohli elektrické náradie naďalej bezpečne držať.
 • Nepripevňujte diaľkové ovládanie k rotujúcim častiam elektrického náradia alebo k častiam tela, napr. na dlane alebo ruky.
 • Hoci výrobok zodpovedá prísnym požiadavkám platných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže úplne vylúčiť, že výrobok bude spôsobovať rušenie v dôsledku silného elektromagnetického vyžarovania. Môže to viesť k chybám obsluhy. Rovnako spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť vzájomného ovplyvňovania s inými elektrickými zariadeniami (napr. leteckými navigačnými systémami).

Starostlivé zaobchádzanie s gombíkovými batériami a ich používanie

 • Gombíkové batérie nikdy nevkladajte do úst. Prehltnutie gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptanie a smrť.
 • Zabezpečte, aby sa gombíkové batérie nedostali do rúk deťom. Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k prehltnutiu gombíkovej batérie alebo jej zavedeniu do niektorého telesného otvoru, zavolajte do národného toxikologického informačného centra vo vašom okolí a informujte sa o postupe.
 • Používajte len gombíkové batérie uvedené v tomto návode na obsluhu. Nepoužívajte žiadne iné gombíkové batérie ani iné zdroje energie.
 • Nenabíjateľné gombíkové batérie sa nesmú nabíjať. Gombíková batéria môže stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a zraniť osoby.
 • Gombíkovú batériu nevybíjajte, nenabíjajte, nerozoberajte ani nespaľujte. Nezahrievajte gombíkovú batériu nad maximálnu teplotu špecifikovanú výrobcom. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia v dôsledku úniku plynu, netesností alebo výbuchu, čo môže viesť k chemickým popáleninám.
 • Opotrebované gombíkové batérie vyberte a okamžite ich recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Gombíkové batérie udržiavajte mimo dosahu detí. NEVHADZUJTE gombíkové batérie do bežného domového odpadu ani ich nespaľujte. Vybité gombíkové batérie môžu stratiť tesnosť a poškodiť výrobok alebo zraniť osoby.
 • Aj opotrebované gombíkové batérie môžu viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu. S opotrebovanými gombíkovými batériami zaobchádzajte rovnako opatrne ako s novými.
 • Zabráňte kontaktu poškodenej gombíkovej batérie s vodou. Unikajúce lítium môže v kombinácii s vodou vytvárať vodík a spôsobiť tak požiar, výbuch alebo zranenie osôb.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Otvor pre upevňovaciu skrutku
 2. LED indikátor
 3. Ovládacie tlačidlo Bluetooth
 1. Ovládacie tlačidlo ZAP/VYP
 2. LED indikátor
 3. Zaisťovací háčik
 4. Zaisťovacia guma (montáž na saciu hadicu alebo elektrické náradie)

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je prijímací modul Bluetooth s diaľkovým ovládaním, ktorý je možné nainštalovať na vysávače Hilti ako dodatočnú výbavu. Je určený na bezkáblové zapínanie a vypínanie vysávača.

 • Diaľkové ovládanie je určené na montáž na saciu hadicu.

Rozsah dodávky

Rádiové diaľkové ovládanie, prijímací modul, upevňovacia skrutka (2 kusy), zaisťovacia guma, návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Bluetooth®

Slovná ochranná známka Bluetooth ® a obrazové značky (logá) sú vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek používanie tejto slovnej ochrannej známky/obrazovej značky zo strany akciovej spoločnosti Hilti sa uskutočňuje na základe licencie.
Bluetooth je bezdrôtový prenos údajov, prostredníctvom ktorého dokážu dva výrobky, podporujúce funkciu Bluetooth, navzájom komunikovať na krátku vzdialenosť.
Bluetooth modul Hilti je z výroby spárovaný s dodaným diaľkovým ovládaním a pri uvedení do prevádzky sa automaticky pripojí.

Funkcia BLE-Mute

BLE-Mute dočasne preruší rádiovú komunikáciu medzi diaľkovým ovládaním a prijímacím modulom na vysávači. Aktivujte tento režim napr. pri preprave v lietadle alebo napr. pri práci v nemocnici.
Aktivovanie funkcie BLE-Mute: Stlačte a na 10 sekúnd podržte stlačené ovládacie tlačidlo ON/OFF .
Deaktivovanie funkcie BLE-Mute: Stlačte a na 3 sekundy podržte stlačené ovládacie tlačidlo ON/OFF .
Deaktivácia funkcie BLE-Mute automaticky spustí režim párovania, aby sa obnovilo spojenie medzi diaľkovým ovládaním a prijímacím modulom.

Svetelné signály LED indikátora

Diaľkové ovládanie a prijímací modul majú LED indikátor, ktorý zobrazuje rôzne prevádzkové stavy.
LED dióda na diaľkovom ovládaní sa rozsvieti aj vtedy, keď stlačíte ovládacie tlačidlo ON/OFF .
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce LED signály:
LED signál
Význam
Diaľkové ovládanie alebo prijímací modul:
LED dióda nesvieti
Možnosť A: Funkcia BLE-Mute je aktivovaná.
Možnosť B: Stav nabitia gombíkovej batérie je príliš nízky alebo prijímací modul nie je vo vysávači správne nainštalovaný.
Prijímací modul:
LED dióda pulzuje (interval cca 2 sekundy)
Diaľkové ovládanie a prijímací modul sú spárované a fungujú správne.
Tento stav je normálny prevádzkový režim.
Diaľkové ovládanie alebo prijímací modul:
LED dióda rýchlo bliká
Režim párovania je aktívny.
Diaľkové ovládanie a prijímací modul sú z výroby navzájom spárované. Pri prvom uvedení do prevádzky sa zobrazí priamo indikátor normálneho prevádzkového režimu.

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Používajte iba zdroje prúdu s obmedzeným výkonom (ES1 PS1) v súlade s IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Menovité napätie
3,3 V
3,3 V
Menovitý prúd
50 mA
20 mA
Batéria
·/·
CR2032
Rozmery (D × Š × V)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Prevádzková teplota
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Dosah signálu (môže sa výrazne líšiť podľa vonkajších podmienok)
30 m
30 m

Bluetooth

Komunikačný štandard
Bluetooth® 5
Frekvencia
2 404 GHz … 2 480 GHz
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
4 dBm

Obsluha

Montáž prijímacieho modulu

Na dotiahnutie a uvoľnenie upevňovacích skrutiek vždy použite skrutkovač. Upevňovacie skrutky čo najviac dotiahnite rukou. Pred zaskrutkovaním otočte skrutky o pol otáčky proti smeru pohybu hodinových ručičiek, kým skrutka hladko nesadne do vedenia závitu. Predídete tak nadmernému opotrebovaniu hlavy skrutky a výstupkov.
Image alternative
 1. Uvoľnite 2 upevňovacie skrutky na slepom kryte vysávača.
 2. Odstráňte slepý kryt.
 3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
  • Dbajte na kódovanie konektora.
  • Zástrčka je zaistená.
 4. Vložte prijímací modul do upínania.
 5. Upevnite prijímací modul 2 upevňovacími skrutkami.
 6. Nasaďte na diaľkové ovládanie saciu hadicu.
 7. Diaľkové ovládanie upevnite zaisťovacou gumou.

Spárovanie diaľkového ovládania s prijímacím modulom

Diaľkové ovládanie a prijímací modul z jednej súpravy sú z výroby navzájom spárované. Môžete spárovať dva výrobky manuálne, napr. v prípade výmeny alebo dodatočného vybavenia jedného z dvoch komponentov. Režim párovania sa aktivuje, aj keď deaktivujete režim BLE-Mute.
 1. Stlačte ovládacie tlačidlá na párovaných výrobkoch (diaľkové ovládanie a prijímací modul) a podržte ich stlačené na 3 sekundy.
  • LED indikátor bliká (diaľkové ovládanie a prijímací modul).
  Výrobky v priebehu max. 30 sekúnd vyhľadajú vhodného partnera na párovanie. Ak v dosahu nie je vhodný partner na párovanie, režim párovania sa zruší.
 2. Počkajte, kým sa proces párovania neukončí.
  • Proces párovania je dokončený, keď LED indikátor pulzuje (prijímací modul).

Použitie diaľkového ovládania

Pomocou diaľkového ovládania je možné vysávač zapínať a vypínať na diaľku. Diaľkové ovládanie môžete pripevniť k sacej hadici alebo k elektrickému náradiu pomocou zaisťovacej gumy. Dbajte na to, aby ste nezablokovali žiadne úchopové plochy alebo bezpečnostné zariadenia.
 1. Nastavte vysávač na režim Bluetooth.
  • Dodržiavajte upozornenia v návode na používanie vysávača.
 2. Na zapnutie alebo vypnutie stlačte ovládacie tlačidlo ZAP/VYP.

Výmena batérie (diaľkové ovládanie)

 1. Pomocou vhodného nástroja (napr. mince) otvorte kryt priehradky na batériu.
 2. Vyberte vybitú batériu.
 3. Vložte novú batériu do priehradky na batériu + pólom nahor.
  • Typ batérie: Gombíková batéria CR2032
 4. Zatvorte kryt priehradky na batériu.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Doprava a skladovanie

Preprava
 • Neprepravujte tento výrobok s namontovaným pracovným nástrojom.
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Pomoc v prípade porúch

Skontrolujte, či nie je porucha na strane vysávača a prečítajte si pokyny na odstránenie poruchy v návode na používanie vysávača.
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
LED dióda nesvieti, keď stlačíte ovládacie tlačidlo
Gombíková batéria je vybitá
Diaľkové ovládanie je chybné
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
LED dióda nesvieti (spínač náradia je nastavený na AUTO )
Kábel prijímacieho modulu nie je správne zasunutý vo vysávači
 • Skontrolujte konektor a kábel, či sú správne zapojené alebo či nie sú poškodené.
Prijímací modul nie je správne namontovaný
Prijímací modul je chybný
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Vysávač sa nespustí a/alebo nereaguje na diaľkové ovládanie
Gombíková batéria je vybitá
Spojenie medzi prijímacím modulom a diaľkovým ovládaním nie je k dispozícii
 • Uistite sa, či je diaľkové ovládanie spárované s prijímacím modulom.
Proces párovania bol prerušený alebo neúspešný
Zdroj poruchy je na strane vysávača
 • Prečítajte si pokyny na odstránenie poruchy v návode na používanie vysávača.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Image alternative
Na konci dokumentácie nájdete schvaľovacie symboly pre Bluetooth špecifické pre danú krajinu.

Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj dodržal v testoch hraničné hodnoty, ktoré sú predpísané v odseku č. 15 nariadení FCC pre digitálne prístroje triedy A. Tieto hraničné hodnoty majú zabezpečiť primeranú ochranu pred elektromagnetickým rušením pri prevádzke v komerčne využívaných oblastiach. Prístroje tohto typu vytvárajú a používajú vysoké frekvencie a môžu spôsobiť aj vysokofrekvenčné vyžarovanie. Ak nie sú nainštalované a prevádzkované podľa pokynov, môžu byť príčinou rušení príjmu rádiového signálu. Prevádzka tohto prístroja v obytných oblastiach môže spôsobiť rušenie a o jeho odstránenie sa musí postarať používateľ.
Tento prístroj zodpovedá paragrafu 15 nariadenia FCC a špecifikácie RSS‑210 vládnej agentúry ISED.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 • Tento prístroj by nemal vytvárať škodlivé žiarenie.
 • Prístroj musí zachytiť každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.