Jazyk

BX-S
BX‑SH B3

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
 • Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom Image alternative.
 • Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na vyobrazeniach

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú na vyobrazeníPrehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu opatrnosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.

Na výrobku

Informácie o laseri
Image alternative Trieda lasera 1, zakladajúca sa na norme IEC / EN 60825-1:2014 a zodpovedá CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Laser
  Držiak
  BX-S
  BX-SH B3
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nesprávne zaobchádzanie s týmto výrobkom môže spôsobiť nebezpečenstvo. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok poškodenie výrobku a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • S výrobkom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
 • Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb počas používania výrobku.
 • Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Elektrická bezpečnosť
 • Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
 • Pred uskladnením v prepravnej nádobe výrobok utrite dosucha.
Bezpečnosť osôb
 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s výrobkom postupujte s rozvahou. Výrobok nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní výrobku môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Používanie osobných ochranných prostriedkov znižuje riziko poranenia.
 • Nevyraďujte z činnosti bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Skôr než vložíte batérie, výrobok uchopíte alebo prenesiete, uistite sa, že je výrobok vypnutý.
 • Výrobok a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je pre tento špeciálny typ zariadenia predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie výrobkov na iné ako určené použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním výrobku. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
 • Výrobok sa nesmie používať v blízkosti medicínskych prístrojov.
Použitie a starostlivosť o výrobok
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nepoužívané výrobky uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Výrobok je nebezpečný, ak ho používajú neskúsené osoby.
 • O výrobok sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie výrobku. Poškodené časti nechajte pred používaním výrobku opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným výrobkom.
 • Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny ani manipulácie. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie výrobku do prevádzky.
 • Pred dôležitým meraním, ako aj po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť výrobku.
 • Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Patrí sem napr. blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické pole, vibrácie a zmeny teploty.
 • Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu skresliť výsledky merania.
 • Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať. Veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nesprávnym operáciám a nesprávnym výsledkom merania.
 • Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bolo príslušenstvo bezpečne upevnené.
 • Hoci je výrobok koncipovaný pre tvrdé podmienky používania na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, rovnako ako s inými optickými a elektrickými výrobkami (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
 • Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

 • Pri neodbornom otvorení výrobku sa môže vyskytnúť laserové žiarenie, ktoré presahuje triedu 1. Výrobok dajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti .
 • Výrobok nesmerujte na slnko alebo iné intenzívne zdroje svetla.
 • Laser nesmerujte na iné osoby a z blízkej vzdialenosti na holú pokožku.
 • Keď výrobok nepoužívate, vypnite ho.
 • Výrobok nepoužívajte vo veľmi svetlom prostredí. Laserový lúč musí zostať viditeľný. V prípade potreby zatemnite alebo zatieňte pracovnú oblasť.
 • Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť výrobku.
 • Okienko pre výstup laserového lúča udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybným meraniam.
 • Dodržiavajte vnútroštátne požiadavky na ochranu zdravia pri práci.

Elektromagnetická kompatibilita

Hoci výrobok spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že výrobok bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k nesprávnej funkcii. V takomto prípade alebo pri iných pochybnostiach či neistote sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti tiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel).

Starostlivé zaobchádzanie a používanie batérie

 • Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte. Batérie môžu pri dlhšom skladovaní korodovať a dôjde k ich samovybitiu.
 • Zabezpečte, aby sa batérie nedostali do rúk detí.
 • Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňate vždy všetky batérie súčasne. Nepoužívajte batérie od rôznych výrobcov alebo s rôznymi typovými označeniami.
 • Nepoužívajte poškodené batérie.
 • Používajte len taký typ batérie, ktorý je určený pre tento výrobok. Použitie iných batérií môže viesť k vzniku poranení a nebezpečenstvu požiaru.
 • Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Batérie nevystavujte vysokým teplotám a ohňu. Batérie môžu explodovať a uvoľniť toxické látky.
 • Batérie nenabíjajte.
 • Batérie neupevňujte vo výrobku prispájkovaním.
 • Batérie nevybíjajte skratovaním. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.
 • Nepoškodzujte batérie ani ich nerozoberajte. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Okienko pre výstup laserového lúča
 2. Nastavovací krúžok
 3. Vypínač
 4. Odblokovacie tlačidlo
 5. Upevňovacia skrutka
 6. Držiak

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je laser. Je určený výlučne na použitie s akumulátorovým vsadzovacím prístrojom BX 3 . Keď je laser namontovaný na príslušnom držiaku BX‑SH B3 (01) a je nastavená konkrétna vzdialenosť, laser umožňuje rýchle určenie presnej polohy, do ktorej má byť vsadený ďalší upevňovací prvok.

Výrobok je určený na použitie v interiéri.

Rozsah dodávky

Laser, 3× AA batérie (nie na všetkých trhoch), návod na obsluhu
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Ukazovateľ "stav nabitia akumulátora je príliš nízky"

Ak stav nabitia akumulátora klesne pod 10 %, laserová dióda bliká podľa vzoru:
Okamih výskytu
Svetelný signál
Pri zapnutí
5× zabliká
Počas prevádzky
5× zabliká (každých 5 minút)

Technické údaje

Projektované polomery
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Presnosť (pri nestlačenom vsadzovacom prístroji)
−15 % ... +5 %
Trieda lasera
1
Automatické vypínanie
≈ 6 min
Čas prevádzky
pri +20 °C (+68 °F): 15 h (typicky)
Elektrické napájanie
3× batérie AA (1,5 V)
Rozsah napätia
2,7 V … 5 V
Maximálny priemerný výstupný výkon (p)
≤ 600 mW
Hmotnosť vrátane batérií
266 g
(9,38 oz)
Hmotnosť s držiakom vrátane batérií
354 g
(12,49 oz)
Rozmery lasera (dĺžka × šírka × výška)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Rozmery držiaka (dĺžka × šírka × výška)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maximálna vlhkosť vzduchu bez kondenzácie
85 %
Teplota okolia počas prevádzky
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Teplota pri skladovaní
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Obsluha

Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Prvé uvedenie do prevádzky

BX-S sa dodáva s už vloženými batériami (nie na všetkých trhoch). Pred prevádzkovaním musíte najskôr odstrániť izolačnú fóliu, ktorá chráni batérie pred predčasným vybitím.
 1. Otvorte kryt priehradky na batérie.
 2. Odstráňte izolačnú fóliu.
 3. Najskôr nasaďte hroty krytu na priehradku s batériami a kryt zatvorte. Kryt počuteľne zaklapne.

Výmena batérií

Image alternative
 1. Otvorte kryt priehradky na batérie.
 2. Vložte tri batérie AA do priehradky na batérie.
  • Dbajte na správnu polaritu.
 3. Najskôr nasaďte hroty krytu na priehradku s batériami a kryt zatvorte. Kryt počuteľne zaklapne.

Montáž držiaka

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku zaseknutia pri montáži držiaka!
 • Pri montáži držiaka použite vhodnú ochranu rúk.
Image alternative
 1. Otvorte upevňovaciu skrutku.
 2. Umiestnite držiak okolo vsadzovacieho prístroja.
 3. Dotiahnite upevňovaciu skrutku.
 4. Skontrolujte, či bola montáž vykonaná správne.
  • Štrbiny v držiaku sa musia presne zhodovať s vetracími štrbinami vsadzovacieho prístroja.

Montáž / demontáž lasera

Image alternative
 1. Namontujte držiak.
 2. Umiestnite laser prednou západkou na držiak.
 3. Potom zatlačte laser zadnou západkou na držiak, kým nezapadne s počuteľným cvaknutím.
 4. Skontrolujte, či sú obidve západky lasera bezpečne zapadnuté v držiaku.
 5. Na demontáž stlačte odblokovacie tlačidlo na laseri a vyberte ho z držiaka.

Používanie lasera

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu laserovým žiarením! Vystupujúce laserové žiarenie môže vyjsť nekontrolovane.
 • Výrobok nepoužívajte, ak je rozbitá šošovka alebo okienko pre výstup laserového lúča, alebo ak laser vyzerá nezvyčajne (príliš svetlé alebo príliš tmavé miesta, prerušený laserový oblúk atď.).
POZOR
Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho používania! Nesprávne výsledky merania môžu viesť k nesprávnemu vsadeniu upevňovacích prvkov.
 • Výrobok je pomocný nástroj a nenahrádza merací prístroj. Je vhodný len na približné meranie a nemôže poskytnúť presné namerané hodnoty. Pri používaní rešpektujte existujúce tolerancie merania.
 • Laser BX‑S používajte výlučne s príslušným držiakom BX‑SH B3 na vsadzovacom prístroji Hilti produktového radu BX 3.
 • Vsadzovací prístroj sa smie používať iba s opornou nohou zásobníka a musí byť umiestnený presne v pravom uhle.
 • Laser používajte podľa možnosti iba na rovných povrchoch.
Image alternative
 1. Stlačením tlačidla vypínača laser zapnite.
  Ak počas 6 minút nebol vsadený žiadny upevňovací prvok, laser sa automaticky vypne.
 2. Na voliči nastavte požadovanú vzdialenosť.
 3. Vsaďte upevňovací prvok (pozri návod od vsadzovacieho prístroja).
 4. Umiestnite vsadzovací prístroj pre ďalší upevňovací prvok na podklad tak, aby laserový oblúk ležal presne v strede nad predtým vsadeným upevňovacím prvkom.
  Správny polomer sa zobrazí iba vtedy, ak vsadzovací prístroj nie je stlačený.
 5. Vsaďte ďalší upevňovací prvok.
 6. Opakujte kroky 3 až 5, až dokým už nebudete chcieť vsadiť ďalšie upevňovacie prvky.
 7. Stlačením tlačidla vypínača laser vypnite.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Z okienka na výstup laserového lúča sfúknite prach. Nedotýkajte sa okienka na výstup laserového lúča prstami.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Kontrola presnosti

 1. Vyznačte na rovnej ploche jeden bod (krížik).
 2. Namontujte laser správne na vsadzovací prístroj.
 3. Položte vsadzovací prístroj dráhou na stred označeného krížika.
 4. Zapnite laser a nastavte ho na 300 mm.
 5. Vpravo, vľavo a nad východiskovou značkou urobte tri ďalšie značky na projektovanom laserovom kruhu.
 6. Vypnite laser a odložte vsadzovací prístroj nabok.
 7. Teraz zmerajte vzdialenosti medzi východiskovou značkou a tromi novými značkami.
  • Odchýlka každého bodu by nemala byť väčšia ako −15 % až + 5 % z 300 mm.
  • Ak je odchýlka väčšia, obráťte sa na servis firmy Hilti .
 8. Opakujte kroky 4 až 7 pre všetky ostatné polomery (400 mm, 500 mm, 600 mm a 800 mm).

Preprava a skladovanie

Preprava
 • Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred dlhšou prepravou a po nej, či nie je poškodený.
Skladovanie
 • Výrobok a batérie skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Výrobok a batérie nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a batérie skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie je poškodený.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Laser nefunguje.
Batérie sú vybité.
Batérie sú nesprávne vložené.
Pred prvým použitím nebola odstránená izolačná fólia.
Teplota mimo prípustného rozsahu.
 • Výrobok pomaly priveďte do prípustného rozsahu prevádzkovej teploty.
Tlačidlo vypínača alebo laser sú chybné.
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti .
Nesprávne výsledky merania
Nečistoty alebo cudzie telesá medzi držiakom a vsadzovacím prístrojom alebo medzi držiakom a laserom
 • Vyčistite vsadzovací prístroj, držiak a uchytenie lasera.
Nesprávne namontovaný držiak na vsadzovacom prístroji alebo nesprávne namontovaný laser na držiaku
 • Demontujte držiak a laser a obidva výrobky namontujte správne.
Laserová dióda je chybná alebo bola v dôsledku nárazu prestavená
 • Obráťte sa na servis firmy Hilti .
Vsadzovací prístroj nie je umiestnený na plochu v pravom uhle.
 • Umiestnite vsadzovací prístroj na plochu v pravom uhle. Použite opornú nohu zásobníka.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Nebezpečenstvo následkom neodbornej likvidácie.
 • Pri neodbornej likvidácii výbavy môžu nastať tieto udalosti: Pri spaľovaní plastových častí vznikajú jedovaté plyny, ktoré môžu ohrozovať zdravie osôb. Ak sa akumulátory poškodia alebo silno zohrejú, môžu explodovať a pritom spôsobiť otravy, popáleniny, poleptania alebo môžu znečistiť životné prostredie. Pri nedbalej likvidácii umožňujete použitie výbavy nepovolanými osobami a odborne nesprávnym spôsobom. Pritom môže dôjsť k ťažkému poraneniu vás a tretích osôb, ako aj k znečisteniu životného prostredia.
 • Akumulátory likvidujte v súlade s národnými predpismi.
Image alternative Prístroje značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti prevezme váš starý prístroj na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Podľa európskej smernice o elektroodpade a elektronickom odpade a podľa jej premietnutia do národného práva sa musia opotrebované elektrické zariadenia separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Image alternative
 • Elektronické meracie prístroje neodhadzujte do domového odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .