Jazyk

DD 250-CA

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Príkazové symboly

Používajú sa nasledujúce príkazové symboly:
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochranné rukavice.
Image alternative Používajte ochrannú obuv.
Image alternative Používajte ochrannú masku

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Údaje analýzy
Image alternative Stupeň navrtávania
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Striedavý prúd
Image alternative Priemer
Image alternative Zákaz prepravy žeriavom
Image alternative Bluetooth
Image alternative Aretácia otvorená
Image alternative Aretácia zatvorená
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos dát, ktorý je kompatibilný so systémami iOS a Android.
Image alternative Ochranné uzemnenie
Image alternative Ak je použitá na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Výstražné štíty

Na vŕtacej konzole, základnej doske alebo diamantovom jadrovom vŕtacom stroji
Image alternative Na vákuovej základnej doske
Horná polovica obrázka : Pri vŕtaní v horizontálnom smere s upevnením pomocou vákuovej základnej dosky sa vŕtacia konzola nesmie používať bez prídavného istenia.
Dolná polovica obrázka : Pri vákuovom upevnení bez prídavného istenia sa nesmie vŕtať smerom nahor.
Image alternative Na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji
Pri vŕtaní smerom nahor je povinné používanie systému na zachytávanie vody spolu s vysávačom na vysávanie namokro.
Image alternative Na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji
Používanie s funkčným ochranným ističom (PRCD).

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Diamantový jadrový vŕtací stroj
  DD 250-CA
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre vŕtačky

Bezpečnostné upozornenia pre všetky práce
 • Ak vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte elektrické náradie iba za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnostné upozornenia pre používanie dlhého vrtáka
 • V žiadnom prípade nepracujte s vyšším otáčkami, ako sú maximálne prípustné otáčky pre vrták. Pri vyšších otáčkach sa môže vrták ľahko ohnúť, keď sa môže voľne otáčať bez kontaktu s obrobkom a môže tak spôsobiť poranenia.
 • Začnite vŕtať vždy s nižšími otáčkami, kým sa vrták nedostane do styku s obrobkom. Pri vyšších otáčkach sa môže vrták ľahko ohnúť, keď sa môže voľne otáčať bez kontaktu s obrobkom a môže tak spôsobiť poranenia.
 • Nevyvíjajte nadmerný tlak a len v pozdĺžnom smere k vrtáku. Vrtáky sa môžu ohnúť a zlomiť alebo spôsobiť stratu kontroly a poranenia.

Bezpečnostné pokyny pre diamantové vŕtacie stroje

 • Pri vŕtaní, pri ktorom je potrebné použiť vodu, odvádzajte vodu z pracovného priestoru alebo použite zariadenie na zachytávanie kvapaliny. Takéto bezpečnostné opatrenia uchovávajú pracovný priestor suchý a znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže rezný nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt rezného nástroja s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti elektrického náradia budú pod napätím, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri vŕtaní diamantom používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Ak sa použité náradie zablokuje, nevykonávajte už posun a vypnite náradie. Skontrolujte dôvod zaseknutia a odstráňte príčinu zasekávania náradia.
 • Ak chcete znovu spustiť diamantový vŕtací stroj, ktorý je zaseknutý v obrobku, pred zapnutím skontrolujte, či sa nasadzované náradie voľne otáča. Ak je nasadzované náradie zaseknuté, neotáča sa a môže sa preťažiť náradie alebo môže viesť k tomu, že sa diamantový vŕtací stroj uvoľní z obrobku.
 • Pri upevnení vŕtacej konzoly na obrobok pomocou kotvy a skrutiek sa uistite, že použité ukotvenie je schopné bezpečne udržať stroj počas používania. Ak obrobok nie je odolný alebo je porézny, kotva sa môže vytiahnuť, čím sa vŕtacia konzola uvoľní z obrobku.
 • Pri upevnení vŕtacej konzoly na obrobok pomocou vákuovej základnej dosky dbajte na to, aby bol povrch hladký, čistý a nebol porézny. Vŕtaciu konzolu neupevňujte na laminované povrchy, ako napr. obklady a povrchy kompozitného materiálu. Ak povrch obrobku nie je hladký, rovný alebo dostatočne upevnený, vákuová základná doska sa môže uvoľniť z obrobku.
 • Pred a pri vŕtaní zabezpečte, aby bol dostatočný podtlak. Ak podtlak nie je dostatočný, vákuová základná doska sa môže uvoľniť z obrobku.
 • Nikdy nevŕtajte nad hlavou alebo do steny, ak je stroj upevnený len pomocou vákuovej základnej dosky. Pri strate vákua sa vákuová základná doska uvoľní z obrobku.
 • Pri vŕtaní cez steny alebo stropy zabezpečte, aby boli chránené osoby a pracovný priestor na druhej strane. Vŕtacia korunka môže prejsť cez vŕtaný otvor a na druhej strane vypadnúť vrtné jadro.
 • Pri vŕtaní nad hlavou vždy používajte zariadenie na zachytávanie kvapaliny, ktoré je uvedené v prevádzkovom návode. Zabezpečte, aby sa do náradia nedostala voda. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Manipulácia alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia.
 • Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami. Náradie zapínajte až v oblasti práce. Dotknutie sa rotujúcich častí, najmä rotujúcich nástrojov, môže viesť k vzniku poranení.
 • Zabráňte styku pokožky s odvŕtaným kalom.
 • Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest môžu narábať len kvalifikovaní pracovníci. Používajte čo najefektívnejšie odsávanie prachu. Používajte preto mobilný vysávač odporúčaný firmou Hilti na drevený prach a/alebo minerálny prach, ktorý bol prispôsobený tomuto elektrickému náradiu. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Odporúča sa používať dýchaciu masku určenú pre príslušný druh prachu. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály platné vo vašej krajine.
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj a diamantová vŕtacia korunka sú ťažké. Môžu pomliaždiť časti tela. Používateľ a osoby zdržujúce sa v jeho blízkosti musia počas používania náradia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Presvedčte sa, že náradie je správne upevnené vo vŕtacej konzole.
 • Dbajte na to, aby na vŕtacej konzole bol vždy namontovaný koncový doraz, pretože inak nie je zaručená bezpečnostná funkcia koncového dorazu.
 • Uistite sa, že nástroje majú systém upínania zodpovedajúci a vhodný pre dané náradie a že sú riadne zaistené v upínaní nástrojov.
Elektrická bezpečnosť
 • Používanie predlžovacích káblov s viacerými zásuvkami a používanie viacerých zariadení súčasne nie je dovolené.
 • Zariadenie sa smie pripájať iba do dodatočne dimenzovanej siete s ochranným vodičom.
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa môžu stať vodivými v prípade, že pri práci dôjde napríklad k neúmyselnému poškodeniu elektrického vedenia. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel pri posúvaní saní nepoškodil.
 • Náradie nikdy neprevádzkujte bez dodaného prúdového chrániča PRCD (pre náradie bez PRCD – nikdy bez oddeľovacieho transformátora). Prúdový chránič PRCD skontrolujte pred každým používaním.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi. Ak je sieťový kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za špeciálne upravený a schválený sieťový kábel, ktorý je dostupný prostredníctvom zákazníckeho servisu. Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich. Poškodeného sieťového alebo predlžovacieho kábla sa pri práci nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené pripájacie a predlžovacie vedenia predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Zariadenie nikdy neprevádzkujte v znečistenom alebo vlhkom stave. Prach usadený na povrchu náradia, predovšetkým z vodivých materiálov alebo vlhkosť, môžu za nepriaznivých podmienok viesť k úrazu elektrickým prúdom. Znečistené zariadenia preto dajte v pravidelných intervaloch prekontrolovať v servise Hilti , najmä ak často opracovávate vodivé materiály.
 • Pri prevádzke diamantového jadrového vŕtacieho stroja bez DD AF-CA H založte vždy kryt na elektrický prívod pre DD AF-CA H Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pracovisko
 • Vŕtacie práce si nechajte schváliť príslušným vedením stavby. Vŕtacie práce v objektoch alebo v iných štruktúrach môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní oceľovej armatúry alebo nosných prvkov.
 • Zariadenie namontované na vŕtacej konzole pri nie riadne upevnenej vŕtacej konzole nespúšťajte úplne nadol, aby ste zabránili prevráteniu.
 • Sieťový a predlžovací kábel spolu s hadicou vysávača alebo vývevy veďte mimo dosahu pohyblivých častí náradia.
 • Na vykonávanie prác smerom nahor je pri vŕtaní namokro povinne predpísaný systém na zachytávanie vody v spojení s použitím vysávača na vysávanie namokro.
 • Na práce vykonávané smerom nahor je zakázané použiť upevňovanie pomocou vákua bez dodatočného upevnenia.
 • Pri vŕtaní v horizontálnej polohe s upevnením pomocou vákuovej základnej dosky (príslušenstvo) sa vŕtacia konzola nesmie používať bez prídavného istenia.

Opis

Prehľad produktov

Diamantový jadrový vŕtací stroj DD 250-CA

Image alternative
 1. Multifunkčný displej
 2. Ovládacie tlačidlo Stupeň pre navrtávanie
 3. Ovládacie tlačidlo Údaje analýzy
 4. Typový štítok
 5. Vypínač
 6. Kryt sieťového kábla
 7. Elektrické napájanie pre DD AF-CA H (príslušenstvo)
 8. Sieťový kábel vrátane prúdového chrániča PRCD
 9. Prípojka vody
 10. Rukoväť na prenášanie (2×)
 11. Kryt uhlíkov (2×)
 12. Regulácia vody
 13. Upínanie nástrojov
 14. Spínač prevodovky

Vŕtacia konzola DD-HD 30

Image alternative
 1. Skrutkové vreteno (príslušenstvo)
 2. Kryt
 3. Koľajnica
 4. Nivelačná skrutka (3×)
 5. Ukazovateľ stredu vŕtaného otvoru
 6. Kotva
 7. Základná doska
 8. Typový štítok
 9. Upevňovacie vreteno
 10. Upínacia matica
 11. Podpera
 12. Rukoväť na prenášanie
 13. Skrutka koncového dorazu
 14. Hĺbkový doraz (príslušenstvo)
 15. Uchytenie podvozka
 16. Držiak zachytávania vody (príslušenstvo)
 17. Tesnenie (príslušenstvo)
 18. Miska na zachytávanie vody (príslušenstvo)
 19. Tesnenie zachytávania vody (príslušenstvo)

Sane DD-HD 30

Image alternative
 1. Pripojenie pre ručné koleso 1:1
 2. Pripojenie pre ručné koleso 1:3
 3. Excenter (aretácia diamantového jadrového vŕtacieho stroja)
 4. Poistný kolík
 5. Ručné koleso
 6. Vodováhy (2×)
 7. Aretácia saní
 8. Káblový kanál
 9. Upínacie rozhranie pre DD AF-CA H
 10. Nastavovacia skrutka vôle saní (4×)

Vákuová základná doska (príslušenstvo)

Image alternative
 1. Ventil na uvoľnenie (zavzdušnenie) vákua
 2. Pripojenie vákua
 3. Uchytenie podvozka
 4. Manometer
 5. Tesnenie vákua
 6. Nivelačná skrutka (4×)

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je elektrický diamantový jadrový vŕtací stroj. Určený je na konzolové mokré vŕtanie priechodných a slepých otvorov do (vystužených) minerálnych podkladov. Ručne vedené používanie diamantového jadrového vŕtacieho stroja nie je dovolené.

 • Pri práci s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom vždy používajte vŕtaciu konzolu. Vŕtacia konzola musí byť pritom dostatočne zakotvená v podloží ukotvovacou alebo vákuovou základnou doskou.

 • Pri nastavovacích prácach na základnej doske nepoužívajte žiadne úderové náradie (kladivo).

 • Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

 • Dodržujte aj bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu týkajúce sa používaného príslušenstva.

Bluetooth®

Tento výrobok je vybavený funkciou Bluetooth.
Bluetooth je bezdrôtový prenos údajov, prostredníctvom ktorého dokážu dva výrobky, podporujúce funkciu Bluetooth, navzájom komunikovať na krátku vzdialenosť.
Na zaručenie stabilného spojenia pomocou Bluetooth musí existovať vizuálne spojenie medzi navzájom spojenými zariadeniami.
Funkcie Bluetooth na tomto výrobkuPodrobné informácie o funkciách Bluetooth nájdete v návode na prevádzku spárovaného zariadenia.
 • Zobrazenia servisných hlásení a hlásení stavu spárovaných prístrojov Hilti na displeji diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Spojenie s mobilným koncovým prístrojom prostredníctvom Hilti ON!Track 3 aplikácie pre servisné funkcie a na prenos údajov analýz týkajúcich sa výrobku.
Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth
Výrobky Hilti sa dodávajú s vypnutou funkciou Bluetooth. Pri prvom uvedení do prevádzky sa funkcia Bluetooth automaticky zapne.
 • Na vypnutie stlačte a podržte na minimálne 10 sekúnd súčasne stlačené tlačidlá Image alternativeImage alternative.
 • Na zapnutie súčasne stlačte tlačidlá Image alternativeImage alternative.
Spárovanie výrobkovSpárovanie s prístrojom Hilti podporujúcim Bluetooth zostane dovtedy, kým sa diamantový jadrový vŕtací stroj nespojí s iným zariadením Hilti toho istého typu alebo kým sa nevypne Bluetooth. Spárovanie ostane zachované aj po vypnutí a zapnutí výrobkov a spárované výrobky sa opäť automaticky spoja.
 • Na spárovanie s prístrojom Hilti alebo koncovým zariadením podporujúcim Bluetooth stlačte súčasne tlačidlá Image alternativeImage alternative.
Časové okno na spojenie s iným prístrojom Hilti podporujúcim Bluetooth predstavuje 2 minúty. Po uplynutí 2 minút sa zruší vytvorenie spojenia.
Licencia
Slovná ochranná známka Bluetooth® a logo sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a firma Hilti ich používa na základe licencie.

Zobrazované symboly a vysvetlivky multifunkčného displeja diamantového jadrového vŕtacieho stroja

Pre nasledujúce zobrazenia musí byt diamantový jadrový vŕtací stroj zapnutý v pripravenosti na prevádzku (pripojený a zapnutý PRCD).
Zobrazenia sa môžu líšiť podľa výberu stupňa a druhu použitia.
Image alternative
Úvodná obrazovka
Úvodná obrazovka sa zobrazí, keď sa diamantový jadrový vŕtací stroj napája elektrickým prúdom. Na úvodnej obrazovke sa zobrazuje stav Bluetooth, personalizovaný názov a sériové číslo diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Názov výrobku zobrazený na výrobku je možné zmeniť prostredníctvom Hilti ON!Track 3 aplikácie (prednastavenie: 'Your name here ').
Image alternative
Vodováha
Diamantový jadrový vŕtací stroj nie je zapnutý. Zobrazenie pomáha pri nivelácii systému, ako aj pri polohovaní vŕtacej konzoly pri šikmých vrtoch. Zobrazenie symbolicky a v stupňoch zobrazuje polohovanie diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Presnosť uhla pri izbovej teplote: ±2°
Image alternative
Zobrazenie stupňa
Diamantový jadrový vŕtací stroj beží na voľnobeh. Zobrazenie pomáha zaistiť vhodnosť zaradeného prevodového stupňa pre použitú diamantovú vŕtaciu korunku. Zobrazenie vľavo hore zobrazuje zaradený stupeň a v strede v milimetroch a palcoch odporúčaný rozsah priemerov vŕtacích koruniek pre daný prevod.
Image alternative
Aktivovaný stupeň navrtávania
Diamantový jadrový vŕtací stroj je vypnutý alebo beží na voľnobeh. Funkcia umožňuje navrtávanie s nepatrnými vibráciami pri vŕtacích korunkách s veľkým priemerom. Opätovným stlačením tlačidla Image alternative je možné funkciu kedykoľvek deaktivovať.
 • Zobrazenie automaticky zhasne po niekoľkých sekundách.
Image alternative
Zostávajúci čas chodu stupňa pre navrtávanie
Diamantový jadrový vŕtací stroj vŕta a stupeň pre navrtávanie je aktivovaný. Zobrazenie uvádza zostávajúci čas chodu diamantového jadrového vŕtacieho stroja do automatického vypnutia.
 • Kvôli ochrane diamantového jadrového vŕtacieho stroja sa stupeň navrtávania automaticky vypne po maximálne 2 minútach.
  Indikácia následne zhasne.
Image alternative
Stupeň pre navrtávanie deaktivovaný
Stupeň pre navrtávanie bol deaktivovaný. Otáčky a výkon diamantového jadrového vŕtacieho stroja sa opäť zvýšia a vŕtanie môže pokračovať
 • Zobrazenie automaticky zhasne po niekoľkých sekundách.
Image alternative
Aktivovanie stupňa pre navrtávanie nie je možné
Diamantový jadrový vŕtací stroj vŕta. Tlačidlo pre aktiváciu navrtávacieho stupňa bolo stlačené vtedy, keď bola diamantová jadrová vŕtačka pod zaťažením, alebo v režime chladnutia.
 • Zobrazenie automaticky zhasne po niekoľkých sekundách.
Image alternative
Indikátor výkonu pri vŕtaní: Prítlak príliš nízky
Diamantový jadrový vŕtací stroj vŕta a stupeň pre navrtávanie nie je aktivovaný. Zobrazenie pomáha zabezpečiť prácu diamantového jadrového vŕtacieho stroja v optimálnom rozsahu výkonu.
 • Farba pozadia: žltá.
  Prítlak je príliš nízky. Zvýšte prítlak.
Image alternative
Indikátor výkonu pri vŕtaní: Prítlak optimálny
Diamantový jadrový vŕtací stroj vŕta a stupeň pre navrtávanie nie je aktivovaný. Zobrazenie pomáha zabezpečiť prácu diamantového jadrového vŕtacieho stroja v optimálnom rozsahu výkonu.
 • Farba pozadia: zelená.
  Prítlak je optimálny.
Image alternative
Pri 120 V
Prekročila sa hranica menovitého prúdu
Diamantový jadrový vŕtací stroj vŕta a stupeň pre navrtávanie nie je aktivovaný. Menovitý prúd prekročil hranicu 20 A.
 • Prítlak je príliš vysoký. Znížte prítlak.
Image alternative
Indikátor výkonu pri vŕtaní: Prítlak príliš vysoký
Diamantový jadrový vŕtací stroj vŕta a stupeň pre navrtávanie nie je aktivovaný. Zobrazenie pomáha zabezpečiť prácu diamantového jadrového vŕtacieho stroja v optimálnom rozsahu výkonu.
 • Farba pozadia: červená.
  Prítlak je príliš vysoký. Znížte prítlak.
Image alternative
Stavový riadok pre informácie
Stavový riadok zobrazuje rôzne upozornenia k aktuálnemu stavu stroja, ako napríklad zaradený stupeň alebo aktivovaný stupeň pre navrtávanie.
Image alternative
Stavový riadok pre výstrahy
Stavový riadok zobrazuje rôzne výstrahy k aktuálnemu stavu stroja, ktoré nemajú za následok okamžité zastavenie diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
Image alternative
Bluetooth ZAP
Funkcia Bluetooth je v základnom nastavení aktivovaná.
Na vypnutie funkcie Bluetooth stlačte a súčasne podržte na 10 sekúnd stlačené tlačidlá Image alternativeImage alternative pri vypnutom motore.
 • Zobrazenie automaticky zhasne po niekoľkých sekundách.
Image alternative
Bluetooth VYP
Funkcia Bluetooth je deaktivovaná. Diamantový jadrový vŕtací stroj nie je možné spojiť s ďalšími strojmi alebo príslušenstvom.
Na zapnutie funkcie Bluetooth súčasne stlačte tlačidlá Image alternativeImage alternative pri vypnutom motore.
 • Zobrazenie automaticky zhasne po niekoľkých sekundách.
Image alternative
Vytvorenie spojenia
Diamantový jadrový vŕtací stroj je pripravený spojiť sa s iným prístrojom alebo príslušenstvom.
Na spustenie vytvárania spojenia stlačte a na minimálne 1 sekundu podržte stlačené tlačidlá Image alternativeImage alternative.
 • Časové okno pre spojenie s iným prístrojom predstavuje 2 minúty. Po uplynutí 2 minút sa zruší vytvorenie spojenia.
Spárovanie iného prístroja alebo príslušenstva s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom ostane zachované dovtedy, kým:
 • sa diamantový jadrový vŕtací stroj nespáruje s prístrojom alebo príslušenstvom rovnakého typu,
 • sa nevypne Bluetooth.
Image alternative
Spojenie prerušené
Existujúce Bluetooth spojenie s prístrojom alebo s príslušenstvom bolo prerušené.
Image alternative
Analýza doby chodu
Zobrazenie hore zobrazuje čas vŕtania (diamantový jadrový vŕtací stroj v prevádzke vŕtania) a dole prevádzkové hodiny (diamantový jadrový vŕtací stroj zapnutý) diamantového jadrového vŕtacieho stroja v hodinách, minútach a sekundách.
Na vynulovanie času vŕtania a všetkých ostatných údajov analýzy stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo Image alternative.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách alebo po opätovnom stlačení tlačidla Image alternative.
 • Opätovným stlačením tlačidla Image alternative prejdete k nasledujúcim údajom analýzy.
Image alternative
Analýza konania obsluhujúcej osoby
Toto zobrazenie zobrazuje obsluhujúcej osobe vyhodnotenie prítlaku počas času vŕtania v %. Tým je možné optimalizovať konanie používateľa.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách alebo po opätovnom stlačení tlačidla Image alternative.
 • Opätovným stlačením tlačidla Image alternative prejdete k nasledujúcim údajom analýzy.
Image alternative
Analýzu smer vŕtania
Toto zobrazenie zobrazuje vyhodnotenie smerov vŕtania v %.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách alebo po opätovnom stlačení tlačidla Image alternative.
 • Opätovným stlačením tlačidla Image alternative prejdete k nasledujúcim údajom analýzy.
Image alternative
Analýza výber stupňa
Toto zobrazenie zobrazuje vyhodnotenie doby používania príslušného stupňa v %. Šípka vždy ukazuje na stupeň s najvyššou mierou použitia.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách alebo po opätovnom stlačení tlačidla Image alternative.
 • Opätovným stlačením tlačidla Image alternative prejdete k nasledujúcim údajom analýzy.
Image alternative
Analýza využívania
Toto zobrazenie zobrazuje využitie diamantového jadrového vŕtacieho stroja v manuálnej prevádzke, ako aj v prevádzke s AF-CAv %.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách alebo po opätovnom stlačení tlačidla Image alternative.
 • Opätovným stlačením tlačidla Image alternative prejdete k nasledujúcim údajom analýzy.
Image alternative
Spojené zariadenia
Toto zobrazenie poskytuje prehľad o všetkých zariadeniach a príslušenstve, ktoré sú spojené s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách alebo po opätovnom stlačení tlačidla Image alternative.
 • Opätovným stlačením tlačidla Image alternative prejdete k nasledujúcim údajom analýzy.
Image alternative
Spustenie vytvorenia spojenia
Vytvorenie spojenia spustite najskôr na diamantovom jadrovom vŕtacom stroji a následne na pripájanom zariadení alebo príslušenstve.
Na spustenie vytvárania spojenia stlačte a na minimálne 1 sekundu podržte stlačené tlačidlá Image alternativeImage alternative.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách alebo po opätovnom stlačení tlačidla Image alternative.
 • Opätovným stlačením tlačidla Image alternative prejdete k nasledujúcim údajom analýzy.
Image alternative
Prepínač rýchlostných stupňov nezaskočil
Spínač prevodovky sa nachádza v medzipolohe alebo nie je správne zaskočený.
Stlačte prepínač prevodovky, kým úplne nezaskočí.
Image alternative
Blokovanie proti opätovnému spusteniu
Bol prekročený maximálny čas chodu s aktivovaným stupňom pre navrtávanie; Porucha v sieti: došlo k preťaženiu diamantového jadrového vŕtacieho stroja; vyskytla sa zvýšená teplota, v motore je voda alebo sa ukončilo dochladzovanie.
Spínač náradia je na I , kým sa zabezpečuje prívod prúdu.
Image alternative
Porucha siete (podpätie)
V sieti došlo k poklesu napätia. Pri nízkom napätí nemôže diamantový jadrový vŕtací stroj pracovať na plný výkon.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách.
Image alternative
Nadmerná teplota
Diamantový jadrový vŕtací stroj je prehriaty a vypol sa alebo sa nachádza vo fáze chladenia. Zobrazenie uvádza zostávajúci čas chodu až po chladenie. Ak by diamantový jadrový vŕtací stroj po uplynutí času bol stále príliš horúci, zostávajúci čas chodu sa spustí od začiatku.
Image alternative
Zostávajúci čas chodu až do výmeny uhlíkových kief
Motor diamantového jadrového vŕtacieho stroja beží a bola takmer dosiahnutá hranica opotrebovania uhlíkových kief. Zobrazenie uvádza zostávajúci čas chodu do výmeny uhlíkových kief. Zostávajúci čas do automatického vypnutia diamantového jadrového vŕtacieho stroja sa zobrazuje v hodinách a minútach.
 • Zobrazenie sa automaticky skryje po niekoľkých sekundách.
Image alternative
Zobrazenie servisu
Uhlíkové kefy sú opotrebované a musia sa vymeniť.
Image alternative
Zábeh po výmene uhlíkových kief
Motor diamantového jadrového vŕtacieho stroja beží. Vymenili sa uhlíkové kefy a musia ešte nepretržite bežať aspoň 1 minútu na dosiahnutie optimálnej životnosti.
 • Zobrazenie uvádza zostávajúci čas chodu až do ukončenia procesu zábehu.

Rozsah dodávky

Diamantový jadrový vŕtací stroj, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Príslušenstvo a náhradné diely

Náhradné diely
Číslo produktu
Označenie
51279
Prípojka hadice
2006843
Uhlíky 220 – 240 V
2104230
Uhlíky 100 – 127 V
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne príslušenstvo, náhradné súčiastky a spotrebné materiály Hilti .

Technické údaje

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a/alebo menovitý príkon nájdete na výkonovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzke s pripojením na generátor alebo transformátor musí byť jeho výstupný výkon minimálne dvakrát vyšší ako menovitý príkon uvedený na výkonovom štítku výrobku. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

DD 250-CA
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
15,4 kg
Hĺbka vrtu bez predĺženia
500 mm
Dovolený tlak vo vodovodnej sieti
≤ 7 bar
Menovité voľnobežné otáčky
1. stupeň
240 ot/min
2. stupeň
580 ot/min
3. stupeň
1 160 ot/min
4. stupeň
2 220 ot/min
Optimálny priemer vŕtacej korunky
1. stupeň
152 mm … 500 mm
2. stupeň
82 mm … 152 mm
3. stupeň
35 mm … 82 mm
4. stupeň
12 mm … 35 mm
Ideálna vzdialenosť označenia na ukotvovacej základnej doske od stredu vrtu
267 mm
Ideálna vzdialenosť označenia na vákuovej základnej doske od stredu vrtu
292 mm

Dovolené priemery vŕtacej korunky pre rôzne druhy výbavy

Bezpodmienečne dodržujte smery vŕtania dovolené pre rôzne druhy výbavy.
Pri vŕtaní smerom hore je povinné používanie vysávača na vysávanie namokro so systémom na zachytávanie vody.

DD 250-CA
Ø bez príslušenstva
12 mm … 300 mm
Ø s vymedzovacím prípravkom
12 mm … 500 mm
Ø so systémom na zachytávanie vody a vysávačom na vysávanie namokro
12 mm … 250 mm

Vŕtacia konzola


DD-HD 30
Hmotnosť
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Frekvenčné pásmo
2 400 MHz … 2 483 MHz
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
10 dBm

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty hluku

DD 250-CA
Úroveň akustického výkonu (L WA)
109 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (K WA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L pA)
93 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (K pA)
3 dB(A)

Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov), zistené podľa normy EN 62841

Trojosové celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov vibrácie) na ručnom kolese (krížová rukoväť) neprekračujú podľa EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (vrátane neistoty K ).

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Vŕtacia konzola sa môže pri nedostatočnom upevnení otáčať alebo prevrátiť.
 • Pred použitím diamantového vŕtacieho stroja upevnite vŕtaciu konzolu pomocou kotiev alebo vákuovej základnej dosky na opracovávaný podklad.
 • Používajte len kotvy, ktoré sú vhodné na daný podklad a dodržiavajte pokyny na montáž výrobcu kotiev.
 • Vákuovú základnú dosku používajte len vtedy, keď je daný podklad vhodný na upevnenie vŕtacej konzoly pomocou vákua.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

DD-HD 30: Montáž vŕtacej konzoly a nastavenie uhla vŕtania

POZOR
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Uvoľnenie prestavenia otáčania vŕtacej konzoly môže viesť k náhlemu prevráteniu koľajnice.
 • Aby ste zabránili pomliaždeniam, prestavenie otáčania uvoľňujte opatrne.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Diamantový jadrový vŕtací stroj môže spadnúť.
 • Na konci koľajníc vždy namontujte kryt. Slúži súčasne ako ochrana a koncový doraz.
Image alternative
 1. Skrutku v spodnej časti na otočnom kĺbe koľajnice a skrutku hore na koľajnici povoľte.
 2. Koľajnicu nastavte do požadovanej polohy.
  • Rozdelenie na stupne na zadnej strane slúži ako pomôcka pri nastavovaní.
 3. Nakoniec opäť pevne utiahnite obe skrutky.

DD-HD 30: Aretácia sani na vŕtacej konzole

 1. Aretáciu saní otočte do zamknutej polohy.
  • Západkový čap musí zaskočiť.
 2. Ľahkým otáčaním ručného kolesa sa uistite, že sane sú zaaretované.

Montáž ručného kolesa na vŕtaciu konzolu

Ručné koleso možno namontovať na ľavú alebo pravú strany saní.
Na vŕtacej konzole DD‑HD 30 možno ručné koleso namontovať na dve rôzne osi na saniach. Horná os pôsobí priamo a dolná os pôsobí na pohon koľajnice prevodovým pomerom 1:3.
Image alternative
 1. Pri montáži ručného kolesa stiahnite čierny krúžok.
 2. Nasaďte ručné koleso na os.

Upevnenie vŕtacej konzoly s použitím kotvy

Kovové expanzné kotvy Hilti M16 (5/8") sú zvyčajne vhodné na upevňovanie vybavenia pre diamantové jadrové vŕtanie do netrhlinového betónu. Avšak za určitých podmienok môže byť potrebné alternatívne upevnenie.
V prípade otázok ohľadom bezpečného upevnenia sa obráťte na technický servis Hilti .
Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia použitím nesprávnych kotiev! Náradie sa môže odtrhnúť a spôsobiť škody.
 • Používajte kotvu, ktorá je vhodná na daný podklad a dbajte na dodržiavanie upozornení na montáž od výrobcu kotvy.
 1. Použite kotvy vhodné pre daný typ podkladu. Vzdialenosť vyberte podľa použitej základnej dosky.
  • Ideálna vzdialenosť od stredu vrtu pre DD-HD 30: 330 mm (13 in)
 2. Upínaciu skrutku s vretenom (príslušenstvo) zaskrutkujte do kotvy.
 3. Vŕtaciu konzolu postavte nad vreteno a nastavte jej polohu. Pri používaní vŕtacej konzoly DD-HD 30 použite pri nastavovaní polohy ukazovateľ stredu vrtu. Pri použití vymedzovacieho prípravku nemožno vŕtaciu konzolu nastaviť pomocou ukazovateľ stredu vrtu.
 4. Naskrutkujte na vreteno upínaciu maticu bez pevného dotiahnutia.
 5. Základnú dosku vyrovnajte pomocou nivelačných skrutiek. Použite k tomu vodováhy. Uistite sa, že nivelačné skrutky pevne doliehajú na podklad.
 6. Rovnomerne uťahujte nivelačné skrutky až do dostatočného upevnenia vŕtacej konzoly.
 7. Uistite sa, že vŕtacia konzola je bezpečne upevnená.

Upevnenie vŕtacej konzoly vákuom

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia padajúcim diamantovým jadrovým vŕtacím strojom !
 • Upevnenie vŕtacej konzoly na strope len vákuovým upevnením nie je dovolené. Dodatočné upevnenie možno zabezpečiť napr. ťažkou podperou alebo skrutkovým vretenom.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri chýbajúcej kontrole tlaku !
 • Pred a počas vŕtania sa musí zaistiť, aby ručička manometra bola v zelenej oblasti.
Pri použití vŕtacej konzoly s ukotvovacou základnou doskou vytvorte pevné a rovné spojenie medzi vákuovou základnou doskou a ukotvovacou základnou doskou. Pevne dotiahnite ukotvovaciu základnú dosku na vákuovej základnej doske. Uistite sa, že zvolená vŕtacia korunka nepoškodí vákuovú základnú dosku.
Pri horizontálnom vŕtaní diamantový jadrový vŕtací stroj dodatočne zaistite (napr. reťazou upevnenou kotvou).
Pred nastavením polohy vŕtacej konzoly dbajte na to, aby ste mali dostatok miesta na montáž a obsluhu.
Image alternative
 1. Nivelačnú skrutku otočte tak, aby vyčnievala cca 5 mm dolu z vákuovej základnej dosky.
 2. Prípojku vákua vákuovej základnej dosky pripojte k vákuovému čerpadlu.
 3. Určite stred vŕtaného otvoru. Zo stredu vŕtaného otvorte natiahnite čiaru v smere, v ktorom bude stáť zariadenie.
 4. V danej vzdialenosti od stredu vrtu na čiare urobte značku.
  Vzdialenosť označenia
 5. Zapnite vákuovú vývevu, stlačte ventil na uvoľnenie (zavzdušnenie) vákua a podržte ho stlačený.
 6. Značku na kombinovanej základnej doske umiestnite na čiaru.
 7. Hneď ako bude vŕtacia konzola umiestnená v správnej polohe, pusťte zavzdušňovací ventil a základnú dosku pritlačte k podkladu.
 8. Základnú dosku vyrovnajte pomocou nivelačných skrutiek.
 9. Skontrolujte bezpečné upevnenie vŕtacej konzoly.
Vzdialenosť označeniaVzdialenosť vyberte podľa použitej základnej dosky.
Ideálna vzdialenosť označenia na vákuovej základnej doske od stredu vrtu
292 mm
Ideálna vzdialenosť označenia na kombinovanej základnej doske od stredu vrtu
292 mm

DD-HD 30: Upevnenie vŕtacej konzoly pomocou skrutkového vretena (príslušenstvo)

 1. Na hornom konci koľajnice odstráňte kryt (s integrovaným koncovým dorazom).
 2. Valec skrutkového vretena zasuňte do koľajnice vŕtacej konzoly.
 3. Skrutkové vreteno upevnite otáčaním výstredníka.
 4. Nastavte pozíciu vŕtacej konzoly na podklade.
 5. Základnú dosku vyrovnajte pomocou nivelačných skrutiek.
 6. Vŕtaciu konzolu upnite otáčaním skrutkového vretena a toto zaistite.
 7. Uistite sa, že vŕtacia konzola je bezpečne upevnená.

DD-HD 30: Predĺženie koľajnice (príslušenstvo) na vŕtacej konzole

Na navrtávanie sa smú používať vŕtacie korunky alebo predĺžené vŕtacie korunky len do celkovej dĺžky maximálne 650 mm (25 1/2 in).
Ako prídavná koncová zarážka môže byť na konci koľajnice namontovaný hĺbkový doraz.
Po demontáži predlžovacej koľajnice sa musí na vŕtaciu konzolu znovu namontovať kryt (s integrovaným koncovým dorazom). Inak nie je zaručená bezpečnostná funkcia koncového dorazu.
Image alternative
 1. Na hornom konci koľajnice odstráňte kryt (s integrovaným koncovým dorazom). Na predlžovaciu koľajnicu namontujte kryt.
 2. Zastrčte valček predlžovacej koľajnice do koľajnice vŕtacej konzoly.
 3. Upevnite predlžovaciu koľajnicu otáčaním výstredníka.

DD-HD 30: Montáž vymedzovacieho prípravku (príslušenstvo)

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Upevnenie sa môže preťažiť.
 • Pri použití jedného alebo viacerých vymedzovacích prípravkov sa musí znížiť prítlak, aby sa nepreťažovalo upevnenie.
Diamantový jadrový vŕtací stroj nie je pri montáži vymedzovacieho prípravku namontovaný.
Od priemeru vŕtacej korunky > 300 mm (> 11 1/2 in) sa musí vzdialenosť medzi osou vrtu a vŕtacej konzoly zväčšiť pomocou jedného alebo dvoch vymedzovacích prípravkov. Pri použití vymedzovacích prípravkov nie je možné používanie ukazovateľa stredu vrtu.
Image alternative
 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní.
 2. Na saniach vytiahnite výstredník aretácie diamantového vŕtacieho stroja.
 3. Do saní nasaďte vymedzovací prípravok.
 4. Výstredník nasuňte až po doraz do saní.
 5. Výstredník pevne utiahnite.
 6. Uistite sa, že vymedzovací prípravok je pripevnený bezpečne.

DD-HD 30: Upevnenie diamantového jadrového vŕtacieho stroja na vŕtaciu konzolu

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo v dôsledku náhodného spustenia diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj sa nesmie pripájať na sieť počas prípravných prác.
Image alternative
 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní.
 2. Na saniach vytiahnite výstredník aretácie diamantového vŕtacieho stroja.
 3. Diamantový jadrový vŕtací stroj nasaďte do saní alebo do vymedzovacieho prípravku.
 4. Výstredník zasuňte až po doraz do saní alebo do vymedzovacieho prípravku.
 5. Výstredník pevne utiahnite.
 6. Sieťový kábel upevnite do vedenia kábla na kryte saní.
 7. Uistite sa, že diamantový jadrový vŕtací stroj bezpečne pripevnený na vŕtaciu konzolu.

Inštalácia prípojky vody (príslušenstvo)

POZOR
Nebezpečenstvo pri neodbornom používaní! Pri neodbornom používaní sa môže hadica zničiť.
 • Pravidelne kontrolujte poškodenie hadíc a presvedčte sa, že maximálny prípustný tlak vody v potrubí sa neprekračuje (pozri Technické údaje).
 • Dbajte na to, aby hadica neprišla do styku s rotujúcimi časťami náradia.
 • Dávajte pozor, aby sa hadica pri posúvaní saní nepoškodila.
 • Maximálna teplota vody: 40 °C.
 • Skontrolujte tesnosť pripojeného systému vody.
Používajte iba čerstvú vodu alebo vodu bez čiastočiek nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu komponentov.
Medzi prívod náradia a prívod vody možno ako príslušenstvo namontovať indikátor prietoku.
 1. Na diamantový jadrový vŕtací stroj pripojte reguláciu vody.
 2. Pripojte k prívodu vody (prípojka hadice).

Montáž systému na zachytávanie vody (príslušenstvo)

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri chybnom odsávaní môže voda vytekať z motora a cez kryt!
 • Ak už odsávanie nefunguje, okamžite prerušte prácu.
Diamantový jadrový vŕtací stroj musí byť k stropu pod uhlom 90°. Tesniaci kotúč systému na zachytávanie vody musí byť prispôsobený priemeru diamantovej vŕtacej korunky.
Použitím systému na zachytávanie vody môžete vodu cielene odvádzať, a tým zabrániť intenzívnemu znečisteniu okolia. Najlepší výsledok sa dosiahne s použitím vysávača na vysávanie namokro.
Image alternative
 1. Na vŕtacej konzole povoľte skrutku na prednej strane pod koľajnicou.
 2. Zasuňte držiak zachytávania vody zdola za skrutku.
 3. Dotiahnite skrutku.
 4. Misku na zachytávanie vody s namontovaným tesnením a tesniacim kotúčom nasaďte medzi dve pohyblivé ramená držiaka.
 5. Zafixujte misku na zachytávanie vody pomocou dvoch skrutiek na držiaku.
 6. Na misku na zachytávanie vody pripojte vysávač na vysávanie namokro alebo vytvorte hadicové prepojenie, cez ktoré môže odtekať voda.

Práca

Nastavenie hĺbkového dorazu (príslušenstvo)

 1. Otáčajte ručným kolesom dovtedy, pokiaľ sa vŕtacia korunka dotkne podkladu.
 2. Pomocou odstupu medzi saňami a hĺbkovým dorazom nastavte požadovanú hĺbku vŕtania.
 3. Zafixujte hĺbkový doraz.

Nasadenie diamantovej vŕtacej korunky (skľučovadlo BL)

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia Môže dôjsť k odmršteniu úlomkov obrobku alebo prasknutých nástrojov, čo môže spôsobiť úraz aj mimo samotného pracoviska.
 • Nepoužívajte žiadne poškodené vkladacie nástroje. Pred každým použitím skontrolujte nástroje, či nie sú vylámané, prasknuté odreté alebo silno opotrebované.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pri výmene nástroja! Nástroj sa pri používaní zahrieva. Môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene nástroja noste vždy ochranné rukavice.
Diamantové vŕtacie korunky sa musia vymeniť, hneď ako viditeľne klesne rezný výkon, resp. vŕtací výkon. Vo všeobecnosti nastáva tento prípad vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia ako 2 mm (1/16 in).
Image alternative
 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní. Uistite sa, že sú bezpečne upevnené.
 2. Skľučovadlo otvorte otáčaním v smere symbolu "Otvorené čeľuste".
 3. Nastrčte upínací systém diamantovej vŕtacej korunky zdola na ozubenie skľučovadla na diamantovom vŕtacom stroji.
 4. Skľučovadlo otvorte otáčaním v smere symbolu "Zatvorené čeľuste".
 5. Skontrolujte pevné uchytenie diamantovej vŕtacej korunky v skľučovadle.

Montáž diamantovej vŕtacej korunky s alternatívnym upínaním nástroja

 1. Hriadeľ zariadenia zaaretujte vhodným vidlicovým kľúčom.
 2. Vŕtaciu korunku utiahnite vhodným vidlicovým kľúčom.

Voľba otáčok

Spínač ovládate len v zastavenom stave.
Image alternative
 1. Polohu spínača zvoľte podľa priemeru používanej vŕtacej korunky.
 2. Otočte spínač pri súčasnom otáčaní rukou na vŕtacej korunke do odporúčanej pozície.

Prúdový chránič PRCD

 1. Sieťovú zástrčku diamantového jadrového vŕtacieho stroja pripojte do zásuvky s uzemňovacím kolíkom.
 2. Na prúdovom chrániči PRCD stlačte tlačidlo "I", resp. "RESET".
  • Indikátor sa rozsvieti.
 3. Na prúdovom chrániči PRCD stlačte tlačidlo "0", resp. "TEST".
  • Indikátor zhasne.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom! Keď indikácia na prúdovom chrániči pri stlačení tlačidla 0 , príp. TEST nezhasne, diamantový jadrový vŕtací stroj sa nemôže ďalej používať!
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 1. Na prúdovom chrániči PRCD stlačte tlačidlo "I", resp. "RESET".
  • Indikátor sa rozsvieti.

Prevádzka diamantového jadrového vŕtacieho stroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo pre osoby a materiál Diamantový jadrový vŕtací stroj sa môže poškodiť a zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Na vykonávanie prác smerom nahor je pri vŕtaní namokro povinne predpísaný systém na zachytávanie vody v spojení s použitím vysávača na vysávanie namokro.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo pre osoby a materiál Vysávačom na vysávanie namokro sa zapína, resp. vypína s oneskorením. Kvôli tomu sa môže preliať voda cez diamantový jadrový vŕtací stroj. Diamantový jadrový vŕtací stroj sa môže poškodiť a zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri vŕtaní smerom nahor sa vysávač na vysávanie namokro musí pred začiatkom zásobovania vodou spustiť manuálne a po skončení zásobovania vodou vypnúť manuálne.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo pre osoby a materiál Diamantový jadrový vŕtací stroj sa môže poškodiť a zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri vŕtaní smerom hore prerušte prácu, ak nefunguje odsávanie (napr. vysávačom na vysávanie namokro je plný).
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pre osoby a materiál Zachytávanie vody je vyradené z činnosti pri vŕtaní šikmo nahor. Diamantový jadrový vŕtací stroj sa môže poškodiť a zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Nevŕtajte šikmo nahor.
Stlačením tlačidla pre stupeň navrtávania (v zastavenom stave alebo pri voľnobehu) sa znížia otáčky na navŕtavanie. Vďaka tomu možno jednoduchšie a bez vibrácií navrtávať diamantové vŕtacie korunky s veľkými priemermi. Opakovaným stlačením tlačidla pre stupeň navrtávania sa deaktivuje funkcia a diamantový jadrový vŕtací stroj sa nareguluje na nastavené otáčky. Ak sa funkcia navrtávania nedeaktivuje pred uplynutím maximálne 2 minút, diamantový jadrový vŕtací stroj sa samočinne vypne.
 1. Pomaly otvárajte reguláciu vody, kým netečie požadované množstvo vody.
 2. Vypínač diamantového jadrového vŕtacieho stroja prepnite na "I".
 3. Otvorte aretáciu saní.
 4. Otáčajte ručným kolesom dovtedy, pokiaľ sa vŕtacia korunka dotkne podkladu.
 5. Na začiatku vŕtania pritláčajte zľahka, až do vystredenia vŕtacej korunky. Až potom zvýšte prítlak.
 6. Prítlak regulujte podľa indikácie vŕtacieho výkonu.

Vypnutie diamantového jadrového vŕtacieho stroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo pre osoby a materiál Pri vŕtaní smerom nahor sa diamantová vŕtacia korunka plní vodou. Diamantový jadrový vŕtací stroj sa môže poškodiť a zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Po skončení vŕtania smerom nahor musíte ako prvé opatrne vypustiť vodu. Prívod vody pritom odpojte od regulácie vody a vodu otvorením regulácie vody vypusťte. Voda nesmie vytekať nad motorom a krytom.
 1. Na diamantový jadrový vŕtací stroj pripojte reguláciu vody.
 2. Diamantovú vŕtaciu korunku vytiahnite z vyvŕtaného otvoru.
 3. Vypnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
 4. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní.
 5. Vypnite vysávač na vysávanie namokro, ak bol pripojený.

DD-HD 30: Oddelenie diamantového jadrového vŕtacieho stroja z vŕtacej konzoly

 1. Sane zaaretujte na koľajnici pomocou aretácie saní.
 2. Sieťový kábel uvoľnite z vedenia kábla na kryte saní.
POZOR
Nebezpečenstvo pre osoby a materiál Nebezpečenstvo v dôsledku pádu diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Jadrový vŕtací stroj držte jednou rukou pevne za rukoväť na prenášanie.
 1. Uvoľnite výstredník aretácie zariadenia na saniach.
 2. Výstredník vytiahnite.
 3. Diamantový jadrový vŕtací stroj odoberte zo saní.
 4. Výstredník nasuňte až po doraz do saní.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zásuvný koniec a upínací mechanizmus jadrového vŕtacieho stroja udržiavajte vždy čistý a mierne namastený.
 • Vonkajšiu stranu náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

DD-HD 30: Nastavenie vôle medzi koľajnicou a saňami

Vôľu medzi koľajnicou a saňami môžete nastaviť pomocou 4 nastavovacích skrutiek.
 1. Nastavovacie skrutky uvoľnite inbusovým kľúčom SW5 (nevyberajte).
 2. Pomocou vidlicového kľúča SW19 otáčajte nastavovacie skrutky, a tým ľahko tlačte kolieska ku koľajnici.
 3. Nastavovacie skrutky utiahnite. Sane sú nastavené správne, ak bez namontovaného jadrového vŕtacieho stroja ostanú vo svojej polohe a s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom sa začnú posúvať nadol.

Výmena uhlíkových kefiek

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom !
 • Údržbu a opravy náradia smie vykonávať iba autorizovaný a poučený personál! Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikách.
Servisný indikátor sa objaví na displeji, keď je potrebné vymeniť uhlíkové kefky. Vždy vymieňajte všetky uhlíkové kefky súčasne.
 1. Odpojte diamantový jadrový vŕtací stroj od elektrickej siete.
 2. Otvorte kryty uhlíkových kefiek na ľavej a pravej strane motora.
  • Dávajte pozor, ako sú uhlíkové kefky vložené a ako sú uložené lanká!
 3. Vyberte opotrebované uhlíkové kefky z diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 4. Opäť vložte nové uhlíkové kefky presne tak, ako boli predtým vložené pôvodné uhlíkové kefky.
  • Pri vkladaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu signalizačného lanka.
 5. Kryty uhlíkových kefiek na ľavej a pravej strane motora zaskrutkujte.
 6. Nechajte uhlíkové kefky zabehnúť pri voľnobežných otáčkach aspoň 1 minútu bez prerušenia.
  Po výmene uhlíkových kefiek sa na displeji objaví zobrazenie Zábeh po výmene uhlíkových kefiek . Časový pás zobrazí zostávajúci čas chodu až do ukončenie procesu zábehu.
  Ak sa minimálna doba chodu 1 minútu nedodrží, podstatne sa tým zníži trvanlivosť uhlíkových kefiek.

Doprava a skladovanie

POZOR
Nebezpečenstvo pri nízkych teplotách! Vniknutá voda môže poškodiť výrobok a zvýšiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • V prípade teplôt pod bodom mrazu dbajte na to, aby v náradí nezostala žiadna voda.
Preprava
 • Neprepravujte tento výrobok s namontovaným pracovným nástrojom.
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Pred uskladnením výrobku otvorte reguláciu vody.
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Diamantový jadrový vŕtací stroj je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Blokovanie proti opätovnému spusteniu
Spínač náradia je na I , kým sa zabezpečuje prívod prúdu.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Diamantový jadrový vŕtací stroj bol preťažený
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
 • Nepreťažujte diamantový jadrový vŕtací stroj (napr. neprerušovaným iniciovaním klznej spojky).
Bola prekročená maximálna doba chodu s aktivovaným stupňom pre navrtávanie.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Voda v motore.
 • Nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj úplne vyschnúť na teplom, suchom mieste.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Porucha elektrickej siete – v elektrickej sieti došlo k prerušeniu.
 • Skontrolujte, či nepôsobia rušivo iné spotrebiče pripojené k elektrickej sieti alebo prípadne na generátor.
 • Skontrolujte dĺžku použitého predlžovacieho kábla.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Motor je prehriaty. Proces ochladzovania je ukončený.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Image alternative
Nadmerná teplota
Motor je prehriaty. Diamantový jadrový vŕtací stroj je v činnosti kvôli ochladzovaniu.
 • Počkajte niekoľko minút, kým sa motor ochladí alebo nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj spustený vo voľnobežnom chode, aby sa proces ochladzovania urýchlil. Po dosiahnutí normálnej teploty indikácia zhasne a diamantový jadrový vŕtací stroj sa zablokuje proti opätovnému spusteniu. Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Image alternative
Zvyšná doba chodu až do výmeny uhlíkov.
Hranica opotrebovania uhlíkov je takmer dosiahnutá. Zostávajúca doba chodu až do automatického vypnutia diamantového jadrového vŕtacieho stroja je ešte niekoľko hodín.
 • Pri najbližšej príležitosti nechajte uhlíkové kefky vymeniť.
Image alternative
Zábeh po výmene uhlíkov.
Uhlíkové kefky boli vymenené a musia sa zabehnúť.
 • Nechajte uhlíkové kefky zabehnúť pri voľnobežných otáčkach aspoň 1 minútu bez prerušenia.
Image alternative
Aktivovanie stupňa pre navrtávanie nie je možné
Diamantový jadrový vŕtací stroj vŕta.
 • Otáčajte ručným kolesom dovtedy, pokiaľ sa vŕtacia korunka už nebude dotýkať podkladu.
Motor je prehriaty. Diamantový jadrový vŕtací stroj je v činnosti kvôli ochladzovaniu.
 • Dokončite chod kvôli ochladzovaniu.
Image alternative
Nižšie napätie – diamantový jadrový vŕtací stroj nepodáva plný výkon.
Porucha elektrickej siete – v elektrickej sieti došlo k podpätiu.
 • Skontrolujte, či nepôsobia rušivo iné spotrebiče pripojené k elektrickej sieti alebo prípadne na generátor.
 • Skontrolujte dĺžku použitého predlžovacieho kábla .
Image alternative
Multifunkčný displej udáva pri signalizovaní chodu hodnotu "0" a diamantová vŕtacia korunka sa netočí.
Prepínač prevodovky nie je zaskočený.
 • Stlačte prepínač prevodovky, až kým nezaskočí.
Image alternative
Spojenie bolo prerušené
Existujúce spojenie Bluetooth bolo odpojené.
 • Zabezpečte, aby existovalo vizuálne spojenie medzi výrobkom a príslušenstvom. Podmienky prostredia, ako napr. armované betónové steny, môžu ovplyvniť kvalitu spojenia.
 • Príslušenstvo opätovne spojte s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom.
Image alternative
Bluetooth VYP
Funkcia Bluetooth je deaktivovaná.
 • Aktivujte funkciu Bluetooth. Súčasne stlačte tlačidlá Image alternativeImage alternative.
Iný diamantový jadrový vŕtací stroj sa automaticky spojil prostredníctvom Bluetooth s použitým príslušenstvom (napr. systém na úpravu vody).
Viacero diamantových jadrových vŕtacích strojov je spárovaných s rovnakým príslušenstvom. Príslušenstvo sa vždy automaticky spojí s diamantovým jadrovým vŕtacím strojom, ktorý umožní najrýchlejšie vytvorenie spojenia.
 • Vypnite a opäť zapnite Bluetooth na príslušenstve a diamantový jadrový vŕtací stroj opätovne spojte s príslušenstvom.
Diamantová vŕtacia korunka sa neotáča.
Diamantová vŕtacia korunka sa zasekla v podklade.
 • Uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku vidlicovým kľúčom: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Zachyťte diamantovú vŕtaciu korunku blízko zásuvného konca vhodným vidlicovým kľúčom a uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku otáčaním.
 • Vŕtanie s vedením pomocou stojana: Otáčajte ručné koleso a pokúste sa pohybom saní nahor a nadol uvoľniť diamantovú vŕtaciu korunku.
Rýchlosť vŕtania klesá.
Bola dosiahnutá maximálna hĺbka vŕtania.
 • Odstráňte odvŕtané jadro a použite predĺženie vŕtacej korunky.
Odvŕtané jadro sa zasekáva v diamantovej vŕtacej korunke.
 • Odstráňte odvŕtané jadro.
Nesprávna špecifikácia pre podklad.
 • Vyberte si vhodnejšiu špecifikáciu diamantových vŕtacích koruniek.
Veľký podiel ocele (dá sa rozpoznať podľa čistej vody s kovovými pilinami).
 • Vyberte si vhodnejšiu špecifikáciu diamantových vŕtacích koruniek.
Diamantová vŕtacia korunka je poškodená.
 • Skontrolujte poškodenie diamantovej vŕtacej korunky a v prípade potreby ju vymeňte.
Je zvolený nesprávny stupeň.
 • Zvoľte správny stupeň.
Prítlak je príliš nízky.
 • Zvýšte prítlak.
Výkon stroja je príliš nízky.
 • Zvoľte si najbližší nižší stupeň.
Diamantová vŕtacia korunka je leštená.
 • Naostrite diamantovú vŕtaciu korunku na ostriacej doštičke.
Množstvo vody je príliš veľké.
 • Zmenšite množstvo vody pomocou regulácie vody.
Príliš malé množstvo vody.
 • Skontrolujte prívod vody k diamantovej vŕtacej korunke alebo zvýšte množstvo vody pomocou regulácie vody.
Aretácia saní je uzatvorená.
 • Otvorte aretáciu saní.
Prach zabraňuje postupu vŕtania.
 • Použite vhodné odsávanie prachu.
Ručné koleso sa nedá otáčať bez odporu.
Zlomený strižný kolík.
 • Vymeňte strižný kolík.
Diamantová vŕtacia korunka sa nedá vložiť do upínania nástrojov.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov sú znečistené alebo poškodené.
 • Očistite zásuvný koniec alebo upínanie nástrojov a namažte tukom alebo vykonajte výmenu.
Z vyplachovacej hlavy alebo krytu prevodovky vyteká voda.
Príliš vysoký tlak vody.
 • Znížte tlak vody.
Počas prevádzky vyteká voda z upínania nástrojov.
Diamantová vŕtacia korunka nie je dostatočne zaskrutkovaná do upínania nástrojov.
 • Pevne zaskrutkujte diamantovú vŕtaciu korunku.
 • Odstráňte diamantovú vŕtaciu korunku. Otočte diamantovú vŕtaciu korunku o cca 90° okolo osi vŕtacej korunky. Opäť namontujte diamantovú vŕtaciu korunku.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov sú znečistené.
 • Očistite a namažte tukom zásuvný koniec alebo upínanie nástrojov.
Tesnenie upínania nástrojov alebo zásuvného konca je poškodené.
 • Skontrolujte tesnenie a v prípade potreby ho vymeňte.
Žiadny prietok vody.
Kanálik pre vodu je upchatý.
 • Zvýšte tlak vody alebo prepláchnite kanálik pre vodu z opačného smeru.
 • Vyčistite otvor na vtekanie a vytekanie vody.
Vŕtací systém má príliš veľkú vôľu.
Diamantová vŕtacia korunka nie je dostatočne zaskrutkovaná do upínania nástrojov.
 • Pevne zaskrutkujte diamantovú vŕtaciu korunku.
 • Odstráňte diamantovú vŕtaciu korunku. Otočte diamantovú vŕtaciu korunku o cca 90° okolo osi vŕtacej korunky. Opäť namontujte diamantovú vŕtaciu korunku.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov vykazuje poškodenie.
 • Skontrolujte zásuvný koniec a upínanie nástrojov a v prípade potreby ho vymeňte.
Sane majú príliš veľkú vôľu.
Skrutkové spoje na vŕtacom stojane sú uvoľnené.
 • Skontrolujte skrutky na vŕtacom stojane (ich pevné osadenie) a v prípade potreby ich dotiahnite.
Vŕtací stojan nie je dostatočne upevnený.
 • Upevnite vŕtací stojan lepšie.
Spojenie medzi diamantovým jadrovým vŕtacím strojom a saňami alebo dištančnými prvkami je uvoľnené.
 • Skontrolujte spojenie a v prípade potreby diamantový jadrový vŕtací stroj nanovo upevnite.

Diamantový jadrový vŕtací stroj nie je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Multifunkčný displej nič nezobrazuje.
Zariadenie PRCD nie je zapnuté.
 • Skontrolujte funkčnosť zariadenia PRCD a zapnite ho.
Napájanie bolo prerušené.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
 • Skontrolujte konektorové spoje, sieťový kábel, elektrické vedenie a sieťové istenie.
Voda v motore.
 • Nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj úplne vyschnúť na teplom, suchom mieste.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
Image alternative
Je potrebné vykonať servisný zásah.
Uhlíkové kefky sú opotrebované.
Voda v motore.
 • Nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj úplne vyschnúť na teplom, suchom mieste.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Odporúčaný postup pri likvidácii kalu z vŕtania

Z hľadiska ochrany životného prostredia je vylievanie odvŕtaného kašovitého odpadu do vodných tokov alebo do kanalizácie bez predchádzajúcej úpravy problematické. Informácie o platných predpisoch vám poskytnú príslušné úrady vo vašej krajine.
 1. Odvŕtaný kal zachyťte (napr. pomocou vysávača na vysávanie namokro).
 2. Odvŕtaný kal nechajte usadiť a pevný podiel zlikvidujte na skládke stavebného odpadu (číriace prostriedky môžu urýchliť proces separácie).
 3. Predtým, než zvyšnú vodu (zásaditú, hodnota pH je vyššia ako 7) odvediete do kanalizácie, neutralizujte ju primiešaním kyslého neutralizačného prostriedku alebo zriedením s veľkým množstvom vody.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.
Taiwan RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka sa vzťahuje na trh Taiwanu.