Jazyk

C 6-22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na vyobrazeniach

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú na vyobrazeníPrehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu opatrnosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.
Image alternative Dvojitá izolácia
Image alternative Len na používanie v miestnostiach
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Striedavý prúd
Image alternative Ak sa nachádza na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Nabíjačka
  C 6‑22
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
 • Tento výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí.
 • Deti sa nesmú s výrobkom hrať.
 • Ak nabíjačku namontujete na stenu, uistite sa, že nabíjačka na stene pevne drží.
 • Nabíjačku namontujte tak, aby vložený akumulátor nemohol spadnúť.

Starostlivé zaobchádzanie s nabíjačkami a ich používanie

 • Aby nedošlo k zraneniam, nabíjajte nabíjačkou len schválené Hilti Li-Ion akumulátory.
 • Miesto inštalácie nabíjačky má byť čisté, chladné, suché a bez vplyvov mrazu.
 • Počas procesu nabíjania sa musí z nabíjačky odvádzať teplo, preto musia byť ventilačné štrbiny voľné. Akumulátory nenabíjajte v uzavretej nádobe.
 • Výrobok starostlivo udržiavajte. Uistite sa, že žiadne časti nie sú zlomené alebo poškodené do takej miery, aby výrobok prestal správne fungovať. Ak sú časti poškodené alebo zlomené, pred ďalším používaním dajte výrobok opraviť.
 • Používajte nabíjačky a príslušné akumulátory v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je to predpísané pre tento špeciálny typ zariadenia. Používanie nabíjačiek na iné účely, než na ktoré sú určené, môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor alebo nabíjačku uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov akumulátora alebo kontaktov nabíjačky. Skrat medzi akumulátorovými alebo nabíjacími kontaktmi môže mať za následok vznik popálenín a požiaru.
 • Akumulátor neskladujte v nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Akumulátory používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, potom je chybný. Obráťte sa na servis firmy Hilti alebo si prečítajte dokument „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami Hilti a ich bezpečné používanie“.
  Dodržiavajte špeciálne smernice platné pre prepravu, skladovanie a používanie lítiovo-iónových akumulátorov.
  Prečítajte si pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používania lítiovo-iónových akumulátorov Hilti , ktoré nájdete naskenovaním QR kódu na konci tohto návodu na obsluhu.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Indikácia stavu akumulátora
 3. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 4. Indikátor prevádzkového stavu nabíjačky
 5. Otvory pre montáž na stenu
 6. Výstup vzduchu
 7. Vstup vzduchu
 8. Rozhranie na pripojenie akumulátora

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je prenosná nabíjačka pre lítiovo-iónové akumulátory Hilti s menovitým napätím 21,6 V. Výrobok je určený na zapojenie do zásuviek so striedavým napätím 100 až 127 V alebo 220 až 240 V (podľa národného vyhotovenia).

Nabíjačku môžete umiestniť na rovný podklad alebo namontovať na stenu.
Image alternative
 • V tomto zozname nájdete lítium-iónové akumulátory Hilti schválené pre tento výrobok.

 • Nie všetky akumulátory sú dostupné na všetkých trhoch.

Indikátor prevádzkového stavu nabíjačky

Stav
Význam
LED svieti nazeleno.
Nabíjačka je pripravená na použitie.
LED-dióda nesvieti.
Nabíjačka nie je pripravená na použitie.

Indikátory lítium-iónového akumulátora počas nabíjania

Ak je k nabíjačke Hilti pripojený lítium-iónový akumulátor Hilti Nuron, indikátor stavu akumulátora zobrazuje stav nabitia a prípadné chybové hlásenia.
Stav
Význam
Jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Akumulátor sa nabíja, stav nabíjania: ≤ 20 %
Jedna (1) LED svieti nazeleno, jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Akumulátor sa nabíja, stav nabíjania: 21 % až 40 %
Dve (2) LED svietia nazeleno, jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Akumulátor sa nabíja, stav nabíjania: 41 % až 60 %
Tri (3) LED svietia nazeleno, jedna (1) LED pomaly bliká nazeleno
Akumulátor sa nabíja, stav nabíjania: 61 % až 80 %
Štyri (4) LED svietia nazeleno
Akumulátor sa nabíja, stav nabíjania: ≥ 80 %
Žiadna LED nesvieti
Akumulátor je úplne nabitý, nabíjanie bolo ukončené.
Jedna (1) LED rýchlo bliká nažlto, potom svieti jedna alebo viaceré LED nazeleno
Nabíjanie bolo prerušené. Akumulátor sa pravdepodobne nachádza mimo povoleného teplotného rozsahu.
Nabíjanie bude automaticky pokračovať, hneď ako sa znova dosiahnu požadované parametre. Prípadne uveďte akumulátor na odporúčanú teplotu nabíjania.
Jedna (1) LED rýchlo bliká načerveno
Lítiovo-iónový akumulátor je zablokovaný a nedá sa ďalej používať. Obráťte sa na servis Hilti .

Indikátory stavu lítium-iónového akumulátora

Hilti odporúča preveriť lítium-iónový akumulátor pred každým nabíjaním.
Na preverenie stavu akumulátora stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo akumulátora dlhšie ako tri sekundy. Systém nerozpozná prípadnú poruchu akumulátora na základe nesprávneho zaobchádzania, ako napr. pád, vpichy, externé poškodenie teplom a pod.
Stav
Význam
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nazeleno.
Akumulátor sa môže naďalej používať.
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite nažlto.
Zisťovanie stavu akumulátora sa nedalo dokončiť. Postup zopakujte alebo sa obráťte na servis Hilti .
Všetky LED svietia ako bežiace svetlo a potom jedna (1) LED svieti nepretržite načerveno.
Keď sa pripojený výrobok naďalej dá používať, zostávajúca kapacita je menej ako 50 %.
Keď sa pripojený výrobok už nedá používať, akumulátoru sa končí životnosť a mal by sa vymeniť za nový. Obráťte sa na servis Hilti .

Rozsah dodávky

Nabíjačka, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje


C 6-22
Hmotnosť
0,84 kg
Menovité výstupné napätie
10,8 V …21,6 V
Maximálny výstupný výkon
240 W
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ …70 ℃
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ …60 ℃

Obsluha

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Ak sa pri práci poškodí sieťový alebo predlžovací kábel, výrobok a kábel okamžite odpojte od siete. Nedotýkajte sa poškodeného miesta!
 • Pravidelne kontrolujte pripájacie vedenia.
 • Chybné predlžovacie káble vymeňte.
 • V opačnom prípade kontaktujte servis firmy Hilti .
Zásadne odporúčame používanie ochranného ističa (RCD) s rozpájacím prúdom maximálne 30 mA.

Zapnutie nabíjačky a nabíjanie akumulátora

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu pri nabíjaní akumulátorov, ktoré neboli schválené. Môže dôjsť k zraneniam a poškodeniu nabíjačky.
 • Nenabíjajte nenabíjateľné akumulátory.
 • Pre túto nabíjačku používajte iba akumulátory schválené Hilti .
POZOR
Skrat v dôsledku vlhkosti alebo vody Výsledkom je poškodenie výrobku.
 • Výrobok používajte iba v uzavretých priestoroch.
 • Chráňte výrobok pred vlhkosťou a vodou.
 1. Sieťovú koncovku pripojte do zásuvky.
  • LED svieti nazeleno.
 2. Pripojte akumulátor k rozhraniu akumulátora.
  • Akumulátor sa nabíja.
 3. Keď je akumulátor nabitý, vyberte ho z nabíjačky.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Výmena sieťového kábla

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Údržbu a opravy výrobku smie vykonávať iba autorizovaný a poučený personál! Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikách.
Keď je sieťový kábel poškodený, musíte ho vymeniť.
Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa elektrickej bezpečnosti.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku nabíjačky zo zásuvky.
 2. Vytiahnite pogumovaný podstavec z krytu a odstráňte pod tým umiestnenú upevňovaciu skrutku.
  Materiál
  Torx®-skrutkovač T10
 3. Otvorte kryt.
 4. Urobte si fotografiu alebo náčrt, aby ste si zapamätali uloženie napájacieho kábla.
 5. Pomocou plochého skrutkovača opatrne pritlačte jednu svorku, aby ste uvoľnili kábel. Vytiahnite kábel zo svorky. Zopakujte to s druhým káblom a potom vyberte chybný sieťový kábel.
 6. Namontujte nový sieťový kábel. Pomocou plochého skrutkovača pritlačte svorku a zasuňte kábel do svorky. Uvoľnite svorku a skontrolujte, či je kábel bezpečne uchytený. Zopakujte to s druhým káblom.
  Materiál
  Sieťový kábel C 6‑22
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289914 (JP, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289916 (TW, 100‑120V)
  2300625 (CH, 220‑240V)
  Vyberte sieťový kábel vhodný pre vašu nabíjačku pomocou tejto tabuľky alebo sa obráťte na servis Hilti .
 7. Sieťový kábel uložte do vedenia kábla tak, ako tam bol uložený pred výmenou. Ako referenciu použite náčrt alebo fotografiu, ktorú ste predtým zhotovili.
 8. Zatvorte kryt a zaskrutkujte naspäť upevňovaciu skrutku.
 9. Vložte pogumovaný podstavec naspäť do krytu.
 10. Zapojte sieťovú zástrčku naspäť do zásuvky a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne.
  • LED-dióda svieti: Nabíjačka funguje správne.
  • LED-dióda nesvieti: Nabíjačka nefunguje správne.
   • Kontaktujte servis firmy Hilti .

Preprava a skladovanie

Preprava
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
LED-dióda nesvieti.
Zástrčka sieťovej šnúry nie je pripojená do zásuvky.
 • Sieťovú koncovku pripojte do zásuvky.
Porucha výrobku.
 • Výrobok odpojte od napájania a znova pripojte. Ak LED-dióda ani potom nesvieti, obráťte sa na servis Hilti .
Sieťový kábel je chybný.
Nabíjačka je poškodená.
 • Výrobok dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka platí pre trh Číny.

Hilti Lítium-iónový akumulátor

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a používaniaV tejto dokumentácii sa používa pojem akumulátor pre nabíjateľné lítium-iónové akumulátory Hilti, v ktorých je zlúčených viac článkov. Určené sú pre elektrické náradie Hilti a len s nimi sa smú používať. Používajte len originálne akumulátory Hilti !
OpisAkumulátory Hilti sú vybavené systémom manažmentu a ochrany článkov.
Akumulátory pozostávajú z článkov, ktoré obsahujú lítium-iónové akumulačné materiály, ktoré umožňujú vysokú špecifickú hustotu energie. Lítium-iónové články majú veľmi malý pamäťový efekt, reagujú však zasa veľmi citlivo na násilné pôsobenie, hlboké vybitie alebo veľmi vysoké teploty.
Výrobky schválené pre akumulátory Hilti nájdete vo vašom Hilti Store alebo na: www.hilti.group
Bezpečnosť
 • Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s lítiovo-iónovými batériami a ich bezpečné používanie. Nedodržanie uvedeného môže viesť k podráždeniu kože, ťažkým korozívnym poraneniam, popáleninám, požiaru a/alebo výbuchu.
 • Zaobchádzajte s akumulátormi starostlivo, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo aby z nich nezačala vytekať tekutina, ktorá môže vážne poškodiť zdravie!
 • Akumulátory sa v žiadnom prípade nesmú meniť, ani sa nesmie inak s nimi manipulovať!
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli vystavené nárazu alebo sú inak poškodené. Akumulátory pravidelne kontrolujte, či nemajú známky poškodenia.
 • Nikdy nepoužívajte recyklované alebo opravované akumulátory.
 • Akumulátor alebo akumulátorové elektrické náradie nikdy nepoužívajte ako kladivo.
 • Akumulátory nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vyšším teplotám, iskreniu alebo otvorenému ohňu. Môže to viesť k výbuchom.
 • Nedotýkajte sa pólov akumulátora prstami, nástrojmi, ozdobami alebo inými elektricky vodivými predmetmi. Môže to viesť k poškodeniu akumulátora, ako aj vecným škodám a poranenia.
 • Chráňte akumulátory pred dažďom, vlhkom a kvapalinami. Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť skraty, úraz elektrickým prúdom, popáleniny, požiar a výbuch.
 • Používajte len nabíjačky a elektrické náradie určené na tento typ akumulátora. Rešpektujte pritom údaje v príslušných návodoch na obsluhu.
 • Akumulátor neskladujte alebo nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Postupujte podľa pokynov v kapitole Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom .
Správanie v prípade poškodenia akumulátora
 • Keď je akumulátor poškodený, vždy kontaktujte servis Hilti .
 • Nepoužívajte akumulátor, z ktorého vyteká tekutina.
 • Zabráňte priamemu kontaktu očí a/alebo pokožky s vytekajúcou tekutinou. Pri manipulácii s tekutinou z batérie vždy noste ochranné rukavice a ochranu očí.
 • Na odstránenie vytečenej tekutiny z batérie použite schválený chemický čistiaci prostriedok. Dodržiavajte vaše miestne predpisy o čistení tekutín z batérií.
 • Poškodený akumulátor vložte do nehorľavej nádoby a zasypte suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermiculit). Potom vzduchotesne zatvorte veko a nádobu odložte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých plynov, kvapalín a predmetov.
 • Nádobu odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
Správanie v prípade, že už akumulátor nefunguje
 • Dávajte pozor pri abnormálnom správaní akumulátora, ako je chybné nabíjanie, nezvyčajne dlhý čas nabíjania, citeľný pokles výkonu, nezvyčajné aktivity LED alebo vytekanie tekutiny. Sú predzvesťou interného problému.
 • Ak sa domnievate, že ide o interný problém akumulátora, kontaktujte servis Hilti .
 • Keď už akumulátor nefunguje, keď sa už nedá nabíjať alebo vyteká z neho tekutina, musí sa zlikvidovať. Pozrite kapitolu Údržba a likvidácia .
Opatrenia v prípade požiaru spôsobeného akumulátorom
  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru akumulátora! Z horiaceho akumulátora vychádzajú nebezpečné a výbušné kvapaliny a výpary, ktoré môžu viesť ku korozívnym poraneniam, popáleninám alebo výbuchom.
 • Pri hasení požiaru použite osobné ochranné prostriedky.
 • Postarajte sa o dostatočné vetranie, aby nebezpečné a výbušné plyny mohli unikať.
 • Pri intenzívnom dymení okamžite opustite miestnosť.
 • Pri podráždení dýchacích ciest kontaktujte lekára.
 • Skôr, ako sa pokúsite uhasiť požiar, zavolajte hasičov.
 • Požiar spôsobený akumulátorom haste len vodou z najväčšej možnej vzdialenosti. Práškové hasiace prístroje alebo hasiace deky sú pri lítium-iónových akumulátoroch neúčinné. Požiare v okolí akumulátorov sa môžu hasiť bežnými hasiacimi prostriedkami.
 • Nepokúšajte sa pohybovať veľkým množstvom horiacich akumulátorov. Nedotknuté materiály odstráňte z najbližšieho okolia, čím izolujete postihnuté akumulátory.
V prípade, že sa akumulátor neochladzuje, dymí alebo horí:
 • Zoberte ho lopatou a vhoďte do vedra s vodou. Chladiacim účinkom vody sa potlačí rozšírenie ohňa na akumulátorové články, ktoré ešte nedosiahli kritickú teplotu potrebnú na vznietenie.
 • Akumulátor nechajte vo vedre najmenej 24 hodín, kým úplne nevychladne.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
Údaje týkajúce sa prepravy a skladovania
 • Teplota okolia v rozmedzí −17 °C až +60 °C/1 °F až 140 °F.
 • Teplota skladovania −20 °C až +40 °C /−4 °F až 104 °F.
 • Akumulátory neodkladajte na nabíjačke. Po nabití akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Podľa možnosti skladujte akumulátory v chlade a suchu. Skladovanie v chlade predlžuje životnosť akumulátorov. Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu akumulátorov.
Údržba a likvidácia
 • Akumulátor udržiavajte čistý a bez oleja alebo tuku. Akumulátor nevystavujte zbytočne prachu a nečistotám. Akumulátor vyčistite suchým, mäkkým štetcom alebo čistou, suchou handrou.
 • Akumulátor nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti do akumulátora. Keď do akumulátora vnikne vlhkosť, postupujte tak ako pri poškodenom akumulátore a izolujte ho v nehorľavej nádobe.
 • Pozrite kapitolu Správanie v prípade poškodenia akumulátora .
 • Neodborná likvidácia môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami. Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu. Dodržiavajte vaše miestne predpisy na prepravu poškodených akumulátorov!
 • Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí. Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.