Jazyk

DX 6-GR

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na vyobrazeniach

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú na vyobrazeníPrehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu opatrnosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly

Používajú sa navyše nasledujúce symboly:
Image alternative Ak sa nachádza na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami.

Príkazové symboly

Na výrobku sa používajú nasledujúce príkazové symboly:
Image alternative Pozor! Dodržiavajte upozornenia.
Image alternative Používajte ochranu hlavy
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.

Zobrazenia na displeji

Možné sú nasledujúce zobrazenia na displeji:
Image alternative Tento symbol zobrazuje stav nabitia batérie. Keď je batéria vybitá, objaví sa symbol údržby.
Image alternative Symbol údržby indikuje, že je potrebná údržba. Zobrazí sa po 5 rokoch, 30 000 vsadeniach alebo ak je batéria vybitá. Naše odporúčanie: Obráťte sa na váš servis Hilti .
Image alternative Počítadlo vsadení zobrazuje, kedy je potrebný servis prístroja. Jeden úsek pritom predstavuje 500 vsadení. Spolu je 5 úsekov, ktoré predstavujú 2 500 vsadení.
Image alternative Tento symbol zobrazuje, či je Bluetooth zapnutý. Ak sa tento symbol na displeji nezobrazí, Bluetooth je vypnutý.

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na výrobnom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsadzovací prístroj
  DX 6-GR
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné pokyny pre prachom poháňané zariadenia na priamu montáž

 • Nemanipulujte so vsadzovacím prístrojom a nevykonávajte na ňom zmeny.
 • Vždy používajte navzájom prispôsobené vsadzovacie prístroje, časti vybavenia (základné dosky, vedenia klincov, zásobníky, piesty a príslušenstvo) a spotrebný materiál (upevňovacie prvky a nábojky).
 • Skontrolujte, či vsadzovací prístroj a príslušenstvo nie sú prípadne poškodené.
 • Pohyblivé časti musia bezchybne fungovať a nesmú sa zasekávať. Dodržiavajte pokyny na čistenie a olejovanie uvedené v tomto návode na obsluhu.
 • Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky na zaručenie bezchybnej prevádzky vsadzovacieho prístroja. Poškodené časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.
 • Používajte len nábojky Hilti DX alebo iné vhodné nábojky, ktoré spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky.
 • Vsadzovací prístroj používajte iba na aplikácie definované na používanie v súlade s určeným účelom.
 • Upevňovacie prvky nikdy nevsádzajte do nevhodného podkladového materiálu, napr. príliš tenkého, príliš tvrdého alebo príliš krehkého materiálu. Vsadzovanie do týchto materiálov môže spôsobiť zlomenie upevňovacieho prvku, odštiepenie alebo prieraz. Príkladom nevhodných materiálov sú:
 • Zvary v materiáloch ako oceľ, liatina, sklo, mramor, plast, bronz, mosadz, meď, izolačný materiál, duté tehly, keramické tehly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobetón.
 • Dodržiavajte "Príručku pre upevňovaciu techniku" Hilti alebo príslušný lokálny "Technický návod pre upevňovaciu techniku" Hilti . Dodržiavajte vždy aj návod na obsluhu vsadzovaného upevňovacieho prvku.
Požiadavky pred použitím
 • Obsluhovať vsadzovací prístroj alebo vykonávať jeho údržbu smiete len vtedy, ak ste na to oprávnený a poučený o možných nebezpečenstvách.
 • Počas používania noste osobné ochranné prostriedky.
 • Noste vhodné ochranné okuliare a ochrannú prilbu.
 • Používajte ochranné rukavice. Vsadzovací prístroj sa môže počas prevádzky zahriať na vysokú teplotu.
 • Používajte ochranu sluchu. Odpálenie výbušnej náplne môže poškodiť sluch.
 • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Udržiavajte poriadok na vašom pracovisku. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, na ktorých sa môžete poraniť. Neporiadok na pracovisku môže viesť k úrazom.
 • Postarajte sa o dobré osvetlenie pracovnej oblasti a v uzavretých priestoroch aj o dostatočné vetranie.
Bezpečnosť osôb
 • Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela! Vsadzovací prístroj nikdy nesmerujte na iné osoby!
 • Vsadzovací prístroj nestláčajte rukou v mieste zásobníka alebo vedenia klincov, piesta alebo vedenia piesta, alebo na nasunutom upevňovacom prvku. Stláčaním vsadzovacieho prístroja rukou sa prístroj môže uviesť do pohotovosti, aj keď nie je namontované vedenie klincov. V dôsledku toho pre vás alebo iné osoby vzniká nebezpečenstvo vážnych poranení.
 • Všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, musia nosiť ochranu sluchu, ochranu zraku a ochrannú prilbu.
 • Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s náradím na priamu montáž postupujte s rozvahou. Nepoužívajte vsadzovací prístroj, keď ste unavený, pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Prácu ukončte, keď pociťujete bolesť alebo nevoľnosť. Okamih nepozornosti pri používaní vsadzovacieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa nevhodnému držaniu tela. Dbajte na stabilnú polohu tela umožňujúcu udržanie rovnováhy.
 • Pri aktivovaní vsadzovacieho prístroja držte ruky zohnuté, a nie vystreté.
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti náradia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie náradia na priamu montáž
 • Vsadzovací prístroj používajte iba na určené účely a ak je v bezchybnom stave a nepoužívajte ho na účely, na ktoré nie je určený.
 • Vsadzovací prístroj nepoužívajte na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
 • Pred vsadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa nikto nenachádza v smere vsadzovania za predmetom, do ktorého sa bude vsadzovať upevňovací prvok. Nebezpečenstvo spôsobené prerazením upevňovacích prvkov!
 • Dávajte pozor na to, aby ústie vsadzovacieho prístroja nikdy nebolo nasmerované na vás alebo iné osoby.
 • Vsadzovací prístroj držte iba za určené úchopové plochy.
 • Úchopové plochy udržiavajte suché, čisté a odmastené.
 • Spúšť stlačte iba vtedy, keď je náradie úplne kolmo pritlačené k podkladu.
 • Pred prácou skontrolujte zvolené nastavenie výkonu.
 • Na skúšku podkladu vsaďte upevňovacie prvky.
 • Vsadzovací prístroj položte vždy na hladké, rovné a voľné povrchy, ktoré sú celou plochou nesené podkladom.
 • Vsadzovací prístroj držte pri vsadzovaní vždy v pravom uhle voči podkladu. Znížite tým riziko odchýlenia upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do existujúcich otvorov, okrem prípadu, keď to odporúča Hilti (napr. DX-Kwik).
 • Nevsadzujte už použité upevňovacie prvky – nebezpečenstvo poranenia! Použite nový upevňovací prvok.
 • Upevňovací prvok, ktorý nie je dostatočne hlboko vsadený, sa nesmie opakovane vsadiť! Upevňovací prvok by sa mohol zlomiť.
 • Dodržiavajte požadované vzdialenosti od okrajov a vzdialenosti medzi upevňovacími prvkami (pozri kapitolu Minimálne vzdialenosti).
 • Aktivovaný vsadzovací prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
 • Vsadzovací prístroj (nábojku a upevňovacie prvky) vždy vyprázdnite pred čistením, opravami, údržbou alebo nastavovaním, pri výmene vedenia klincov, pri prerušení práce, ako aj pred odložením.
 • Vsadzovací prístroj prepravujte a uskladňujte v kufri Hilti , ktorý je na tento účel určený.
 • Vsadzovacie prístroje, ktoré sa nepoužívajú, vyprázdnite a uložte na suchom, bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
 • Pred vsadzovaním skontrolujte podklad, či sa v ňom nenachádzajú elektrické vedenia, vodovodné a plynové potrubia.
 • Na získanie podrobnejších informácií si vo vašom obchode Hilti vyžiadajte "Príručku pre upevňovaciu techniku" Hilti alebo príslušný lokálny "Technický návod pre upevňovaciu techniku" Hilti .
Tepelné bezpečnostné opatrenia
 • Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania odporúčanú v kapitole Technické údaje .
 • Ak by sa vsadzovací prístroj prehrial alebo pás s nábojkami zdeformoval či roztavil, odstráňte pás s nábojkami a vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť.
 • Nedemontujte vsadzovací prístroj, keď je horúci. Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť.
Nebezpečenstvo výbuchu nábojok
 • Používajte len nábojky, ktoré sú pre vsadzovací prístroj vhodné, resp. schválené.
 • Pred prestávkou v práci, po skončení práce alebo pred prepravou vsadzovacieho prístroja odstráňte pás s nábojkami.
 • Nepokúšajte sa odstraňovať upevňovacie prvky a/alebo nábojky zo zásobníkového pásu alebo zo vsadzovacieho prístroja násilím.
 • Nepoužité nábojky uskladnite podľa predpisov o skladovaní nábojok pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje (napr. v suchu, teplota od 5 °C do 25 °C) a na uzamknutom mieste.
 • Nepoužité alebo čiastočne použité pásy s nábojkami nenechajte porozhadzované. Použité pásy s nábojkami pozbierajte a uskladnite ich na vhodnom mieste.
 • Dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti, manipulácie a skladovania uvedené v karte bezpečnostných údajov nábojok.

Opis

Prehľad výrobku (vsadzovací prístroj)

Image alternative
 1. Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania
 2. Vodiace puzdro
 3. Vedenie vracania piesta
 4. Piest
 5. Piestne krúžky
 6. Odisťovacie tlačidlo „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“
 7. Puzdro
 8. Nábojková šachta (vyhadzovanie)
 9. Ovládacie tlačidlo na displeji
 10. Nábojková šachta (zasúvanie)
 11. Spúšť
 12. Štrbiny na odvetrávanie
 13. Montážne rozhranie pre príslušenstvo
 14. Úchopové plochy

Prehľad výrobku (vedenia klincov)

Image alternative
 1. Vedenie klincov
 2. Odblokovanie vedenia klincov
 3. Tlmič
 4. Strediace puzdro

Ovládacie prvky na vsadzovacom prístroji

Nasledujúce ovládacie prvky sa nachádzajú na vsadzovacom prístroji:
Image alternative Odisťovacie tlačidlo „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“
Tlačidlo odistí „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“ alebo sa používa na demontáž vedenia vracania piesta.
Image alternative Odisťovacie tlačidlo vedenia klincov (A)
Tlačidlo odomyká vedenie klincov na výmenu vedenia klincov alebo čistenie vsadzovacieho prístroja.

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je náradie na vsadzovanie klincov, čapov a upevňovacích prvkov do ocele.

Výrobok sa smie používať len v spojení s výbavou vhodnou pre vsadzovací prístroj. Vedenia klincov, piest a upevňovacie prvky musia byť navzájom prispôsobené.
Výrobok sa smie používať len s náhradnými súčiastkami a príslušenstvom Hilti a s nábojkami a upevňovacími prvkami Hilti alebo inými vhodnými nábojkami a upevňovacími prvkami.

Bluetooth®

Slovná ochranná známka Bluetooth ® a obrazové značky (logá) sú vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek používanie tejto slovnej ochrannej známky/obrazovej značky zo strany akciovej spoločnosti Hilti sa uskutočňuje na základe licencie.
Bluetooth je bezdrôtový prenos údajov, prostredníctvom ktorého dokážu dva výrobky, podporujúce funkciu Bluetooth, navzájom komunikovať na krátku vzdialenosť.
Tento výrobok je vybavený modulom Bluetooth Low Energy. Modul umožňuje komunikáciu a prenos údajov s mobilnými telefónmi a bránami (gateways) Hilti . Modul sa používa na overenie stavu výrobku a na prenos nastavení a údajov a môže odosielať charakteristiky ako miesto prijímacieho koncového zariadenia, dobu chodu, celkový počet aplikácií, počet aplikácií počas intervalu a časovú pečiatku prenosu.
Informácie o ponúkaných funkciách nájdete v príslušnej aplikácii Hilti .

Prenos údajov cez Bluetooth

Interval odosielania sa môže líšiť v závislosti od dostupného zdroja energie prístroja. Dosah sa môže výrazne líšiť podľa vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho prístroja. V rámci uzavretých priestorov a cez kovové bariéry (napr. steny, police, kufor a pod.) môže byť dosah Bluetooth výrazne nižší. Podľa prostredia môže byť potrebných viac vysielacích intervalov, kým sa výrobok identifikuje.
Ak sa výrobok neidentifikuje, skontrolujte tieto skutočnosti:
Je vzdialenosť od mobilného koncového zariadenia príliš veľká?
→ Skráťte vzdialenosť medzi koncovým zariadením a prístrojom.

Inštalácia a nastavenie aplikácie

Aby ste mohli používať funkcie Connectivity, najprv si musíte nainštalovať príslušnú aplikáciu Hilti .
(1.) Stiahnite si aplikáciu z príslušného obchodu s aplikáciami (Apple App Store, Obchod Google Play).
Predpokladom je používateľské konto v príslušnom obchode s aplikáciami.
(2.) Po prvom spustení aplikácie sa prihláste svojím kontom alebo sa zaregistrujte.
(3.) Na displeji vášho mobilného koncového zariadenia sa zobrazia všetky ďalšie kroky na spojenie výrobku s mobilným koncovým zariadením.
Okrem toho sledujte všetky inštrukcie v aplikácii. Získate tak lepší prehľad o procese spájania a používaní funkcií.

Informácie o aplikácii

Keď chcete získať viac informácií o aplikácii, stiahnuť si ju a spustiť, naskenujte QR kód v kufri.

Požiadavky na nábojky

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku náhlej explózie! Pri používaní nábojok, ktoré nespĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky, sa môžu vytvárať usadeniny nespáleného prachu. Následkom môže byť náhla explózia a ťažké poranenia používateľa a osôb v jeho okolí.
 • Používajte výlučne nábojky, ktoré spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky vašich miestnych zákonných ustanovení!
 • Dodržiavajte intervaly údržby a vsadzovací prístroj nechajte pravidelne čistiť v servise Hilti-Service !
Používajte len nábojky DX Hilti uvedené v tejto tabuľke alebo iné vhodné nábojky, ktoré spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky:
 • Pre krajiny EÚ a EFTA platí, že nábojky musia spĺňať požiadavky CE a musia mať označenie CE.
 • Pre Spojené kráľovstvo platí, že nábojky musia spĺňať požiadavky UKCA a musia mať označenie UKCA.
 • Pre USA platí, že nábojky musia odpovedať ustanoveniam ANSI A10.3-2020.
 • Pre štáty C.I.P. mimo Európy platí, že na nábojky C.I.P. musia byť schválené pre použitý vsadzovací prístroj DX.
 • Pre ostatné krajiny platí, že nábojky prešli testom na zvyšky podľa EN 16264 a musia mať príslušné vyhlásenie výrobcu.
Nábojky
Označenie na objednávanie
Farba
Sila
DX 6 Nábojka
titánovo sivá
silná
DX 6 Nábojka
čierna
extra silná

Minimálne vzdialenosti a odstupy od okrajov

Pri upevňovaní sa musia dodržiavať minimálne odstupy. Tieto sa môžu líšiť v závislosti od daných výrobkov.
Dodržiavajte pokyny na používanie uvedené v návode na obsluhu používaného vsadzovacieho prvku, v  Príručke pre upevňovaciu techniku Hilti alebo v príslušnom lokálnom "Technickom návode pre upevňovaciu techniku" Hilti .
Upevňovanie na oceľPri upevňovaní na oceľ dodržiavajte vždy nasledujúce minimálne vzdialenosti:
 • Vzdialenosť hrany podkladu od upevňovacieho prvku musí byť minimálne 15 mm.
 • Vzdialenosť osí medzi dvomi upevňovacími prvkami musí byť minimálne 20 mm.
 • Minimálna hrúbka podkladu musí byť 6 mm.

Informácie o oblasti použitia

Viac informácií o oblastiach použitia nájdete na domovskej stránke výrobkov Hilti .

Technické údaje


DX 6-GR
Hmotnosť
3,42 kg
Dĺžka (vsadzovací prístroj)
491 mm
Odporúčaná maximálna frekvencia vsadzovania
700 Vsadenia/h
Potrebný prítlak
174 N … 200 N
Dráha pritlačenia
19 mm
Teplota prostredia (skladovanie a používanie)
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon
−27,2 dBm

Informácie o hluku a vibráciách

Uvedené akustické hodnoty boli zistené za nasledovných rámcových podmienok:
Rámcové podmienky – informácia o hluku
Nábojka
Kaliber 6.8/11 čierna
Nastavenie výkonu
6
Použitie
Upevňovanie dreva hrúbky 24 mm na betón (C40) pomocou X-P47 P8
Informácia o hlučnosti podľa normy EN 15895
Hladina akustického výkonu (LWA)
106 ±2 dB
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
103 ±2 dB
Maximálna hladina emisií akustického tlaku (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informácia o vibráciách podľa normy EN 2006/42/EG
Emisie vibrácií
< 2,5 m/s²

Príprava na prácu

Montáž vsadzovacieho prístroja

Image alternative
 1. Uistite sa, že sa vo vsadzovacom prístroji nenachádza pás s nábojkami.
 2. Označenia so šípkou vyrovnajte tak, aby lícovali a vedenie vracania piesta zasuňte do krytu.
 3. Zaveďte vedenie klincov vycentrovane do vedenia vracania piesta.
 4. Vložte piest.
 5. Nasaďte tlmič na vedenie klincov.
 6. Zaveďte vedenie klincov vycentrovane do vedenia vracania piesta a nie obrátene.
 7. Otáčajte vedenie klincov v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým nezaskočí.
  • Vedenie klincov je zablokované.

Ochrana proti pádu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku padajúceho náradia a/alebo príslušenstva!
 • Používajte iba prídržné lanko na náradie Hilti , ktoré je schválené pre váš výrobok.
 • Pred každým použitím skontrolujte upevňovací bod prídržného lanka na náradí, či nie je poškodený.
Dodržiavajte národné smernice pre práce vo výške.
Ako ochranu proti pádu používajte pre tento výrobok výlučne prídržné lanko na náradie Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Pripevnite prídržné lanko na výrobok pomocou slučky, ako je to znázornené na obrázku. Skontrolujte, či bezpečne drží.
 • Upevnite karabínu k nosnej konštrukcii. Skontrolujte bezpečné upevnenie karabíny.
  Dodržiavajte príslušný návod na obsluhu prídržného lanka na náradie Hilti .

Závesný hák (príslušenstvo)

Image alternative
Na dočasné zavesenie na zábradlie alebo opasok na náradie je možné namontovať závesný hák Hilti (príslušenstvo). Pri montáži postupujte podľa návodu na montáž dodaného s príslušenstvom.
Kópiu návodu na montáž nájdete na konci tohto návodu na obsluhu.
Vsadzovací prístroj je potrebné navyše zaistiť prídržným lanom náradia Hilti .

Obsluha

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neúmyselného spustenia! Nabitý vsadzovací prístroj sa môže kedykoľvek uviesť do pohotovosti. Neúmyselne spustené vsadenie môže ohroziť vás a iné osoby.
 • Keď prerušíte prácu so vsadzovacím prístrojom, vsadzovací prístroj (nábojky a upevňovacie prvky) vždy vyprázdnite.
 • Pred každou údržbou, čistením a nastavovaním sa uistite, že sa vo vsadzovacom prístroji nenachádzajú žiadne nábojky alebo upevňovacie prvky.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyvolané prítomnosťou horúcich povrchov! Vsadzovací prístroj môže používaním zohriať na vysokú teplotu.
 • Používajte ochranné rukavice.
Ak je odpor pri použití pásu s nábojkami nezvyčajne vysoký, skontrolujte, či je pás s nábojkami kompatibilný s týmto vsadzovacím prístrojom.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
Upozornenia týkajúce sa používania so zreteľom na bezpečnosť
Príklad
Opis
Image alternative Nepritláčajte vsadzovací prístroj na časti tela!
Pritlačením na časť tela (napr. ruku) sa môže vsadzovací prístroj uviesť do pohotovosti. Tým hrozí nebezpečenstvo vsadenia do častí tela.

Vloženie pásov s nábojkami

Image alternative
 • Posuňte pás s nábojkami úzkym koncom dopredu zdola do rukoväti vsadzovacieho prístroja tak, aby bol pás s nábojkami úplne vsadený vo vsadzovacom prístroji.
  Keď použijete načatý pás s nábojkami:
  Ťahajte úplne zasunutý pás s nábojkami rukou nahor von zo vsadzovacieho prístroja, až kým sa v lôžku nábojok nebude nachádzať nepoužitá nábojka.

Nabitie prístroja na jednotlivé vsadzovanie

Image alternative
 • Vsuňte upevňovací prvok spredu do vedenia klincov, až kým sa podložka upevňovacieho prvku nezachytí vo vedení klincov.

Nastavenie výkonu vsadzovania

Zvoľte nastavenie výkonu podľa daného použitia. Keď nemáte k dispozícii empirické hodnoty, začnite vždy s minimálnym výkonom vsadzovania.
Image alternative
 1. Stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“.
 2. Otočte „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“ na požadovaný stupeň výkonu.
  Stupne výkonu:
  • 1 = najnižší výkon
  • 8 = najvyšší výkon
 3. Skontrolujte, či je upevnenie správne podľa návodu na používanie upevňovacieho prvku.

Vsadenie upevňovacích prvkov

Image alternative
 1. Umiestnite vsadzovací prístroj.
 2. Vsadzovací prístroj držte rovno proti pracovnej ploche a pritlačte ho v pravom uhle.
 3. Stlačením spúšte vsaďte upevňovací prvok.

Vyprázdnenie prístroja na jednotlivé vsadzovanie

 1. Vytiahnite pás s nábojkami nahor zo vsadzovacieho prístroja.
 2. Vytiahnite upevňovací prvok za vsadzovacieho prístroja.

X-FCM Upevnenie mriežkového roštu

Image alternative
 1. Vsaďte klince so závitom na oceľový nosník.
  Použite strediace puzdro, aby ste dosiahli jednoduché vycentrované upevnenie.
 2. Umiestnite prídržnú prírubu X-FCM.
 3. Postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu upevňovacích prvkov.

X-FCP Upevnenie ryhovaného plechu

Image alternative
 1. Ryhovaný plech predvŕtajte alebo predrazte.
  Dodržujte potrebné minimálne vzdialenosti:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Vložte klinec so závitom do pripraveného otvoru.
 3. Umiestnite prídržnú prírubu X-FCP.
 4. Postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu upevňovacích prvkov.

X-GR Upevnenie mriežky

Image alternative
 1. Upevňovací prvok roštu vložte do vedenia klincov.
 2. Upevňovací prvok roštu vložte do ocele cez mriežku.
 3. Postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu upevňovacích prvkov.

Vynulovanie ukazovateľa čistenia

Ukazovateľ čistenia pozostáva z 5 pruhov. Každý pruh predstavuje 500 vsadení.
Ukazovateľ čistenia je skoncipovaný tak, aby zobrazoval správne intervaly čistenia pri použití týchto nábojok:
 • DX 6 Nábojka titánovo sivá
 • DX 6 Nábojka čierna
 • Stlačte ovládacie tlačidlo na displeji na 10 – 12 sekúnd.
  • Ukazovateľ čistenia je vynulovaný.

Postup v prípade porúch

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu! Pri neodbornej manipulácii sa nábojky môžu odpáliť.
 • Nepokúšajte sa silou odstraňovať nábojky zo vsadzovacieho prístroja alebo z pásu s nábojkami.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyvolané prítomnosťou horúcich povrchov! Vsadzovací prístroj môže používaním zohriať na vysokú teplotu.
 • Používajte ochranné rukavice.

Vsadzovací prístroj sa zasekáva a nerozchádza sa

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nezaisteného vsadzovacieho prístroja! Ak sa vsadzovací prístroj zasekáva v pritlačenom stave, vsadzovací prístroj môže byť plný a nezaistený. Neúmyselné spustenie vsadenia môže spôsobiť vážne poranenia.
 • Vždy sa uistite, že vsadzovací prístroj nie je nasmerovaný na vás alebo na iné osoby.
 1. Pritlačte vsadzovací prístroj na minimálne 10 sekúnd a znova ho uvoľnite.
 2. Zoberte vsadzovací prístroj z pracovnej plochy.
  • Image alternative Dávajte pozor na to, aby nebol nasmerovaný na vás alebo iné osoby!
 3. Pokúste sa ručne vytiahnuť vedenie klincov do východiskovej polohy.
  • Image alternative Zložte ruku zo spúšte a nesiahajte pred ústie!
 4. Vytiahnite pás s nábojkami okamžite zo vsadzovacieho prístroja.
  • Image alternative Ak sa pás s nábojkami nedá odstrániť:
   • Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť na bezpečnom mieste pod dozorom.
   • Vždy sa uistite, že vsadzovací prístroj nie je nasmerovaný na vás alebo na iné osoby.
   • Kontaktujte servis firmy Hilti .
 5. Vykonajte servis náradia.

Nábojka sa neodpáli vo vsadzovacom prístroji nad prevádzkovou teplotou

Vždy sa uistite, že vsadzovací prístroj nie je nasmerovaný na vás alebo na iné osoby!
 1. Pritlačte vsadzovací prístroj na minimálne 10 sekúnd a znova ho uvoľnite.
 2. Ak sa nábojka napriek tomu neodpáli, počkajte 10 sekúnd a vsadzovací prístroj odoberte z pracovnej plochy.
 3. Vytiahnite pás s nábojkami okamžite zo vsadzovacieho prístroja.
  • Ak sa pás s nábojkami nedá odstrániť:
   • Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť na bezpečnom mieste pod dozorom.
   • Kontaktujte servis firmy Hilti .
 4. Vykonajte servis náradia.
 5. Nábojku bezpečne uschovajte.
 6. Neodpálené nábojky zlikvidujete.
  • Dodržiavajte miestne predpisy na likvidáciu odpadu.
 7. Vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť a pokračujete v práci s novým pásom s nábojkami.

Nábojka sa neodpáli vo vsadzovacom prístroji zahriatom na prevádzkovú teplotu

 1. Zastavte ihneď prácu.
 2. Vyprázdnite vsadzovací prístroj (nábojky a upevňovacie prvky) a demontujte vsadzovací prístroj.
 3. Skontrolujte výber správnej kombinácie vedenia klincov, piesta, upevňovacích prvkov a nábojky.
 4. Skontrolujte tlmič, piest a vedenia klincov, či nie sú opotrebované a v prípade potreby komponenty vymeňte.
 5. Vyčistite a namažte vsadzovací prístroj.
  • Ak problém pretrváva aj po uskutočnení vyššie uvedených opatrení, vsadzovací prístroj sa už nesmie používať.
  • Vsadzovací prístroj dajte skontrolovať a v prípade potreby opraviť v servisnom stredisku Hilti .
  V závislosti od konkrétneho náradia dochádza pri pravidelnej prevádzke k znečisteniu a opotrebovaniu konštrukčných prvkov dôležitých z hľadiska funkcie.
  Pravidelne vykonávajte servis prístroja. Skontrolujte piest a tlmič pri intenzívnom používaní vsadzovacieho prístroja každý deň, najneskôr však po 2 500 až 3 000 vsadeniach. Interval odpovedá riadnemu cyklu čistenia vsadzovacieho prístroja. Cykly údržby a čistenia závisia od typického používania prístroja.
  Počítadlo vsadení zobrazuje počet vykonaných vsadení po poslednom vynulovaní ukazovateľa čistenia. Jeden pruh predstavuje 500 vsadení.
  Po 30 000 vsadeniach dajte urobiť údržbu prístroja v servise Hilti .

Starostlivosť a údržba/oprava

Ošetrovanie vsadzovacieho prístroja

Na čistenie používajte výlučne príslušenstvo na čistenie dodané výrobcom Hilti alebo rovnocenný materiál. Na čistenie nepoužívajte žiadnom prípade rozprašovače, stlačený vzduch, vysokotlakový čistič, rozpúšťadlá alebo vodu.
POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia vsadzovacieho prístroja! Cudzie telesá sa môžu vo vsadzovacom prístroji zaseknúť a pri aktivovaní poškodiť vsadzovací prístroj.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies dovnútra vsadzovacieho prístroja.
 • Vonkajšiu stranu vsadzovacieho prístroja pravidelne čistite mierne navlhčenou utierkou.

Udržiavanie v dobrom stave

VAROVANIE
Nebezpečné látky Nečistoty v DX náradí obsahujú látky, ktoré môžu ohroziť vaše zdravie.
 • Počas čistenia nevdychujte žiaden prach a nečistoty.
 • Zabráňte prístupu prachu a nečistôt k potravinám.
 • Po čistení vsadzovacieho prístroja si umyte ruky.
 • Vsadzovací prístroj vyčistite a použite sprej Hilti podľa špecifikovaných údajov v návode na obsluhu. Tým zabráňte poruchám funkčnosti.
 1. Pravidelne kontrolujte všetky vonkajšie časti vsadzovacieho prístroja, či nie sú poškodené.
 2. Pravidelne kontrolujte všetky ovládacie prvky, či bezchybne fungujú.
 3. Vsadzovací prístroj prevádzkujte len s vhodnými nábojkami a odporúčaných nastavením výkonu.
  • Nesprávne nábojky alebo nastavenie príliš vysokého výkonu môžu viesť k predčasnému výpadku vsadzovacieho prístroja.

Vykonanie servisných úkonov na náradí

Servis náradia vykonajte vtedy, keď dochádza k nasledujúcim situáciám:
 1. Dochádza ku kolísaniu energie (zjavná nerovnomerná hĺbka vniknutia upevňovacieho prvku).
 2. Dochádza k nesprávnemu odpáleniu nábojky (nábojka sa neodpáli).
 3. Komfort ovládania sa citeľne zhoršuje.
  • Citeľne rastie potrebný prítlak.
  • Stúpa odpor spúšte.
  • „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“ sa dá len ťažko prestavovať.
  • Pás s nábojkami sa dá len ťažko odstrániť.
 4. Počítadlo vsadení zobrazuje, že je potrebný servis prístroja.

Demontáž vsadzovacieho prístroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neúmyselného spustenia! Nabitý vsadzovací prístroj sa môže kedykoľvek uviesť do pohotovosti. Neúmyselne spustené vsadenie môže ohroziť vás a iné osoby.
 • Keď prerušíte prácu so vsadzovacím prístrojom, vsadzovací prístroj (nábojky a upevňovacie prvky) vždy vyprázdnite.
 • Pred každou údržbou, čistením a nastavovaním sa uistite, že sa vo vsadzovacom prístroji nenachádzajú žiadne nábojky alebo upevňovacie prvky.
Image alternative
 1. Stlačte a podržte odblokovacie tlačidlo vedenia klincov.
 2. Otáčajte vedenie klincov až na doraz proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
 3. Vytiahnite von vedenie klincov s piestom.
 4. Piest stiahnite piest z vedenia klincov.
 5. Odpojte tlmič odchýlením od vedenia klincov.
 6. Stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“.
 7. Otáčajte „Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“ proti smeru chodu hodinových ručičiek až do demontážnej polohy.
 8. Vytiahnite vedenie vracania piesta z krytu.

Kontrola piesta a tlmiča

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Ak je poškodený tlmič, piest alebo základová doska, hrozí zvýšené riziko nesprávneho fungovania.
 • Skontrolujte tlmič a piest, či nie sú opotrebované a v prípade poškodenia ich vymeňte.
 • Na pieste nevykonávajte žiadne manipulačné úkony.
 • Nepokúšajte sa sami opraviť chybný piest, napr. obrúsením hrotu.
 1. V týchto prípadoch sa musí piest vymeniť:
  • Piest je zlomený.
  • Piest je silno opotrebovaný (napr. prelomenie obvodového prstence nového zvýšenia na špici piesta na viac ako 90°)
  • Piestne krúžky sú vyskočené alebo chýbajú.
  • Piest je pokrivený (možno ho skontrolovať pokotúľaním po hladkej podložke).
 2. V týchto prípadoch sa musí tlmič vymeniť:
  • Kovový krúžok tlmiča je zlomený alebo uvoľnený.
  • Tlmič už nedrží na vedení klincov.
  • Pod kovovým krúžkom je rozpoznateľné silné bodové opotrebovanie gumy.

Čistenie a mazanie vsadzovacieho prístroja

Používajte výlučne sprej Hilti . Používanie iných mazív môže viesť k prevádzkovým poruchám alebo poškodeniu vsadzovacieho prístroja.
Image alternative
 1. Vyprázdnite vsadzovací prístroj (nábojky a upevňovacie prvky) a demontujte vsadzovací prístroj.
 2. Vyčistite piestne krúžky dodanou plochou kefou tak, aby sa dali voľne pohybovať.
 3. Vyčistite aretáciu vedenia klincov plochou kefou.
 4. Namažte aretáciu vedenia klincov a zľahka ju utrite handričkou.
 5. Vyčistite vedenie vracania piesta zvnútra dodanou veľkou okrúhlou kefou.
 6. Namažte zvnútra aretáciu vedenia vracania piesta .
 7. Vyčistite plochou kefou zadné konce vedenia vracania piesta a kolíky.
 8. Namažte kolíky a následne ich zľahka utrite handričkou.
 9. Vyčistite kužeľovité lôžko nábojok dodanou kužeľovitou kefou.
 10. Vyčistite nábojkovú šachtu dodanou paličkou.

Záverečná kontrola vsadzovacieho prístroja

 1. Po vykonaní údržby a opráv skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
 2. Vynulujte ukazovateľ čistenia.

Problémy so vsadzovacím prístrojom

Image alternative VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia! Prv než začnete odstraňovať poruchu, uistite sa, že sa vo vsadzovacom prístroji nenachádza nábojka. Keď sa nábojky nedajú odstrániť, kontaktujte servis Hilti
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Stúpa potrebný prítlak
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
 • Vyčistite lôžko nábojok.
 • Vložte nový pás s nábojkami.
Stúpa odpor spúšte
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
„Krúžok na nastavenie výkonu vsadzovania“ sa dá len ťažko prestavovať
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
 • Vyčistite lôžko nábojok.
 • Vložte nový pás s nábojkami.
Image alternative
Upevňovací prvok nie je dostatočne hlboko vsadený
Príliš dlhý prvok.
 • Použite kratší prvok.
Chybná nábojka.
 • Pás s nábojkami potiahnite o jednu nábojku ďalej.
Príliš nízky výkon vsadzovania
 • Výkon vsadzovania zvýšte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
 • Použitie extra silnú nábojku.
Image alternative
Piest je zaseknutý vo vedení vracania piesta
Poškodený piest.
 • Vymeňte piest.
Opotrebovanie tlmiča vo vnútri vedenia vracania piesta.
 • Skontrolujte piest a tlmič, v prípade potreby ich vymeňte.
 • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servis Hilti .
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
 • Vyčistite lôžko nábojok.
 • Vložte nový pás s nábojkami.
Image alternative
Vedenie vracania piesta je zaseknuté. Vsadzovací prístroj sa nerozchádza.
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
 • Vyčistite lôžko nábojok.
 • Vložte nový pás s nábojkami.
Zaseknutie v dôsledku nečistoty alebo betónových úlomkov.
 • Ak chyba pretrváva, kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Piest sa zasekáva vo vedení klincov
Piest a/alebo tlmič je poškodený.
 • Zásobník odskrutkujte, piest a tlmič skontrolujte a v prípade potreby vymeňte.
Príliš vysoký výkon vsadzovania
 • Výkon vsadzovania znížte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
Piest je ohnutý vsadzovaním bez upevňovacieho prvku
 • Vyvarujte sa vsadzovania naprázdno.
 • Skontrolujte, či je piest rovný a v prípade potreby ho vymeňte.
Vsadzovací prístroj sa nedá spustiť
Vsadzovací prístroj nebol úplne pritlačený.
 • Vsadzovací prístroj úplne pritlačte.
Chybná pozícia piesta (piest nie je pri spustení vo východiskovej pozícii)
Vedenie klincov nie je správne je zaistené.
Zastavovač piesta príliš vysokým výkonom vsadzovania.
 • Výkon vsadzovania znížte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.

Problémy s upevňovacími prvkami na oceľ

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Upevňovací prvok neprenikne do podkladu do dostatočnej hĺbky
Príliš nízky výkon vsadzovania
 • Výkon vsadzovania zvýšte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
 • Použitie extra silnú nábojku.
Bola prekročená hraničná hodnota použitia (veľmi tvrdý podklad).
 • Použite silnejší systém ako napr. DX 76 (PTR) s príslušnými vhodnými upevňovacími prvkami.
Zastavovač piesta príliš vysokým výkonom vsadzovania.
 • Výkon vsadzovania znížte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
Image alternative
Upevňovací prvok nedrží v podklade
Tenký oceľový podklad (4 – 5 mm)
 • Použite iné nastavenie výkonu alebo inú nábojku.
Image alternative
Rôzne hĺbky vsadenia
Chybná pozícia/stav piesta
 • Odstráňte pás s nábojkami a vykonajte servisné úkony na prístroji.
 • Skontrolujte piest a tlmič, v prípade potreby ich vymeňte.
Vsadzovací prístroj je príliš silno znečistený.
 • Vsadzovací prístroj vyčistite.
 • Vsadzovací prístroj dajte v prípade potreby skontrolovať v servisnom stredisku spoločnosti Hilti .
Zastavovač piesta príliš vysokým výkonom vsadzovania.
 • Výkon vsadzovania znížte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
Image alternative
Zlomenie upevňovacieho prvku
Príliš nízky výkon vsadzovania
 • Výkon vsadzovania zvýšte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
 • Použitie extra silnú nábojku.
Bola prekročená hraničná hodnota použitia (veľmi tvrdý podklad).
 • Použite silnejší systém ako napr. DX 76 (PTR) s príslušnými vhodnými upevňovacími prvkami.
Príliš vysoký výkon vsadzovania.
 • Výkon vsadzovania znížte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
Upevňovací prvok je príliš hlboko vsadený
Príliš vysoký výkon vsadzovania.
 • Výkon vsadzovania znížte „Krúžkom na nastavenie výkonu vsadzovania“.
 • Použite slabšiu nábojku.

Problémy s nábojkami

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Pás s nábojkami sa neposúva
Poškodený pás s nábojkami.
 • Pás s nábojkami vymeňte.
Vsadzovací prístroj je príliš silno znečistený.
 • Vsadzovací prístroj vyčistite.
 • Vsadzovací prístroj dajte v prípade potreby skontrolovať v servisnom stredisku spoločnosti Hilti .
Vsadzovací prístroj je poškodený.
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Použitý nesprávny pás s nábojkami
 • Používajte len pásy s nábojkami určenými pre vsadzovací prístroj.
Image alternative
Pás s nábojkami sa dá ťažko odstrániť.
Vsadzovací prístroj je prehriaty.
 • Vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť za stáleho dozoru.
 • Následne pás s nábojkami opatrenie odstráňte zo vsadzovacieho prístroja.
Tvorba zvyškov po spaľovaní.
 • Vykonajte servis náradia.
 • Vyčistite lôžko nábojok.
 • Vložte nový pás s nábojkami.
Image alternative
Nábojka sa nedá odpáliť
Chybná nábojka.
 • Pás s nábojkami potiahnite o jednu nábojku ďalej.
Vsadzovací prístroj je znečistený.
 • Vykonajte servis náradia.
Image alternative
Pás s nábojkami sa taví
Vsadzovací prístroj je pri vsadzovaní príliš dlho pritlačený.
 • Odstráňte pás s nábojkami a vymeňte ho za nový.
 • Pritláčajte kratšie, kým sa vsadzovací prístroj spustí.
Príliš vysoká frekvencia vsadzovania (vsadzovací prístroj je príliš horúci).
 • Ihneď zastavte prácu.
 • Odstráňte pás s nábojkami a vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť.
 • Neprekročte maximálnu odporúčanú frekvenciu vsadzovania (pozri kapitolu Technické údaje).
Image alternative
Nábojka sa uvoľní z pásu s nábojkami
Príliš vysoká frekvencia vsadzovania (vsadzovací prístroj je príliš horúci).
 • Ihneď zastavte prácu.
 • Odstráňte pás s nábojkami a vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť.
 • Neprekročte maximálnu odporúčanú frekvenciu vsadzovania (pozri kapitolu Technické údaje).

Likvidácia

Image alternative Náradie Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Potvrdenie o skúške C.I.P.

Pre členské štáty C.I.P. mimo právneho priestoru EÚ a EFTA platí: Náradie Hilti DX 6 je konštrukčne spôsobilé a systémovo preverené. Na základe toho je náradie označené certifikačnou značkou Spolkového fyzikálno-technického ústavu (PTB) štvorcového tvaru s uvedením čísla schvaľovacieho protokolu S 1035. Tým firma Hilti garantuje zhodu s povoleným druhom konštrukcie.

Ďalšie informácie

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka sa vzťahuje na trh Číny.
Taiwan RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka sa vzťahuje na trh Taiwanu.
Rusko RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)
Image alternative
Táto tabuľka sa vzťahuje na trh Ruska.