Jazyk

DX 9–ENP

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na obsluhu

V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na vyobrazeniach

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na obsluhu.
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú na vyobrazeníPrehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu opatrnosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Výstraha pred horúcim povrchom

Príkazové symboly

Na výrobku sa používajú nasledujúce príkazové symboly:
Image alternative Používajte ochranné rukavice.
Image alternative Všeobecná príkazová značka
Image alternative Prečítajte si návod na obsluhu
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsadzovací prístroj
  DX 9–ENP
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné pokyny pre prachom poháňané zariadenia na priamu montáž

 • Nemanipulujte so vsadzovacím prístrojom a nevykonávajte na ňom zmeny.
 • Vždy používajte navzájom prispôsobené vsadzovacie prístroje, časti vybavenia (základné dosky, vedenia klincov, zásobníky, piesty a príslušenstvo) a spotrebný materiál (upevňovacie prvky a nábojky).
 • Skontrolujte, či vsadzovací prístroj a príslušenstvo nie sú prípadne poškodené.
 • Pohyblivé časti musia bezchybne fungovať a nesmú sa zasekávať. Dodržiavajte pokyny na čistenie a olejovanie uvedené v tomto návode na obsluhu.
 • Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky na zaručenie bezchybnej prevádzky vsadzovacieho prístroja. Poškodené časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.
 • Používajte len nábojky Hilti DX alebo iné vhodné nábojky, ktoré spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky.
 • Vsadzovací prístroj používajte iba na aplikácie definované na používanie v súlade s určeným účelom.
 • Upevňovacie prvky nikdy nevsádzajte do nevhodného podkladového materiálu, napr. príliš tenkého, príliš tvrdého alebo príliš krehkého materiálu. Vsadzovanie do týchto materiálov môže spôsobiť zlomenie upevňovacieho prvku, odštiepenie alebo prieraz. Príkladom nevhodných materiálov sú:
 • Zvary v materiáloch ako oceľ, liatina, sklo, mramor, plast, bronz, mosadz, meď, izolačný materiál, duté tehly, keramické tehly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobetón.
 • Dodržiavajte "Príručku pre upevňovaciu techniku" Hilti alebo príslušný lokálny "Technický návod pre upevňovaciu techniku" Hilti . Dodržiavajte vždy aj návod na obsluhu vsadzovaného upevňovacieho prvku.
Požiadavky pred použitím
 • Obsluhovať vsadzovací prístroj alebo vykonávať jeho údržbu smiete len vtedy, ak ste na to oprávnený a poučený o možných nebezpečenstvách.
 • Počas používania noste osobné ochranné prostriedky.
 • Noste vhodné ochranné okuliare a ochrannú prilbu.
 • Používajte ochranné rukavice. Vsadzovací prístroj sa môže počas prevádzky zahriať na vysokú teplotu.
 • Používajte ochranu sluchu. Odpálenie výbušnej náplne môže poškodiť sluch.
 • Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Udržiavajte poriadok na vašom pracovisku. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, na ktorých sa môžete poraniť. Neporiadok na pracovisku môže viesť k úrazom.
 • Postarajte sa o dobré osvetlenie pracovnej oblasti a v uzavretých priestoroch aj o dostatočné vetranie.
Bezpečnosť osôb
 • Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela! Vsadzovací prístroj nikdy nesmerujte na iné osoby!
 • Vsadzovací prístroj nestláčajte rukou v mieste zásobníka alebo vedenia klincov, piesta alebo vedenia piesta, alebo na nasunutom upevňovacom prvku. Stláčaním vsadzovacieho prístroja rukou sa prístroj môže uviesť do pohotovosti, aj keď nie je namontované vedenie klincov. V dôsledku toho pre vás alebo iné osoby vzniká nebezpečenstvo vážnych poranení.
 • Všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, musia nosiť ochranu sluchu, ochranu zraku a ochrannú prilbu.
 • Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s náradím na priamu montáž postupujte s rozvahou. Nepoužívajte vsadzovací prístroj, keď ste unavený, pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Prácu ukončte, keď pociťujete bolesť alebo nevoľnosť. Okamih nepozornosti pri používaní vsadzovacieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Vyhýbajte sa nevhodnému držaniu tela. Dbajte na stabilnú polohu tela umožňujúcu udržanie rovnováhy.
 • Pri aktivovaní vsadzovacieho prístroja držte ruky zohnuté, a nie vystreté.
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti náradia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie náradia na priamu montáž
 • Vsadzovací prístroj používajte iba na určené účely a ak je v bezchybnom stave a nepoužívajte ho na účely, na ktoré nie je určený.
 • Vsadzovací prístroj nepoužívajte na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
 • Pred vsadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa nikto nenachádza v smere vsadzovania za predmetom, do ktorého sa bude vsadzovať upevňovací prvok. Nebezpečenstvo spôsobené prerazením upevňovacích prvkov!
 • Dávajte pozor na to, aby ústie vsadzovacieho prístroja nikdy nebolo nasmerované na vás alebo iné osoby.
 • Vsadzovací prístroj držte iba za určené úchopové plochy.
 • Úchopové plochy udržiavajte suché, čisté a odmastené.
 • Spúšť stlačte iba vtedy, keď je náradie úplne kolmo pritlačené k podkladu.
 • Pred prácou skontrolujte zvolené nastavenie výkonu.
 • Na skúšku podkladu vsaďte upevňovacie prvky.
 • Vsadzovací prístroj položte vždy na hladké, rovné a voľné povrchy, ktoré sú celou plochou nesené podkladom.
 • Vsadzovací prístroj držte pri vsadzovaní vždy v pravom uhle voči podkladu. Znížite tým riziko odchýlenia upevňovacieho prvku od podkladového materiálu.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do existujúcich otvorov, okrem prípadu, keď to odporúča Hilti (napr. DX-Kwik).
 • Nevsadzujte už použité upevňovacie prvky – nebezpečenstvo poranenia! Použite nový upevňovací prvok.
 • Upevňovací prvok, ktorý nie je dostatočne hlboko vsadený, sa nesmie opakovane vsadiť! Upevňovací prvok by sa mohol zlomiť.
 • Dodržiavajte požadované vzdialenosti od okrajov a vzdialenosti medzi upevňovacími prvkami (pozri kapitolu Minimálne vzdialenosti).
 • Aktivovaný vsadzovací prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
 • Vsadzovací prístroj (nábojku a upevňovacie prvky) vždy vyprázdnite pred čistením, opravami, údržbou alebo nastavovaním, pri výmene vedenia klincov, pri prerušení práce, ako aj pred odložením.
 • Vsadzovací prístroj prepravujte a uskladňujte v kufri Hilti , ktorý je na tento účel určený.
 • Vsadzovacie prístroje, ktoré sa nepoužívajú, vyprázdnite a uložte na suchom, bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
Tepelné bezpečnostné opatrenia
 • Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania odporúčanú v kapitole Technické údaje .
 • Ak by sa vsadzovací prístroj prehrial alebo pás s nábojkami zdeformoval či roztavil, odstráňte pás s nábojkami a vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť.
 • Nedemontujte vsadzovací prístroj, keď je horúci. Nechajte vsadzovací prístroj vychladnúť.
Nebezpečenstvo výbuchu nábojok
 • Používajte len nábojky, ktoré sú pre vsadzovací prístroj vhodné, resp. schválené.
 • Pred prestávkou v práci, po skončení práce alebo pred prepravou vsadzovacieho prístroja odstráňte pás s nábojkami.
 • Nepokúšajte sa odstraňovať upevňovacie prvky a/alebo nábojky zo zásobníkového pásu alebo zo vsadzovacieho prístroja násilím.
 • Nepoužité nábojky uskladnite podľa predpisov o skladovaní nábojok pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje (napr. v suchu, teplota od 5 °C do 25 °C) a na uzamknutom mieste.
 • Nepoužité alebo čiastočne použité pásy s nábojkami nenechajte porozhadzované. Použité pásy s nábojkami pozbierajte a uskladnite ich na vhodnom mieste.
 • Dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti, manipulácie a skladovania uvedené v karte bezpečnostných údajov nábojok.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Displej
 2. Tlačidlo Bluetooth
 3. Tlačidlo Reset
 4. Rukoväť
 5. Vstupný kanál pre nábojky
 6. Koliesko na reguláciu výkonu
 7. Otočná objímka
 8. Vyústenie (vymeniteľné)
 9. Základná doska
 10. Odisťovací gombík zásobníka
 11. Rukoväť na prenášanie
 12. Zásobník
 13. Spúšťacie tlačidlo
 14. Vypúšťací otvor pre nábojky
 15. Kľučka

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je vsadzovací prístroj na vsadzovanie špeciálnych upevňovacích prvkov na upevňovanie trapézových plechov na oceľové nosníky.

Možné chybné používanie

Vsadzovací prístroj sa nesmie používať v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbušnom prostredí.
Vsadzovací prístroj sa nesmie používať s inými než pre tento vsadzovací prístroj schválenými nábojkami a upevňovacími prvkami.
Upevňovacie prvky sa nesmú vsadzovať do iných materiálov než stavebná oceľ, zvlášť nie do kalenej ocele, krehkej ocele, liatiny a pružinovej ocele.

Bezpečnostné zariadenia

Vsadzovací prístroj poskytuje päťnásobnú ochranu na zaistenie bezpečnosti používateľa a jeho pracovného prostredia.
Piestový princípEnergia výbušnej náplne sa prenáša na piest, ktorého zrýchlená hmotnosť zarazí klinec do podkladu.
Vďaka použitiu piestového princípu sa dá náradie klasifikovať ako "Low Velocity Tool". V pieste sa nachádza približne 95 % kinetickej energie. Keďže piest sa na konci každého cyklu vsadzovania utlmí v náradí, prebytočná energia ostane v náradí. Nebezpečné priestrely s výstupnou rýchlosťou vsadzovaného prvku nad 100 m/s sú tak pri správnom používaní prakticky vylúčené.
Pádová poistkaSpojenie zápalného mechanizmu s prítlačnou dráhou umožňuje zaistenie pred pádom.
Poistka spúštePoistka spúšte zaručuje, že pri stlačení spúšte nedôjde k spusteniu vsadzovania. Proces vsadzovania je možné spustiť, len ak je náradie dodatočne pritlačené na pevný podklad.
Prítlačná poistkaPrítlačná poistka vyžaduje, aby bola prítlačná sila aspoň 250 N, takže vsadenie je možné vykonať iba s úplne pritlačeným náradím.
Vypínací poistný mechanizmusPrístroj má vypínací mechanizmus. To znamená, že pri stlačenej spúšti a následnom pritlačení náradia dôjde k spusteniu. Prístroj je možné aktivovať len vtedy, keď je úplne pritlačený na pevný povrch a následne sa stlačí spúšť.

Minimálne vzdialenosti a odstupy od okrajov

Pri upevňovaní sa musia dodržiavať minimálne odstupy. Tieto sa môžu líšiť v závislosti od daných výrobkov.
Dodržiavajte pokyny na používanie uvedené v návode na obsluhu používaného vsadzovacieho prvku, v  Príručke pre upevňovaciu techniku Hilti alebo v príslušnom lokálnom "Technickom návode pre upevňovaciu techniku" Hilti .

Servisná indikácia

Servisná indikácia integrovaná v rukoväti pozostáva z displeja a tlačidla Bluetooth a Reset.
Displej zobrazuje teplotu motora vsadzovacieho prístroja, aby sa zabránilo problémom následkom prehriatia tým, že sa prispôsobí pracovná rýchlosť.
V servisnej indikácii sa počítajú vsadenia a po dosiahnutí naprogramovanej hraničnej hodnote sa zobrazí plánované čistenie, príp. údržba náradia.
Pomocou Bluetooth sa môžu zistiť údaje o vsadeniach a iné údaje (napr. sériové číslo náradia, počet vykonaných vsadení alebo dátum posledného servisu náradia) zaznamenané v servisnej indikácii Hilti Connect .
Po vykonanom čistení sa tlačidlom Reset resetuje počítadlo vsadení do nasledujúceho plánovaného čistenia.
Indikáciu údržby a interné počítadlo vsadení do najbližšej plánovanej údržby vynuluje servis Hilti po vykonaní údržby náradia.
Prostredníctvom mobilnej aplikácie sa dá aktivovať demonštračný režim, v ktorom sa na 48 vsadeniach používateľovi prezentujú rôzne hlásenia servisného rozhrania až do plánovanej údržby.
Prostredníctvom mobilnej aplikácie sa môže demonštračný režim znova deaktivovať. Po 15 minútach sa demonštračný režim automaticky opäť deaktivuje.
V demonštračnom režime nezodpovedá zobrazenie skutočnému stavu náradia.
Vsadenia sa zaznamenajú aj v demonštračnom režime, hodnoty na počítadle teda zodpovedajú vždy skutočným hodnotám.

Zobrazenia na displeji

Displeji servisný indikátor
Image alternative
 1. Horná oblasť
 2. Stredná oblasť
 3. Dolná oblasť
Indikátory v hornej časti displeja
Symbol
Vysvetlenie
Image alternative Symbol Bluetooth sa zobrazí, keď je funkcia Bluetooth zapnutá.
Image alternative Symbol skrutkového kľúča sa objaví, keď je plánovaná údržba.
Údržbu vsadzovacieho prístroja musí zabezpečiť servis Hilti .
Indikátor v strednej časti displeja
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia samovznietením pri veľmi vysokých teplotách! Pri samovznietení nábojok môžu mať odlietavajúce úlomky za následok smrť alebo závažné poranenia.
 • Rešpektujte indikátory na displeji a príslušné vysvetlenie v návode na obsluhu.
 • Pri prerušení prác odstráňte ihneď nábojky z náradia.
 • Keď sa nábojky nedajú vybrať z náradia, nechajte, náradie odložte a postarajte sa, aby všetky osoby udržiavali bezpečný odstup 3 m od náradia, kým ručička indikácie teploty nebude úplne vľavo. Obratom kontaktujte servis Hilti .
Teplota náradia
Displej
Vysvetlenie
Normálna
Image alternative
V strednej oblasti sa zobrazí teplota náradia.
Teplota náradia je v normálnom rozsahu.
Vysoká
Image alternative
Teplota náradia je vysoká. Nebezpečenstvo samovznietenia! Znížte vsádzanie, aby sa teplota mohla vrátiť do strednej oblasti.
Príliš vysoká
Image alternative
Teplota náradia je extrémne vysoká. Nebezpečenstvo samovznietenia! Výstražné znamenie upozorňuje, že nábojky sa predčasne zapália a môžu roztaviť pás s upevňovacími prvkami, keď sa pás s nábojkami alebo prvkami zastaví v náradí.
 • Prerušte prácu s výrobkom. Pokračujte v práci, až keď bude teplota náradia v normálnom rozsahu.
Indikátory v dolnej časti displeja
Displej
Vysvetlenie
Image alternative Na ľavom dolnom okraji sa pásovou indikáciou s 1 až 7 segmentmi zobrazí stav počítadla do najbližšieho plánovaného čistenia náradia.
Čistenie teda ešte v blízkom čase nie je potrebné.
Image alternative Zobrazených 7 segmentov znamená, že čistenie sa musí vykonať v dohľadnom čase.
Image alternative Max. počet od vsadení bol dosiahnutý, náradie sa musí vyčistiť.
Image alternative Čierny štvorec na pravom dolnom okraji znamená, že demonštračný režim je aktívny. Indikácia nezobrazuje v tomto prípade skutočný stav náradia.
Prostredníctvom mobilnej aplikácie Hilti Connect sa môže demonštračný režim deaktivovať. Po 15 minútach sa demonštračný režim automaticky deaktivuje.

Bluetooth®

Slovná ochranná známka Bluetooth ® a obrazové značky (logá) sú vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek používanie tejto slovnej ochrannej známky/obrazovej značky zo strany akciovej spoločnosti Hilti sa uskutočňuje na základe licencie.

Určený účel používania

Tento výrobok je vybavený modulom Bluetooth ® Low Energy, ktorý umožňuje kontrolu stavu prístroja a prenášanie nastavení a údajov prostredníctvom rádiovej technológie Bluetooth ®, cez ktorú môžu spolu komunikovať na krátku vzdialenosť dva výrobky podporujúce Bluetooth. Tento výrobok je vyvinutý tak, aby bola umožnená komunikácia a prenos údajov s mobilnými telefónmi a bránami Hilti . Prístroj môže odoslať údaje o mieste prijímajúceho koncového zariadenia, čase chodu, celkovom počte aplikácií, počte aplikácií počas intervalu a časovej pečiatke prenosu.Informácie o poskytovaných funkciách Connectivity nájdete v príslušnej aplikácii Hilti alebo v návode na používanie daného prístroja.

Prenos údajov cez Bluetooth ®

Interval odosielania sa môže líšiť v závislosti od dostupného zdroja energie prístroja. Dosah sa môže výrazne líšiť podľa vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho prístroja. V rámci uzavretých priestorov a cez kovové bariéry (napr. steny, police, kufor a pod.) môže byť dosah Bluetooth ® výrazne nižší. V závislosti od prostredia môže byť potrebných viac intervalov odosielania, kým sa prístroj identifikuje.
Ak sa prístroj neidentifikuje, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
Je vzdialenosť od mobilného koncového zariadenia príliš veľká?
→ Skráťte vzdialenosť medzi koncovým zariadením a prístrojom.

Inštalácia a nastavenie aplikácie

Aby ste mohli používať funkcie Connectivity, najprv si musíte nainštalovať príslušnú aplikáciu Hilti .
(1.) Stiahnite si aplikáciu z príslušného obchodu s aplikáciami (Apple App Store, Obchod Google Play).
Predpokladom je používateľské konto v príslušnom obchode s aplikáciami.
(2.) Po prvom spustení aplikácie sa prihláste svojím kontom alebo sa zaregistrujte.
(3.) Na displeji vášho mobilného koncového zariadenia sa zobrazia všetky ďalšie kroky potrebné na spojenie prístroja s mobilným koncovým zariadením.
Prejdite najprv kompletne tutoriálom aplikácie. Získate lepší prehľad o procese spájania a používaní funkcií Connectivity.

Požiadavky na nábojky

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku náhlej explózie! Pri používaní nábojok, ktoré nespĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky, sa môžu vytvárať usadeniny nespáleného prachu. Následkom môže byť náhla explózia a ťažké poranenia používateľa a osôb v jeho okolí.
 • Používajte výlučne nábojky, ktoré spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky vašich miestnych zákonných ustanovení!
 • Dodržiavajte intervaly údržby a vsadzovací prístroj nechajte pravidelne čistiť v servise Hilti-Service !
Používajte len nábojky DX Hilti uvedené v tejto tabuľke alebo iné vhodné nábojky, ktoré spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky:
 • Pre krajiny EÚ a EFTA platí, že nábojky musia spĺňať požiadavky CE a musia mať označenie CE.
 • Pre Spojené kráľovstvo platí, že nábojky musia spĺňať požiadavky UKCA a musia mať označenie UKCA.
 • Pre USA platí, že nábojky musia odpovedať ustanoveniam ANSI A10.3-2020.
 • Pre štáty C.I.P. mimo Európy platí, že na nábojky C.I.P. musia byť schválené pre použitý vsadzovací prístroj DX.
 • Pre ostatné krajiny platí, že nábojky prešli testom na zvyšky podľa EN 16264 a musia mať príslušné vyhlásenie výrobcu.
Nábojky
Číslo výrobku
Označenie na objednávanie
Upozornenie
2128213
6.8/18 M40 čierna
veľmi silná
2128211
6.8/18 M40 červená
silná

Rozsah dodávky

Vsadzovací prístroj, kufor, čistiaca súprava, škrabka, narážač, Hilti sprej, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Údaje náradia


DX 9-ENP
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
12,5 kg
Rozmery (D × Š × V)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Kapacita zásobníka
40 klincov/40 nábojok
Použiteľné nábojky
6.8/18 M40 červená, čierna, modrá
Použiteľné upevňovacie prvky
X‑ENP 19
Frekvencia vsadzovania
1 200 ot/h
Hrúbka oceľového podkladu
≥ 6 mm
Dráha pritlačenia
89 mm
Sila pritlačenia
≥ 250 N … < 330 N
Pracovná teplota (teplota okolia)
−15 ℃ … 50 ℃

Informácie o hlučnosti

Uvedené akustické hodnoty boli zistené za nasledovných rámcových podmienok:
Rámcové podmienky pre namerané akustické hodnoty
Vsadzovací prístroj
DX 9–ENP
Model
Séria
Kaliber
6.8/18 čierne
Nastavenie výkonu
4
Použitie
Upevňovanie na oceľovú dosku (tvrdosť podľa Brinella 610 N/mm2) pomocou X‑ENP‑19 L15MXR
Informácia o hlučnosti podľa normy EN 15895
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
103 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu (LWA)
113 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
2 dB(A)
Maximálna hladina emisií akustického tlaku (LpC, peak)
137 dB(C)
Neistota maximálnej hladiny akustického tlaku (KpCpeak)
2 dB(C)

Vibrácie

Hodnota vibrácií uvedená podľa 2006/42/EC neprekračuje 2,5 m/s².

Príprava na prácu

Stanovenie pozície upevňovacích prvkov

Aby ste predišli chybám vsadenia, postupujte takto:
 • Pri ukladaní trapézových plechov na oceľové nosníky si nezmývateľnou ceruzkou označte oblasť, v ktorej sa môžu vsadiť upevňovacie prvky.
  Postupujte tak pri každom jednotlivom trapézovom plechu. Nestačí označiť začiatok a koniec nosníka a potom ťahať rovnú čiaru, pretože nosná konštrukcia môže mať zakrivenia.

Kontrola pripravenosti na použitie vsadzovacieho prístroja

Táto kontrola by mala byť vždy priamo pred používaním vsadzovacieho prístroja, ako aj po zostavení náradia po čistení alebo pravidelnej kontrole piesta a dorazu piesta.
 1. Zabezpečte, aby sa v náradí nenachádzali pásy s nábojkami ani pásy s upevňovacími prvkami .
Image alternative
 1. Skontrolujte vsadzovací prístroj, či nemá viditeľné poškodenia škody, najmä ak na častiach zobrazených na obrázku.
  Výsledok Prítomné viditeľné poškodenia
  • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 1. Pritlačte náradie tak, aby ste pocítili výrazný odpor a skontrolujte pozíciu prítlačného kolíka.
  Výsledok 1 / 2Prítlačný kolík sa nezatlačil, pružina na prítlačnom kolíku nie je stlačená.
  Náradie nerozpoznalo klinec, preto sa nedá pritlačiť. Náradie pracuje správne.
  Výsledok 2 / 2Prítlačný kolík je úplne zatlačený, pružina na prítlačnom kolíku je stlačená, pri aktivovaní spúšťacieho tlačidla počuť cvaknutie.
  Posúvač je prípadne zaseknutý. Náradie by sa malo ešte raz vyčistiť a znova preskúšať. Ak problém pretrváva aj naďalej pretrváva, náradie sa musí dať opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 2. Uvoľnite náradie.
 3. Vložte upevňovacie prvky, nie však pás s nábojkami .
 4. Náradie opäť pritlačte a skontrolujte, či pri stlačení spúšťacieho tlačidla počuť cvaknutie.
  Výsledok 1 / 3Náradie sa nedá úplne pritlačte, spustenie nie je možné.
  • Uistite sa, že je otočná objímka zatvorená. V prípade potreby otočnú objímku otočte až na doraz smerom doľava.
  • Skontrolujte pozíciu posúvača. Ak posúvač nie je výrazne posunutý smerom doľava, náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
  Výsledok 2 / 3Náradie sa nedá celkom pritlačiť (pružina na prítlačnom kolíku je úplne stlačená), pri aktivovaní spúšťacieho tlačidla počuť kliknutie.
  Detekcia klincov náradia pracuje bezchybne, náradie sa môže používať.
  Výsledok 3 / 3Náradie sa nedá celkom pritlačiť (pružina na prítlačnom kolíku je úplne stlačená), pri aktivovaní spúšťacieho tlačidla ale počuť kliknutie.
  • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Vloženie pásov s upevňovacími prvkami

Image alternative
 1. Zaveďte 4 pásy s upevňovacími prvkami zhora do zásobníka.
  Materiál
  Upevňovacie prvky
  X‑ENP 19
 2. Posledný pás s prvkami rovnomerne až na doraz zasuňte do zásobníka.

Vloženie pásov s nábojkami

Image alternative
 1. Zaveďte pás s nábojkami zhora do vstupného kanála pre nábojky.
  Materiál
  Nábojka 6.8/18 M40 červená, čierna, modrá (pozri odporúčané nábojky v návode upevňovacieho prvku)
 2. Pás s nábojkami zatlačte do vstupného kanála pre nábojky tak, aby lícoval s hornou hranou vstupného kanála pre nábojky.

Otvorenie otočnej objímky

Pri zaseknutí vsadzovacieho prístroja si môžete vytvoriť prístup ku kľučke, aby ste odstránili možné príčiny.
Image alternative
 • Otočnú objímku otočte až na doraz. V prípade potreby si zoberte na pomoc škrabku alebo iný nástroj.

Zatvorenie otočnej objímky

Ak nie je zatvorená otočná objímka, vsadzovací prístroj nie je úplne pritlačený, teda nie je funkčný.
Image alternative
 1. Skontrolujte, či je štrbina na prednej strane náradia zatvorená.
  • Štrbina nie je úplne zatvorená.
 2. Otočnú objímku otočte až na doraz. V prípade potreby si zoberte na pomoc škrabku alebo iný nástroj.

Obsluha

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neúmyselného spustenia! Nabitý vsadzovací prístroj sa môže kedykoľvek uviesť do pohotovosti. Neúmyselne spustené vsadenie môže ohroziť vás a iné osoby.
 • Keď prerušíte prácu so vsadzovacím prístrojom, vsadzovací prístroj (nábojky a upevňovacie prvky) vždy vyprázdnite.
 • Pred každou údržbou, čistením a nastavovaním sa uistite, že sa vo vsadzovacom prístroji nenachádzajú žiadne nábojky alebo upevňovacie prvky.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyvolané prítomnosťou horúcich povrchov! Vsadzovací prístroj môže používaním zohriať na vysokú teplotu.
 • Používajte ochranné rukavice.
Ak je odpor pri použití pásu s nábojkami nezvyčajne vysoký, skontrolujte, či je pás s nábojkami kompatibilný s týmto vsadzovacím prístrojom.
Pri prácach, ktoré môžu spôsobiť odletujúce úlomky, vždy používajte ochranný kryt.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
Upozornenia týkajúce sa používania so zreteľom na bezpečnosť
Príklad
Opis
Image alternative Nepritláčajte vsadzovací prístroj na časti tela!
Pritlačením na časť tela (napr. ruku) sa môže vsadzovací prístroj uviesť do pohotovosti. Tým hrozí nebezpečenstvo vsadenia do častí tela.
Image alternative Zásobník alebo iné vedenia klincov nevyťahujte naspäť rukou!
Potiahnutím zásobníka rukou sa môže vsadzovací prístroj uviesť do pohotovosti. Tým hrozí nebezpečenstvo vsadenia do častí tela.

Vsadenie upevňovacích prvkov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Keď je náradie extrémne horúce (pozri servisný indikátor), nábojky sa môžu pôsobením tepla zapáliť a odlietavať z nich úlomky.
 • Pri prerušení prác odstráňte ihneď nábojky z náradia.
 • Keď sa nábojky nedajú vybrať z náradia, nechajte, náradie odložte a postarajte sa, aby všetky osoby udržiavali bezpečný odstup 3 m od náradia, kým ručička indikácie teploty nebude úplne vľavo. Obratom kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
 1. Náradie úplne pritlačte v pravom uhle na pracovnú plochu.
 2. Aktivujte spúšťacie tlačidlo na rukoväti.
  Ak vsadenie nie je možné spustiť, skontrolujte, či je pás s nábojkami vložený a či sa v zásobníku nachádza dostatok upevňovacích prvkov.
  Ak je v zásobníku menej ako 15 upevňovacích prvkov, neposúvajú sa ďalej. Zásobník sa potom sa musí naplniť ďalšími pásmi s upevňovacími prvkami.
 3. Umiestnite náradie na mieste pre ďalší upevňovací prvok a zopakujte opísané pracovné kroky. Dbajte pritom na oznamy na displeji.
  Vyčnievanie klinca by sa na začiatku práce malo skontrolovať priamo po prvých vsadeniach a potom v pravidelných intervaloch, aby sa výkon náradia správne nastavil a aby sa zaistili bezchybné vsadenia.

Kontrola vyčnievania klinca

 1. Pomocou meradla skontrolujte vyčnievanie klinca.
Image alternative
Výsledok 1 / 3
 • Vyčnievanie klinca je v požadovanom rozsahu.
Výkon náradia je správne nastavený. Kontrolu je ukončená.
Image alternative
Výsledok 2 / 3
 • Vyčnievanie klinca je príliš vysoké.
 • Zvýšte výkon tak, že koliesko na reguláciu výkonu otočíte o stupeň vyššie.
 • Keď je koliesko na reguláciu výkonu už na hornom doraze, vložte – pokiaľ sú k dispozícii – silnejší typ nábojok.
Image alternative
Výsledok 3 / 3
 • Vyčnievanie klinca je príliš nízke.
 • Znížte výkon tak, že koliesko na reguláciu výkonu otočíte o stupeň nižšie.
 • Keď je koliesko na reguláciu výkonu už na dolnom doraze, vložte – pokiaľ sú k dispozícii – slabší typ nábojok.
 1. Vsaďte ďalší prvok.
 2. Zopakujte vyššie uvedené pracovné kroky, kým sa nedosiahne správne vyčnievanie klinca.

Nastavenie výkonu

Image alternative
 • Otočte koliesko na regulácia výkonu, aby ste nastavili požadovaný výkon.
  • Aktuálne nastavenie výkonu sa zobrazí.

Vybratie nábojok z náradia

Image alternative
 1. Pás s nábojkami zatlačte do smeru posuvu čo najďalej dopredu.
 2. Pás s nábojkami vytiahnite z vypúšťacieho otvoru pre nábojky.

Vybratie upevňovacích prvkov z náradia

Upevňovacie prvky môžu spravidla zostať v náradí, ich vyberanie napr. po skončení práce nie je potrebné.
Image alternative
 1. Zabezpečte, aby boli predtým nábojky vybraté z náradia.
 2. Náradie postavte na rukoväť.
 3. Stlačte červenú západku na vstupe do zásobníka a pás s klincami nechajte posúvať zo zásobníka.
 4. Pás s klincami pri stlačenom doraze vytiahnite z náradia.
  • Ak pás s klincami nevyčnieva zo základnej dosky, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 5. Postavte náradie vzpriamene v pracovnej polohe.
 6. Zatlačte doraz.
 7. Opakujte to, pokým pás s klincami nevyčnieva z náradia.

Starostlivosť a údržba/oprava

Kontrola a príp. výmena piesta a dorazu piesta

Nesprávnym vsadením môže dôjsť k spriečeniu piesta v doraze piesta. Pri pevnom zadretí piesta a dorazu piesta sa dosiahol koniec životnosti týchto komponentov. V takomto stave už nie je možné opakované použitie.
Kontrola piesta a dorazu piesta sa má vykonávať v pravidelných intervaloch, minimálne však raz denne.
 1. Demontujte základnú dosku.
Image alternative
 1. Vytiahnite piest z vedenia piesta.
 2. Vytiahnite doraz piesta (prípadne pomocou piesta) zo základnej dosky.
 3. Skontrolujte piest a doraz piesta, či nie sú poškodené. Rovnosť piesta skontrolujte kotúľaním na hladkej ploche.
  Nepoužívajte opotrebovaný piest a na pieste nevykonávajte žiadne zmeny.
  Zohľadnite kritériá opotrebovania dôležitých častí náradia v kapitole Starostlivosť a údržba.
  Výsledok Došlo k poškodeniu, piest je pokrivený a/alebo piest s dorazom piesta je zaseknutý
  • Vymeňte piest a doraz piesta ako súpravu.
 4. Kľučku potiahnite a podržte ju. Teraz zaveďte piest tak, aby špička piesta nevyčnieva nad okraj náradia a kľučku pusťte.
 5. Vložte doraz piesta (gumou dopredu) do základnej dosky.
 1. Namontujte základnú dosku.

Demontáž základnej dosky

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Nábojky v náradí by sa mohli zapáliť.
 • Zabezpečte, aby všetky nábojky boli z náradia odstránené, kým začnete na náradí vykonávať nasledujúce práce.
POZOR
Nebezpečenstvo popálenia! Konštrukčné časti môžu byť po použití náradia veľmi horúce.
 • Ak musíte vykonať údržbu bez toho, aby ste náradie nechali vychladnúť, bezpodmienečne používajte pracovné rukavice.
 1. Náradie postavte na rukoväť.
 2. Stlačte odisťovacie tlačidlo (červené tlačidlo) na zásobníku a zásobník nechajte vykĺznuť smerom nadol.
 3. Otočte základnú dosku proti smeru pohybu hodinových ručičiek, pokým sa spojenie neuvoľní.
 4. Nadvihnite základnú dosku.

Montáž základnej dosky

Image alternative
 1. Uistite sa, že je doraz piesta správne vložený do základnej dosky a vedenie piesta a piest správne sedia v náradí.
 2. Základnú dosku zatlačte proti závitu.
 3. Otočte základnú dosku v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.
 4. Otočte základnú dosku naspäť až do východiskovej polohy nad zásobník.
 5. Zásobník zasuňte späť tak, aby zapadol do základnej dosky.

Čistenie vsadzovacieho prístroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Nábojky v náradí by sa mohli zapáliť.
 • Zabezpečte, aby všetky nábojky boli z náradia odstránené, kým začnete na náradí vykonávať nasledujúce práce.
POZOR
Nebezpečenstvo popálenia! Konštrukčné časti môžu byť po použití náradia veľmi horúce.
 • Ak musíte vykonať údržbu bez toho, aby ste náradie nechali vychladnúť, bezpodmienečne používajte pracovné rukavice.
 1. Demontujte základnú dosku.
Image alternative
 1. Kľučku potiahnite smerom von a podržte ju. Vytiahnite piest z vedenia piesta a potom kľučku pusťte.
 2. Vytiahnite doraz piesta zo základnej dosky. Vypáčte príp. doraz piesta pomocou piesta zo základnej dosky.
 3. Kľučku potiahnite smerom von a podržte ju. Vedenie piesta smerom vytiahnite nahor z náradia a potom kľučku pusťte.
 4. Vyčistite vnútornú stranu náradia. Potom postavte náradie hore hlavou a vyklepte ho, aby z neho vypadli nečistoty.
 5. Vyčistite povrch vedenia piesta (pozri označenú oblasť) s veľkou drôtenou kefou z príslušenstva.
 6. Lôžko nábojok a otvory pre regulačný kolík, ktoré sa nachádzajú vedľa, vyčistite malou okrúhlou kefkou.
 7. Vyčistite kanál pre nábojky tenkou okrúhlou kefkou.
 8. Naolejujte pohyblivý prvok vedenia pásov s klincami sprejom Hilti .
  Pri použití iných mazív sa môžu gumené časti, najmä doraz piesta, poškodiť. Okrem toho sa môžu iné mazivá zmiešať so zvyškami prachu a vytvoriť usadeniny.
 9. Vedenie piesta zasuňte zhora zasuňte do náradia tak, aby kľučka zapadla.
 10. Kľučku potiahnite a podržte ju. Teraz zaveďte piest tak, aby špička piesta nevyčnieva nad okraj náradia a kľučku pusťte.
 11. Vložte doraz piesta (gumou dopredu) do základnej dosky.
 12. Namontujte základnú dosku.
 13. Stlačte tlačidlo Reset minimálne na 1 sekundu, aby ste vynulovali počítadlo vsadení do ďalšieho plánovaného čistenia.
 14. Skontrolujte pripravenosť na používanie vsadzovacieho prístroja.

Kritériá na výmenu opotrebovateľných častí

Kritériá opotrebovania piesta a dorazu piesta
Stav
Príklad
Upozornenie
Nový výrobok
Image alternative
Opotrebovaný výrobok
Piest a doraz piesta vymeňte vždy spoločne.
Image alternative Na hrote piesta sa objavujú vylomenia materiálu.
Image alternative Piest sa na 3 mm alebo viac zapracoval do dorazu.
Kritériá opotrebovania vyústenia
Stav
Príklad
Upozornenie
Nový výrobok
Image alternative
Opotrebovaný výrobok
Výmena prostredníctvo servisu Hilti
Image alternative Materiál je vylomený.

Poruchy a ich odstraňovanie

Odstránenie poruchy po nesprávnom zapálení, príp. nezápalení

 • Náradie pretlačte voči pracovnej ploche a odpáľte vsádzanie.
  • Počuť cvaknutie, ale nábojka sa nezapáli.
   • Zoberte náradie z pracovnej plochy. Náradie pritom nesmeruje proti sebe alebo inej osobe.
   • Pás s nábojkami na strane prísunu nábojok rukou posuňte o jednu nábojku ďalej alebo pás s nábojkami na strane otvoru pre výstup nábojok rukou potiahnite o jednu nábojku ďalej.
   • Zvyšné nábojky v páse spotrebujte. spotrebovaný pás s nábojkami odstráňte a zlikvidujte ho tak, aby sa vylúčilo jeho opakované využitie alebo zneužitie.

Odstránenie poruchy pri zablokovaní náradia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu! Pri neodbornej manipulácii sa nábojky môžu odpáliť.
 • Nepokúšajte sa silou odstraňovať nábojky zo vsadzovacieho prístroja alebo z pásu s nábojkami.
 1. Pritlačte náradie kolmo na stabilný podklad, aktivujte spúšťacie tlačidlo a dávajte pozor na vznikajúci zvuk.
  Výsledok 1 / 2Zapáli sa nábojka alebo počuť výrazné cvaknutie.
  • Teraz sa v náradí v lôžku nábojov nenachádza nábojka, ktorá sa dá zapáliť.
  • S odstránením chyby pokračujte na nasledujúci krok.
  Výsledok 2 / 2Nábojka sa nezapáli a nepočuť cvaknutie. Prípadne sa nábojka, ktorá sa dá zapáliť, nachádza v náradí, ale z dôvodu defektu sa nezapáli.
  • POZOR! Zabezpečte, aby vyústenie náradia nebolo nasmerované na inú osobu.
  • Zabráňte tvrdým nárazom proti náradiu.
  • S odstránením chyby pokračujte na nasledujúci krok.
 2. Stlačte náradie o niekoľko milimetrov a otvorte otočnú objímku.
  • Kľučka je teraz prístupná a umožní otvorenie náradia.
 3. Kľučku potiahnite smerom von a podržte ju. Ak sa náradie nerozpadne, skúste ho normálnou silou svalstva roztiahnuť.
  • POZOR! Zabezpečte, aby vyústenie náradia nebolo nasmerované na inú osobu.
  Výsledok 1 / 2Náradie sa dá roztiahnuť.
  • S odstránením chyby pokračujte na nasledujúci krok.
  Výsledok 2 / 2Náradie sa nedá roztiahnuť.
  • Ukončite práce a náradie odložte na bezpečné miesto.
  • Zaistite náradie pred prístupom iných osôb.
  • Obratom kontaktujte servis Hilti .
 4. Vyberte nábojky z náradia.
 5. Demontujte základnú dosku.
 6. Skontrolujte piest a doraz piesta a v prípade potreby ho vymeňte.
 7. Vyčistite vsadzovací prístroj.
 8. Zatvorte otočnú objímku.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Nábojka sa neposunie
Pás s nábojkami je poškodený
 • Vymeňte pás s nábojkami. Nepokúšajte sa odstraňovať nábojky, resp. pás s nábojkami nikdy neodstraňujte násilím.
Náradie je poškodené
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Pás s nábojkami sa nedá odstrániť
Náradie je poškodené
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Náradie sa nezapáli
Chybné zapálenie
Pás s nábojkami je prázdny
 • Odstráňte pás s nábojkami z náradia.
 • Vložte nový pás s nábojkami.
Menej ako 15 prvkov v náradí
 • Doplňte nový pás s prvkami.
Náradie nie je dostatočne pritlačené
 • Náradie opäť pritlačte na a potom spusťte vsadenie.
Porucha transportu prvkov
 • Skontrolujte pohyblivosť pásu s prvkami.
 • Odstráňte poškodené pásy s prvkami, resp. pásy s poškodenými prvkami.
Náradie je príliš silno znečistené
 • Náradie očistite.
Nábojky sú nevhodné
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
 • Nepokúšajte sa odstraňovať nábojky, resp. pás s nábojkami nikdy neodstraňujte násilím.
Náradie je poškodené
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Image alternative
Príliš malé vyčnievanie klinca
Prvok vsadený vedľa nosníka
 • Označte si polohu nosníka a zopakujte vsadenie.
Príliš vysoký výkon
 • Znížte výkon (reguláciou výkonu), príp. vložte, pokiaľ sú k dispozícii, nábojky s nižšou energiou.
Piest je opotrebovaný
 • Vymeňte piest a doraz piesta spoločne.
Použitý je nesprávny piest
 • Zabezpečte správnu kombináciu piesta/upevňovacieho prvku.
Image alternative
Plech s odstupom od profilu.
Plech s odstupom od profilu
 • Dávajte pozor, aby medzi profilom a nosníkom neboli medzery, prípadne nosník zafixujte na správnej strane.
Image alternative
Plech je deformovaný
Nosník ako podklad chýba
 • Nosník pred nasadením označte na správnom mieste.
Image alternative
Príliš veľké vyčnievanie klinca
Prvok je príliš blízko pri okraji nosníka
 • Označte si polohu nosníka a zopakujte vsadenie.
Príliš nízky výkon
 • Zvýšte výkon (reguláciou výkonu), príp. vložte, pokiaľ sú k dispozícii, nábojky s vyššou energiou.
Náradie je príliš silno znečistené
 • Náradie očistite.
Piest je zlomený
 • Vymeňte piest a doraz piesta spoločne.
Náradie je poškodené
 • Kontaktujte servis firmy Hilti .
Strihové lomy upevňovací prvok
Prvok bol vsadený na stojinu nosníka
 • Označte polohu stojiny nosníka a vykonajte vedľa nové vsadenie.
Zvýšená hrúbka podkladu a/alebo pevnosť podkladu
 • Zvýšte výkon (reguláciou výkonu), príp. vložte, pokiaľ sú k dispozícii, nábojky s vyššou energiou.
 • Ak sa upevňovací prvok nedá správne vsadiť ani s plným výkonom, použitie nie je vhodné. Kontaktujte servis firmy Hilti .
Náradie sa neroztiahne
Piest je zaseknutý v doraze piesta
Náradie je príliš silno znečistené
 • Náradie očistite.
Vedenie piesta je príliš silno znečistené
Žiaden upevňovací prvok sa nenastrelí
Piest nie je namontovaný
 • Vložte piest do náradia.
Piest je zlomený
 • Vymeňte piest a doraz piesta spoločne.
Vedenie klincov je príliš silno znečistené
 • Vyčistite základnú dosku a jej doplnkové časti pripravenými kefami.
Prvky zaseknuté vo vedení klincov
 • Najprv odstráňte pás s nábojkami a potom odstráňte zaseknutý prvok.
 • Zabráňte strihovým lomom upevňovacích prvkov. Zabráňte vsadzovanie veľa nosníka, v prípade potreby si v budúcnosti lepšie naznačte polohu nosníka.
Základná doska sa nedá úplne naskrutkovať.
Doraz piesta nasadený opačne
Vedenie piesta za pripájacím závitom znečistené
 • Vyčistite vedenie piesta.
 • Naolejujte pripájací závit.
Náradie sa nedá úplne pritlačiť
Otočná objímka nie je celkom zatvorená
Detektor klincov je zablokovaný
 • Vyčistite základnú dosku a odstráňte všetky cudzie telesá. Dbajte na dostatočné mazanie vedenia upevňovacích prvkov sprejom Hilti .
Časť detekcie klincov zlomená
Nevkladajte upevňovacie prvky do náradia
 • Vložte upevňovacie prvky do náradia.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Ďalšie informácie

Image alternative
Ďalšie informácie o obsluhe, technológii, životnom prostredí a recyklácii nájdete na nasledujúcom odkaze: qr.hilti.com/manual?id=2241307
Tento odkaz nájdete aj na konci dokumentácie ako QR kód.