Jazyk

TE 60-A36

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Vŕtanie s príklepom
Image alternative Sekanie
Image alternative Nastavenie polohy sekáča
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Priemer
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilných so systémami iOS- a Android.
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Zapínanie/vypínanie

Symboly
Image alternative Výrobok je zapnutý
Image alternative Výrobok je vypnutý

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kombinované kladivo
  TE 60‑A36
  Generácia
  04
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
 • Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory. Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zvýšiť riziko úrazu.
 • Akumulátor nevhadzujte do ohňa alebo ho nevystavujte vysokým teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
 • Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v prevádzkovom návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť náradia.
 • Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu môže vykonávať len výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné upozornenia pre kladivá

 • Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy . Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre vŕtacie kladivo

Bezpečnosť osôb
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s výrobkom. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Výrobok vždy pevne držte obidvomi rukami za určené rukoväti. Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže pracovný nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte výrobok za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – nebezpečenstvo poranenia!
 • Počas používania výrobku noste okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu a vhodnú ochranu dýchacích ciest.
 • Pri výmene nástroja noste ochranné rukavice. Dotyk pracovného nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Prach vznikajúci pri brúsení, šmirgľovaní, rezaní a vŕtaní môže obsahovať nebezpečné chemikálie. Niekoľko príkladov: olovo alebo farby na báze olova; tehly, betón alebo iné murivom, prírodný kameň a iné výrobky s obsahom silikátov; určité druhy dreva, ako je dub, buk a chemicky ošetrované drevo; azbest alebo materiály s obsahom azbestu. Stanovte expozíciu používateľa a osôb v blízkosti na základe tried nebezpečnosti materiálov, s ktorými sa pracuje. Vykonajte potrebné opatrenia na udržanie expozície na bezpečnej úrovni, napríklad: použitím systému na zachytávanie prachu alebo nosením vhodnej ochrany dýchacích ciest. K všeobecným opatreniam na zníženie expozície patrí:
 • práca v dobre vetranom prostredí,
 • vyvarovanie sa dlhšieho kontaktu s prachom,
 • odvádzanie prachu od tváre a tela,
 • nosenie ochranného odevu a umývanie exponovaných oblastí vodou a mydlom.
 • Robte si časté prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy ciev alebo nervového systému na prstoch, rukách alebo zápästiach.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím prác skontrolujte pracovisko a výskyt skryto ležiacich vedení elektrického prúdu, plynu a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti výrobku môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo výbuch v prípade náhodného poškodenia elektrického a plynového vedenia alebo vodovodného potrubia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Ak sa pracovný nástroj zablokuje, výrobok okamžite vypnite. Výrobok môže vybočiť.
 • Skôr, než výrobok odložíte, počkajte, kým sa celkom zastaví.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Upínanie nástrojov
 2. Hĺbkový doraz – nastavenie (príslušenstvo)
 3. Hĺbkový doraz (príslušenstvo)
 4. Prepínač na voľbu funkcie
 5. Aretačný gombík pre trvalú prevádzku (len sekanie)
 6. Ovládací spínač
 7. Indikátor stavu nabitia a porúch (lítium-iónový akumulátor)
 8. Odisťovacie tlačidlá s doplnkovou funkciou aktivovania indikácie stavu nabitia
 9. Akumulátor
 10. Bočná rukoväť
 11. Vypínač
 12. Tlačidlo polovičného výkonu
 13. Indikácia polovičného výkonu
 14. Servisný indikátor
 15. Indikácia zap./vyp.

Používanie v súlade s určeným účelom

Opísaný výrobok je elektricky napájané kombinované kladivo s pneumatickým príklepom. Určené je na vŕtanie do betónu, muriva, dreva a kovu. Výrobok možno zároveň používať na ľahšie až stredne ťažké sekacie práce do muriva a na úpravy betónu.

 • S týmto výrobkom používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 36.
 • S týmito akumulátormi používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Možné chybné používanie

 • Tento produkt nie je vhodný na opracovávanie zdravie ohrozujúcich materiálov.
 • Tento produkt nie je vhodný na prácu vo vlhkom prostredí.

Prievlakové kotvy

Výrobok je určený na osadzovanie prievlakových kotiev. Používajte len vhodné osadzovacie nástroje!
Podrobné informácie získate vo vašom centre Hilti .

ATC

Výrobok je vybavený rýchlym vypínaním ATC (Active Torque Control).
Ak sa vkladací nástroj zablokuje alebo zasekne, výrobok sa náhle nekontrolovateľne otočí do opačného smeru. ATC tento náhly rotačný pohyb výrobku rozpozná a okamžite ho vypne.
Kvôli správnemu fungovaniu musí byť výrobok možné otočiť.
Po rýchlom vypnutí výrobok vypnite a znova zapnite.

Active Vibration Reduction

Výrobok je vybavený systémom Active Vibration Reduction (AVR), ktorý citeľne redukuje vibrácie.

Rýchloupínacie skľučovadlo (príslušenstvo)

Rýchloupínacie skľučovadlo umožňuje rýchlu výmenu nástroja bez použitia nástrojov. Určené je na nástroje s valcovou stopkou alebo šesťhranom, ktoré sa prevádzkujú v režime „s príklepom Image alternative“.

Servisná indikácia

Výrobok je vybavený servisnou indikáciou so svetelnou kontrolkou.

MMI

Stav
Význam
Servisná indikácia svieti.
Uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah.
Servisná indikácia bliká.
Výrobok dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Indikácia zap./vyp. svieti.
Výrobok je zapnutý
Indikácia zap./vyp. bliká.
Výrobok je z dôvodu dočasnej chyby vypnutý.
Indikácia zap./vyp. je zhasnutá.
Výrobok je vypnutý.
Zobrazenie Polovičný výkon svieti.
Výrobok pracuje s polovičným výkonom.
Zobrazenie Polovičný výkon je zhasnuté.
Výrobok pracuje s plným výkonom.

Indikácia pre lítium-iónový akumulátor

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora a poruchy náradia sú signalizované prostredníctvom indikátora lítium-iónového akumulátora. Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa jedného z dvoch odisťovacích tlačidiel akumulátora.
Stav
Význam
Svietia 4 LED.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
Svietia 3 LED.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
Svietia 2 LED.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED.
Stav nabitia: < 10 %
1 LED bliká, výrobok nie je pripravený na činnosť.
Akumulátor je prehriaty alebo úplne vybitý.
4 LED blikajú, výrobok nie je pripravený na prevádzku.
Náradie je preťažené alebo prehriate.
Pri aktivovanom ovládacom spínači a do 5 sekúnd po uvoľnení ovládacieho spínača nie je možné vyžiadanie informácie o stave nabitia.
Pri blikajúcich LED indikátora akumulátora venujte, prosím, pozornosť upozorneniam v kapitole o pomoci v prípade porúch.

Rozsah dodávky

Kombinované kladivo, bočná rukoväť, návod na používanie.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo on-line na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technické údaje


TE 60-A36
Menovité napätie
36 V
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
8,1 kg
Energia jedného príklepu podľa štandardu EPTA 05
8,1 J
Ø príklepového vrtáka
12 mm …55 mm
Ø prerážacieho vrtáka
40 mm …80 mm
Ø vŕtacej korunky na vŕtanie s príklepom
45 mm …100 mm
Ø diamantovej vŕtacej korunky PCM
42 mm …102 mm
Ø vrtáka do kovu
10 mm …20 mm
Ø vrtáka do dreva
10 mm …32 mm
Upínanie nástrojov
TE‑Y

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku zistené podľa normy EN 60745

TE 60-A36
Hladina akustického tlaku (LpA)
98 dB
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB
Úroveň akustického výkonu (LWA)
109 dB
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB
Celkové hodnoty vibrácií podľa EN 60745

TE 60-A36
Vŕtanie do betónu s príklepom (ah, HD)
8,3 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
Sekanie do betónu (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Príprava práce

Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť jeho príslušenstvo, vyberte z neho akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Odstránenie akumulátora

Image alternative
 1. Stlačte odisťovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor smerom dozadu.

Montáž bočnej rukoväti

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Strata kontroly nad výrobkom.
 • Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená. Uistite sa, že upínací pás sa na výrobku nachádza v určenej drážke.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Obmedzenie používateľa namontovaným, ale nepoužívaným hĺbkovým dorazom.
 • Odstráňte hĺbkový doraz z výrobku.
Image alternative
 1. Otáčaním rukoväti uvoľnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.
 2. Posuňte držiak (upínací pás) cez skľučovadlo spredu až do určenej drážky.
 3. Nastavte bočnú rukoväť do želanej polohy.
 4. Otáčaním rukoväti upnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.

Montáž hĺbkového dorazu (voliteľný)

Image alternative
 1. Otáčaním rukoväti uvoľnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.
 2. Hĺbkový doraz zasuňte spredu do určených 2 vodiacich otvorov.
 3. Otáčaním rukoväti napnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.

Nastavenie výkonu

Po vložení akumulátora je výrobok nastavený vždy na plný výkon.
 1. Stlačte "tlačidlo pre polovičný výkon". Výrobok sa zapne na polovičný výkon.
  • Svieti "indikácia polovičného výkonu".
 2. Znovu stlačte "tlačidlo pre polovičný výkon". Výrobok sa zapne na plný výkon.
  • Zhasne "indikácia polovičného výkonu".

Vkladanie/vyberanie nástroja

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo požiaru Nebezpečenstvo pri kontakte horúceho náradia s ľahko zápalnými materiálmi.
 • Horúce náradie neklaďte na ľahko zápalné materiály.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pracovným nástrojom! Pracovný nástroj môže byť horúci alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene pracovného nástroja noste ochranné rukavice.
Použitie nevhodného tuku môže zapríčiniť poškodenia výrobku. Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti .
Image alternative
 1. Vsúvací koniec vkladacieho nástroja mierne namažte.
  • Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti . Nesprávny tuk môže spôsobiť poškodenia výrobku.
 2. Zasuňte vkladací nástroj až na doraz do upínania nástrojov a nechajte ho zaskočiť.
 3. Potiahnutím za nástroj skontrolujte po vložení jeho bezpečné zaistenie.
  • Výrobok je pripravený na činnosť.
 4. Potiahnite zaistenie nástroja až na doraz smerom dozadu a vkladací nástroj vyberte.

Vloženie akumulátora

VAROVANIE
Elektrické nebezpečenstvo Nebezpečenstvo skratu.
 • Skôr než vložíte akumulátor, uistite sa, že kontakty akumulátora a kontakty na kombinovanom kladive sú zbavené cudzích telies.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo spadnutia akumulátora.
 • Akumulátor, ktorý spadne, môže ohroziť vás i ostatné osoby. Skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v kombinovanom kladive.
Image alternative
 1. Vložte akumulátor do držiak náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 2. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Práca

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Strata kontroly nad výrobkom.
 • Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená. Uistite sa, že upínací pás sa na výrobku nachádza v určenej drážke.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vŕtanie s príklepom (vŕtanie s funkciou kladiva)

 1. Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.
 2. Nastavte požadovaný výkon.
 3. Nasaďte vrták na podklad.
 4. Stlačte ovládací spínač.
  • Výrobok sa rozbehne.

Vŕtanie bez príklepu

Vŕtanie bez príklepu je možné s vkladacími nástrojmi so špeciálnym zásuvným koncom. Tieto vkladacie nástroje nájdete v sortimente nástrojov Hilti . Alternatívne možno pomocou rýchloupínania napríklad upnúť vrtáky do dreva alebo vrtáky do ocele s valcovou stopkou a vŕtať bez príklepu.
 • Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.

Nastavenie polohy sekáča

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Strata kontroly nad smerom sekania.
 • Nepracujte v polohe "Nastavenie polohy sekáča". Nastavte prepínač na voľbu funkcie na pozíciu "Sekanie" tak, aby sa zaistil.
Sekáč možno nastaviť v 24 rôznych pozíciách (v krokoch po 15°). Táto funkcia umožňuje prácu s plochými a tvarovanými sekáčmi vždy v optimálnej pracovnej pozícii.
Image alternative
 1. Nastavte prepínač voľby funkcií na pozíciu "Nastavenie polohy sekáča" Image alternative.
 2. Sekáč natočte do požadovanej polohy.
 3. Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative, až pokiaľ nezaskočí.
  • Výrobok je pripravený na činnosť.

Sekanie

 • Nastavte prepínač voľby funkcií na pozíciu "sekanie" Image alternative.

Zapnutie/vypnutie trvalého chodu

Ovládací spínač môžete v režime sekania zaaretovať v zapnutom stave.
Image alternative
 1. Aretačné tlačidlo trvalého chodu posuňte smerom dopredu.
 2. Úplne stlačte ovládací spínač.
  • Výrobok teraz pracuje v režime trvalej prevádzky.
 3. Aretačné tlačidlo trvalého chodu posuňte smerom dozadu.
  • Výrobok sa vypne.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak sú k dispozícii, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a špina. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok nechajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r8377057.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Žiadny príklep.
Výrobok je príliš studený.
 • Postavte výrobok na podklad a nechajte ho spustený na voľnobežných otáčkach. Ak je to potrebné, opakujte postup dovtedy, kým nebude príklepový mechanizmus pracovať.
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Stav akumulátora nie je optimálny.
 • Vymeňte akumulátor.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným "dvojitým zacvaknutím".
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Vreteno náradia sa netočí.
Bola prekročená prípustná prevádzková teplota elektroniky výrobku.
  Indikácia zap./vyp. bliká.
 • Nechajte výrobok vychladnúť.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Výrobok sa automaticky vypne.
Ochrana proti preťaženiu aktívna.
  Indikácia zap./vyp. bliká.
 • Uvoľnite ovládací spínač. Nechajte výrobok vychladnúť. Opäť aktivujte ovládací spínač. Obmedzte zaťaženie náradia.
Výrobok sa pri zablokovaní vrtáka vypne.
Aktivovala sa elektronická ochrana, aby sa zabránilo ďalšiemu zablokovaniu.
 • Uvoľnite vrták.
Intenzívne vyvíjanie tepla v kombinovanom kladive alebo akumulátore.
Elektrická porucha.
 • Vypnite okamžite výrobok. Vyberte akumulátor a prezrite ho. Nechajte ho ochladnúť. Kontaktujte servis firmy Hilti .
Výrobok bol preťažený (hranica používania bola prekročená).
 • Zvoľte výrobok vhodný pre dané použitie.
LED na akumulátore nič nesignalizujú.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s dvojitým zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš horúci alebo príliš studený.
 • Uveďte akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu.
1 LED na akumulátore bliká.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš horúci alebo príliš studený.
 • Uveďte akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu.
4 LED na akumulátore blikajú.
Výrobok je krátkodobo preťažený.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.
Ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte výrobok vychladnúť a vyčistite vetracie štrbiny.
Výrobok nedosahuje plný výkon.
Vypínač nie je dostatočne stlačený.
 • Stlačte vypínač až na doraz.
Tlačidlo polovičného výkonu je zapnuté.
 • Stlačte tlačidlo "polovičný výkon".
Vrták sa neotáča.
Prepínač voľby funkcií nezaskočil alebo je v polohe "Sekanie" Image alternative alebo v polohe "Nastavenie polohy sekáča" Image alternative.
 • V zastavenom stave prepnite prepínač výberu funkcií do polohy "Vŕtanie s príklepom" Image alternative.
Nástroj sa nedá uvoľniť zo zaisťovacieho mechanizmu.
Upínanie nástrojov nebolo stiahnuté úplne dozadu.
 • Potiahnite zaisťovanie nástrojov až na doraz smerom dozadu a vyberte nástroj.
Postranná rukoväť nie je správne namontovaná.
 • Postrannú rukoväť povoľte a namontujte správne, aby upínacia páska a postranná rukoväť zapadli do priehlbiny.
Výrobok sa nerozbehne.
Elektronické blokovanie rozbehu sa aktivovalo po prerušení dodávky elektrickej energie.
 • Výrobok vypnite a opäť zapnite.
Servisný indikátor svieti.
Hraničný čas servisu dosiahnutý.
 • Výrobok dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Servisný indikátor bliká.
Poškodenie výrobku.
 • Výrobok dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Indikácia zap./vyp. bliká.
Výrobok je krátkodobo preťažený.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.
Ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte výrobok vychladnúť a vyčistite vetracie štrbiny.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .