Jazyk

PM 40-MG

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na používanie

V tomto návode na používanie sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na používanie
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na používanie.
Image alternative Číslovanie na obrázkoch upozorňuje na dôležité pracovné kroky alebo konštrukčné prvky dôležité pre pracovné kroky. V texte sú tieto pracovné kroky alebo komponenty označené príslušnými číslami, napr. (3) .
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Nálepky na výrobku

Informácie o laseri
Image alternative Trieda lasera 2, zakladajúca sa na norme IEC60825-1/EN60825-1:2007 a zodpovedá CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nepozerajte sa do lúča.

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Multilíniový laser
  PM 40-MG
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Okrem bezpečnostných upozornení v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu je potrebné vždy striktne dodržiavať nasledujúce ustanovenia. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
 • Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
 • Pred meraniami/použitím a viackrát počas použitia prístroja skontrolujte jeho presnosť.
 • Pri práci buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s prístrojom pristupujte s rozvahou. Prístroj nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Manipulácie alebo zmeny na zariadení nie sú dovolené.
 • Nevyraďujte z činnosti žiadne bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte žiadne štítky s upozorneniami a výstrahami.
 • Pri práci s elektrickým náradím/zariadením/prístrojom zabráňte prístupu deťom a iným osobám na pracovisko.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Úroveň laserového lúča musí byť výrazne nad alebo pod výškou očí.
 • Po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť prístroja.
 • Na dosiahnutie čo najväčšej presnosti premietajte líniu na zvislú, rovnú a hladkú plochu. Prístroj pritom nasmerujte pod uhlom 90° voči rovine.
 • Na zabránenie chybným meraniam musíte okienko na výstup laserového lúča udržiavať čisté.
 • Dodržiavajte pokyny týkajúce sa prevádzky, starostlivosti a údržby či opravy, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu.
 • Nepoužívané náradie sa musí uložiť na suchom, vyvýšenom alebo uzamykateľnom mieste mimo dosahu detí.
 • Dodržiavajte národné požiadavky na ochranu zdravia pri práci.

Správne a odborné vybavenie pracovísk

 • Pri práci na rebríku sa vyhýbajte neprirodzenej polohe tela. Dbajte na stabilnú polohu tela, umožňujúcu udržanie rovnováhy.
 • Zaistite miesto merania a pri umiestňovaní prístroja dbajte na to, aby lúč nesmeroval na vás alebo na iné osoby.
 • Merania cez sklo alebo iné objekty môžu výsledok merania skresliť.
 • Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený na rovnej stabilnej podložke (bez vibrácií!).
 • Prístroj používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
 • Ak sa v pracovnej oblasti používa viacero laserov, uistite sa, že ste si lúče pochádzajúce z vášho prístroja nezamenili s lúčmi iného prístroja.
 • Silné magnety môžu ovplyvniť presnosť, preto by sa v blízkosti meracieho prístroja nemal nachádzať žiadny magnet. Magnetické adaptéry Hilti sa môžu používať.
 • Ak prístroj prenesiete z veľkého chladu do teplejšieho prostredia alebo opačne, mali by ste nechať prístroj pred použitím aklimatizovať.

Elektromagnetická kompatibilita

Hoci prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť, že prístroj bude rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnej funkcii. V takomto prípade, alebo pri iných pochybnostiach či neistote, sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti tiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel).

Klasifikácia lasera pre prístroje triedy lasera 2/class II

Prístroj zodpovedá triede lasera 2 podľa normy IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2008 a Class II podľa CFR 21 § 1040 (FDA). Tieto prístroje sa smú používať bez ďalšieho ochranného opatrenia. Napriek tomu, podobne ako pri slnku, sa neodporúča pozerať priamo do silných zdrojov svetla. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a hlavu dajte preč z oblasti lúča. Laserový lúč nesmerujte na osoby.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítiovo-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Kontaktujte servis Hilti .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Nastaviteľná nožička
 2. Lítium-iónový akumulátor
 3. Varovná nálepka
 4. Prepínač líniového a prijímacieho režimu
 5. Okienko pre výstup laserového lúča
 6. Otočný spínač na zap./vyp. a blokovanie výkyvu
 7. Jemné nastavenie otočnej plošiny
 8. Krabicová vodováha

Používanie v súlade s určením

Výrobok je samonivelačný multilíniový laser umožňujúci jednej osobe prenášanie 90° uhlov, horizontálne nivelovanie, vykonávanie vyrovnávacích prác a presné vynášanie zvislíc.
Prístroj má tri zelené čiary (jednu horizontálnu a dve vertikálne), jeden referenčný bod dole a štyri priesečníky čiar (vpredu, hore, vľavo a vpravo) s dosahom cca 20 m. Dosah závisí od jasu okolitého prostredia.
Prístroj je prednostne určený na používanie v interiéroch a neslúži ako náhrada rotačného lasera. Pri používaní v exteriéri dbajte na to, aby rámcové podmienky zodpovedali podmienkam v interiéri alebo aby sa použil laserový prijímač Hilti .
Možné použitie:
 • Označovanie polohy deliacich stien a priečok (v pravom uhle a vo vertikálnej rovine).
 • Kontrola a prenášanie pravých uhlov.
 • Zarovnávanie a centrovanie častí zariadenia/inštalácií a iných štrukturálnych prvkov v troch osiach.
 • Prenášanie bodov vyznačených na podlahe na strop.
Laserové línie možno zapojiť oddelene (len vertikálne alebo len horizontálne) alebo spoločne. Pri použití uhla sklonu je kyvadlo na automatickú niveláciu blokované.
 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 12.
 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/12.

Charakteristické znaky a vlastnosti

Prístroj je samonivelačný vo všetkých smeroch v rozmedzí 3,0°. Pokiaľ to nestačí, prístroj je možné horizontovať pomocou nastaviteľných pätiek a krabicovej vodováhy. Čas samonivelácie je iba cca 3 sekundy.
Ak sa prekročí oblasť samonivelácie, laserové lúče blikajú, čím vysielajú varovný signál.
Pri zapnutí sa prístroj štandardne nachádza vo viditeľnom režime s vysokým jasom línií. Dlhým stlačením prepínača líniového a prijímacieho režimu prejde prístroj do prijímacieho režimu a teraz je kompatibilný s laserovým prijímačom PMA 31G. Ďalším dlhým stlačením prepínača alebo vypnutím prístroja sa prijímací režim znova deaktivuje.

Rozsah dodávky

Multilíniový laser, kufrík, návod na obsluhu, certifikát výrobcu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.com

Prevádzkové hlásenia

Stav
Význam
Laserový lúč bliká dvakrát každých 10 sekúnd (kyvadlo nie je zablokované), resp. každé 2 (kyvadlo zablokované) sekundy.
Batérie sú takmer vybité.
Laserový lúč zabliká päťkrát a potom svieti nepretržite.
Aktivovanie alebo deaktivovanie prijímacieho režimu.
Laserový lúč bliká veľmi vysokou frekvenciou.
Prístroj sa nedokáže samočinne nivelovať.
Laserový lúč bliká každé 5 sekundy.
Režim prevádzky s naklonenou líniou; Kyvadlo je zablokované, línie preto nie sú nivelované.

Technické údaje

Dosah línií a priesečníka bez laserového prijímača
20 m
(65 ft — 10 in)
Dosah línií a priesečníka s laserovým prijímačom
2 m … 50 m
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Čas samonivelácie (typicky)
3 s
Trieda lasera
Trieda 2, viditeľné, 510 – 660 nm (EN 60825-1:2008/IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Hrúbka línií (vzdialenosť 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Rozsah samonivelácie
±3,0° (typicky)
Presnosť
± 2 mm na 10 m
(± 0,1 in na 32 ft — 10 in)
Indikácia prevádzkového stavu
Laserové lúče a polohy spínača vyp., zap. zablokované a zap. odblokované
Napájanie
Hilti B 12 lítium-iónový akumulátor
Čas prevádzky (všetky čiary zapnuté)
Hilti teplota +24 °C (+72 °F): 7 h (typicky)
Čas prevádzky (horizontálne alebo vertikálne čiary zapnuté)
Hilti teplota +24 °C (+72 °F): 10 h (typicky)
Prevádzková teplota
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Teplota pri skladovaní
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode (okrem priehradky na akumulátor)
IP 54 podľa IEC 60529
Závit na statív
BSW 5/8"UNC1/4"
Rozptyl lúča
0,05 mrad … 0,08 mrad
Priemerný výstupný výkon (max.)
< 0,95 mW
Hmotnosť vrátane akumulátora
1,24 kg
(2,73 lb)

Obsluha

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Laserový lúč nesmerujte na osoby.
 • Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla lasera. V prípade priameho očného kontaktu zatvorte oči a uhnite hlavou z oblasti lúča.

Vloženie akumulátora

Image alternative
 • Zasúvajte akumulátor dovtedy, kým bezpečne nezaskočí.
  Prístroj sa smie prevádzkovať len s lítium-iónovými akumulátormi odporúčanými firmou Hilti .

Montáž/nastavenie základnej dosky

Image alternative
 1. Vytiahnite dopredu základnú dosku z prístroja, aby ste ju demontovali.
 2. Gumené pätky nožičiek sa môžu z dôvodu ochrany stiahnuť dolu, keď sa ide prístroj postaviť na citlivé povrchy.
 3. Pri nastavení výšky sa môžu nožičky základnej dosky vyskrutkovať.

Zapnutie laserových lúčov

 1. Nastavte otočný prepínač na pozíciu Image alternative (zap./odblokované).
  • Vertikálne laserové lúče budú viditeľné.
 2. Prepínač líniových režimov stláčajte dovtedy, kým nenastavíte požadovaný líniový režim.
  Prístroj mení druhy prevádzky podľa nasledujúceho poradia a potom začne znova od začiatku: vertikálna laserová línia, horizontálne laserové línie, vertikálne a horizontálne laserové línie.

Vypnutie laserových lúčov

 • Nastavte otočný prepínač na pozíciu OFF (vyp./zablokované).
  • Laserový lúč už nie je viditeľný a kyvadlo je zablokované.
  Prístroj sa vypne, keď je akumulátor vybitý.

Aktivovanie alebo deaktivovanie prijímacieho režimu lasera

Dosah laserového prijímača môže byť obmedzený v dôsledku konštrukčnej asymetrie výkonu lasera a možných rušivých vonkajších svetelných zdrojov.
Pracujte na silnej strane líniového lasera a vyhnite sa práci na priamom svetle, aby ste dosiahli optimálny dosah. Silné strany sú zadná strana, na ktorej je pripevnený akumulátor, a predná strana oproti.
 1. Podržte prepínač líniového a prijímacieho režimu stlačený dlhšie ako 4 sekundy, kým laserový lúč päťkrát zabliká na potvrdenie, čím sa prijímací režim aktivuje.
 2. Znova podržte prepínač stlačený dlhšie ako 4 sekundy, čím sa prijímací režim opäť deaktivuje.
  Vypnutím prístroja sa prijímací režim deaktivuje.

Nastavenie laserových lúčov pre funkciu "Naklonená línia"

 1. Nastavte otočný prepínač na pozíciu Image alternative (zap./zablokované).
  • Viditeľný bude len horizontálny laserový lúč.
 2. Prepínač líniových režimov stláčajte dovtedy, kým nenastavíte požadovaný líniový režim.
  Vo funkcii "Naklonená línia" je kyvadlo zablokované a prístroj nie je nivelovaný.
  Líniové lúče blikajú každých 5 sekúnd.
  Prístroj mení druhy prevádzky podľa nasledujúceho poradia a potom začne znova od začiatku: horizontálna laserová línia, vertikálne laserové línie, vertikálne a horizontálne laserové línie.

Príklady použitia

Nastaviteľné nožičky umožňujú vopred približne nivelovať prístroj na veľmi nerovnom podklade.

Prenášanie výšok

Image alternative

Nastavenie profilov suchej stavby na účel rozdelenia priestoru

Image alternative
Image alternative

Vertikálne vyrovnávanie potrubných vedení

Image alternative

Vyrovnávanie ohrievacích prvkov

Image alternative

Vyrovnávanie dverí a okenných rámov

Image alternative

Kontrola

Kontrola päty kolmice

Image alternative
 1. Na podlahe vysokej miestnosti vyznačte bod (kríž) (napríklad na schodisku s výškou 5 – 10 m).
 2. Prístroj postavte na rovnú a vodorovnú plochu.
 3. Zapnite prístroj a odblokujte kyvadlo.
 4. Postavte prístroj tak, aby bol dolný vertikálny lúč na strede krížika označeného na podlahe.
 5. Vyznačte krížikom horný priesečník laserových línií na strope. Na strop však ešte predtým pripevnite papier.
 6. Otočte prístroj o 90°.
  Dolný červený vertikálny lúč musí zostať na strede krížika.
 7. Vyznačte krížikom horný priesečník laserových línií na strope.
 8. Zopakujte tento postup pri otočení o 180° a 270°.
  Vytvorte zo 4 označených bodov kruh na strope. Odmerajte priemer kruhu D v milimetroch alebo palcoch a výšku miestnosti RH v metroch alebo stopách.
Image alternative
 1. Vypočítajte hodnotu R.
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm (to zodpovedá 3 mm pri 10 m).
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 1/8".

Kontrola nivelácie laserového lúča vpredu

Image alternative
 1. Prístroj postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (A) a priesečník laserových línií nasmerujte na stenu (A).
 2. Vyznačte priesečník laserových línií krížikom (1) na stene (A) a krížikom (2) na stene (B).
 3. Prístroj postavte na rovnú a vodorovnú plochu, cca 20 cm od steny (B) a priesečník laserových línií (1) nasmerujte na stenu (A).
 4. Nastavte výšku priesečníka laserových línií nastaviteľnými nožičkami tak, aby sa priesečník laserových línií zhodoval s označením (2) na stene (B). Dbajte pritom na to, aby bola vodováha v strede.
 5. Vyznačte znova priesečník laserových línií krížikom (3) na stene (A).
 6. Odmerajte vzdialenosť D medzi krížikmi (1) a (3) na stene (A) (RL = dĺžka miestnosti).
Image alternative
 1. Vypočítajte hodnotu R.
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 2 mm.
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 1/8".

Kontrola kolmosti (horizontálne)

Image alternative
 1. Umiestnite prístroj tak, aby bol dolný vertikálny lúč na strede referenčného krížika v strede miestnosti so vzdialenosťou cca 5 m od stien.
 2. Označte všetky 4 priesečníky na štyroch stenách.
Image alternative
 1. Otočte prístroj o 90° a zabezpečte, aby stred priesečníka trafil prvý referenčný bod (A).
 2. Označte každý nový priesečník a odmerajte príslušný posun (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Vypočítajte hodnotu R (RL = dĺžka miestnosti).
  • Hodnota R by mala byť menšia ako 3 mm alebo 1/8".

Kontrola presnosti vertikálnej línie

Image alternative
 1. Umiestnite prístroj do výšky 2 m (poz. 1).
 2. Zapnite prístroj.
 3. Umiestnite prvú cieľovú platničku T1 (vertikálne) do vzdialenosti 2,5 m od prístroja a do tej istej výšky (2 m) tak, aby sa vertikálny laserový lúč zobrazil na platničke. Túto pozíciu si označte.
 4. Teraz umiestnite druhú cieľovú platničku T2 2 m pod prvú cieľovú platničku, takže vertikálny laserový lúč dopadne na túto platničku, a túto polohu vyznačte.
 5. Označte si pozíciu 2 na protiľahlej strane testovanej stavby (zrkadlovo obrátene), na laserovej línii na podlahe vo vzdialenosti 5 m od prístroja.
 6. Teraz postavte prístroj na práve označenú pozíciu 2 na podlahe.
 7. Nasmerujte laserový lúč tak, aby sa tento lúč zobrazoval na cieľovej platničke T1 a na pozícii, ktorá je na nej označená.
 8. Označte novú pozíciu na cieľovej platničke T2.
 9. Odčítajte vzdialenosť D medzi obidvomi značkami na cieľovej platničke T2.
  Ak je rozdiel D väčší ako 2 mm, prístroj sa musí nechať nastaviť v servisnom stredisku firmy Hilti .

Starostlivosť a údržba/oprava

Čistenie a sušenie

 • Zo skla sfúknite prach.
 • Nedotýkajte sa skla prstami.
 • Prístroj čistite len čistou, mäkkou handrou. V prípade potreby navlhčite handru alkoholom alebo vodou.
 • Dodržiavajte medzné hodnoty teploty pri skladovaní vašej výbavy, špeciálne v lete alebo zime, keď výbavu odkladáte vo vnútri vozidla (-25 °C až 63 °C) (-13 °F až 145 °F).

Kalibračný servis Hilti

Prístroje odporúčame nechať pravidelne kontrolovať v kalibračnom servise spoločnosti Hilti , aby sa mohla zaistiť ich spoľahlivosť podľa noriem a právnych požiadaviek.
Kalibračný servis Hilti je vám kedykoľvek k dispozícii; kontrolu odporúčame vykonať minimálne raz ročne.
V rámci kalibračného servisu Hilti sa potvrdzuje, že špecifikácie kontrolovaného prístroja v deň kontroly zodpovedajú technickým údajom uvedeným v návode na používanie.
Pri odchýlkach od údajov výrobcu sa používané meracie prístroje opäť nanovo nastavia.
Po nastavení a kontrole sa na prístroj upevní kalibračný štítok a certifikátom o kalibrácii sa potvrdí, že prístroj pracuje v rozsahu údajov výrobcu.
Certifikáty o kalibrácii sa vždy požadujú od firiem, ktoré sú certifikované podľa normy ISO 900X.
Ďalšie informácie vám radi poskytnú vo vašom najbližšom zastúpení spoločnosti Hilti .

Preprava a skladovanie

Preprava

 • Na prepravu alebo odosielanie vašej výbavy používajte buď prepravný kufrík Hilti , alebo iný rovnocenný obal.

Skladovanie

 • Ak prístroj navlhol, vybaľte ho.
 • Prístroje, nádoby na prenášanie a príslušenstvo vysušte (pri teplote najviac 63 °C/145 °F) a očistite.
 • Vybavenie zabaľte vždy až po úplnom uschnutí. Potom ho skladujte v suchu.
 • Po dlhšom skladovaní alebo dlhšej preprave svojej výbavy urobte kontrolné meranie.

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Prístroj sa nedá zapnúť.
Akumulátor je vybitý.
 • Nabite akumulátor.
Akumulátor nie je správne vložený.
 • Vložte akumulátor a skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v prístroji.
Prístroj alebo otočný spínač je chybný.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Jednotlivé laserové lúče nefungujú.
Zdroj alebo ovládanie lasera sú poškodené.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Prístroj sa dá zapnúť, ale žiadny laserový lúč nie je viditeľný.
Zdroj alebo ovládanie lasera sú poškodené.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Teplota je príliš vysoká alebo príliš nízka.
 • Nechajte prístroj vychladnúť alebo zohriať.
Automatická nivelácia nefunguje.
Prístroj je postavený na šikmom podklade.
 • Nastavte otočný spínač do pozície Image alternative.
Snímač sklonu je chybný.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Prístroj sa po 1 sekunde vypne.
Funkcia automatického vypínania je aktivovaná.
 • Stlačte prepínač a podržte ho stlačený dlhšie ako 4 sekundy.
Dosah prijímača je príliš nízky
Práca v slabej oblasti lasera.
Na stavenisku je príliš veľa svetla
 • Umiestnite laser a/alebo laserový prijímač v menej svetlej oblasti.
Svetlo svieti priamo do detekčného poľa.
 • Zabráňte priamemu žiareniu svetla do detekčného poľa, napr. tienením.
Laserový prijímač neprijíma žiadny laserový lúč
Laser nie je v prijímacom režime
 • Aktivujte prijímací režim na líniovom laseri.
Laserový prijímač je príliš ďaleko od lasera.
 • Umiestnite laserový prijímač bližšie k laseru.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Prístroje značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti prevezme váš starý prístroj na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Podľa európskej smernice o elektroodpade a elektronickom odpade a podľa jej premietnutia do národného práva sa musia opotrebované elektrické zariadenia separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Image alternative
 • Elektronické meracie prístroje neodhadzujte do domového odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .

Upozornenie FCC (platné v USA) / upozornenie IC (platné v Kanade)

Tento prístroj zodpovedá paragrafu 15 ustanovení FCC a CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 1. Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
 2. Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.