Jazyk

SL 2-A12
SL 2-A22

Originálny návod na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
 • Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom Image alternative.
 • Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Špecifické symboly pre výrobok

Symboly

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Nepozerajte sa do svetelného zdroja.
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilný so systémami iOS a Android.
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Akumulátorová lampa
  SL2-A12 | SL2-A22
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tu opísaný výrobok je v súlade s platnými smernicami a normami. Vyobrazenie certifikačného miesta nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE! JE POTREBNÉ PREČÍTAŤ SI VŠETKY POKYNY. Chyba pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia. TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO ODLOŽTE.

Starostlivé zaobchádzanie a používanie

 • Výrobok používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na výrobku nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len vtedy, keď sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a o rizikách spojených s jeho používaním.
 • Výrobok nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Výrobok nepoužívajte v exteriéri.
 • Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom určené a odporúčané špeciálne pre tento výrobok. Len to, že nejaké príslušenstvo sa dá upevniť na vaše elektrické náradie, ešte nie je zárukou bezpečného používania.
 • Po skončení životnosti svetelného zdroja vymeňte celé akumulátorové svietidlo. Svetelný zdroj tohto akumulátorového svietidla nemožno meniť.
 • Nepozerajte sa do lúča a lúč nesmerujte na iné osoby.
 • Výrobok nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického zariadenia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítiovo-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C (176 °F) alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Akumulátor umiestnite na viditeľné, nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov. Nechajte akumulátor vychladnúť. Pokiaľ je akumulátor po hodine stále príliš horúci na dotyk, je poškodený. Kontaktujte servis Hilti .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Viacpolohový kĺbový záves
 2. Kryt LED
 3. LED
 4. Zaťahovací hák
 5. Automatický spínač
 6. 3-režimový spínač
 7. Rukoväť
 8. Akumulátor
 9. Tlačidlo na odistenie akumulátora

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je akumulátorová lampa. Určená je na osvetľovanie stavieb. Výrobok sa smie prevádzkovať len v suchom prostredí.

SL 2-A12

Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 12.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C 4/36 s nabíjacím adaptérom CA-B12 alebo nabíjačkou radu C 4/12-50.

SL 2-A22

Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Indikácia stavu nabitia

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po miernom stlačení jedného z oboch odisťovacích tlačidiel (maximálne po citeľný odpor).
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED-dióda svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED-dióda bliká.
Stav nabitia: < 10 %
Pri blikajúcich LED-diódach indikátora stavu nabitia akumulátora dbajte, prosím, na rešpektovanie upozornení uvedených v kapitole pre pomoc v prípade porúch.

3-režimový spínač

Jas sa nastaví 3-režimovým spínačom.
Stav
Význam
Jedno stlačenie
Lampa svieti maximálnym jasom.
Druhé stlačenie
Lampa svieti stredným jasom.
Tretie stlačenie
Lampa je vypnutá.

Rozsah dodávky

Akumulátorová lampa, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo on-line na stránke: www.hilti.com

Technické údaje

Technické údaje


SL 2-A12
SL 2-A22
Napätie
10,8 V
21,6 V
Jas
500 lm
500 lm
Hmotnosť
0,65 kg
(1,43 lb)
1,3 kg
(2,9 lb)

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
10,8 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Obsluha

Príprava práce

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že je príslušný výrobok vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Vloženie akumulátora

POZOR
Elektrické nebezpečenstvo. V dôsledku znečistenia kontaktov môže dôjsť k skratu.
 • Skôr než vložíte akumulátor uistite sa, že kontakty akumulátora a kontakty na výrobku sú zbavené cudzích telies.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Ak nie je akumulátor správne vložený, môže vypadnúť nadol.
 • Skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora vo výrobku, aby nevypadol a neohrozil vás alebo iné osoby.
 • Vložte akumulátor a skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora vo výrobku.

Odstránenie akumulátora

 1. Stlačte obidve odisťovacie tlačidlá.
 2. Akumulátor vytiahnite z výrobku smerom dozadu.

Vyklopenie hlavy lampy dohora

 1. Vytiahnite zaťahovací hák.
  Keď prístroj zavesíte na zaťahovací hák, všimnite si nosnosť háku, na ktorý prístroj zavesíte.
 2. Vyklopte hlavu lampy dohora.

Otáčanie hlavy svietidla

 • Hlavu svietidla otočte do požadovanej polohy.
  Hlava svietidla sa dá otáčať pozdĺž osi v obidvoch smeroch. Dbajte na to, aby ste koncové dorazy násilím nepretlačili.

Zapnutie

 1. Hlavu svietidla otočte do požadovanej polohy.
 2. Zvoľte režim stlačením 3-režimového spínača.

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o výrobok
 • Opatrne odstráňte pevne usadené nečistoty.
 • Ak existujú, vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
 • Na čistenie kontaktov na výrobku použite čistú, suchú handru.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami. Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou, mäkkou kefkou.
 • Vyvarujte sa zbytočného vystavovania akumulátora prachu alebo nečistotám. Akumulátor nikdy nevystavujte vysokej vlhkosti (napr. neponorte do vody alebo nenechajte stáť v daždi).
  Ak sa akumulátor premočil, postupujte ako pri poškodenom akumulátore. Dajte ho do nehorľavej nádoby a obráťte sa na servis Hilti .
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený cudzieho oleja a tuku. Nedovoľte, aby sa na akumulátore zbytočne nahromadil prach a nečistoty. Akumulátor vyčistite suchou, mäkkou kefkou alebo čistou, suchou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
  Nedotýkajte sa kontaktov akumulátora a neodstraňujte z nich tuk aplikovaný z výroby.
 • Kryt vyčistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Výrobok dajte neodkladne opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a údržbou výrobku pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich bezchybné fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Firmou Hilti schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Preprava a skladovanie

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia a akumulátorov

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne položené. Počas prepravy by sa mali akumulátory chrániť nadmerným nárazom a vibráciám a izolovať od vodivých materiálov alebo iných akumulátorov, aby neprišli do styku s opačným pólom batérie a nedošlo ku skratu. Dodržiavajte miestne prepravné predpisy pre akumulátory.
 • Akumulátory sa nesmú posielať poštou. Ak chcete zaslať nepoškodené akumulátory, obráťte sa na kuriérsku službu.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšej preprave, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  VAROVANIE
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Výrobok skladujte v chlade a suchu. Dodržiavajte medzné hodnoty teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
 • Neuschovávajte akumulátory na nabíjačke. Po nabíjaní akumulátor vždy vyberte z nabíjačky.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacom telese alebo za oknami.
 • Výrobok a akumulátory skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
 • Výrobok a akumulátory skontrolujte pred každým použitím, ako aj pred a po dlhšom skladovaní, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Pomoc v prípade porúch

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Akumulátor nezaskočí s počuteľným "dvojitým zacvaknutím".
Zaskakovací výčnelok na akumulátore je znečistený.
 • Očistite zaskakovací výčnelok a akumulátor nechajte zaskočiť.
1 LED-dióda bliká.
Výrobok nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš studený alebo príliš horúci.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu, alebo ho nechajte ochladnúť.

Likvidácia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnej likvidácii! Ohrozenie zdravia spôsobené unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré zariadenie na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .