Jazyk

DCH 300
DCH 300–X

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Diamantový rezač
  DCH 300 | DCH 300–X
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržiavajte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené oblasti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na dostatočnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie nepreťažujte. Používajte elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným spínačom. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny pri práci s rozbrusovacími brúskami

 • Ochranný kryt patriaci k elektrickému náradiu musí byť bezpečne upevnený a nastavený tak, aby poskytoval maximálnu bezpečnosť, t. j. aby smerom k obsluhujúcej osobe ostala nekrytá čo najmenšia časť brúsneho nástroja. Zdržiavajte sa vy a osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, mimo roviny rotujúceho brúsneho kotúča. Ochranný kryt musí používateľa chrániť pred úlomkami a náhodným kontaktom s brúsnym nástrojom.
 • Používajte výhradne vystužené alebo diamantové rezacie kotúče určené pre vaše elektrické náradie . Len to, že nejaké príslušenstvo sa dá upevniť na vaše elektrické náradie, ešte nie je zárukou bezpečného používania.
 • Prípustné otáčky vkladacieho nástroja musia byť minimálne také vysoké, ako sú najvyššie otáčky uvedené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie ako je prípustné, sa môže rozlomiť a odletieť.
 • Brúsne telesá sa smú používať iba na odporúčané možnosti použitia. Napríklad: nikdy nebrúste bočnou plochou rezacieho kotúča. Rezacie kotúče sú určené na úber materiálu hranou kotúča. Pri pôsobení bočnej sily sa toto brúsne teleso môže zlomiť.
 • Vždy používajte nepoškodené upínacie príruby správnej veľkosti a tvaru pre vami vybraný brúsny kotúč. Vhodné príruby podopierajú brúsny kotúč a znižujú tak riziko zlomenia brúsneho kotúča.
 • Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z väčšieho elektrického náradia. Brúsne kotúče pre väčšie elektrické náradie nie sú dimenzované na vyššie otáčky menšieho elektrického náradia a môžu sa zlomiť.
 • Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja musia zodpovedať rozmerom vášho elektrického náradia. Vkladacie nástroje s nesprávnymi rozmermi nemusia byť dostatočne zakryté alebo kontrolované.
 • Brúsne kotúče a príruby sa musia presne hodiť na vreteno vášho elektrického náradia. Vkladacie nástroje, ktoré nepasujú presne na brúsne vreteno náradia, sa otáčajú nepravidelne, veľmi intenzívne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
 • Nikdy nepoužívajte poškodené brúsne kotúče. Pred každým použitím skontrolujte brúsne kotúče, či nie sú vylámané a prasknuté. Pokiaľ elektrické náradie alebo brúsny kotúč spadne, skontrolujte, či nie je poškodené/poškodený, prípadne použite nepoškodený brúsny kotúč. Po kontrole a založení brúsneho kotúča zaistite, aby nikto, tedy ani vy a ani osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, nebol v rovine rotujúceho brúsneho kotúča a nechajte náradie naprázdno bežať jednu minútu pri maximálnych otáčkach. Poškodené brúsne kotúče väčšinou počas tohto testu prasknú.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrany. V závislosti od použitia náradia používajte ochranný štít tváre, chrániče očí alebo ochranné okuliare. V prípade potreby používajte ochrannú masku proti prachu, chrániče sluchu, pracovné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktoré vás chránia proti drobným čiastočkám brúsneho prachu. Zrak si chráňte proti odlietavajúcim čiastočkám, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych činnostiach. Ochranná maska alebo maska proti prachu musí odfiltrovať prach vznikajúci pri práci. Pri dlhodobom vystavení nadmernej hlučnosti môže dôjsť k strate sluchu.
 • Dbajte na bezpečný odstup iných osôb od vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do oblasti vášho pracoviska, musí používať prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Úlomky obrobku alebo zlomených vkladacích nástrojov môžu prudko vyletieť a spôsobiť poranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
 • Náradie držte iba za izolované úchopové časti, ak vykonávate práce, pri ktorých môže vkladací nástroj prísť do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo vlastným sieťovým káblom. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím a môžu tak viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Pri strate kontroly nad náradím môže dôjsť k zachyteniu alebo prerezaniu sieťového kábla a vaša ruka alebo vaše rameno sa môžu dostať do oblasti otáčajúceho sa vkladacieho nástroja.
 • Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, než sa úplne zastaví vkladací nástroj. Rotujúci vkladací nástroj sa môže dostať do styku s odkladacou plochou, kvôli čomu môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.
 • Elektrické náradie nikdy neponechávajte spustené vtedy, keď ho prenášate. Rotujúci vkladací nástroj môže pri náhodnom kontakte zachytiť váš odev a vkladací nástroj vás môže poraniť.
 • Pravidelne čistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie vášho elektrického náradia. Ventilátor motora vťahuje prach do krytu a intenzívne hromadenie kovového prachu môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Tieto materiály sa od odlietavajúcich iskier môžu vznietiť.
 • Nepoužívajte žiadne také vkladacie nástroje, ktoré si vyžadujú tekuté chladiace médiá. Použitie vody alebo iných chladiacich médií môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Spätný ráz a príslušné bezpečnostné upozornenia Spätný ráz je náhla reakcia v dôsledku zaseknutia alebo zablokovania otáčajúceho sa brúsneho kotúča. Zaseknutie alebo zablokovanie otáčajúceho sa nástroja spôsobí jeho okamžité zastavenie. Tým sa nekontrolované elektrické náradie vymrští proti smeru otáčania vkladacieho nástroja na mieste zablokovania.
Keď sa napr. brúsny kotúč zasekne alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča prenikajúca do obrobku zachytiť a tým spôsobiť vylomenie brúsneho kotúča alebo spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej, podľa smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa pritom môžu aj zlomiť.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú opísané ďalej.
 • Elektrické náradie vždy pevne držte a zaujmite pozíciu tela a ramien, umožňujúcu zachytenie síl vznikajúcich pri spätnom ráze. Vždy používajte prídavnú rukoväť (ak je k dispozícii), aby ste vždy mali čo najlepšiu kontrolu nad silami pôsobiacimi pri spätnom ráze alebo nad reakčnými momentmi pri rozbehu. Obsluhujúca osoba dokáže pri dodržaní vhodných bezpečnostných opatrení zvládnuť sily pôsobiace pri spätnom ráze a reakčné sily.
 • Nikdy nedávajte ruku do blízkosti otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Vkladací nástroj vám môže pri spätnom ráze prebehnúť cez ruku.
 • Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rezacím kotúčom. Spätný ráz vymrští elektrické náradie do opačného smeru voči pohybu brúsneho kotúča na mieste zablokovania.
 • Mimoriadne opatrne postupujte v oblasti rohov, ostrých hrán a podobne. Zabráňte tomu, aby sa vkladacie nástroje odrazili naspäť od obrobku a zasekli sa. Rotujúci vkladací nástroj má sklon k zasekávaniu pri práci v rohoch, na ostrých hranách alebo pri odrazení sa. To zapríčiňuje stratu kontroly alebo spätný ráz.
 • Nepoužívajte reťazový kotúč, ozubený pílový kotúč alebo segmentovaný diamantový kotúč s drážkami širšími než 10 mm. Takéto vkladacie nástroje sú častokrát príčinou vzniku spätného rázu alebo straty kontroly nad elektrickým náradím.
 • Zabráňte zablokovaniu rezacieho kotúča alebo aplikovaniu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte žiadne príliš hlboké rezy. Preťaženie rezacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náchylnosť k spriečeniu alebo zablokovaniu, a tým aj možnosť spätného rázu alebo zlomenia brúsneho telesa.
 • V prípade zaseknutia rezacieho kotúča alebo pri prerušení práce vypnite náradie a pokojne ho držte, kým sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte ešte rotujúci rezací kotúč vyťahovať z rezu, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia.
 • Náradie nikdy znovu nezapínajte, kým sa nachádza v obrobku. Počkajte, kým rezací kotúč nedosiahne plné otáčky a až potom opatrne pokračujte v reze. V opačnom prípade sa kotúč môže zachytiť, vyskočiť z obrobku alebo zapríčiniť spätný ráz.
 • Dosky alebo veľké obrobky podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu kvôli zaseknutému rezaciemu kotúču. Veľké obrobky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Obrobok musí byť podopretý na obidvoch stranách kotúča, a to tak v blízkosti deliaceho rezu, ako aj na hrane.
 • Mimoriadne opatrne postupujte pri "rezoch naslepo" do stien alebo iných neprehľadných oblastí. Zanárajúci sa rezací kotúč môže pri zarezaní do plynových alebo vodovodných potrubí, elektrických vedení alebo iných objektov zapríčiniť spätný ráz.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Sieťový a predlžovací kábel pri práci vždy veďte smerom dozadu od zariadenia. Zabráni sa tým riziku zakopnutia o kábel počas práce.
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Používajte ochranné rukavice, najmä pri výmene kotúčov, prestavovaní ochranného krytu a montáži hĺbkového dorazu.
 • Podľa možnosti používajte odsávanie prachu a vhodný mobilný vysávač. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Ak sa náradie používa bez odsávania prachu, musíte pri rezaní nasucho používať ľahkú ochrannú masku. Viečko nad odsávacím nátrubkom uzavrite.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – nebezpečenstvo zranenia! Náradie zapínajte až na pracovisku.
 • Kvôli lepšiemu prekrveniu prstov si robte počas práce prestávky, ako aj cvičenia na uvoľnenie a cvičenia prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervovom systéme pri prstoch, rukách alebo kĺboch či zápästiach rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa môžu stať vodivými v prípade, že pri práci napríklad neúmyselne poškodíte elektrické vedenie.
 • Pri poškodení sieťového alebo predlžovacieho kábla pri práci sa kábla nedotýkajte. Zástrčku sieťového kábla vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie náradia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi.
 • Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Dbajte na to, aby iskry vznikajúce pri používaní nevyvolali vznik žiadneho nebezpečenstva. Ochranný kryt preto správne nastavte.
 • Postarajte sa, aby bol rezací kotúč pred použitím správne nasadený a upevnený a rezací kotúč nechajte 30 s v bezpečnej polohe bežať na voľnobežných otáčkach. Pri výraznom chvení alebo zistení iných nedostatkov náradie ihneď vypnite. Pokiaľ nastane takáto situácia, skontrolujte celý systém, aby ste zistili príčinu.
 • Náradie nepoužívajte, keď sa rozbieha ťažko alebo trhavo. Hrozí možnosť elektrickej poruchy. Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 • Viečko nad odsávacím nátrubkom pri rezaní kovových materiálov uzavrite.
Drážky do nosných stien alebo iných štruktúr môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní oceľovej armatúry alebo nosných prvkov.
 • Pred začatím práce sa na to opýtajte zodpovedného statika, architekta alebo príslušného vedenia stavby.
 • Zabráňte spriečeniu nástroja pozorným vedením náradia a rovnými rezmi. Rezanie v krivkách je zakázané.
 • Náradie veďte rovnomerne a bez bočného tlaku na rezací kotúč. Náradie prikladajte na obrobok vždy v pravom uhle. Smer rezania počas procesu rezania nikdy nemeňte – a to ani bočným tlakom a ani vybočením rezacieho kotúča zo smeru rezu. Rezací kotúč by sa mohol poškodiť alebo zlomiť.
 • Náradie nikdy nepoužívajte bez ochranného krytu.

Opis

Prehľad výrobku

DCH 300
Image alternative
 1. Indikátor rezu
 2. Veko odsávacieho nátrubku
 3. Ochranný kryt
 4. Rukoväť vzadu
 5. Blokovanie zapnutia
 6. Vypínač
 7. Servisný indikátor
 8. Diamantový rezací kotúč
 9. Rukoväť vpredu
 10. Vodiaca kladka
 11. Aretačné tlačidlo vretena
 12. Upínacia skrutka ochranného krytu
 13. Upínací kľúč, veľ. 24/veľ. 10
 14. Inbusový kľúč, veľ. 6

Prehľad výrobku

DCH 300–X
Image alternative
 1. Indikátor rezu
 2. Veko odsávacieho nátrubku
 3. Ochranný kryt
 4. Regulačný ventil vody
 5. Prípojka vody
 6. Rukoväť vzadu
 7. Blokovanie zapnutia
 8. Vypínač
 9. Servisný indikátor
 10. Prúdový chránič (PRCD)
 11. Diamantový rezací kotúč
 12. Rukoväť vpredu
 13. Vodiaca kladka
 14. Aretačné tlačidlo vretena
 15. Upínacia skrutka ochranného krytu
 16. Hĺbkový doraz
 17. Posuvník hĺbky rezu
 18. Upínací kľúč, veľ. 24/veľ. 10
 19. Inbusový kľúč, veľ. 6

Používanie v súlade s určením

DCH 300

Opísaný produkt je elektricky napájaný diamantový rezač na rezanie minerálnych materiálov diamantovými rezacími kotúčmi nasucho.

DCH 300–X

Opísaný produkt je elektricky napájaný diamantový rezač na rezanie minerálnych materiálov diamantovými rezacími kotúčmi s použitím vody alebo bez.

Na rezanie minerálnych materiálov nasucho sa musí používať odsávanie prachu s príslušným filtrom.

Aby nevznikali elektrostatické výboje, používajte vysávač s antistatickou sacou hadicou.
Produkt sa dá voliteľne používať aj na rezanie kovových materiálov rezacími kotúčmi s pojivom zo syntetickej živice bez použitia vody. Potrebné je na to špeciálne príslušenstvo (súprava prírub, priemer 80 mm, pozostávajúca z upínacej a obojstrannej príruby).
Produkt sa musí používať výlučne posúvaním (proti smeru chodu).
Produkt sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku.

Možné chybné používanie

Produkt sa nesmie prevádzkovať v prostredí s rizikom výbuchu.
Produkt sa nesmie používať na hrubovanie alebo brúsenie.
Produkt sa nesmie používať na opracovávanie zdravie ohrozujúcich alebo vysokozápalných materiálov (napr. azbest, horčík, drevo).
DCH 300
Produkt sa nesmie používať na rezanie s vodou.

Obmedzenie rozbehového prúdu

Odber prúdu pri rozbehu náradia mnohonásobne prekračuje menovitý prúd. Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu znižuje prúd pri zapnutí náradia do tej miery, aby nedošlo k aktivovaniu istenia v elektrickej sieti. Zabráni sa tým trhavému rozbehu náradia.

Blokovanie proti opätovnému spusteniu

Po prerušení elektrického prívodu sa diamantový rezač nerozbehne samočinne. Vypínač sa musí najprv pustiť a potom cca po 1 sekunde opäť stlačiť.

Elektronická ochrana proti preťaženiu

Diamantový rezač je vybavený elektronickou ochranou proti preťaženiu, ktorá sleduje odber prúdu.
Keď sa odber prúdu motora, napr. z dôvodu nadmerného prítlaku zvýši, elektronická ochrana proti preťaženiu vypne pohon.
Náradie znova zapnete tak, že vypínač pustíte a potom znova stlačíte.
Cieľom by mal byť kontinuálny pracovný proces bez vypínania. Vypnutia sa môže pracovník vyvarovať znížením prítlaku.

Servisná indikácia

Diamantový rezač je vybavený servisnou indikáciou so svetelnou kontrolkou.
Stav
Význam
Servisný indikátor svieti načerveno.
 • Uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah. Po rozsvietení kontrolky je možné pracovať s diamantovým rezačom ešte niekoľko hodín, kým nedôjde k automatickému vypnutiu.
 • Produkt dajte včas Hilti do servisu, aby bol pripravený na prevádzku.
Servisný indikátor bliká načerveno.
Vyskytla sa dočasná porucha produktu. Postupujte podľa pokynov v kapitole Pomoc pri poruchách .

Hĺbkový doraz

Hĺbkový doraz nie je súčasťou dodávky diamantového rezača DCH 300, môže sa však dodatočne dokúpiť (príslušenstvo).
Pomocou stupnice hĺbky rezu je možné na hĺbkovom doraze nastaviť požadovanú maximálnu hĺbku rezu. Okrem toho hĺbkový doraz zlepšuje odsávanie prachu.

Rozsah dodávky

Diamantový rezač s krytom, hĺbkový doraz (len DCH 300‑X), upínacia príruba Ø 41 mm, upínacia matica M14, upínací kľúč SW 24/SW 10, inbusový kľúč SW 6, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo on-line na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technické údaje

Údaje náradia

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na výrobnom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na výrobnom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

DCH 300
DCH 300–X
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
9,4 kg
9,4 kg
Rozmer závitu vretena
M16 x 1,5
M16 x 1,5
Upínanie rezacieho kotúča
22,2 mm
22,2 mm
Priemer rezacieho kotúča
305 mm
305 mm
Hrúbka rezacieho kotúča
≤ 3,5 mm
≤ 3,5 mm
Menovité otáčky
4 900 ot/min
4 900 ot/min
Uťahovací moment upínacej matice (upevnenie rezacieho kotúča)
40 Nm … 50 Nm
40 Nm … 50 Nm

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií zistené podľa normy EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné účely použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého je náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužíva. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobení v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku
Úroveň akustického výkonu (LWA)
117 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
106 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií
Hodnota emisií kmitania (ah)
5,1 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Výber vhodných rezacích kotúčov

 • Používajte len rezacie kotúče, ktoré odpovedajú špecifikácii pre určité použitie.
  Špecifikácia rezacích kotúčov
  Oblasť použitia
  Špecifikácia rezacích kotúčov
  Rezanie minerálnych materiálov
  Diamantové rezacie kotúče podľa EN 13236
  Opracovávanie minerálnych materiálov
  Rezacie kotúče s pojivom zo syntetickej živice zosilnené sklenými vláknami podľa EN 12413 (bez prelisu, typ 41) 1)
 • Dodržiavajte montážne pokyny výrobcov rezacích kotúčov.

Geometria vhodných diamantových rezacích kotúčov

Image alternative
Diamantový rezací kotúč musí spĺňať nasledujúce geometrické údaje.
Technické údaje
Šírka drážky medzi segmentmi (G)
≤ 10 mm
Uhol rezu
záporný

Obsluha

Všeobecné informácie

Použitie generátora alebo transformátora

Toto náradie možno používať s generátorom alebo transformátorom na mieste použitia, pokiaľ sú dodržané nasledujúce podmienky:
 • Výstupný výkon (vo W) minimálne 2-násobný menovitý výkon náradia (pozri výrobný štítok)
 • Prevádzkové napätie musí byť neustále v rozsahu +5 % až -15 % menovitého napätia náradia
 • Frekvencia 50 až 60 Hz (nikdy nie vyššia ako 65 Hz)
 • K dispozícii musí byť automatický regulátor napätia so zosilnením pri rozbehu.
POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia Zapínanie a vypínanie iných prístrojov, ktoré sú pripojené na generátore/transformátore, môže vyvolať podpäťové alebo prepäťové špičky, ktoré môžu rezač poškodiť.
 • Na generátore/transformátore neprevádzkujte súčasne žiadne iné prístroje alebo použite generátor/transformátor, ktorý je dimenzovaný pre používanie rezača a vysávača.

Používanie predlžovacej šnúry

VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
 • Používajte predlžovacie káble len s dostatočným prierezom vodičov, schválené pre dané využitie. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu náradia a prehriatiu kábla.
 • Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel, či nie je poškodený.
 • Poškodený predlžovací kábel vymeňte.
 • Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie káble.
Odporúčaný minimálny prierez a maximálna dĺžka kábla pri sieťovom napätí 120 V
Káble
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Prierez vodiča
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Prierez vodiča
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Dĺžka kábla
25 m
30 m
50 m
100 m
Dĺžka kábla
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Kontrola prúdového chrániča (PRCD)

DCH 300–X
 1. Sieťovú zástrčku náradia zasuňte do zásuvky s uzemňovacím kolíkom.
 2. Na prúdovom chrániči stlačte tlačidlo ON .
  • Objaví sa indikátor.
 3. Na prúdovom chrániči stlačte tlačidlo TEST .
  • Indikátor zhasne.
  • Indikátor nezhasne.
   • Náradie ďalej neprevádzkujte. Opravu náradia zverte kvalifikovanému odbornému personálu s použitím originálnych náhradných súčiastok.

Montáž diamantového rezacieho kotúča

Image alternative
 1. Upínacia matica M16 x 1,5
 2. Upínacia príruba Ø 60 mm
 3. Diamantový rezací kotúč
 4. Obojstranná príruba Ø 60 mm
 5. Vreteno
 1. Rešpektujte inštrukcie pre správny výber vhodných rezacích kotúčovúdaje geometrie diamantových rezacích kotúčov.
 2. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 3. Upínaciu prírubu a upínaciu maticu očistite.
 4. Obojstrannú prírubu ∅ 60 správnou stranou nasaďte na vreteno tak, aby sa už nedala pretočiť.
  Obojstrannú prírubu ∅ 60 mm z oboch strán používajte pre rezacie kotúče s priemerom otvoru 22,2 mm alebo rezacie kotúče s vnútorným priemerom 25,4 mm. Skontrolujte, ktorá strana obojstrannej príruby sa hodí pre príslušný vnútorný priemer rezacieho kotúča. Obojstranná príruba musí rezací kotúč vystrediť.
 5. Diamantový rezací kotúč nasaďte na obojstrannú prírubu.
 6. Nasaďte upínaciu prírubu Ø 60 mm a upínaciu maticu.
 7. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 8. Upínacím kľúčom pevne dotiahnite upínaciu maticu a následne uvoľnite aretačné tlačidlo vretena.
 9. Presvedčte sa, či je aretačný gombík vretena vyskočený a či sa dá vreteno opäť otáčať.

Montáž rezacieho kotúča s pojivom zo syntetickej živice zosilneného sklenými vláknami

Image alternative
 1. Upínacia matica M16 x 1,5
 2. Upínacia príruba Ø 80 mm
 3. Rezací kotúč s pojivom zo syntetickej živice zosilnený sklenými vláknami
 4. Obojstranná príruba Ø 80 mm
 5. Vreteno
 1. Dodržiavajte inštrukcie na správny výber rezacieho kotúča.
 2. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 3. Upínaciu prírubu a upínaciu maticu očistite.
 4. Obojstrannú prírubu ∅ 80 správnou stranou nasaďte na vreteno tak, aby sa už nedala pretočiť.
  Obojstrannú prírubu ∅ 80 mm z oboch strán používajte pre rezacie kotúče s priemerom otvoru 22,2 mm alebo rezacie kotúče s vnútorným priemerom 25,4 mm. Skontrolujte, ktorá strana obojstrannej príruby sa hodí pre príslušný vnútorný priemer rezacieho kotúča. Obojstranná príruba musí rezací kotúč vystrediť.
 5. Diamantový rezací kotúč nasaďte na obojstrannú prírubu.
 6. Nasaďte upínaciu prírubu Ø 80 mm a upínaciu maticu.
 7. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 8. Upínacím kľúčom pevne dotiahnite upínaciu maticu a následne uvoľnite aretačné tlačidlo vretena.
 9. Presvedčte sa, či je aretačný gombík vretena vyskočený a či sa dá vreteno opäť otáčať.

Demontáž rezacieho kotúča

 1. Uistite sa, že je sieťová zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
 2. Keď je splnená nasledovná podmienka, vykonajte navyše túto činnosť:
  Podmienky : Hĺbkový doraz (príslušenstvo) je namontovaný.
POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia a zničenia. Ak stlačíte aretačné tlačidlo vretena počas otáčania vretena, môže sa uvoľniť vkladací nástroj.
 • Aretačné tlačidlo vretena stláčajte len pri zastavenom vretene.
 1. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 2. Upínaciu maticu povoľte upínacím kľúčom.
 3. Odoberte z vretena zaradom upínaciu maticu, upínaciu prírubu, rezací kotúč a obojstrannú prírubu.

Montáž hĺbkového dorazu (voliteľný)

Image alternative
 1. Háčik
 2. Výkyvný kryt (vejár)
 3. Posuvník hĺbky rezu
 4. Stupnica hĺbky rezu
 5. Západka
POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia. Odlietavaním iskier sa hĺbkový doraz (príslušenstvo) poškodí.
 • Nemontujte hĺbkový doraz, keď chcete s náradím opracovávať kov.
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Zaveste háčik do osi vodiacich koliesok.
 3. Výkyvný kryt (vejár) sklopte do ochranného krytu, kým západka počuteľne nezapadne.

Demontáž hĺbkového dorazu

 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Stlačte západku a vyklopte výkyvný kryt (vejár) z ochranného krytu.

Nastavenie hĺbky rezu na hĺbkovom doraze

Podmienky : Hĺbkový doraz (príslušenstvo) je namontovaný
 1. Stlačte posúvač hĺbky rezu a presuňte ho tak, aby značka ukazovala na požadovanú hĺbku rezu.
 2. Uvoľnite posúvač hĺbky rezu.

Nastavenie ochranného krytu

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú koncovku zo zásuvky.
 2. Upínaciu skrutku povoľte inbusovým kľúčom.
 3. Ochranný kryt otočte do požadovanej polohy.
 4. Upínaciu skrutku pevne utiahnite inbusovým kľúčom.

Pripojenie zásobovania vodou

DCH 300–X
 1. Pripojte hadicu na vodu k vodovodnému potrubiu.
  Tlak vody vo vedení vody nesmie byť väčší ako 3 bar.
 2. Na regulačnom ventile vody zatvorte prívod vody k rezaču.
 3. Pripojte saciu hadicu na prípojku vody (systém Gardena).
  Pravidelne kontrolujte hadice, či nie sú poškodené a zabezpečte, aby sa neprekročil maximálny prípustný tlak vody v potrubí 3 bar.

Nastavenie prietoku vody

DCH 300–X
 • Otáčajte regulačný ventil vody, kým nie je nastavený požadovaný prietok.

Odpojenie zásobovania vodou

DCH 300–X
 1. Zatvorte prívod vody k rezaču.
 2. Uvoľnite spojku (systém Gardena) hadice na vodu na prípojke vody rezača.

Zapnutie rezača

 1. Koncovku sieťového kábla pripojte do zásuvky.
 2. DCH 300‑X: Na prúdovom chrániči stlačte tlačidlo ON .
 3. Náradie pevne držte obidvomi rukami za prednú a zadnú rukoväť.
 4. Stlačte blokovanie zapnutia.
  • Vypínač sa odistí.
 5. Stlačte vypínač.
  • Rezací kotúč sa začne otáčať.
 6. Blokovanie zapnutia znova uvoľnite a zadnú rukoväť opäť zovrite palcom.

Bezpečná práca s rezačom

Podmienky : Opracovávanie minerálnych materiálov
Image alternative
Pri zábere nástroja v označenej oblasti vzniká nebezpečenstvo spätného rázu.
 • Zabráňte záberu nástroja do materiálu v označenej oblasti.
 • Prv než zarežete, náradie vždy najprv položte kolieskami na materiál/obrobok.
 • Náradie pred začatím narezávania zapnite na maximálne otáčky.
 • Rezací kotúč tlakom na náradie pomaly zanorte do materiálu.
 • Pracujte s miernym, opracovávanému materiálu prispôsobeným posuvom.
  Spomalenie postupu práce je príznakom tupých diamantových segmentov. Rezmi do abrazívneho materiálu ( Hilti do ostriacej doštičky Hilti alebo abrazívneho pieskovca) sa segmenty môžu opätovne naostriť.
 • Náradie veďte rovnomerne a bez bočného tlaku na rezací kotúč.
Pri opracovávaní veľmi tvrdých minerálnych materiálov, napr. betónu s veľkým podielom štrku, sa diamantový rezací kotúč môže prehriať a tým aj poškodiť. Jasne to naznačuje kruh iskier, vytvárajúci sa po obvode diamantového rezacieho kotúča.
 • V takomto prípade rezanie prerušte a diamantový rezací kotúč nechajte vychladnúť chodom naprázdno bez zaťaženia.
V spojení s vhodným vysávačom sa umožní pracovať bez prachu. Používanie vysávača okrem iného podporuje chladenie segmentov, čím sa znižuje ich opotrebovanie.
 • Na zabránenie vytvárania elektrostatických efektov používajte pri pripojení vysávača antistatickú saciu hadicu.

Vypnutie rezača

 • Uvoľnite vypínač.
  • Motor sa vypne, rezač sa s dobehom zastaví.
  • Blokovanie zapnutia je opäť aktivované.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Výrobok (predovšetkým úchopové plochy) udržiavajte suchý, čistý a bez prítomnosti oleja a tuku.
 • Nepoužívajte nijaké ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
 • Výrobok nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami! Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu! Môže sa tým ohroziť elektrická bezpečnosť náradia.
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra výrobku.
 • Vonkajšiu stranu náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou handrou.
Pri extrémnych podmienkach použitia sa pri opracúvaní kovov vo vnútri náradia môže usadzovať elektricky vodivý prach. Môže to viesť k nepriaznivému ovplyvneniu ochrannej izolácie náradia.
 • V takýchto prípadoch používajte stacionárne odsávacie zariadenia a často čistite vetracie štrbiny.
DCH 300
 • V takýchto prípadoch predraďte prúdový chránič (RCD).
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky vonkajšie časti náradia a príslušenstva, či nie sú poškodené a či všetky ovládacie prvky bezchybne fungujú.
 • Zariadenie nepoužívajte, ak sú jeho časti poškodené alebo ovládacie prvky nefungujú bezchybne. Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Preprava a skladovanie

  VAROVANIE
  Nebezpečenstvo požiaru. Horúce časti stroja môžu spôsobiť zapálenie okolitého materiálu.
 • Pred zabalením alebo naložením do vozidla nechajte výrobok úplne ochladnúť.
 • POZOR
  Nebezpečenstvo poškodenia. Keď je rezací kotúč namontovaný pri preprave, môže sa poškodiť.
 • Diamantový rezač prepravujte bez rezacieho kotúča.
 • Demontujte rezací kotúč.
 • Rezacie kotúče skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa prosím obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne alebo sa samočinne vypne.
Prívod sieťového napätia je prerušený.
 • Skontrolujte elektrické napájanie pomocou iného elektrického prístroja.
Prúdový chránič PRCD sa spustil následkom vniknutia vody do náradia.
Sieťový kábel alebo koncovka sú chybné.
 • Kontrolu, príp. výmenu sieťového kábla a koncovky zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Vypínač je chybný.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Náradie je preťažené (ochrana proti preťaženiu aktivovaná/prekročená hraničná hodnota použitia)
 • Uvoľnite vypínač a opäť ho stlačte.
 • Zvoľte náradie, ktoré je vhodné na dané použitie.
Ochrana proti prehriatiu je aktívna.
 • Nechajte náradie vychladnúť a vyčistite vetracie štrbiny.
Blokovanie proti opätovnému spusteniu sa aktivuje po prerušení elektrického napájania.
 • Vypnite a opäť zapnite náradie.
Servisný indikátor bliká.
Náradie sa nerozbehne.
Vyskytla sa dočasná porucha produktu.
 • Porucha je časovo obmedzená – pozrite: Náradie sa nerozbehne .
Servisný indikátor svieti.
Náradie sa nerozbehne.
Opotrebované uhlíky.
 • Dajte uhlíky skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby vymeňte.
Náradie nedosahuje plný výkon.
Prierez predlžovacieho kábla je príliš malý.
 • Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom.

Likvidácia

Image alternative Výrobky značky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Podľa európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície do národného práva sa musí opotrebované elektrické náradie separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Image alternative
 • Elektrické náradie/zariadenia/prístroje neodhadzujte do domového odpadu!
Rezný kalZ hľadiska ochrany životného prostredia je odvádzanie rezného kalu do vodných tokov alebo kanalizácie bez vhodnej úpravy problematické.
 • Informácie o existujúcich predpisoch vám poskytnú príslušné úrady vo vašej krajine.
Odporúčame vykonať nasledujúcu úpravu:
 • Rezný kal zachyťte (napríklad pomocou vysávača na vysávanie namokro).
 • Oddeľte jemné čiastočky rezného kalu tak, že ho necháte postáť alebo pridáte flokulačný prostriedok.
 • Pevný podiel rezného kalu zlikvidujte odvozom na skládku stavebného odpadu.
 • Zvyšnú vodu z rezného kalu neutralizujte (zásada, pH hodnota > 7), prv než ju odvediete do kanalizácie tak, že pridáte veľa vody alebo kyslý neutralizačný prostriedok.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative