Jazyk

GX 2

Preklad pôvodného návodu na obsluhu

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v návode na používanie

V tomto návode na používanie sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Dodržiavajte návod na používanie
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu
Image alternative Hilti Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Hilti Nabíjačka

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na používanie.
Image alternative Číslovanie na obrázkoch upozorňuje na dôležité pracovné kroky alebo konštrukčné prvky dôležité pre pracovné kroky. V texte sú tieto pracovné kroky alebo komponenty označené príslušnými číslami, napr. (3) .
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na výrobkoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Všeobecná príkazová značka
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Odpad odovzdajte na recykláciu.
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilných so systémami iOS- a Android.
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .

Zvýraznenie označení a opisov

Označenia a popisy sú vyznačené takto:
‚ ‛
Označenie opísaných ovládacích prvkov na vsadzovacom prístroji.
« »
Popisy na vsadzovacom prístroji

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Plynový vsadzovací prístroj
  GX 2
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Tieto bezpečnostné upozornenia platia pre vsadzovacie prístroje so zásobníkom a bez zásobníka.
Všeobecné informácie týkajúce sa osobnej bezpečnosti
 • Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci postupujte s rozvahou. Prístroj nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu podľa druhu a použitia náradia znižuje riziko poranenia.
 • Pri udržiavaní prístroja pred jeho vychladnutím bezpodmienečne používajte pracovné rukavice.
 • Noste vhodné chrániče sluchu (pozri informácie o hlučnosti v Technických údajoch). Vsadzovanie upevňovacích prvkov sa aktivuje zapálením zmesi plynu/vzduchu. Hluk, ktorý pri tom vzniká, môže poškodiť sluch. Aj osoby v blízkosti majú nosiť vhodné chrániče sluchu.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Vďaka tomu môžete výrobok v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Vsadzovací prístroj, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie zariadenia na iné než určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Pri práci udržiavajte iné osoby, obzvlášť deti, mimo dosahu účinnosti prístroja.
Bezpečná práca so vsadzovacím prístrojom
 • Pritlačením vsadzovacieho prístroja k časti tela môže dôjsť neúmyselným spustením vsadenia k ťažkým poraneniam. Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
 • Pri nasadzovaní upevňovacieho prvku dajte dolu prst zo spúšte a netlačte príliš na vedenie klincov. Pri nasúvaní upevňovacích prvkov, ktoré sú špecifické pre dané aplikácie, na vedenie klincov (napr. rondely, príchytky, svorky atď.) môže neúmyselným spustením vsadenia dôjsť k ťažkým poraneniam.
 • Vsadzovací prístroj nikdy nesmerujte na seba ani na inú osobu.
 • Paže držte pri aktivovaní vsadzovacieho prístroja zohnuté (nie vyrovnané).
 • Vsadzovací prístroj pri vsadzovaní vždy držte pevne za rukoväť v pravom uhle proti podkladu. Tým sa zabráni vychýleniu upevňovacieho prvku od materiálu podkladu.
 • Pri sťahovaní posúvača klincov nadol dávajte vždy pozor na to, aby zaskočil.
 • Pred vsadením vsadzovacieho prvku skontrolujte, či pri vsadení nehrozí nebezpečenstvo pre osoby alebo predmety, pred, za a pod pracovnou oblasťou. Za pracovnou oblasťou, do ktorej sa vsadzuje vsadzovací prvok, sa nesmú nachádzať osoby alebo časti tela.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš tvrdého podkladu , ako napríklad do zváranej alebo liatej ocele. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a k zlomeniu upevňovacích prvkov.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš mäkkého podkladu , ako napríklad do dreva alebo sadrokartónu bez vystuženia nosného materiálu. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a k prederaveniu podkladu.
 • Upevňovacie prvky nevsadzujte do príliš krehkého podkladu , ako napríklad do skla alebo obkladačiek. Vsadzovanie do týchto materiálov môže viesť k nesprávnemu vsadeniu a odlamovaniu podkladu.
 • Pred vsadzovaním zabezpečte, aby na zadnej strane podkladu nemohli byť poranené žiadne osoby alebo poškodené žiadne predmety.
 • Spúšť stlačte iba vtedy, keď je vsadzovací prístroj úplne kolmo pritlačený k podkladu.
 • Pri vysokej frekvencii vsadzovania dlhší čas sa môžu povrchy mimo úchopových častí zohriať na vysokú teplotu. Preventívne noste ochranné rukavice.
 • Keď je vsadzovací prístroj prehriaty, vyberte plynovú nádobu a vsadzovací prístroj nechajte vychladnúť. Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania.
 • Počas vsadzovania sa môže materiál odmrštiť, napr. od podkladu, upevňovacích prvkov alebo zásobníkového pásu. Odskočený materiál môže poškodiť telo a oči. Používajte ochranné okuliare, chrániče sluchu a ochrannú prilbu. Používanie prostriedkov osobnej ochrany, ako ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu, podľa druhu a použitia vsadzovacieho prístroja, znižuje riziko poranenia. Aj iné osoby v blízkosti majú nosiť ochranu očí a ochrannú prilbu.
 • Nikdy nevsadzujte na to isté miesto druhý upevňovací prvok. Môže to viesť k zlomeniu alebo zaseknutiu upevňovacieho prvku.
 • Pred výmenou zásobníka alebo čistením a údržbou vyberte vždy plynovú nádobu (pokyny), akumulátor (pokyny) a obsah zásobníka. Keď necháte vsadzovací prístroj bez dozoru, pred prepravou alebo skladovaním vyberte plynovú nádobu, akumulátor a obsah zásobníka.
 • Nebezpečenstvo prasknutia pôsobením tepla! Vsadzovací prístroj, príslušenstvo a prevádzkové látky chráňte pred intenzívnym teplom vznikajúcim pôsobením tepelných zdrojov, ako sú napr. otvorený oheň, vykurovacie články a telesá, spájkovacie a zváracie prístroje.
 • Skontrolujte, či vsadzovací prístroj a príslušenstvo nie sú poškodené, aby bola v súlade s určeným účelom zaistená ich bezchybná funkcia. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa alebo či nie sú jednotlivé časti poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované a musia spĺňať všetky podmienky, aby bola zaručená bezchybná prevádzka vsadzovacieho prístroja. Poškodené ochranné zariadenia a časti sa musia dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti , pokiaľ v návode na používanie nie je uvedené inak.
 • Opravu vsadzovacieho prístroja zverte iba kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Bude tým zaručené, že zostane zachovaná bezpečnosť vsadzovacieho prístroja.
 • Manipulácie alebo zmeny na vsadzovacom prístroji nie sú dovolené.
 • Vsadzovací prístroj nepoužívajte tam, kde hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
 • Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Vsadzovací prístroj nevystavujte zrážkam a nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
 • Používajte vsadzovací prístroj len v dobre vetraných pracovných oblastiach.
 • Zvoľte správnu kombináciu vedenia klincov a upevňovacieho prvku. Nesprávna kombinácia môže vsadzovací prístroj poškodiť alebo zhoršiť kvalitu upevnenia.
 • Náradie nepreťažujte. Používajte vhodný prístroj určený na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné zariadenie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Vždy dodržiavajte predpisy na používanie.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
 • Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí, napr. pomocou detektora kovov.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých môžete naraziť na skryté elektrické vedenia, držte vsadzovací prístroj za izolovanú rukoväť. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti vsadzovacieho prístroja budú pod napätím a môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie akumulátorových prístrojov
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a poleptania.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti. Vniknutá vlhkosť môže zapríčiniť skrat a môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
 • Používajte výlučne akumulátory, ktoré sú prípustné a schválené pre príslušný prístroj. Pri použití iných akumulátorov alebo pri použití akumulátorov na iné účely hrozí riziko požiaru a výbuchu.
 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Pred uskladnením a prepravou vyberte akumulátor z náradia.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Poškodené akumulátory (napr. akumulátory s prasklinami, zlomenými časťami, zohnutými, zatlačenými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú nabíjať a ani ďalej používať.
 • Akumulátor, ktorý je natoľko horúci, že sa ho nemôžete dotknúť, môže byť chybný. Akumulátor nechajte vychladnúť na nehorľavom mieste. Uistite sa, že sa v jeho blízkosti nenachádzajú horľavé materiály. Kontaktujte servis spoločnosti Hilti.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte vykonajte opláchnutie vodou. Pri vniknutí kvapaliny do očí dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenia pokožky alebo popáleniny.
Upozornenia týkajúce sa zaobchádzania s používaným plynom
 • Dodržiavajte upozornenia, ktoré sú uvedené na plynovej nádobe a v sprievodných informáciách.
 • Plyn je veľmi horľavý. Plynovú nádobu držte v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného plameňa a iných zápalných zdrojov.
 • Unikajúci plyn je škodlivý pre vaše pľúca, pokožku a oči a môže spôsobiť omrzliny a popáleniny. Asi 10 sekúnd po vybratí plynovej nádoby udržiavajte tvár a oči v bezpečnej vzdialenosti od dávkovacieho ventilu a priehradky na plynovú nádobu.
 • Nikdy sa nepokúšajte odstrániť alebo manuálne aktivovať dávkovací ventil už pripravenej alebo používanej plynovej nádoby. Mohlo by pri tom uniknúť väčšie množstvo skvapalneného plynu, ktorý je pod tlakom a mohli by ste ohroziť iné osoby.
 • V prípade vdýchnutia plynu vyveďte postihnutú osobu na čerstvý vzduch alebo do dobre vetranej miestnosti a uložte ho do pohodlnej polohy. V prípade potreby privolajte lekára.
 • Ak je osoba v bezvedomí, privolajte lekára. Osobu uložte v dobre vetranej miestnosti do stabilizovanej polohy. Ak osoba nedýcha, poskytnite jej umelé dýchanie a v prípade potreby použite kyslíkovú masku.
 • Pri kontakte plynu s očami vyplachujte otvorené oči niekoľko minút pod tečúcou vodou.
 • Pri kontakte plynu s pokožkou umyte starostlivo dotykovú plochu mydlom a teplou vodou. Dodatočne naneste pleťový krém.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Vedenie klincov
 2. Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia a odblokovanie vedenia klincov
 3. Hák na opasok
 4. Spúšť
 5. Zaistenie zásobníka
 6. Oporná pätka
 7. Zásobník
 8. Posúvač klincov
 9. Štrbiny na odvetrávanie
 10. Priehradka plynovej nádoby
 11. Tlačidlo na odistenie akumulátora
 12. Indikátor stavu nabitia akumulátora
 13. Tlačidlo indikácie plynovej nádoby
 14. Indikácia plynovej nádoby

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je plynový vsadzovací prístroj. Určený je na vsadzovanie vhodných upevňovacích prvkov (klincov) do betónu, ocele, vápennopieskových tehál, betónového muriva, muriva s omietkou a iných podkladov vhodných pre priamu montáž.

Vsadzovací prístroj, plynová nádoba, akumulátor a upevňovacie prvky tvoria jednu technickú jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňovanie s týmto vsadzovacím prístrojom je možné zaručiť len v prípade, ak sa používajú špeciálne, pre toto vsadzovacie náradie vyrobené upevňovacie prvky, plynové nádoby a akumulátory Hilti . Len pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania firmy Hilti , ktoré sa týkajú upevňovania a použitia.
Vsadzovací prístroj sa smie používať iba s ručným vedením.
 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónový akumulátor Hilti B12/2.6 resp. B 12‑30.
 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky radu C 4/12-50 Hilti .

Rozsah dodávky

Plynový vsadzovací prístroj, 2 akumulátory, nabíjačka, kufor, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre Váš výrobok, nájdete vo Vašom Hilti Store alebo on-line na stránke: www.hilti.group

Vedenie klincov

Vedenie klincov drží čap, príp. privádza klinec a riadi upevňovací prvok pri procese vsadzovania na želanom mieste do podkladu.

Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia a odblokovanie vedenia klincov

Posúvač umožňuje redukciu hĺbky vsadenia. V polohe EJECT odblokuje vedenia klincov na vybratie.
Stav
Význam
+
Štandardná hĺbka vsadenia

Redukovaná hĺbka vsadenia
EJECT
Odblokovanie vedenia klincov

Oporná pätka

Na rovnom podklade uľahčuje oporná pätka priloženie vsadzovacieho prístroja v pravom uhle, pretože je potrebné dbať už len na nastavenie do pravouhlej pozície v bočnom smere. Na nerovnom alebo zvlnenom podklade môže byť potrebné odobrať opornú pätku, aby sa vsadzovací prístroj nasmeroval v pravom uhle k podkladu.

Hák na opasok

Hák na opasok sa dá vytiahnuť c troch stupňoch.
Stav
Význam
Stupeň 1
Poloha na zavesenie na opasok
Stupeň 2
Poloha na zavesenie rebríky, lešenia, plošiny atď.
Stupeň 3
Hák na opasok vybratý

Zásobník plynu

Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia, ktoré sú priložené k plynovej nádobe!
Plynová nádoba sa pred prevádzkou musí vložiť do priehradky na plynovú nádobu vsadzovacieho prístroja.
Stav plynovej nádoby sa dá odčítať na LED displeji po stlačení tlačidla GAS .
Pri prerušení práce, pred údržbou, ako aj pred prepravou a uskladnením vsadzovacieho prístroja sa musí plynová nádoba vybrať.

Indikácia stavu plynovej nádoby

Po stlačení tlačidla GAS sa na LED displeji zobrazí stav plynovej nádoby.
Stav
Význam
Všetky štyri LED svietia nazeleno.
Stav naplnenia je 100 % až 75 %.
Tri LED svietia nazeleno.
Stav naplnenia je 75 % až 50 %.
Dve LED svietia nazeleno.
Stav naplnenia je 50 % až 25 %.
Jedna LED svieti nazeleno.
Stav naplnenia je 25 % až 10 %.
Jedna LED bliká nazeleno.
 • Naplnenie je pod 10 %. Odporúča sa vymeniť plynovú nádobu.
 • Plynová nádoba je prázdna alebo nefunguje. Odporúča sa vymeniť plynovú nádobu.
Aj keď sa zobrazuje stav naplnenia „prázdna“, plynová nádoba z technických dôvodov ešte obsahuje malé množstvo plynu.
Jedna LED bliká načerveno.
Vo vsadzovacom prístroji sa buď nenachádza žiadna plynová nádoba, alebo sa v ňom nachádza nesprávna plynová nádoba.

Indikácia stavu nabitia akumulátora

Po stlačení tlačidla na odistenie akumulátora sa na displeji zobrazí stav akumulátora a vsadzovacieho prístroja.
Stav
Význam
Všetky štyri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 75 % až 100 %.
Tri LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 50 % až 75 %.
Dve LED svietia nazeleno.
Stav nabitia je 25 % až 50 %.
Jedna LED svieti nazeleno.
Stav nabitia je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká nazeleno.
Stav nabitia je pod 10 %. Vsadzovací prístroj je pripravený na činnosť
Jedna LED bliká nazeleno.
Vsadzovací prístroj je preťažený alebo prehriaty, preto nie je pripravený na činnosť.

Technické údaje

Vsadzovací prístroj

Hmotnosť (prázdny)
3,9 kg
Pracovná teplota, teplota prostredia
−10 ℃ … 45 ℃
Maximálna dĺžka upevňovacích prvkov
39 mm
Priemer upevňovacích prvkov
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Dráha pritlačenia
20 mm
Kapacita zásobníka pre pásy po 10 klincov (Kapacita zásobníka)
1 … 4
Maximálna intenzita magnetického poľa
−7,6 dBµA/m
Frekvencia
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií

Hodnoty hladiny akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a môžu sa použiť na porovnávanie vsadzovacieho prístroja. Sú vhodné aj na predbežný odhad vplyvov. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia vsadzovacieho prístroja. Ak sa ale vsadzovací prístroj používa na iné účely, s odlišným vybavením alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní zaťaženia vibráciami by sa mali zohľadniť aj tie časy, kedy je prístroj zapnutý, v skutočnosti sa však nepoužíva. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako napríklad: údržba vsadzovacieho prístroja a vybavenia, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku zistené podľa normy EN 15895

GX 2
Hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpA, 1s)
96 dB(A)
Maximálna hladina emisií akustického tlaku na pracovisku (LpC, peak)
130 dB(C)
Úroveň akustického výkonu (LWA, 1s)
100 dB(A)
Neistota (hladina zvuku)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Spätný ráz

GX 2
Energeticky ekvivalentné zrýchlenie, pre 1 mm plech na betón C40: (ahw, RMS(3))
3,69 m/s²
Neistota
0,22 m/s²

Plnenie vsadzovacieho prístroja

Stav prípravy pre vsadzovanie klincov

Klince sa privádzajú ako konfekcionované pásy klincov cez zásobník.

Plnenie zásobníka

 1. Posúvač klincov ťahajte dozadu, kým nezaskočí.
 2. Pás klincov vsuňte do zásobníka až na doraz.
  Pásy s krátkymi klincami sa môžu omylom nesprávne zaviesť. Pri krátkych klincoch dávajte pozor, aby hroty klincov boli orientované dopredu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri uvoľnení posúvača klincov sa môžu pomliaždiť prsty.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte vyletieť dopredu, ale ho veďte dopredu až na doraz.
 1. Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.

Vloženie plynovej nádoby

Nové zásobníky plynu sú vybavené prepravnou poistkou. Pred použitím novej plynovej nádoby odstráňte prepravnú poistku.
 1. Otvorte veko priehradky na plynovú nádobu.
 2. Vsuňte plynovú nádobu s nasadeným dávkovacím ventilom do červeného adaptéra v priehradke na plynovú nádobu.
 3. Zatvorte veko priehradky na plynovú nádobu.

Vloženie akumulátora

 1. Zabezpečte, aby kontakty akumulátora a vsadzovacieho prístroja boli zbavené cudzích telies a neboli poškodené.
 2. Vložte akumulátor a nechajte ho počuteľne zaskočiť (zacvaknúť).
  • Keď je vložený akumulátor, krátko sa rozsvietia LED stavu nabitia.
POZOR
Ohrozenie padajúcim akumulátorom. Ak akumulátor nie je správne vložený, môže počas práce vypadnúť.
 • Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.
 1. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený do vsadzovacieho prístroja.

Vsadzovanie klincov

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pritlačenie vsadzovacieho prístroja k časti tela môže spôsobiť neúmyselným spustením vsadenia ťažké poranenia.
 • Vsadzovací prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo k inej časti tela.
 1. Skontrolujte nastavenie hĺbky vsadenia.
 2. Položte vsadzovací prístroj opornou pätkou a vedením klincov na podklad.
 3. Pritlačte vsadzovací prístroj až na doraz proti podkladu.
 4. Dbajte na to, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu.
 5. Aby ste vsadili klinec, stlačte spúšť.
  Vsadzovanie nie je možné, keď vsadzovací prístroj nie je pritlačený až na doraz proti podkladu.
 6. Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací prístroj z podkladu.
 7. Po skončení práce alebo keď necháte vsadzovací prístroj bez dozoru, vyberte z neho plynovú nádobu ) a akumulátor ) a vyprázdnite zásobník ).

Vyprázdnenie vsadzovacieho prístroja

Vybratie akumulátora

 • Stlačte odisťovací gombík a vytiahnite akumulátor zo vsadzovacieho prístroja.

Vybratie plynovej nádoby

 1. Otvorte priehradku na plynovú nádobu.
 2. Vyberte plynovú nádobu.
 3. Zatvorte priehradku na plynovú nádobu.

Vyprázdnenie zásobníka

 1. Posúvač klincov ťahajte dozadu, kým nezaskočí.
 2. Odstráňte všetky pásy klincov zo zásobníka.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri uvoľnení posúvača klincov sa môžu pomliaždiť prsty.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte vyletieť dopredu, ale ho veďte dopredu až na doraz.
 1. Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.

Alternatívne kroky ovládania

Odstránenie prepravnej poistky novej plynovej nádoby

Image alternative
 1. Odoberte z plynovej nádoby prepravnú poistku s dávkovacím ventilom, ktorý sa v nej nachádza.
 2. Dávkovací ventil oddeľte od prepravnej poistky.
 3. Založte dávkovací ventil obidvomi prednými drážkami na manžetu plynovej nádoby.
 4. Zatlačte dávkovací ventil zadnou drážkou silno cez manžetu plynovej nádoby tak, aby drážka počuteľne zapadla do manžety plynovej nádoby a aby dávkovací ventil rovno dosadal.

Kontrola stavu plynovej nádoby

 1. S vloženým akumulátorom, bez pritlačenia vsadzovacieho prístroja, stlačte tlačidlo GAS (plyn).
 2. Odčítajte stav plynovej nádoby.

Odobratie zásobníka

 1. Posúvač klincov ťahajte dozadu, kým nezaskočí.
  Zásobník sa nedá odobrať, keď posúvač klincov nie je potiahnutý dozadu tak, že zapadol.
 2. Zoberte všetky voľné pásy klincov zo zásobníka.
 3. Otvorte zaistenie zásobníka.
 4. Otáčajte zásobník dopredu okolo bodu otáčania.
 5. Vyveste zásobník.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri uvoľnení posúvača klincov sa môžu pomliaždiť prsty.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte vyletieť dopredu, ale ho veďte dopredu až na doraz.
 1. Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.

Nasadenie zásobníka

 1. Posúvač klincov ťahajte dozadu, kým nezaskočí.
  Zásobník sa nedá vložiť, keď posúvač klincov nie je potiahnutý dozadu tak, že zapadol.
 2. Zaveste predný koniec zásobníka.
 3. Zásobník otočte až na doraz k vsadzovaciemu prístroju.
 4. Zatvorte zaistenie zásobníka.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri uvoľnení posúvača klincov sa môžu pomliaždiť prsty.
 • Posúvač klincov nikdy nenechávajte vyletieť dopredu, ale ho veďte dopredu až na doraz.
 1. Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.

Odobratie vedenia klincov

 1. Vyberte akumulátor.
 2. Vyberte plynovú nádobu.
 3. Vyprázdnite zásobník.
 4. Posúvač pre odblokovanie vedenia klincov dajte do polohy EJECT .
 5. Vyberte vedenie klincov.

Vloženie vedenia klincov

 1. Vyberte plynovú nádobu.
 2. Vyberte akumulátor.
 3. Vyprázdnite zásobník.
 4. Posúvač pre odblokovanie vedenia klincov dajte do polohy zatlačte v smere šípky do polohy EJECT a podržte ho v tejto polohe.
  Vedenie klincov sa dá zaviesť len vtedy, keď sa EJECT pridrží.
 5. Zaveďte vedenie klincov do drážky v prednej časti vsadzovacieho náradia tak, aby počuteľne zapadlo.
 6. Skontrolujte vloženie vedenia klincov.

Odobratie opornej pätky

 1. Uvoľnite zaskakovací mechanizmus opornej pätky ľahkým stlačením.
 2. Otočte opornú pätku tak, aby sa dala vybrať z drážky.

Montáž opornej pätky

 1. Zaveďte opornú pätku do drážky.
 2. Otočte opornú pätku nadol tak, aby zapadla.

Odstránenie poruchy

Odstránenie cudzích telies z oblasti vedenia klincov

 1. Vyberte akumulátor.
 2. Vyberte plynovú nádobu.
 3. Vyprázdnite zásobník.
 4. Odoberte zásobník.
 5. Odoberte vedenie klincov.
 6. Odstráňte všetky cudzie telesá z oblasti vedenia klincov.
 7. Vložte vedenie klincov.
 8. Vložte zásobník.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivé zaobchádzanie so vsadzovacím prístrojom

 • Vsadzovací prístroj pravidelne vyčistite handrou.
 • Úchopové časti udržiavajte vždy zbavené od olejov a mastív.
 • Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu.
 • Nepoužívajte ošetrovacie prostriedky obsahujúce silikón.
 • Nepoužívajte spreje ani podobné mazacie a ošetrovacie prostriedky.
 • Vsadzovací prístroj nikdy neprevádzkujte s upchatými vetracími štrbinami.

Čistenie vsadzovacieho prístroja

Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie vsadzovacieho prístroja. Odporúčame čistiaci servis najneskôr po 25 000 upevneniach.
 • Vsadzovací prístroj vyčistite alebo dajte vyčistiť, keď sa častejšie vyskytujú poruchy, napr. poruchy zapaľovania.
 • Na čistenie používajte čistiacu súpravu, ktorá je dostupná ako príslušenstvo a postupujte podľa ilustrovaného návodu na čistenie, ktorý je priložený k súprave.

Oprava

 • Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné diely a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.group .
 • Pravidelne kontrolujte všetky vonkajšie časti vsadzovacieho prístroja, či nie sú poškodené a či všetky ovládacie prvky fungujú bezchybne.
 • Vsadzovací prístroj nepoužívajte v prípade poškodenia jeho častí alebo pri narušenej funkcii ovládacích prvkov.
 • Chybný vsadzovací prístroj dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Kontrola po vykonaní prác spojených so starostlivosťou a opravami

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Upevňovacie prvky sú často nedostatočne hlboko vsadené.
Výkon je príliš nízky
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy + .
Upevňovací prvok je príliš dlhý
 • Použite kratší upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý
 • Zvážte použitie prístrojov DX.
Image alternative
Upevňovacie prvky sú často príliš hlboko vsadené.
Výkon je príliš vysoký.
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy .
Upevňovací prvok je príliš krátky.
 • Použite dlhšie upevňovacie prvky.
Image alternative
Upevňovacie prvky sa lámu.
Výkon je príliš nízky
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy + .
Upevňovací prvok je príliš dlhý
 • Použite kratší upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý
 • Zvážte použitie prístrojov DX.
Vedenie klincov nie je nasadené na podklad v pravom uhle.
 • Na nerovnom podklade použite opornú pätku a dbajte na kontakt s podkladom (pozri Oporná pätka ).
 • Vsadzovací prístroj pred vsadením pritlačte tak, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu (pozri Vsadzovanie klincov ).
Image alternative
Upevňovacie prvky sa ohýbajú.
Výkon je príliš nízky
  • Posúvač pre nastavenie hĺbky vsadenia dajte do polohy + .
Upevňovací prvok je príliš dlhý
 • Použite kratší upevňovací prvok.
Vedenie klincov nie je nasadené na podklad v pravom uhle.
 • Na nerovnom podklade použite opornú pätku a dbajte na kontakt s podkladom (pozri Oporná pätka ).
 • Vsadzovací prístroj pred vsadením pritlačte tak, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu (pozri Vsadzovanie klincov ).
Image alternative
Upevňovacie prvky nedržia v oceľovom podklade.
Podklad je príliš tenký.
 • Zvoľte inú metódu upevňovania.
Obsah plynovej nádoby nestačí pre balenie upevňovacích prvkov.
Zvýšená spotreba plynu častým prítlakom bez vsadenia.
 • Zabráňte prítlaku bez vsadenia.
Vedenie klincov nie po vsadení úplne vysunuté.
Upevňovací prvok sa zasekol vo vedení klincov.
 • Vedenie klincov odoberte.
 • Uvoľnite zaseknutý upevňovací prvok.
 • Vyčistite vedenie klincov.
 • Odstráňte cudzie telesá z oblasti vedenia klincov.
Príliš vysoká miera výpadkov vsadzovania.
Vedenie klincov nie je nasadené na podklad v pravom uhle.
 • Na nerovnom podklade použite opornú pätku a dbajte na kontakt s podkladom (pozri Oporná pätka ).
 • Vsadzovací prístroj pred vsadením pritlačte tak, aby bolo vedenie klincov v pravom uhle k podkladu (pozri Vsadzovanie klincov ).
Použitý nesprávny upevňovací prvok.
 • Použite vhodný upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý
 • Zvážte použitie prístrojov DX.
Vsadzovací prístroj nevsadzuje.
Posúvač klincov nebol zavedený dopredu.
 • Odblokujte posúvač klincov a veďte ho dopredu až na doraz.
Nedostatok klincov v zásobníku.
Porucha privádzania klincov
 • Skontrolujte pás klincov a v prípade poškodenia použite nový.
 • Vyčistite zásobník a vedenie klincov.
Akumulátor je vybitý
 • Vymeňte akumulátor.
Prázdna plynová nádoba.
LED 1 svieti načerveno
Chybný stav piesta následkom príliš skorého nadvihnutia po vsadení
 • Nechajte vsadzovací prístroj dlhšie pritlačený.
Chybný stav piesta následkom znečistenia
 • Vyčistite vsadzovací prístroj.
Nefunguje zapaľovanie z dôvodu znečistenia zapaľovacej sviečky
 • Vyčistite vsadzovací prístroj.
Cudzie teleso v oblasti vedenia klincov
Chyba elektroniky
 • Plynovú nádobu vyberte a opäť nasaďte. Ak problém pretrváva, vložte novú plynovú nádobu.
 • Vyberte akumulátor a znova ho vložte.
Vsadzovací prístroj nevsadzuje alebo vsadzuje len zriedkavo.
Podmienky okolia sú mimo povoleného rozsahu.
 • Dávajte pozor, aby sa dodržal povolený rozsah podľa technických údajov.
Teplota plynovej nádoby je mimo povoleného rozsahu.
 • Dávajte pozor, aby sa dodržal povolený rozsah podľa technických údajov.
Po vsadení nebol vsadzovací prístroj úplne zdvihnutý.
 • Po vsadení úplne zdvihnite vsadzovací prístroj z podkladu.
Upevňovací prvok sa nedá odstrániť z vedenia klincov.
Upevňovací prvok sa zasekol vo vedení klincov.
 • Vedenie klincov odoberte.
 • Uvoľnite zaseknutý upevňovací prvok.
 • Vyčistite vedenie klincov.
 • Odstráňte cudzie telesá z oblasti vedenia klincov.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .