Jazyk

AG 125-A22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu očí
Image alternative Menovité otáčky
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Priemer
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Uhlová brúska
  AG 125-A22
  Generácia
  02
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Zabráňte dotyku tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri telesnom kontakte s uzemnením hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Prv než elektrické náradie pripojíte k akumulátoru, uchopíte ho alebo prenesiete, presvedčte sa, že je vypnuté. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Odstráňte akumulátor pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • O elektrické náradie sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt. Zabráňte styku s elektrolytom. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri vniknutí elektrolytu do očí okrem toho vyhľadajte lekársku pomoc.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Spoločné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa brúsenia, brúsenia s použitím brúsneho papiera, práce s drôtenými kefami, leštenia a rezania:

 • Toto elektrické náradie sa používa ako brúska a ako rezacie náradie. Dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, znázornenia a údaje, ktoré dostanete spolu s náradím. V prípade nerešpektovania nasledujúcich pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo k závažným poraneniam.
 • Toto elektrické náradie nie je vhodné na brúsenie pomocou brúsneho papiera, prácu s drôtenými kefami a na leštenie. Používanie elektrického náradia na účely, na ktoré nie je určené, môže zapríčiniť vznik ohrození a poranení.
 • Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom určené a odporúčané špeciálne pre toto elektrické náradie. Len to, že nejaké príslušenstvo sa dá upevniť na vaše elektrické náradie, ešte nie je zárukou bezpečného používania.
 • Prípustné otáčky vkladacieho nástroja musia byť minimálne také vysoké, ako sú najvyššie otáčky uvedené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie ako je prípustné, sa môže rozlomiť a odletieť.
 • Vonkajší priemer a hrúbka vkladacieho nástroja musia zodpovedať rozmerom vášho elektrického náradia. Vkladacie nástroje s nesprávnymi rozmermi nemusia byť dostatočne zakryté alebo kontrolované.
 • Vkladacie nástroje so závitovou vložkou musia byť presne vhodné na závit brúsneho vretena. Pri vkladacích nástrojoch, ktoré sa montujú prostredníctvom príruby, musí byť priemer otvoru vkladacieho nástroja vhodný k priemeru upínania príruby. Vkladacie nástroje, ktoré sa neupevnia na elektrické náradie presne, sa otáčajú nerovnomerne, veľmi intenzívne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
 • Nepoužívajte žiadne poškodené vkladacie nástroje. Pred každým použitím takých vkladacích nástrojov ako sú brúsne kotúče, skontrolujte, či na brúsnych kotúčoch nie sú vyštrbenia a trhliny, či brúsne taniere nemajú trhliny, nie sú poškodené alebo príliš opotrebované, pri drôtených kefách skontrolujte uvoľnené alebo zlomené drôty. Po páde elektrického náradia alebo vkladacieho nástroja skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo použite nepoškodený vkladací nástroj. Ak ste vkladací nástroj skontrolovali a nasadili, zdržiavajte sa vy a aj osoby nachádzajúce sa v blízkosti mimo úrovne rotujúceho vkladacieho nástroja. Náradie nechajte spustené jednu minútu na najvyšších otáčkach. Poškodené vkladacie nástroje sa väčšinou zlomia už počas tohto testu.
 • Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. V závislosti od spôsobu použitia náradia používajte ochranný štít na celú tvár, chrániče očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, používajte masku proti prachu, chrániče sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktoré vás ochránia pred drobnými čiastočkami pochádzajúcimi z brúsenia a materiálu. Zrak si chráňte pred odlietavajúcimi cudzími telesami, ktoré sa uvoľňujú pri rôznych činnostiach. Ochranná maska alebo maska na ochranu dýchacích ciest musí odfiltrovať prach vznikajúci pri používaní. Pri dlhodobom vystavení veľkému hluku môže dôjsť k strate sluchu.
 • Dbajte na bezpečný odstup iných osôb od vášho pracoviska. Každá osoba, ktorá vstúpi do oblasti vášho pracoviska, musí používať prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Úlomky obrobku alebo zlomených vkladacích nástrojov môžu prudko vyletieť a spôsobiť poranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
 • Ak vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte elektrické náradie iba za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Pri strate kontroly nad náradím môže dôjsť k zachyteniu alebo prerezaniu sieťového kábla a vaša ruka alebo vaše rameno sa môžu dostať do oblasti otáčajúceho sa vkladacieho nástroja.
 • Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, než sa úplne zastaví vkladací nástroj. Rotujúci vkladací nástroj sa môže dostať do styku s odkladacou plochou, kvôli čomu môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.
 • Elektrické náradie nikdy neponechávajte spustené vtedy, keď ho prenášate. Otáčajúci sa vkladací nástroj môže pri náhodnom kontakte zachytiť váš odev a vkladací nástroj môže spôsobiť poranenia tela.
 • Pravidelne čistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie vášho elektrického náradia. Ventilátor motora vťahuje prach do krytu a intenzívne hromadenie kovového prachu môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Tieto materiály sa od odlietavajúcich iskier môžu vznietiť.
 • Nepoužívajte žiadne také vkladacie nástroje, ktoré si vyžadujú tekuté chladiace médiá. Použitie vody alebo iných chladiacich médií môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Spätný ráz a príslušné bezpečnostné upozorneniaSpätný ráz je náhla reakcia v dôsledku zaseknutého alebo zablokovaného rotujúceho vkladacieho nástroja, ako je brúsny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa atď. Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho vkladacieho nástroja. Tým sa nekontrolované elektrické náradie vymrští proti smeru otáčania vkladacieho nástroja na mieste zablokovania.
Keď sa napr. brúsny kotúč zasekne alebo zablokuje v obrobku, môže sa hrana brúsneho kotúča prenikajúca do obrobku zachytiť a tým spôsobiť vylomenie brúsneho kotúča alebo spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej, podľa smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. Brúsne kotúče sa pritom môžu aj zlomiť.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú opísané ďalej.
 • Elektrické náradie vždy pevne držte a zaujmite pozíciu tela a ramien, umožňujúcu zachytenie síl vznikajúcich pri spätnom ráze. Vždy používajte prídavnú rukoväť (ak je k dispozícii), aby ste vždy mali čo najlepšiu kontrolu nad silami pôsobiacimi pri spätnom ráze alebo nad reakčnými momentmi pri rozbehu. Obsluhujúca osoba dokáže pri dodržaní vhodných bezpečnostných opatrení zvládnuť sily pôsobiace pri spätnom ráze a reakčné sily.
 • Nikdy nedávajte ruku do blízkosti otáčajúcich sa vkladacích nástrojov. Vkladací nástroj vám môže pri spätnom ráze prebehnúť cez ruku.
 • Zabráňte tomu, aby sa vaše telo dostalo do oblasti, do ktorej sa elektrické náradie pohybuje pri spätnom ráze. Spätný ráz vymrští elektrické náradie do opačného smeru voči pohybu brúsneho kotúča na mieste zablokovania.
 • Mimoriadne opatrne postupujte v oblasti rohov, ostrých hrán a podobne. Zabráňte tomu, aby sa vkladacie nástroje odrazili naspäť od obrobku a zasekli sa. Rotujúci vkladací nástroj má sklon k zasekávaniu pri práci v rohoch, na ostrých hranách alebo pri odrazení sa. To zapríčiňuje stratu kontroly alebo spätný ráz.
 • Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový kotúč/list. Takéto vkladacie nástroje sú častokrát príčinou vzniku spätného rázu alebo straty kontroly nad elektrickým náradím.
Osobitné bezpečnostné upozornenia pri brúsení a rezaní:
 • Používajte výlučne brúsne telesá, ktoré sú schválené pre vaše elektrické náradie a pre tieto brúsne telesá použite určený ochranný kryt. Brúsne telesá, ktoré nie sú určené pre elektrické náradie, nemôžu byť dostatočne zakryté a sú nebezpečné.
 • Brúsne kotúče s prelisom (so zakrivením) musia byť namontované tak, aby ich brúsna plocha nevyčnievala cez úroveň okraja ochranného krytu. Neodborne namontovaný brúsny kotúč, ktorý prečnieva cez úroveň okraja ochranného krytu, sa nedá dostatočne prekryť.
 • Na elektrickom náradí musí byť bezpečným spôsobom namontovaný ochranný kryt a kvôli dosiahnutiu najvyššej miery bezpečnosti musí byť nastavený tak, aby k používateľovi smerovala čo najmenšia nekrytá časť brúsneho telesa. Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhujúcu osobu pred úlomkami, náhodným kontaktom s brúsnym telesom, ako aj pred iskrami, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie odevu.
 • Brúsne telesá sa smú používať iba na odporúčané možnosti použitia. Napríklad: nikdy nebrúste bočnou plochou rezacieho kotúča. Rezacie kotúče sú určené na úber materiálu hranou kotúča. Pri pôsobení bočnej sily sa toto brúsne teleso môže zlomiť.
 • Vždy používajte nepoškodené upínacie príruby správnej veľkosti a tvaru pre vami vybraný brúsny kotúč. Vhodné príruby podopierajú brúsny kotúč a znižujú tak riziko zlomenia brúsneho kotúča. Príruby pre rezacie kotúče sa od prírub pre iné brúsne kotúče môžu líšiť.
 • Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z väčšieho elektrického náradia. Brúsne kotúče pre väčšie elektrické náradie nie sú dimenzované na vyššie otáčky menšieho elektrického náradia a môžu sa zlomiť.
Ďalšie osobitné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa rezania:
 • Zabráňte zablokovaniu rezacieho kotúča alebo aplikovaniu príliš veľkého prítlaku. Nevykonávajte žiadne príliš hlboké rezy. Preťaženie rezacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náchylnosť k spriečeniu alebo zablokovaniu, a tým aj možnosť spätného rázu alebo zlomenia brúsneho telesa.
 • Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rezacím kotúčom. Ak rezací kotúč v obrobku posuniete smerom od seba, môže elektrické náradie s rotujúcim kotúčom v prípade spätného rázu prudko vyraziť smerom k vám.
 • V prípade zaseknutia rezacieho kotúča alebo pri prerušení práce vypnite náradie a pokojne ho držte, kým sa kotúč úplne nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte ešte rotujúci rezací kotúč vyťahovať z rezu, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia.
 • Náradie nikdy znovu nezapínajte, kým sa nachádza v obrobku. Počkajte, kým rezací kotúč nedosiahne plné otáčky a až potom opatrne pokračujte v reze. V opačnom prípade sa kotúč môže zachytiť, vyskočiť z obrobku alebo zapríčiniť spätný ráz.
 • Dosky alebo veľké obrobky podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu kvôli zaseknutému rezaciemu kotúču. Veľké obrobky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Obrobok musí byť podopretý na obidvoch stranách kotúča, a to tak v blízkosti deliaceho rezu, ako aj na hrane.
 • Mimoriadne opatrne postupujte pri "rezoch so zanorením" do existujúcich stien alebo iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Zanárajúci sa rezací kotúč môže pri zarezaní do plynových alebo vodovodných potrubí, elektrických vedení alebo iných objektov zapríčiniť spätný ráz.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – hrozí nebezpečenstvo poranenia!
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Rezacie kotúče nepoužívajte na hrubé obrusovanie.
 • Vkladací nástroj a prírubu pevne dotiahnite. Ak vkladací nástroj a príruba nie sú pevne dotiahnuté, hrozí po vypnutí riziko, že sa vkladací nástroj pri brzdení prostredníctvom motora náradia uvoľní od vretena.
 • Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa manipulácie a odkladania brúsnych kotúčov.

Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi a ich používanie

 • Dodržiavajte osobitné smernice na prepravu, skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
 • Akumulátory udržiavajte mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a ohňa.
 • Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať.
 • Nepoužívajte alebo nenabíjajte akumulátory, ktoré boli zasiahnuté úderom, utrpeli pád z výšky viac ako jeden meter alebo boli iným spôsobom poškodené. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokiaľ je akumulátor príliš horúci na dotyk, môže byť poškodený. Náradie postavte na nehorľavé miesto s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov, kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. V takom prípade vždy kontaktujte Hilti  servis .

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Tlačidlo na odisťovanie krytu
 2. Aretačné tlačidlo vretena
 3. Štrbiny na odvetrávanie
 4. Odisťovacie tlačidlo s prídavnou funkciou aktivácie indikátora stavu nabitia
 5. Akumulátor
 6. Blokovanie zapnutia
 7. Vypínač
 8. Bočná rukoväť s tlmením vibrácií
 9. Vreteno
 10. Štandardný ochranný kryt
 11. Upínacia príruba s O-krúžkom
 12. Rezací kotúč/kotúč na hrubé obrusovanie
 13. Upínacia matica
 14. Rýchloupínacia matica Kwik lock (voliteľný doplnok)
 15. Upínací kľúč

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je ručne vedená uhlová brúska s napájaním z akumulátora. Je určená na rezanie a hrubé obrusovanie kovových a minerálnych materiálov, ako aj na vŕtanie do dlaždíc či obkladačiek bez použitia vody. Smie sa používať iba na brúsenie/rezanie nasucho.

 • Rezanie, vytváranie drážok a hrubé obrusovanie minerálnych materiálov je prípustné len pri použití zodpovedajúceho ochranného krytu (dostupný voliteľne).

 • Pri opracovávaní minerálnych podkladov, ako je betón alebo kameň, sa odporúča používať kryt na odsávanie prachu prispôsobený na vhodný vysávač Hilti .

 • Pre tento výrobok používajte len lítium-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.
 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky Hilti radu C4/36.

Rozsah dodávky

Uhlová brúska, bočná rukoväť, štandardný ochranný kryt, predné zakrytovanie, upínacia príruba, upínacia matica, upínací kľúč, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Tepelná ochrana náradia

Ochrana motora závislá od teploty kontroluje príkon, ako aj zahrievanie motora a chráni náradie pred prehriatím.
Pri preťažení motora v dôsledku príliš veľkého prítlaku zjavne poklesne výkon náradia alebo môže dôjsť k zastaveniu náradia.
Ak dôjde k zastaveniu alebo zníženiu otáčok v dôsledku preťaženia, musíte náradie odľahčiť a cca 30 sekúnd prevádzkovať na voľnobežných otáčkach.

Ochranný kryt so zakrytovaním vpredu

Image alternative
Na hrubé obrusovanie s použitím rovných kotúčov na hrubé obrusovanie a na rezanie s použitím rezacích kotúčov, pri opracovávaní kovových materiálov, sa používa štandardný ochranný kryt so zakrytovaním vpredu.

Kryt proti prachu (rezanie) DC-EX 125/5"C kompaktný kryt (príslušenstvo)

Image alternative
Na rezanie minerálnych podkladov s použitím diamantových rezacích kotúčov, sa používa kompaktný kryt DC-EX 125/5" C.
POZOR Opracovávanie kovu s použitím tohto krytu je zakázané.

Kryt proti prachu (brúsenie) DG-EX 125/5" (príslušenstvo)

Image alternative
Systém na brúsenie je vhodný a určený len na príležitostné brúsenie minerálnych podkladov, s použitím diamantových miskovitých kotúčov.
POZOR Opracovávanie kovu s použitím tohto krytu je zakázané.

Indikátor stavu nabitia lítium-iónového akumulátora

Stav nabitia lítium-iónového akumulátora sa zobrazí po dotknutí sa jedného z dvoch tlačidiel na odistenie akumulátora.
Stav
Význam
4 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
3 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
2 LED-diódy svietia.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
1 LED-dióda svieti.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
1 LED-dióda bliká.
Stav nabitia: < 10 %
Počas a bezprostredne po práci nie je možné zistiť stav nabitia. Pri blikajúcich LED-diódach indikátora stavu nabitia akumulátora dbajte, prosím, na rešpektovanie upozornení uvedených v kapitole pre pomoc v prípade porúch.

Spotrebný materiál

Používať sa môžu len kotúče spájané syntetickou živicou a zosilnené sklenými vláknami pre max. Ø 125 mm, ktoré sú schválené pre minimálne 11 000 ot/min a obvodovú rýchlosť 80 m/s.
Obrusovacie kotúče môžu mať hrúbku max. 6,4 mm a rezacie kotúče max. 3 mm.
POZOR! Na rezanie a vytváranie drážok rezacími kotúčmi vždy používajte štandardný ochranný kryt s prídavným zakrytovaním spredu alebo kompletne zatvorený kryt proti prachu.
Kotúče

Použitie
Skrátené označenie
Podklad
Abrazívny rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
AC‑D
kovový
Diamantový rezací kotúč
Rezanie, vytváranie drážok
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
minerálny
Abrazívny kotúč na hrubé obrusovanie
Hrubé obrusovanie
AG‑D, AF‑D, AN‑D
kovový
Diamantový kotúč na hrubé obrusovanie
Hrubé obrusovanie
DG-CW (SPX, SP, P)
minerálny
Diamantová vŕtacia korunka
Vŕtanie do dlaždíc či obkladačiek
DD-M14
minerálny
Priradenie kotúčov k používanej výbave
Poz.
Výbava
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
DD-M14
A
Ochranný kryt
X
X
X
X
X
X
X
B
Zakrytovanie vpredu (v spojení s A)
X
X

C
Kryt proti prachu (brúsenie) DG-EX 125/5"
X


D
Kryt proti prachu (rezanie) DC-EX 125/5"C (v spojení s A)

X

E
Bočná rukoväť
X
X
X
X
X
X
X
F
Oblúková rukoväť DCBG 125 (voliteľne k E)
X
X
X
X
X
X
X
G
Upínacia matica
X
X
X
X
X
X

H
Upínacia príruba
X
X
X
X
X
X

I
Kwik lock (voliteľne ku G)
X
X
X
X

X

Technické údaje


AG 125‑A22
Menovité napätie
21,6 V
Menovité otáčky
9 500 ot/min
Maximálny priemer kotúča
125 mm
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátoraB22⁄8.0
3,3 kg
Závit – poháňané vreteno
M14
Dĺžka vretena
22 mm

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
83 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu (LWA)
94 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Informácie o vibráciáchIné spôsoby použitia ako je rezanie, môžu viesť k odlišným hodnotám vibrácií.
Brúsenie povrchu s rukoväťou s tlmením vibrácií (ah,AG)
3,8 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Uvedenie do prevádzky

Vloženie akumulátora

Image alternative
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Z dôvodu neúmyselného spustenia uhlovej brúsky.
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že uhlová brúska je vypnutá a že je aktivované blokovanie zapnutia.
POZOR
Elektrické nebezpečenstvo. V dôsledku znečistenia kontaktov môže dôjsť k skratu.
 • Pred vložením akumulátora zabezpečte, aby sa na kontaktoch akumulátora a kontaktoch na uhlovej brúske nenachádzali žiadne cudzie telesá.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Ak nie je akumulátor správne vložený, môže vypadnúť nadol.
 • Skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v náradí, aby nespadol nadol a neohrozil vás alebo iné osoby.
 • Vložte akumulátor a skontrolujte bezpečné osadenie akumulátora v náradí.

Vybratie akumulátora

Image alternative
 • Vyberte akumulátor.

Montáž bočnej rukoväti

 • Bočnú rukoväť naskrutkujte na niektorom z dostupných závitových puzdier.

Montáž alebo demontáž ochranného krytu

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj môže byť horúci alebo môže mať ostré hrany.
 • Pri montáži, demontáži, nastavovacích prácach a odstraňovaní porúch noste ochranné rukavice.
 • Dodržiavajte návod na montáž príslušného ochranného krytu.

Montáž ochranného krytu

Ochranný kryt je vybavený kódovacími výčnelkami, ktoré zaručujú, že sa dá namontovať iba ochranný kryt, ktorý je vhodný k danému náradiu. Ochranný kryt zapadne svojimi kódovacími výčnelkami v uchytení krytu na náradí.
Image alternative
 1. Ochranný kryt nasaďte na krk vretena tak, aby obidve trojuholníkové značky na ochrannom kryte a na náradí stáli oproti sebe.
 2. Ochranný kryt pritlačte na krk vretena.
 3. Stlačte tlačidlo na odistenie krytu.
 4. Otáčajte ochranný kryt dovtedy, kým nezaskočí a tlačidlo na odistenie krytu nevyskočí naspäť.

Prestavenie ochranného krytu

 • Stlačte tlačidlo na odistenie krytu a otáčajte ochranný kryt do želanej pozície dovtedy, kým nezaskočí.

Demontáž ochranného krytu

 1. Stlačte tlačidlo na odistenie krytu a otáčajte ochranný kryt dovtedy, kým nebudú obidve trojuholníkové značky na ochrannom kryte a na náradí stáť oproti sebe.
 2. Odoberte ochranný kryt.

Montáž alebo demontáž zakrytovania vpredu

Ak pracujete so zakrytovaním vpredu, tak sa nasadzuje na ochranný kryt.
Image alternative
 1. Zakrytovanie vpredu nasaďte uzatvorenou stranou na štandardný ochranný kryt, až kým nezaskočí zaistenie.
 2. Na demontovanie otvorte zaisťovanie zakrytovania vpredu a odoberte ho zo štandardného ochranného krytu.

Umiestnenie krytu proti prachu (rezanie) DC-EX 125/5"C

Image alternative
 • Nastavte pozíciu kompaktného krytu tak, aby bol vypínač kedykoľvek voľne prístupný a dal sa voľne obsluhovať.

Montáž alebo demontáž vkladacích nástrojov

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj môže byť horúci.
 • Pri výmene vkladacieho nástroja noste ochranné rukavice.
Diamantové kotúče je potrebné vymeniť hneď, keď zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo brúsení. Všeobecne je to vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia než 2 mm.
Ostatné typy kotúčov je nevyhnutné vymeniť hneď, keď zreteľne poklesne ich výkon pri rezaní alebo ak sa časti uhlovej brúsky (okrem kotúča) dostanú počas práce do kontaktu s pracovným materiálom.
Abrazívne kotúče je potrebné vymeniť po uplynutí dátumu ich trvanlivosti.

Montáž vkladacieho nástroja

Image alternative
 1. Vyberte akumulátor.
 2. Skontrolujte, či sa v upínacej prírube nachádza O-krúžok a či nie je poškodený.
  Výsledok O-krúžok je poškodený.
  V upínacej prírube nie je žiadny O-krúžok.
  • Založte novú upínaciu prírubu s O-krúžkom.
 3. Založte na vreteno upínaciu prírubu s tvarovou nadväznosťou, so zabezpečením proti pretočeniu.
 1. Nasaďte vkladací nástroj.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Pri brzdení motora náradia sa môže uvoľniť vkladací nástroj.
 • Skôr než uchopíte vkladací nástroj alebo upínaciu maticu, počkajte, kým sa vkladací nástroj zastaví.
 • Dotiahnite vkladací nástroj a upínaciu prírubu upínacou maticou tak pevne, aby sa pri brzdení motora náradia neuvoľnili žiadne časti z vretena.
 1. Priskrutkujte upínaciu maticu podľa vloženého vkladacieho nástroja.
 2. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 3. Upínacím kľúčom pevne utiahnite upínaciu maticu, následne uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odstráňte upínací kľúč.

Demontáž vkladacieho nástroja

 1. Vyberte akumulátor.
POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia a zničenia. Pokiaľ stlačíte aretačné tlačidlo vretena, keď sa vreteno točí, môže sa nástroj uvoľniť.
 • Aretačné tlačidlo vretena stláčajte len pri zastavenom vretene.
 1. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 2. Upínaciu maticu uvoľníte tým, že priložíte upínací kľúč a budete ho otáčať proti smeru hodinových ručičiek.
 3. Uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odoberte vkladací nástroj.

Montáž vkladacieho nástroja s rýchloupínacou maticou Kwik lock

POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia. V dôsledku príliš veľkého opotrebovania sa môže rýchloupínacia matica Kwik lock zlomiť.
 • Dávajte pozor na to, aby pri práci nebola rýchloupínacia matica Kwik lock v kontakte s podkladom.
 • Nepoužívajte poškodené rýchloupínacie matice Kwik lock .
Namiesto upínacej matice je voliteľne možné použiť rýchloupínaciu maticu Kwik lock . Tak sa dajú vkladacie nástroje vymieňať bez ďalšieho dodatočného náradia.
Image alternative
 1. Vyberte akumulátor.
 2. Upínaciu prírubu a rýchloupínaciu maticu očistite.
 3. Upínaciu prírubu nasaďte na vreteno.
 1. Nasaďte vkladací nástroj.
 2. Naskrutkujte rýchloupínaciu maticu Kwik lock až po dosadnutie na vkladací nástroj.
  • Nápis Kwik lock je v naskrutkovanom stave viditeľný.
 3. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 4. Ručne silou otáčajte vkladací nástroj v smere chodu hodinových ručičiek ďalej, kým rýchloupínacia matica Kwik lock nie je pevne utiahnutá a potom aretačný gombík vretena uvoľnite.

Demontáž vkladacieho nástroja s rýchloupínacou maticou Kwik lock

 1. Vyberte akumulátor.
POZOR
Nebezpečenstvo zlomenia a zničenia. Pokiaľ stlačíte aretačné tlačidlo vretena, keď sa vreteno točí, môže sa nástroj uvoľniť.
 • Aretačné tlačidlo vretena stláčajte len pri zastavenom vretene.
 1. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 2. Rýchloupínaciu maticu Kwik lock povolíte tak, že ju rukou budete otáčať proti smeru chodu hodinových ručičiek.
 3. Ak sa rýchloupínacia matica Kwik lock nedá povoliť rukou, nasaďte upínací kľúč na rýchloupínaciu maticu a otáčajte ho proti smeru chodu hodinových ručičiek.
  Nikdy nepoužívajte rúrkové kliešte, aby sa rýchloupínacia matica Kwik lock nepoškodila.
 4. Uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odoberte vkladací nástroj.

Montáž vŕtacej korunky

Image alternative
 1. Vyberte akumulátor.
 2. Namontujte bočnú rukoväť.
 3. Namontujte ochranný kryt.
 4. Nasaďte vŕtaciu korunku a pevne ju rukou priskrutkujte.
 5. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 6. Vŕtaciu korunku utiahnite vhodným vidlicovým kľúčom.
 7. Následne uvoľnite aretačné tlačidlo vretena a odstráňte vidlicový kľúč.

Obsluha

Brúsenie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Vkladací nástroj sa môže náhle zablokovať alebo vzpriečiť.
 • Náradie používajte s bočnou rukoväťou (voliteľné s oblúkovou rukoväťou) a vždy ho pevne držte obidvomi rukami.

Rezanie (delenie materiálu brúsením)

 • Pri rezaní pracujte s miernym posuvom a nevyvolávajte spriečenie náradia alebo rezacieho kotúča (pracovná pozícia je cca v uhle 90° voči rovine rezania).
  Profily a malé štvorhranné rúry najlepšie rozrežete priložením rezacieho kotúča na najmenšom priereze.

Hrubé obrusovanie

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia. Rozbrusovací kotúč sa môže rozlomiť a odskakujúce časti môžu viesť k poraneniam.
 • Rozbrusovacie kotúče nikdy nepoužívajte na hrubé obrusovanie.
 • Pohybujte náradím s uhlom priloženia v rozsahu 5° až 30° a s miernym tlakom sem a tam.
  • Obrobok nebude príliš horúci, nebude dochádzať k jeho zafarbeniu a nevzniknú žiadne ryhy.

Zapnutie pri vypínači s blokovaním zapnutia

Vypínačom s blokovaním zapnutia sa dajú kontrolovať funkcie spínača, čím sa zabráni neúmyselnému spusteniu náradia.
Image alternative
 1. Zatlačte blokovanie zapnutia dopredu.
  • Vypínač sa odistí.
 2. Úplne stlačte vypínač.
  • Motor náradia beží s voľnobežnými otáčkami.

Vypnutie pri vypínači s blokovaním zapnutia

 • Uvoľnite vypínač.
  • Blokovanie zapnutia automaticky preskočí do pozície blokovania.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Veľmi nízka teplota okolitého prostredia.
 • Nechajte akumulátor pomaly ohriať na izbovú teplotu.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným cvaknutím.
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
1 LED-dióda bliká.
Náradie nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš studený alebo príliš horúci.
 • Nechajte akumulátor pomaly zahriať na izbovú teplotu, alebo ho nechajte ochladnúť.
Všetky 4 LED-diódy blikajú.
Náradie nefunguje.
Náradie je preťažené.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte. Potom nechajte náradie cca 30 sekúnd bežať na voľnobežných otáčkach.
Príliš veľké vytváranie tepla v uhlovej brúske alebo v akumulátore.
Elektrická porucha
 • Ihneď vypnite náradie, vyberte akumulátor, prezrite ho, nechajte ho ochladnúť a kontaktujte servis firmy Hilti .
Náradie nedosahuje plný výkon.
Je vložený akumulátor s nízkou kapacitou.
 • Použite akumulátor s dostatočnou kapacitou.
Žiadna funkcia brzdenia motora.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Náradie je krátkodobo preťažené.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Likvidácia akumulátorovNeodborná likvidácia akumulátorov môže ohroziť zdravie unikajúcimi plynmi alebo kvapalinami.
 • Poškodené akumulátory neposielajte!
 • Prípojky zakryte nevodivým materiálom, aby ste zabránili skratom.
 • Akumulátory likvidujte tak, aby sa nedostali do rúk detí.
 • Akumulátor odovzdajte vo vašom Hilti Store alebo sa obráťte na príslušnú prevádzku na likvidáciu odpadu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r3958236.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative