Jazyk

SC 55W

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na produkte

Na výrobku sa môžu používať nasledujúce symboly:
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Pílový kotúč

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o produkte
  Okružná píla
  SC 55W
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa všetkých píl

Proces rezania
 • Image alternative NEBEZPEČENSTVO: Nepribližujte ruky k miestu rezu alebo do blízkosti pílového kotúča. Druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt motora. Ak okružnú pílu držíte oboma rukami, pílový kotúč ich nemôže poraniť.
 • Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás pod obrobkom nemôže chrániť pred pílovým kotúčom.
 • Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrobku. Pílový kotúč pod obrobkom by nemal z obrobku vyčnievať viac než na jednu plnú výšku zuba.
 • Pílený obrobok nikdy nepridržiavajte rukou alebo nohou. Obrobok upevnite do stabilného upnutia. Dostatočné upevnenie obrobku je dôležité, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo kontaktu s telom a minimalizovalo riziko zaseknutia pílového kotúča alebo strata kontroly nad náradím.
 • Ak vykonávate práce, pri ktorých môže prísť vkladací nástroj do styku so skrytými elektrickými vedeniami, alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, dotýkajte sa elektrického náradia len na izolovaných úchopových plochách. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti elektrického náradia budú pod napätím a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 • Pri pozdĺžnych rezoch vždy používajte paralelný doraz alebo iné vodidlo na vedenie náradia pozdĺž hrany obrobku. Zvýši sa tým presnosť rezu a zníži možnosť zaseknutia pílového kotúča.
 • Vždy používajte pílové kotúče správnej veľkosti a s vhodným tvarom upínacieho otvoru (napr. hviezdicovitý alebo okrúhly). Pílové kotúče, ktoré nepasujú k upínacím prvkom píly, majú nepravidelný chod (hádžu) a vedú k strate kontroly nad náradím.
 • Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča. Podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča sú konštruované špeciálne pre vašu pílu, jej optimálny výkon a bezpečnosť prevádzky.
Spätný ráz – príčiny a príslušné bezpečnostné upozornenia
 • Spätný ráz je náhla, prudká reakcia v dôsledku zaseknutého, zablokovaného alebo nesprávne nasmerovaného pílového kotúča, ktorá vedie k tomu, že píla sa nekontrolovaným spôsobom zdvihne a pohybuje sa smerom z obrobku k obsluhujúcej osobe;
 • ak sa pílový kotúč v uzavierajúcej sa štrbine rezu zasekne alebo skríži, dôjde k zablokovaniu píly a sila motora ju vymrští smerom k používateľovi;
 • ak sa pílový kotúč v štrbine rezu zadrie alebo skríži, môžu sa zuby zadnej hrany kotúča zaseknúť v povrchu obrobku, čím sa pílový kotúč vysunie von zo štrbiny rezu a píla skočí dozadu smerom k používateľovi.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania píly. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú nižšie opísané.
 • Pílu pevne držte obidvomi rukami a ramená majte v takej pozícii, ktorá vám umožní zvládnuť sily vznikajúce pri spätnom ráze. Vždy stojte bokom od pílového kotúča, nikdy nedávajte pílový kotúč do jednej línie s vaším telom. Pri spätnom ráze môže okružná píla prudko skočiť dozadu, avšak obsluha dokáže tieto sily zvládnuť, ak sa vykonajú vhodné opatrenia.
 • Ak sa pílový kotúč zasekne alebo ak prácu prerušíte, vypnite pílu a držte ju pokojne v materiáli dovtedy, kým sa pílový kotúč nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť pílu z obrobku alebo ju ťahať dozadu, kým sa pílový kotúč pohybuje. Inak môže vzniknúť spätný ráz. Zistite a odstráňte príčinu zaseknutia pílového kotúča.
 • Ak pílu, ktorá uviazla v obrobku, chcete opäť spustiť, vystreďte pílový kotúč v štrbine rezu a skontrolujte, či nie sú zuby kotúča zaseknuté v obrobku. Ak sa pílový kotúč zasekol, môže pri opakovanom zapnutí píly prudko vyskočiť z obrobku alebo zapríčiniť spätný ráz.
 • Veľké dosky pred pílením podoprite, aby sa znížilo riziko spätného rázu v dôsledku zaseknutia pílového kotúča (pri prehýbaní dosky). Veľké dosky sa vlastnou váhou môžu prehnúť. Dosky sa musia podoprieť na obidvoch stranách, tak v blízkosti štrbiny rezu, ako aj na hranách.
 • Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové kotúče. Pílové kotúče s tupými alebo nesprávne rozvedenými zubami spôsobujú v dôsledku príliš úzkej štrbiny rezu zvýšené trenie, zasekávanie pílového kotúča alebo spätný ráz.
 • Pred rezaním pevne dotiahnite prvky na nastavenie hĺbky a uhla rezania. Ak sa nastavenia počas rezania zmenia, môže sa pílový kotúč zaseknúť a môže dôjsť k spätnému rázu.
 • Buďte mimoriadne opatrní pri rezaní do existujúcich stien alebo do iných oblastí, na ktoré nie je možný náhľad. Pílový kotúč sa pri zarezaní do skrytých objektov môže zablokovať a spôsobiť spätný ráz.
Funkcia spodného ochranného krytu
 • Pred každým použitím píly skontrolujte, či sa spodný ochranný kryt bezchybne zatvára. Pílu nepoužívajte, ak spodný ochranný kryt nie je voľne pohyblivý a okamžite sa neuzavrie. Spodný ochranný kryt nikdy neblokujte alebo neuväzujte v otvorenej polohe. Po neúmyselnom páde píly na zem sa spodný ochranný kryt môže pokriviť. Ochranný kryt otvorte páčkou a presvedčte sa, či je voľne pohyblivý a pri žiadnej hĺbke alebo uhle rezu sa nikde nedotýka pílového kotúča alebo iných častí píly.
 • Skontrolujte funkciu vratných pružín spodného ochranného kotúča. Ak spodný ochranný kryt a jeho vratné pružiny nefungujú bezchybne, pílu pred ďalším používaním nechajte opraviť. Poškodené časti, lepkavé nánosy a usadeniny triesok spôsobujú, že ochranný kryt pracuje spomalene.
 • Spodný ochranný kryt otvorte rukou iba pri špeciálnych rezoch, ako "rezy so zanorením a šikmé rezy". Spodný ochranný kryt otvorte páčkou a pusťte ju, akonáhle pílový kotúč vnikne do obrobku. Pri všetkých ostatných spôsoboch pílenia musí spodný ochranný kryt pracovať automaticky.
 • Pílu neklaďte na pracovný stôl alebo podlahu, ak spodný ochranný kryt nezakrýva pílový kotúč. Nechránený dobiehajúci pílový kotúč posúva pílu v smere rezu a reže všetko, čo mu stojí v ceste. Nezabúdajte pritom na čas dobehu píly.

Doplnkové bezpečnostné upozornenia – okružné píly

 • Ručnú okružnú pílu veďte len v zapnutom stave proti obrobku.
 • Dráha rezu musí byť rovná a dolu bez prekážok. Nerežte skrutky, klince a podobne.
 • S okružnou pílou nikdy nepracujte nad hlavou.
 • Pílový kotúč nikdy nebrzdite bočným protitlakom.
 • Zabráňte prehrievaniu hrotov pílových zubov.
 • Pri pílení plastu je potrebné zabrániť taveniu plastu.
 • Na rezaný podklad používajte vždy vhodný pílový kotúč.
 • Používajte výhradne pílové kotúče odporúčané firmou Hilti, ktoré spĺňajú normu EN 847-1.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Paralelný doraz jednoramenný
 2. Prednastavenie uhla rezu
 3. Aretačné tlačidlo vretena
 4. Prídavná rukoväť
 5. Vypínač
 6. Blokovanie zapnutia
 7. Rukoväť
 8. Sieťový kábel
 9. Zvieracia páčka na nastavenie hĺbky rezu
 10. Inbusový kľúč
 11. Malá základná doska
 12. LED osvetlenie
 13. Zvieracia páčka na nastavenie paralelného dorazu vpredu
 14. Zvieracia páčka na nastavenie uhla rezu
 15. Stupnica hĺbky rezu
 16. Pripájací nátrubok (vysávač)
 17. Ochranný kryt
 18. Ovládacia páka pre výkyvný ochranný kryt
 19. Zvieracia páčka na nastavenie paralelného dorazu vzadu (len pre veľkú základnú dosku)
 20. Výkyvný ochranný kryt
 21. Hnacie vreteno
 22. Šípka smeru otáčania
 23. Paralelný doraz dvojramenný
 24. Značka rezu 0°
 25. Značka rezu 45°
 26. Stupnica uhla rezu
 27. Veľká základná doska
 28. Upínacia skrutka
 29. Upínacia príruba
 30. Unášacia príruba
 31. Ryska drážky 0° základná doska
 32. Ryha drážky 1° – 50° základná doska

Prehľad – adaptér pre vodiacu koľajničku

Image alternative
 1. Pridržiavací výstupok vzadu
 2. Pridržiavací výstupok vpredu
 3. Ryska drážky 0°
 4. Ryska drážky 1° – 50°

Používanie v súlade s určením

Opisovaný výrobok je okružná píla. Určená je na rezanie dreva alebo iných materiálov podobných drevu, plastov, sadrokartónu, sadrových vláknitých dosiek a kompozitných materiálov, a to do hĺbky 55 mm, ako aj na šikmé rezy do 50°.

Možné chybné používanie

Nesmú sa používať pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú údajom v časti Technické údaje, rezacie kotúče, brúsne kotúče, ani pílové kotúče z vysokolegovanej rýchloreznej ocele (HSS). Pílou sa nesmú píliť kovy.

Rozsah dodávky

Okružná píla, pílový kotúč, inbusový kľúč, paralelný doraz, návod na obsluhu.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Technické údaje

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % až -15 % menovitého napätia zariadenia.
Hmotnosť, malá základná doska
4,5 kg
Hmotnosť, veľká základná doska
4,7 kg
Priemer pílového kotúča
160 mm … 165 mm
Hrúbka nosného kotúča pílových kotúčov
1,1 mm … 1,5 mm
Upínací otvor pílového kotúča
20 mm
Hĺbka rezu pri 0°
0 mm … 55 mm
Hĺbka rezu pri 45°
0 mm … 41 mm
Hĺbka rezu pri 50°
0 mm … 37 mm
Voľnobežné otáčky
5 500 ot/min

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrácií uvedené v tomto návode boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa využiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobení.
Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Pri presnom odhadovaní pôsobení by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti sa nepoužívalo. Tým sa môže podstatne znížiť miera pôsobenia v priebehu celého pracovného času.
Prijmite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
101 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
90 dB(A)
Neistota
3 dB(A)
Informácie o vibráciách

230 V
110 V
Triaxiálna hodnota vibrácií pri pílení dreva (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Neistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Demontáž pílového kotúča

VAROVANIE
Nebezpečenstvo popálenia Nebezpečenstvo z dôvodu prítomnosti horúceho nástroja, upínacej príruby alebo upínacej skrutky a ostrých hrán pílového kotúča.
 • Pri výmene nástrojov používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Nasaďte inbusový kľúč na upevňovaciu skrutku pílového kotúča.
 3. Stlačte aretačné tlačidlo vretena a podržte ho stlačené.
 4. Inbusovým kľúčom otáčajte upínaciu skrutku pre pílový kotúč, kým aretačné tlačidlo vretena úplne nezaskočí.
 5. Uvoľnite upínaciu skrutku inbusovým kľúčom, otáčaním do smeru šípky pre smer otáčania.
 6. Odoberte upínaciu skrutku a vonkajšiu upínaciu prírubu.
 7. Výkyvný ochranný kryt vytočením otvorte a odstráňte pílový kotúč.
  V prípade potreby je možné pre vyčistenie odobrať unášaciu prírubu.

Montáž pílového kotúča

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia Nevhodné alebo nesprávne nasadené pílové kotúče môžu poškodiť pílu.
 • Používajte len pílové kotúče, ktoré sú pre pílu určené. Dodržiavajte smer otáčania vyznačený šípkou na pílovom kotúči.
 • Používajte len pílové kotúče, ktorých prípustné otáčky sú také vysoké ako maximálne otáčky, ktoré sú uvedené na produkte.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Unášaciu a upínaciu prírubu očistite.
 3. Unášaciu prírubu nasaďte správnym smerom.
 4. Otvorte výkyvný ochranný kryt.
 5. Nasaďte nový pílový kotúč.
 6. Nasaďte vonkajšiu upínaciu prírubu správnym smerom.
 7. Nasaďte upínaciu skrutku.
 8. Založte inbusový kľúč na upínacej skrutke pre pílový kotúč.
 9. Upínaciu prírubu upevnite otáčaním upínacej skrutky v smere pohybu hodinových ručičiek. Aretačné tlačidlo vretena pritom podržte rukou stlačené.
 10. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte pevné a správne osadenie pílového kotúča.

Nastavenie hĺbky rezu

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Uvoľnite zvieraciu páčku na nastavenie hĺbky rezu.
 3. Nadvihnite okružnú pílu nožnicovitým pohybom a nastavte hĺbku rezu.
  • Hĺbka rezu sa zobrazí na stupnici hĺbky rezu.
  Aby bola hrana rezu čistá, hĺbka rezu by mala odpovedať hrúbke materiálu plus 2 mm.
 4. Zafixujte zvieraciu páčku na nastavenie hĺbky rezu.

Nastavenie uhla rezu

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Zvieraciu páčku na nastavovanie uhla rezu povoľte.
 3. Otočte základnú dosku na požadovaný uhol rezu.
  • Uhol rezu sa zobrazí na stupnici uhla rezu.
 4. Zvieraciu páčku na nastavenie uhla rezu pevne utiahnite.

Ukazovateľ s ryskou

Na prednej základnej doske okružnej píly sa nachádza ukazovateľ s ryskou (0° a 45°) na rovné aj na šikmé rezy. S ním sa podľa zvoleného uhla dá vyhotoviť presný rez. Hrana zárezu zodpovedá vnútornej strane pílového kotúča. Ukazovateľ s ryskou sa nachádza pri prednom výreze pre pílový kotúč.

Rezanie podľa nárysu

Obrobok zaistite proti posunutiu.
Umiestnite obrobok tak, aby pílový kotúč pod obrobkom voľne prebiehal.
Uistite sa, že vypínač na výrobku je vypnutý.
Okružnú pílu priložte základnou doskou na obrobok tak, aby sa pílový kotúč vôbec nedotýkal obrobku.
Image alternative
 1. Zapnite okružnú pílu.
 2. Okružnú pílu primeranou rýchlosťou posúvajte pozdĺž vyznačeného nárysu cez obrobok.

Pílenie s paralelným dorazom

Image alternative
Jednoramenný paralelný doraz umožňuje presné rezy pozdĺž hrany obrobku, resp. rezanie rozmerovo zhodných líšt. Paralelný doraz je možné namontovať na obidve strany základnej dosky.
Dvojramenný paralelný doraz sa dá použiť len s veľkou základnou doskou.
Pri montáži paralelného dorazu dbajte na správnu orientáciu.

Píľte s vodiacou koľajničkou.

Pílenie s vodiacou koľajničkou môže znížiť riziko spätného rázu.

Vloženie okružnej píly do adaptéra pre vodiacu koľajničku/vybratie

Pri práci s pílami s malou základnou doskou použite adaptér pre vodiacu koľajničku, ktorý sa k nej hodí.
Image alternative
 1. Odstráňte prípadne namontovaný paralelný doraz.
 2. Základnú dosku zaveďte do zadných pridržiavacích výstupkov adaptéra pre vodiacu koľajničku.
 3. Vložte základnú dosku vpredu celkom do adaptéra pre vodiacu koľajničku. Základná doska musí na prednom pridržiavacom výstupku úplne zaskočiť.
 4. Pri vyberaní potiahnite predný pridržiavací výstupok zľahka dopredu a okružnú pílu vyberte z adaptéra pre vodiacu koľajničku.

Pozdĺžne rezy pri uhle 0°

Image alternative
 • Pílu nasaďte ryskou drážky „0°“ na výstupok vodiacej koľajničky.

Pozdĺžne rezy pri uhloch do 50°

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia Ak sa píla vloží do nesprávnej drážky, dôjde ku kolízii pílového kotúča s vodiacou koľajničkou.
 • Pílu vložte do správnej drážky.
Image alternative
 • Pílu nasaďte ryskou drážky „1 – 50°“ na výstupok vodiacej koľajničky.

Pílenie s vodiacou koľajničkou

Image alternative
 1. Vodiacu koľajničku odspodu upevnite dvomi upínacími svorkami.
 2. Nasaďte okružnú pílu v oblasti nasadzovania vodiacej koľajničky. Ak chcete robiť pozdĺžne rezy pri uhle rezu 20° – 50°, manuálne otvorte ochranný kryt.
  Okružná píla musí byť nasadená na vodiacej koľajničke za obrobkom.
  Dbajte na to, aby sa pílový kotúč nikde nedotýkal obrobku.
 3. Zapnite okružnú pílu.
 4. Okružnú pílu rovnomerne posúvajte po obrobku.
  • Výkyvný ochranný kryt sa otvára pri uhle rezu do 20° pri kontakte s bočnou hranou odrezku.
  • Keď píla na konci vodiacej koľajničky vyjde, kryt sa znova zatvorí.

Pílenie s a bez odsávania pilín

Okružná píla je vybavená odoberateľným pripájacím nátrubkom, ktorý je dimenzovaný na bežné hadice vysávačov s priemerom 27 mm. Na spojenie hadice vysávača s okružnou pílou môže byť potrebný vhodný adaptér.
Podľa možnosti použite vždy vhodný mobilný odvádzač prachu na drevo alebo drevo a minerálne materiály.
Keď pracujete bez odsávania pilín, požadovaný smer vyhadzovania pilín si zvoľte jednoduchým otáčaním tak, aby sa piliny odvádzali smerom od vás.
Používajte zásadne ochrannú dýchaciu masku s filtrom triedy P2 a postarajte sa vždy o dostatočné vetranie, aby bolo zaťaženie prostredia prachom čo najmenšie.

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Kontrola po vykonaní údržby a opráv

Po vykonaní údržby a opráv skontrolujte, či sú pripevnené všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
 • Aby ste skontrolovali výkyvný ochranný kryt, úplne ho otvorte stlačením ovládacej páky.
  • Po uvoľnení ovládacej páky sa musí výkyvný ochranný kryt rýchlo a úplne zatvoriť.

Čistenie kanála na triesky

Pílový kotúč musíte pri čistení v prípade potreby vymontovať.
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Pílový kotúč demontujte.
 3. Vyčistite kanál na triesky.
 4. Namontujte pílový kotúč.
 5. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadŕhajú, či nie sú zlomené alebo poškodené v rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť náradia.

Čistenie ochranného zariadenia

 1. Pílový kotúč demontujte.
 2. Ochranné zariadenia opatrne očistite suchou kefou.
 3. Vhodným nástrojom odstráňte usadeniny a piliny vo vnútri ochranných zariadení.
 4. Namontujte pílový kotúč.

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie nedosahuje plný výkon.
Predlžovacia šnúra je príliš dlhá a/alebo má malý prierez.
 • Používajte predlžovaciu šnúru s prípustnou dĺžkou a/alebo s dostatočným prierezom.
Napájacie napätie je príliš nízke.
 • Náradie pripojte k inému elektrickému zdroju.
Náradie nefunguje.
Napájanie bolo prerušené.
 • Pripojte iný elektrický prístroj a skontrolujte, či funguje.
Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 • Sieťový kábel alebo zástrčku dajte skontrolovať alebo vymeniť kvalifikovanému elektrikárovi, príp. v servise Hilti .
Vypínač je chybný.
 • Výrobok dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Opotrebované uhlíky.
 • Výrobok dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Žiadny alebo znížený sací výkon.
Kanál na triesky je upchatý.
Výkyvný ochranný kryt za nezatvára.
Ochranné zariadenie je upchaté.
Náradie vibruje silnejšie ako zvyčajne.
Pílový kotúč je nesprávne namontovaný.
 • Odmontujte pílový kotúč a namontujte ho správne.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r2937786.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative