Jazyk

TE 800
TE 800-AVR

Originálny návod na používanie

Informácie o návode na obsluhu

O tomto návode na obsluhu

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na obsluhu. Je to predpokladom na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v návode na obsluhu a na výrobku.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom na obsluhu.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k telesným poraneniam alebo k vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Servisný indikátor
Image alternative Voľba výkonu

Informácie o výrobku

Výrobky značky Hilti sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, udržiavať a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa môžu vyskytnúť. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Zaznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Sekacie kladivo
  TE 800-AVR
  Generácia
  01
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Image alternative
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VAROVANIE Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) a na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržiavajte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené oblasti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na dostatočnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred vysokou teplotou, olejom, ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie nepreťažujte. Používajte elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným spínačom. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
 • Elektrické náradie starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre kladivá

 • Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre používanie sekacieho kladiva

Bezpečnosť osôb
 • Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny na výrobku alebo príslušenstve.
 • Pri sekaní do stropu, steny a podlahy dbajte na bezpečný a stabilný postoj. Pri náhlom prerazení môžete stratiť rovnováhu!
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Pri používaní náradia noste vy i osoby zdržiavajúce sa v blízkosti vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu a ľahký respirátor.
 • Pri výmene nástroja noste ochranné rukavice. Dotyk pracovného nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Prach vznikajúci pri brúsení, šmirgľovaní, rezaní a vŕtaní môže obsahovať nebezpečné chemikálie. Niekoľko príkladov: olovo alebo farby na báze olova; tehly, betón alebo iné murivom, prírodný kameň a iné výrobky s obsahom silikátov; určité druhy dreva, ako je dub, buk a chemicky ošetrované drevo; azbest alebo materiály s obsahom azbestu. Stanovte expozíciu používateľa a osôb v blízkosti na základe tried nebezpečnosti materiálov, s ktorými sa pracuje. Vykonajte potrebné opatrenia na udržanie expozície na bezpečnej úrovni, napríklad: použitím systému na zachytávanie prachu alebo nosením vhodnej ochrany dýchacích ciest. K všeobecným opatreniam na zníženie expozície patrí:
 • práca v dobre vetranom prostredí,
 • vyvarovanie sa dlhšieho kontaktu s prachom,
 • odvádzanie prachu od tváre a tela,
 • nosenie ochranného odevu a umývanie exponovaných oblastí vodou a mydlom.
 • Robte si časté prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy ciev alebo nervového systému na prstoch, rukách alebo zápästiach.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím prác skontrolujte pracovisko a výskyt skryto ležiacich vedení elektrického prúdu, plynu a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti výrobku môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo výbuch v prípade náhodného poškodenia elektrického a plynového vedenia alebo vodovodného potrubia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Skôr, než výrobok odložíte, počkajte, kým sa celkom zastaví.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Skľučovadlo a nastavovanie pozície sekáča
 2. Chladiace štrbiny
 3. Upínací pás
 4. Vetracie štrbiny
 5. Bočná rukoväť
 6. Vypínač
 7. Rukoväť
 8. Zobrazovacie pole displeja
 9. Servisný indikátor
 10. Indikátor zvoleného výkonu
 11. Sieťový kábel
 12. Typový štítok
 13. Gombík

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je elektricky napájané sekacie kladivo s pneumatickým príklepovým mechanizmom. Určené je na ťažké sekacie práce do muriva a betónu.

 • Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

Active Vibration Reduction (AVR)

TE 800-AVR
Sekacie kladivo je vybavené systémom Active Vibration Reduction (AVR), ktorý výrazne znižuje vibrácie.

Servisný indikátor

Sekacie kladivo je vybavené servisným indikátorom so svetelnou signalizáciou.
Stav
Význam
Servisný indikátor svieti.
Uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah. Dajte výrobok včas do servisu firmy Hilti . Zostane tak vždy pripravený na prevádzku.

Indikátor zvoleného výkonu

Sekacie kladivo je vybavené indikátorom zvoleného výkonu so svetelným signálom.
Stav
Význam
Indikátor zvoleného výkonu svieti.
Výkon sekania je znížený na 70 %. Keď chcete docieliť plný výkon sekania, stlačte znova volič výkonu. Výkon sekania môžete nastaviť len vtedy, keď je náradie pripojené k elektrickému napájaniu.

Rozsah dodávky

Sekacie kladivo, bočná rukoväť, návod na používanie.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technické údaje

Sekacie kladivo

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a/alebo menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

TE 800
TE 800‑AVR
Menovitý príkon
1 850 W
1 850 W
Energia jedného príklepu podľa štandardu EPTA 05
21 J
21 J
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
10,5 kg
10,6 kg

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Informácie o hlučnosti
Úroveň akustického výkonu (LWA)
98 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
87 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Informácie o vibráciách

TE 800
TE 800‑AVR
Sekanie (ah, Cheq)
16 m/s²
8 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Neúmyselné spustenie výrobku.
 • Skôr, než začnete nastavovať náradie alebo meniť časti jeho príslušenstva, vytiahnite sieťovú koncovku z elektrickej zásuvky.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Montáž bočnej rukoväti

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Strata kontroly nad sekacím kladivom.
 • Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená.
Image alternative
 • Namontujte bočnú rukoväť.

Výmena vkladacieho nástroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nástroj sa pri používaní zahrieva.
 • Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Vsúvací koniec vkladacieho nástroja mierne namažte.
 2. Zasuňte vkladací nástroj až na doraz do upínania nástrojov a nechajte ho zaskočiť.
  • Výrobok je pripravený na činnosť.
 3. Potiahnite zaistenie nástroja až na doraz smerom dozadu a vkladací nástroj vyberte.
  Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti . Použitie nevhodného tuku môže zapríčiniť poškodenia výrobku.

Vyberanie nástroja

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo požiaru Nebezpečenstvo pri kontakte horúceho náradia s ľahko zápalnými materiálmi.
 • Horúce náradie neklaďte na ľahko zápalné materiály.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nástroj sa pri používaní zahrieva.
 • Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 • Vyberte nástroj.

Nastavenie polohy sekáča

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Strata kontroly nad smerom sekania.
 • Nepracujte v polohe „Nastavenie polohy sekáča“. Nastavte prepínač na voľbu funkcie na pozíciu „Sekanie“ tak, aby sa zaistil.
Sekáč možno nastaviť v 6 rôznych polohách (v 60° krokoch). Táto funkcia umožňuje prácu s plochými a tvarovanými sekáčmi vždy v optimálnej polohe.

Nastavenie výkonu sekania

 1. Stlačte prepínač na voľbu výkonu.
  • Indikátor zvoleného výkonu svieti nažlto.
  • Výkon sa zníži na 70 %.
  Ak chcete docieliť presné sekanie, znížte výkon na 70 %.
  Výkon môžete nastaviť len vtedy, keď je náradie pripojené k elektrickému napájaniu.
 2. Ak chcete znova nastaviť sekanie na plný výkon, stlačte volič výkonu.

Práca

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Chýbajúce uzemňovacie vodiče a prúdové chrániče môžu zapríčiniť ťažké poranenia a popáleniny.
 • Skontrolujte, či v elektrickom prívode na mieste stavby (či zo siete alebo generátora) je vždy dostupný uzemňovací vodič a prúdový chránič a či sú pripojené.
 • Bez týchto bezpečnostných opatrené neuvádzajte do prevádzky žiaden výrobok.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo vyplývajúce z poškodeného kábla! Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
 • Pripájacie vedenie výrobku pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ho nechajte vymeniť povereným odborníkom.
Práce si dajte v plnom rozsahu schváliť vedením stavby!

Sekanie

Image alternative
 1. Zástrčku sieťového kábla pripojte do zásuvky.
  Práca pri nízkych teplotách: Príklepový mechanizmus náradia vyžaduje dosiahnutie minimálnej pracovnej teploty. Aby ste to docielili, položte náradie na chvíľu na podklad a nechajte ho bežať na voľnobežných otáčkach. Tento postup v prípade potreby zopakujte, pokým sa príklepový mechanizmus náradia nerozbehne.
 2. Priložte sekáč asi 80 – 100 mm (3¹⁄₈" – 4") od hrany.
 3. Náradie zapnete tak, že vypínač zatlačíte doprava.
  • Vypínač sa zaaretuje v polohe vpravo.
 4. Náradie vypnete tak, že vypínač zatlačíte doľava.
  • Vypínač sa zaaretuje v polohe vľavo.
  Príliš malá sila prítlaku vedie k tomu, že sekáč skáče. Príliš veľká sila prítlaku spôsobuje zníženie výkonu pri sekaní.
  Ak ide o oceľovú výstuž, sekáč veďte vždy v smere proti hrane materiálu, nie proti oceľovej výstuži.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Doprava a skladovanie

Preprava
 • Neprepravujte tento výrobok s namontovaným pracovným nástrojom.
 • Dbajte na bezpečné držanie pri prenášaní.
 • Po každej preprave pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.
Skladovanie
 • Tento výrobok skladujte vždy s vytiahnutou sieťovou zástrčkou.
 • Tento výrobok skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Po dlhšom skladovaní skontrolujte všetky viditeľné časti, či nie sú poškodené a ovládacie prvky, či správne fungujú.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Náradie sa nerozbehne.
Prebieha inicializácia elektroniky (do cca 1 sekundy od zasunutia zástrčky) alebo sa aktivovalo elektronické blokovanie rozbehu po prerušení napájania elektrickou energiou.
 • Náradie potom vypnite a znova zapnite.
Prívod sieťového napätia je prerušený.
 • Pripojte iný elektrický prístroj a skontrolujte, či funguje.
Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 • Dajte skontrolovať odborníkom na elektrické zariadenia a v prípade potreby dajte vymeniť.
Chybný vypínač.
 • Náradie dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby dajte vymeniť uhlíky.
Generátor v režime spánku
 • Zaťažte generátor druhým spotrebičom (napr. stavebným svietidlom).
Náradie sa nerozbehne a servisná kontrolka svieti načerveno.
Opotrebované uhlíky.
 • Dajte skontrolovať odborníkom na elektrické zariadenia a v prípade potreby dajte vymeniť.
Náradie je poškodené.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Žiadny príklep.
Náradie je príliš studené.
 • Položte náradie na chvíľu na podklad a nechajte ho bežať naprázdno, aby sa zohrialo na prevádzkovú teplotu.
Náradie je poškodené.
 • Náradie dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Náradie sa nerozbehne.
Prebieha inicializácia elektroniky (do cca 1 sekundy od zasunutia zástrčky) alebo sa aktivovalo elektronické blokovanie rozbehu po prerušení napájania elektrickou energiou.
 • Náradie potom vypnite a znova zapnite.
Prívod sieťového napätia je prerušený.
 • Pripojte iný elektrický prístroj a skontrolujte, či funguje.
Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 • Dajte skontrolovať odborníkom na elektrické zariadenia a v prípade potreby dajte vymeniť.
Chybný vypínač.
 • Náradie dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi a v prípade potreby dajte vymeniť uhlíky.
Generátor v režime spánku
 • Zaťažte generátor druhým spotrebičom (napr. stavebným svietidlom).
Náradie beží a servisná kontrolka svieti načerveno.
Servisný indikátor svieti.
 • Servis alebo opravu náradia zverte servisnému stredisku Hilti .
Náradie nedosahuje plný výkon.
Aktivovala sa redukcia výkonu.
 • Stlačte prepínač na voľbu výkonu (skontrolujte indikátor zvoleného výkonu). Náradie potom vypnite a znova zapnite.
Predlžovací kábel je príliš dlhý a/alebo nemá dostatočný prierez.
 • Používajte predlžovací kábel s dostatočným prierezom. (1,5 mm² do 40 m; 2,5 mm² do 65 m).
Napájacie napätie je príliš nízke.
 • Náradie pripojte k inému elektrickému zdroju.
Sekáč sa nedá uvoľniť zo skľučovadla.
Upínanie nástrojov nebolo stiahnuté úplne dozadu.
 • Potiahnite zaisťovanie nástrojov až na doraz smerom dozadu a nástroj vyberte.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Image alternative
Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r3140904.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .