Jazyk

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly na produktoch

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Vŕtanie s príklepom
Image alternative Sekanie
Image alternative Nastavenie polohy sekáča
Image alternative Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Priemer
Image alternative Striedavý prúd
Image alternative Výrobok podporuje bezdrôtový prenos údajov kompatibilných so systémami iOS- a Android.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kombinované kladivo
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generácia
  03
  Sériové číslo

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné upozornenia pre vŕtačky

Bezpečnostné upozornenia pre všetky práce
 • Pri vŕtaní s príklepom používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Použite prídavnú rukoväť. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Elektrické náradie držte za izolované úchopové plochy, najmä ak vykonávate práce, pri ktorých môže pracovný nástroj alebo skrutky prísť do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo vlastným prívodným káblom. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnostné upozornenia pre používanie dlhého vrtáka
 • V žiadnom prípade nepracujte s vyšším otáčkami, ako sú maximálne prípustné otáčky pre vrták. Pri vyšších otáčkach sa môže vrták ľahko ohnúť, keď sa môže voľne otáčať bez kontaktu s obrobkom a môže tak spôsobiť poranenia.
 • Začnite vŕtať vždy s nižšími otáčkami, kým sa vrták nedostane do styku s obrobkom. Pri vyšších otáčkach sa môže vrták ľahko ohnúť, keď sa môže voľne otáčať bez kontaktu s obrobkom a môže tak spôsobiť poranenia.
 • Nevyvíjajte nadmerný tlak a len v pozdĺžnom smere k vrtáku. Vrtáky sa môžu ohnúť a zlomiť alebo spôsobiť stratu kontroly a poranenia.
Bezpečnostné upozornenia pre používanie miešacích metiel
 • Elektrické náradie zapnite alebo vypnite len vtedy, keď sa miešací kôš nachádza v miešanom materiáli. V opačnom prípade môže dôjsť k strate kontroly, a tým k nebezpečenstvu poranenia.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre vŕtacie kladivo

Bezpečnosť osôb
 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Náradie vždy pevne držte za určené rukoväti, obidvomi rukami. Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – nebezpečenstvo poranenia!
 • Počas používania náradia noste vhodné ochranné okuliare, prilbu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a ľahkú ochranu dýchacích ciest.
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Ak sa obrobok zablokuje, okamžite vypnite elektrické náradie. Náradie môže vybočiť.
 • Skôr, než náradie odložíte, počkajte do jeho úplného zastavenia.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Ochranná čiapočka proti prachu
 2. Upínanie nástrojov
 3. Mechanizmus na odistenie nástroja
 4. Prepínač voľby funkcií
 5. Aretácia ovládacieho spínača
 6. Ovládací spínač
 7. Rukoväť
 8. Servisný indikátor
 9. Indikátor pre polovičný výkon (len variant ATC)
 10. Tlačidlo pre polovičný výkon (len variant ATC)
 11. Sieťový kábel
 12. Bočná rukoväť

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je zo siete napájané kombinované kladivo s pneumatickým príklepom. Je určené na vŕtanie do betónu, muriva, dreva a kovu. Výrobok možno zároveň používať na ľahšie až stredne ťažké sekacie práce do muriva a na úpravy betónu.

Za určitých podmienok je výrobok vhodný aj na miešanie.
 • Náradie sa smie používať výlučne s napájaním zo siete s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.

Voliteľná výbava AVR

Výrobok má ako voliteľnú výbavu systém Active Vibration Reduction (AVR), ktorý citeľne redukuje vibrácie.

ATC

Náradie je vybavené rýchlym vypínaním ATC (Active Torque Control).
Ak sa vkladací nástroj zablokuje alebo zasekne, náradie sa náhle nekontrolovateľne otočí do opačného smeru. ATC tento náhly rotačný pohyb náradia rozpozná a okamžite ho vypne.
Kvôli správnemu fungovaniu musí byť náradie možné otočiť.
Po úspešnom rýchlom vypnutí náradie opäť zapnite krátkym uvoľnením ovládacieho spínača a následným opätovným stlačením.

Servisná indikácia

Výrobok je vybavený servisnou indikáciou so svetelnou kontrolkou.

Indikátor servisného stavu

Stav
Význam
Servisný indikátor svieti načerveno.
Uplynul čas, po ktorom treba vykonať servisný zásah.
Servisný indikátor bliká načerveno.
Kombinované kladivo dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .

Rozsah dodávky

Kombinované kladivo, bočná rukoväť, návod na používanie.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technické údaje

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a/alebo menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Energia jedného príklepu podľa štandardu EPTA 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø príklepového vrtáka
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø vrtáka do dreva
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø vrtáka do kovu
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Hodnoty hluku a vibrácií podľa EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Úroveň akustického výkonu (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Vŕtanie s príklepom do betónu (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Sekanie (ah, Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsluha

Montáž bočnej rukoväti

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia Strata kontroly nad kombinovaným kladivom.
 • Presvedčite sa, že bočná rukoväť je správne namontovaná a riadne upevnená. Presvedčite sa, že upínací pás sa na náradí nachádza v určenej drážke.
Image alternative
 • Namontujte bočnú rukoväť.

Vkladanie/vyberanie vkladacieho nástroja

Použitie nevhodného tuku môže zapríčiniť poškodenia náradia. Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti .
Pred každým použitím skontrolujte nástroj, či nie je poškodený alebo nerovnomerne opotrebovaný a v prípade potreby ho vymeňte.
Image alternative
 • Vložte nástroj/vyberte nástroj.

Vŕtanie bez príklepu

Vŕtanie bez príklepu je možné s nástrojmi so špeciálnym zásuvným koncom. Tieto vkladacie nástroje nájdete v sortimente nástrojov Hilti .
Pomocou rýchloupínania možno napríklad upnúť vrtáky do dreva alebo vrtáky do ocele s valcovou stopkou a  vŕtať bez príklepu.
Image alternative
 • Nastavte prepínač voľby funkcií na pozíciu pre "vŕtanie s príklepom" Image alternative.

Miešanie

Miešadlo používajte len s rýchloupínaním.
Image alternative
 • Nastavte prepínač voľby funkcií do pozície "vŕtanie s funkciou kladiva" Image alternative a do rýchloupínadla vložte miešadlo.

Nastavenie výkonu

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Nastavenie výkonu pri sekaní je možné, len ak je náradie v zapnutom stave.
Keď chcete nastaviť polovičný výkon, stlačte tlačidlo "polovičný výkon". Znížený výkon bude signalizovaný rozsvietením indikátora výkonu. Opätovným stlačením tlačidla "polovičný výkon" sa náradie opäť prepne na plný výkon a indikátor výkonu zhasne.
Ak sa kombinované kladivo vypne a znova zapne, bude taktiež k dispozícii plný výkon pri sekaní.
 • Nastavte výkon.

Vŕtanie s príklepom (vŕtanie s funkciou kladiva)

Image alternative
 • Nastavte prepínač voľby funkcií na pozíciu pre "vŕtanie s príklepom" Image alternative.

Nastavenie polohy sekáča

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia! Strata kontroly nad smerom sekania.
 • Nepracujte v polohe "Nastavenie polohy sekáča". Nastavte prepínač na voľbu funkcie na pozíciu "Sekanie" tak, aby sa zaistil.
Sekáč možno nastaviť do 24 rôznych polôh (v 15° krokoch). Táto funkcia umožňuje prácu s plochými a tvarovanými sekáčmi vždy v optimálnej polohe.
Image alternative
 • Nastavte prepínač voľby funkcií na pozíciu "Nastavenie polohy sekáča" Image alternative.

Sekanie

Image alternative
 • Nastavte prepínač voľby funkcií na pozíciu "sekanie" Image alternative.

Aretácia ovládacieho spínača

Ovládací spínač môžete v režime sekania zaaretovať v zapnutom stave.
 • Aktivujte aretáciu ovládacieho spínača.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy so zapojenou sieťovou zástrčkou môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Doprava a skladovanie

 • Elektrické náradie neprenášajte s pripojeným nástrojom.
 • Elektrické náradie vždy odkladajte s vytiahnutou sieťovou koncovkou.
 • Náradie skladujte na suchom mieste a nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Elektrické náradie po dlhšej preprave alebo skladovaní skontrolujte pred použitím, či nie je poškodené.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Kombinované kladivo sa nerozbehne.
Prívod sieťového napätia je prerušený.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte, či funguje.
Generátor je v režime spánku.
 • Zaťažte generátor druhým spotrebičom (napríklad svietidlom na stavby). Náradie potom vypnite a opäť zapnite.
Elektronické blokovanie rozbehu sa aktivovalo po prerušení dodávky elektrickej energie.
 • Vypnite a opäť zapnite náradie.
Opotrebované uhlíky.
 • Nechajte skontrolovať odborníkom na elektrické náradie a v prípade potreby dajte vymeniť.
Žiadny príklep.
Náradie je príliš studené.
 • Kombinované kladivo položte na zem a nechajte ho pustené na voľnobehu. Ak je to potrebné, opakujte postup dovtedy, kým nebude príklepový mechanizmus pracovať.
Kombinované kladivo nedosahuje plný výkon.
Predlžovacia šnúra je príliš dlhá a/alebo nemá dostatočný prierez.
 • Používajte predlžovaciu šnúru s prípustnou dĺžkou a/alebo s dostatočným prierezom.
Vypínač nie je dostatočne stlačený.
 • Vypínač celkom stlačte až na doraz.
Napájacie napätie je príliš nízke.
 • Náradie pripojte na iný zdroj napájacieho napätia.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Tlačidlo polovičného výkonu je zapnuté.
 • Stlačte tlačidlo "polovičný výkon".
Vrták sa neotáča.
Prepínač voľby funkcií nezaskočil alebo je v polohe "Sekanie" Image alternative alebo v polohe "Nastavenie polohy sekáča" Image alternative.
 • V zastavenom stave prepnite prepínač výberu funkcií do polohy "Vŕtanie s príklepom" Image alternative.
Vrták sa nedá vybrať zo skľučovadla.
Objímka skľučovadla nebola úplne potiahnutá dozadu.
 • Zaisťovací mechanizmus nástroja potiahnite až na doraz dozadu a nástroj vyberte.
Postranná rukoväť nie je správne namontovaná.
 • Postrannú rukoväť povoľte a namontujte správne, aby upínacia páska a postranná rukoväť zapadli do priehlbiny.
Servisný indikátor bliká načerveno.
Náradie je poškodené.
 • Výrobok dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
Servisný indikátor svieti načerveno.
Opotrebované uhlíky.
 • Nechajte skontrolovať odborníkom na elektrické náradie a v prípade potreby dajte vymeniť.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcimi odkazmi nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) a qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative