Jazyk

DD 30-W

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Výstraha pred nebezpečným elektrickým napätím
Image alternative Výstraha pred horúcim povrchom
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Používajte prostriedky na ochranu zraku.
Image alternative Používajte ochrannú prilbu.
Image alternative Používajte ochranu sluchu.
Image alternative Používajte ochranné rukavice.
Image alternative Používajte ochrannú obuv.
Image alternative Symbol zámku
Image alternative Servisný indikátor
Image alternative Indikátor výkonu pri vŕtaní
Image alternative Bezdrôtový prenos údajov

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  DD 30-W
  Generácia:
  01
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické údaje týkajúce sa toto elektrického náradia. Nedbalosť pri dodržiavaní uvedených pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Pojem "elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie (náradie so sieťovým káblom) alebo na akumulátorové elektrické náradie (bez sieťového kábla).
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť či upravovať. Spolu s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pripojovací kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený, napr. na prenášanie, zavesenie elektrického náradia či na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripojovací kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo spletené pripojovacie káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie káble vhodné aj do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzkovaniu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením na elektrické napájanie a/alebo pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak pripojíte zapnuté náradie na elektrické napájanie, môže to viesť k vzniku úrazov a nehôd.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
 • Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre elektrické náradie, aj keď máte dostatok skúseností s používaním elektrického náradia. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Skôr než budete náradie nastavovať, meniť časti jeho príslušenstva alebo než ho odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte používať náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie. Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, že to ovplyvňuje fungovanie elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy sú zapríčinené nesprávne a nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 • Rukoväti a plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku. Klzké rukoväti a plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
Servis
 • Elektrické náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným odborným personálom a iba s použitím originálnych náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny pre diamantové vŕtacie stroje

 • Pri vŕtaní, pri ktorom je potrebné použiť vodu, odvádzajte vodu z pracovného priestoru alebo použite zariadenie na zachytávanie kvapaliny. Takéto bezpečnostné opatrenia uchovávajú pracovný priestor suchý a znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže rezný nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt rezného nástroja s elektrickým vedením pod napätím môže spôsobiť, že aj kovové časti elektrického náradia budú pod napätím, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri vŕtaní diamantom používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
 • Ak sa použité náradie zablokuje, nevykonávajte už posun a vypnite náradie. Skontrolujte dôvod zaseknutia a odstráňte príčinu zasekávania náradia.
 • Ak chcete znovu spustiť diamantový vŕtací stroj, ktorý je zaseknutý v obrobku, pred zapnutím skontrolujte, či sa nasadzované náradie voľne otáča. Ak je nasadzované náradie zaseknuté, neotáča sa a môže sa preťažiť náradie alebo môže viesť k tomu, že sa diamantový vŕtací stroj uvoľní z obrobku.
 • Pri upevnení vŕtacej konzoly na obrobok pomocou kotvy a skrutiek sa uistite, že použité ukotvenie je schopné bezpečne udržať stroj počas používania. Ak obrobok nie je odolný alebo je porézny, kotva sa môže vytiahnuť, čím sa vŕtacia konzola uvoľní z obrobku.
 • Pri vŕtaní cez steny alebo stropy zabezpečte, aby boli chránené osoby a pracovný priestor na druhej strane. Vŕtacia korunka môže prejsť cez vŕtaný otvor a na druhej strane vypadnúť vrtné jadro.
 • Toto náradie nepoužívajte na vŕtanie nad hlavou s prívodom vody. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť osôb
 • Pri ručnom vedení náradia držte náradie vždy obidvomi rukami pevne za rukoväti, ktoré sú na to určené.
 • Náradie a diamantová vŕtacia korunka sú ťažké. Môžu pomliaždiť časti tela. Používajte ochrannú helmu, ochranné rukavice a pracovnú obuv.
 • Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo tuku.
 • Na lepšie prekrvenie prstov v práci robte prestávky a na uvoľnenie si prsty precvičte.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami. Náradie zapínajte až v oblasti práce. Dotknutie sa rotujúcich častí, najmä rotujúcich vkladacích nástrojov, môže viesť k vzniku poranení.
 • Pri práci veďte sieťový kábel, predlžovací kábel a prípadne aj odsávaciu hadicu vždy smerom dozadu od náradia. Zabráni sa tým riziku zakopnutia o kábel alebo hadicu počas práce.
 • Vyvarujte sa kontaktu kože a očí s vrtným kalom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
 • Nedovoľte deťom, aby sa s náradím hrali.
 • Náradie nie je určené pre slabé osoby bez poučenia. Náradie udržiavajte mimo dosahu detí.
 • Nástroj môže byť po použití a pri ostrení horúci. Môže dôjsť k popáleninám a rezným poraneniam. Používajte ochranné rukavice, keď manipulujete s nástrojom.
 • V konzole namontované náradie odložte počas pracovných prestávok bezpečne na podlahu.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
Ochrana proti prachuPrach z materiálov, ako sú nátery s obsahom olova, niektoré druhy dreva, minerály a kov, môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s týmto prachom alebo jeho vdychovanie môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo ochorenie dýchacích ciest pracovníka alebo osôb v okolí. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, je rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). Materiál obsahujúci azbest smú obrábať len odborníci.
 • Používajte podľa možnosti efektívne odsávanie prachu. Na tento účel používajte mobilný vysávač odporúčaný firmou Hilti na drevený a/alebo minerálny prach, ktorý bol prispôsobený tomuto elektrickému náradiu. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Odporúčame používať masku na ochranu dýchacích ciest s filtrom triedy P2. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály platné vo vašej krajine.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Obrobok pri práci zaistite. Na zaistenie pevnej polohy obrobku používajte upínacie zariadenia alebo zverák. Obrobok je tak pridržiavaný stabilnejšie a bezpečnejšie ako pri držaní rukou a okrem toho máte obidve ruky voľné na ovládanie náradia.
 • Uistite sa, že nástroje majú systém upínania zodpovedajúci a vhodný pre dané náradie a že sú riadne zaistené v skľučovadle.
 • Pri prerušení dodávky elektrickej energie vypnite náradie a vytiahnite koncovku sieťového kábla, aby ste zabránili náhodnému uvedeniu náradia do prevádzky po obnovení dodávky elektrickej energie.
 • Náradie používajte iba s voľnými vetracími štrbinami.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začatím práce skontrolujte výskyt skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí v pracovnej oblasti, napr. pomocou detektora kovov. Vonkajšie kovové časti náradia sa môžu stať vodivými v prípade, že pri práci napríklad neúmyselne poškodíte elektrické vedenie. Takáto situácia predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Náradie nikdy neprevádzkujte bez dodaného prúdového chrániča PRCD (pre náradie bez PRCD – nikdy bez oddeľovacieho transformátora). Prúdový chránič PRCD skontrolujte pred každým používaním.
 • Pripájacie vedenie náradia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia jeho výmenu zverte poverenému odborníkovi. Ak je sieťový kábel náradia poškodený, musí sa vymeniť za špeciálne upravený a schválený sieťový kábel, ktorý je dostupný prostredníctvom zákazníckeho servisu. Pravidelne kontrolujte predlžovacie vedenia a ak sú poškodené, vymeňte ich. Poškodeného sieťového alebo predlžovacieho kábla sa pri práci nedotýkajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Poškodené pripájacie a predlžovacie vedenia predstavujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, radiátory alebo vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
Pracovisko
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť ujmy na zdraví v dôsledku zaťaženia prachom.
 • Nevŕtajte do materiálov ohrozujúcich zdravie (napr. azbest).
 • Vŕtacie práce si nechajte schváliť príslušným vedením stavby. Vŕtacie práce v objektoch alebo v iných štruktúrach môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní oceľovej armatúry alebo nosných prvkov.
 • Pri práci na voľnom priestranstve odporúčame používať gumené rukavice a obuv s protišmykovou podrážkou.
 • Počas používania náradia používajte vhodné ochranné okuliare, ochrannú helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a pracovnú obuv. Aj osoby v blízkosti musia používať prostriedky osobnej ochrany.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Upínanie nástrojov
 2. Bočná rukoväť DD-SH-30
 3. Zaistenie upínania nástrojov
 4. Indikátor prietoku vody
 5. Páka na reguláciu vody
 6. Aretácia vypínača pre prevádzku s vŕtacou konzolou
 7. Krabicová vodováha pre vertikálne vŕtanie
 8. Vypínač
 9. Rukoväť
 10. Tyčová vodováha pre horizontálne vŕtanie
 11. Sieťový kábel vrátane prúdového chrániča PRCD
 12. Prípojka vody
 13. Kryt uhlíkových kief
 14. Držiak pre odsávaciu hadicu
 15. Hĺbkový doraz pre ručne vedené vŕtanie
 16. Servisný indikátor
 17. Indikátor výkonu pri vŕtaní

Prúdový chránič (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD v sieťovom kábli
 2. Indikácia na PRCD
 3. Tlačidlo Reset na PRCD
 4. Tlačidlo TEST na PRCD

Systém na zachytávanie vody

Image alternative
 1. Posúvač pre nastavenie dĺžky tyčí systému na zachytávanie vody
 2. Odblokovanie tyčí systému na zachytávanie vody
 3. Tyče systému na zachytávanie vody

Príslušenstvo

Image alternative
 1. Vŕtacie puzdro
 2. Krúžok na zachytávanie vody
 3. Hadica na zachytávanie vody
 4. Ochrana proti striekaniu

Príslušenstvo vŕtacej konzoly DD-ST 30

Image alternative
 1. Dorazová skrutka
 2. Stĺpik
 3. Upínacia čeľusť
 4. Aretačná skrutka
 5. Závlačka
 6. Ručné koleso
 7. Sane
 8. Aretácia saní
 9. Rukoväť
 10. Upínacia páčka
 11. Pripojenie vákua
 12. Manometer
 13. Tesnenie vákua
 14. Adaptérová doska
 15. Vákouová základná doska
 16. Nivelačné skrutky
 17. Ventil na uvoľnenie (zavzdušnenie) vákua

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je elektricky poháňaný diamantový jadrový vŕtací systém. Je určený na ručne a v konzole vedené vŕtanie za mokra do betónu a minerálnych podkladov. Vŕtacia konzola sa môže upevniť na obrobok vhodnou kotvou (príslušenstvo) alebo pomocou vákuovej základnej dosky (príslušenstvo).

 • Náradie používajte len so sieťovým napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na typovom štítku.
 • V závislosti od spôsobu použitia a smeru vŕtania (pozri tabuľku) musíte systém na zachytávanie vody diamantovej jadrovej vŕtačky pripojiť k univerzálnemu vysávaču, ktorý odporúča firma Hilti a zvoliť výbavu.
Image alternative

Všetky vŕtacie práce sa smú vykonávať iba s namontovaným systémom na zachytávanie vody, so správnou kombináciou vŕtacieho puzdra a vŕtacej korunky a so správnym nastavením dĺžky.

Image alternative

Vŕtanie smerom nahor je dovolené len s odsávaním vody a doplnkovou ochranou proti striekaniu.

Pretože pri vŕtaní vedenom v konzole sa nedá namontovať ochrana proti vŕtaniu, vŕtanie vedené v konzole smerom nahor nie je dovolené.

Nedovolené nesprávne používanie

 • Tento produkt nie je vhodný na opracovávanie zdravie ohrozujúcich materiálov.
 • Nie je dovolené vŕtanie do materiálov, z ktorých vzniká elektricky vodivý prach (napríklad magnézium).
 • Vŕtanie za sucha nie je dovolené.

Výbava špecifická pre aplikácie

Potrebná výbava pri rôznych aplikáciách/smeroch vŕtania
Použitie
Smer vŕtania
Výbava
Ručné vedenie
Horizontálne a nadol
S/bez odsávania, bez ochrany proti striekaniu
Ručné vedenie
Smerom nahor
S odsávaním a ochranou proti striekaniu
Vedenie vo vŕtacej konzole, upevnenie pomocou vákuovej základnej dosky
Nadol
S/bez odsávania, bez ochrany proti striekaniu
Vedenie vo vŕtacej konzole, upevnenie pomocou vákuovej základnej dosky
Horizon‌tálne
S/bez odsávania, bez ochrany proti striekaniu a s prídavným zabezpečením vŕtacej konzoly
Vedenie vo vŕtacej konzole, upevnenie s kotvou
Nadol a horizontálne
S/bez odsávania, bez ochrany proti striekaniu

Servisný indikátor

Kontrolka/prevádzkový stav
Stav servisu
Svieti červená/náradie beží
Uhlíky sú veľmi opotrebované. Po rozsvietení kontrolky možno s náradím pracovať ešte niekoľko hodín, potom sa náradie automaticky vypne. Uhlíky nechajte včas vymeniť, aby bolo vaše náradie vždy pripravené na prevádzku.
Svieti červená/náradie nebeží
Uhlíkové kefy dajte vymeniť.
Bliká červená
Dočasná chyba, pozri Pomoc v prípade porúch

Indikátor výkonu pri vŕtaní

Kontrolka
Prítlak
Oranžová
príliš malý
Zelená
optimálny
Červená
príliš vysoký

Stupne otáčok

Náradie má dva stupne otáčok: stupeň pre navrtávanie s nízkymi otáčkach a vŕtací stupeň s maximálnymi otáčkami.
Keď je vypínač stlačený len do polovice, aktivovaný je len stupeň navrtávania. Pri týchto otáčkach by sa mal nastaviť prietok vody. Vysoké otáčky stupňa vŕtania sa dosiahnu vtedy, keď je vypínač úplne zatlačený.

Rozsah dodávky

Náradie s bočnou rukoväťou a upínaním nástroja, návod na obsluhu.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom centre Hilti alebo na: www.hilti.group .

Nástroje

Označenie
Skrátené označenie
Diamantová vŕtacia korunka
DD‑C
Vylamovač jadra
DD‑CB

Príslušenstvo

Označenie
Skrátené označenie
Vŕtacia konzola
DD‑ST 30
Vŕtacie korunky
DD-C, priemer 8 ‒ 35 mm
Súprava príslušenstva pre upevnenie v konzole s kotvou
DD M12 S
Hĺbkový doraz pre vŕtaciu konzolu
DD-ST 30-ES
Ochrana proti striekaniu
DD-30-W-CV

Technické údaje

Diamantový vŕtací stroj

Menovité napätie, menovitý prúd, frekvenciu a menovitý príkon nájdete na typovom štítku špecifickom pre danú krajinu.
Pri prevádzkovaní na generátore alebo transformátore musí byť jeho výstupný (podávaný) výkon minimálne dvakrát taký vysoký, ako je menovitý príkon, ktorý je uvedený na typovom štítku zariadenia. Prevádzkové napätie transformátora alebo generátora musí byť neustále v rozsahu +5 % a -15 % menovitého napätia zariadenia.
Zapínanie a vypínanie iných spotrebičov môže spôsobiť podpäťové a/alebo prepäťové špičky, ktoré môžu náradie poškodiť. K elektrocentrále/transformátoru nikdy nepripájajte a súčasne nepoužívajte iné spotrebiče.
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01
7,6 kg
Rozmery (d x š x v)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Priemer vŕtacej korunky
8 mm … 35 mm
Trieda ochrany
I
Menovité voľnobežné otáčky
9 200 ot/min

Menovité napätie

Náradie je k dispozícii s rôznymi menovitými napätiami. Menovité napätie a menovitý príkon vášho náradia sú uvedené na typovom štítku.
Menovité napätia
Menovité napätie
100 V
110 V
220 V
220 – 240 V
Frekvencia siete [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Menovitý príkon [W]
1 450
1 400
1 400
1 450

Hodnoty hlučnosti a hodnoty vibrácií

Úroveň vibrácií uvedená v týchto pokynoch je meraná normovaným meracím postupom uvedeným v norme EN 60745 a možno ju použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Je vhodná aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená úroveň vibrácií sa vzťahuje na hlavné druhy použitia elektrického náradia. Pri inom druhu použitia, pri použití s inými nástrojmi alebo nedostatočnej údržbe môže byť úroveň vibrácií odlišná. Zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej zmeny sa tým môže výrazne zvýšiť.
Pre presný odhad zaťaženia vibráciami je potrebné brať do úvahy aj čas, kedy je náradie vypnuté alebo síce beží, ale nepoužíva sa. Zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej zmeny sa tým môže výrazne znížiť.
Stanovte doplňujúce bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníka pred pôsobením vibrácií, napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisií hluku podľa EN 60745-2-1
Hladina emisií akustického tlaku LpA
87 dB(A)
Neistota pre hladinu akustického tlaku KpA
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA
98 dB(A)
Neistota pri hladine akustického výkonu KWA
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií podľa EN 60745-2-1
Hodnota emitovaných vibrácií pre vŕtanie vedené v konzole (vŕtacia korunka DD-C-18/150 T4) do betónu ah, DD
6,0 m/s²
Neistota pri ručne vedenom vŕtaní do betónu K
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrácií pre vŕtanie vedené v konzole (vŕtacia korunka DD-C-24/300 T4) do betónu ah, DD
8,0 m/s²
Neistota pri ručne vedenom vŕtaní do betónu K
1,5 m/s²
Celkové hodnoty vibrácií podľa EN 62841-3-6
Hodnota emitovaných vibrácií pre vŕtanie vedené v konzole (vŕtacia korunka DD-C-18/150 T4) do betónu ah, DD
5,0 m/s²
Neistota pri vŕtaní vedenom v konzole do betónu K
1,5 m/s²
Hodnota emitovaných vibrácií pre vŕtanie vedené v konzole (vŕtacia korunka DD-C-24/300 T4) do betónu ah, DD
6,5 m/s²
Neistota pri vŕtaní vedenom v konzole do betónu K
1,5 m/s²

Príprava práce

Prv než začnete

 • Náradie počas príprav ešte nepripájajte do siete.
 • VAROVANIE
  Možné poškodenie budovy pri vŕtaní! Vŕtacie práce v objektoch alebo v iných štruktúrach môžu ovplyvniť statiku, najmä pri prerezaní oceľovej armatúry alebo nosných prvkov.
 • Pred vŕtaním si vyžiadajte povolenie príslušného vedúceho stavby.
 • VAROVANIE
  Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo nevedomým navŕtaním elektrických, plynových a vodovodných potrubí. Pri navŕtaní elektrických vedení sa môžu vonkajšie kovové časti vŕtacieho systému stať vodivými.
 • Pred začatím vŕtania preverte pracovnú oblasť, napr. detektorom kovov, či v nej nie sú elektrické, plynové a vodovodné vedenia.
 • Pred rezaním armovacieho železa musíte mať povolenie zodpovedného stavebného statika.
 • Uistite sa, že sieťové napätie sa zhoduje s údajom na typovom štítku.
 • Pred zmenou miesta vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, napr. pred prenášaním náradia na iné miesto, kde budete vŕtať.
 • Sieťový kábel a hadice uložte vždy tak, aby neprichádzali do styku s rotujúcimi časťami náradia.
 • Diamantový vŕtací stroj a/alebo vŕtaciu konzolu nevešajte na žeriav.
 • Pred použitím vákuového čerpadla sa oboznámte s obsahom návodu a dodržiavajte v ňom uvedené pokyny.
 • Zabezpečte, aby sa pred a počas procesu vŕtania ručička manometra nachádzala v zelenej oblasti.
 • Skontrolujte, či má rezací krúžok výšku minimálne 2 mm. Ak nie, vymeňte vŕtaciu korunku, pretože inak môže dôjsť k uviaznutiu vŕtacej korunky vo vŕtanom otvore.
 • Aby ste predišli poraneniam, používajte iba originálne vŕtacie korunky Hilti DD-C a originálne príslušenstvo pre DD 30‑W .

Príprava na ručne vedené vŕtanie

Nastavenie polohy prídavnej rukoväte

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otáčaním rúčky rozovrite držiak prídavnej rukoväti.
 3. Upevnite bočnú rukoväť do želanej pozície.
  Spolu s prídavnou rukoväťou môžete namontovať hĺbkový doraz ().
 4. Bočnú rukoväť zafixujte bezpečne, aby sa nepretočila, utiahnutím rukoväti.

Montáž hĺbkového dorazu

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otáčaním rúčky rozovrite držiak prídavnej rukoväti.
 3. Hĺbkový doraz spredu zasuňte do príslušného otvoru na bočnej rukoväti.
 4. Nastavte hĺbkový doraz na želanú hĺbku.
 5. Zafixujte hĺbkový doraz utiahnutím bočnej rukoväti.

Montáž ochrany proti striekaniu

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri ručne vedenom vŕtaní smerom nahor bez predpísaných ochranných opatrení môže do náradia vniknúť voda a spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri ručne vedenom vŕtaní smerom nahor vždy použite vždy systém na zachytávanie vody s vysávačom na vysávanie namokro, ako aj ochranu proti striekaniu.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Posuňte ochranu proti striekaniu spredu cez upínania nástroja na kryt prevodovky vŕtacieho stroja.

Montáž tyčí systému na zachytávanie vody

Vŕtanie je povolené len za nasledujúcich podmienok:
Dodávané tyče systému na zachytávanie vody sú namontované a nastavené na dĺžku použitej vŕtacej korunky.
V krúžku na zachytávanie vody je vložené vŕtacie puzdro, ktoré zodpovedá priemeru vŕtacej korunky.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Posuňte tyče systému na zachytávanie vody do pripravených otvorov na prednej strane náradia tak, aby počuteľne zaskočili.
 3. Nastavte posúvačom dĺžkový rozsah pre použitú vŕtaciu korunku. Pre dĺžky vŕtacej korunky do 150 mm dajte posúvač do polohy 150 , pre dĺžky vŕtacej korunky 300 mm a 600 mm do polohy 300 .

Montáž, príp. výmena vŕtacieho puzdra

Image alternative
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri použití nesprávneho vŕtacieho puzdra sa môže pri používaní náradia nad hlavou dostať voda do vnútra diamantového vŕtacieho stroja.
 • Používajte vždy vŕtacie puzdro, ktoré má rovnaký priemer ako vŕtacia korunka.
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Vložte vŕtacie puzdro do drážok krúžku na zachytávanie vody a posuňte vŕtacie puzdro nadol tak, aby počuteľne zapadlo.
 3. Keď chcete vŕtacie puzdro odstrániť, otáčajte ho proti pohybu hodinových ručičiek a vytiahnite ho nahor von z krúžku na zachytávanie vody.

Montáž vŕtacej korunky

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia odmrštenými predmetmi! Vŕtacie korunky s vyštrbeniami alebo trhlinami, ako aj silno opotrebované vŕtacie korunky môžu viesť k tomu, že sa môžu odmrštiť úlomky obrobku alebo zlomené vŕtacie korunky a spôsobiť poranenia aj mimo pracovnej oblasti.
 • Vŕtaciu korunku pred každým použitím skontrolujte, či nemá vyštrbenia a trhliny, či nie je opotrebovaná a v prípade potreby vŕtaciu korunku vymeňte.
Diamantové vŕtacie korunky sa musia vymeniť, hneď ako viditeľne klesne rezací výkon, resp. vŕtací výkon. Všeobecne je to vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia než 2 mm.
Pravidelné postriekanie upínania nástroja sprejom Hilti uľahčuje montáž vŕtacej korunky.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Pred otvorením upínania nástroja vytiahnite blokovanie upínania nástroja až na doraz smerom nahor.
  Skontrolujte, či sú zásuvný koniec vŕtacej korunky a upínanie nástroja čisté a nepoškodené.
 3. Vyklopte krúžok na zachytávanie vody okolo svojej osi upevnenia až na doraz.
 4. Nasaďte vŕtaciu korunku s rezacím prstencom zhora do vŕtacieho puzdra krúžku na zachytávanie vody.
 5. Zásuvný koniec vŕtacej korunky zaveďte vyrovnane s výrezmi do upínacieho nástroja.
 6. Pretočte vŕtaciu korunku s ľahkým prítlakom až na doraz.
 7. Zatvorte blokovanie upínania nástroja, aby sa vŕtacia korunka zafixovala.

Pripojenie odsávacieho zariadenia

 1. Zaistite bezpečné spojenie medzi hadicou na zachytávanie vody vŕtačky a odsávacou hadicou univerzálneho vysávača. Nepoužívajte hadicový adaptér.
 2. Spojte odsávaciu hadicu univerzálneho vysávača s univerzálnym vysávačom.
 3. Pri vŕtaní nad hlavou použite držiak na bočnej rukoväti, aby sa hadica na zachytávanie vody zafixovala.

Príprava na vŕtanie vedené v konzole

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Vŕtacia konzola sa môže pri nedostatočnom upevnení otáčať alebo prevrátiť.
 • Pred použitím diamantového vŕtacieho stroja upevnite vŕtaciu konzolu pomocou kotiev alebo vákuovej základnej dosky na opracovávaný podklad.
 • Používajte len kotvy, ktoré sú vhodné na daný podklad a dodržiavajte pokyny na montáž výrobcu kotiev.
 • Vákuovú základnú dosku používajte len vtedy, keď je daný podklad vhodný na upevnenie vŕtacej konzoly pomocou vákua.
Vŕtaciu konzolu a náradie možno upevniť buď pomocou vákuovej základnej dosky, alebo pomocou súpravy príslušenstva DD M12 S , teda kotvou HKD-D M12x50 , upínacím vretenom DD-LR-CLS a maticou DD-LR-CLN .
VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom vytekania vody! Pri vŕtaní vedenom v konzole sa nemôže namontovať ochrana proti striekaniu. Preto náradie pri vŕtaní vedenom v konzole smerom nahor nie je chránené proti vniknutiu vody.
 • Nikdy nevŕtajte s použitím vŕtacej konzoly smerom nahor!
Vŕtanie vedené v konzole je možné len bez bočnej rukoväti a bez ochrany proti striekaniu.

Montáž tyčí systému na zachytávanie vody

Vŕtanie je povolené len za nasledujúcich podmienok:
Dodávané tyče systému na zachytávanie vody sú namontované a nastavené na dĺžku použitej vŕtacej korunky.
V krúžku na zachytávanie vody je vložené vŕtacie puzdro, ktoré zodpovedá priemeru vŕtacej korunky.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Posuňte tyče systému na zachytávanie vody do pripravených otvorov na prednej strane náradia tak, aby počuteľne zaskočili.
 3. Nastavte posúvačom dĺžkový rozsah pre použitú vŕtaciu korunku. Pre dĺžky vŕtacej korunky do 150 mm dajte posúvač do polohy 150 , pre dĺžky vŕtacej korunky 300 mm a 600 mm do polohy 300 .

Upevnenie náradia a vŕtacej konzoly pomocou vákua

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo v dôsledku pádu diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Pri horizontálnom vŕtaní sa musí vŕtacia konzola dodatočne zaistiť reťazou.

Umiestnenie vákuovej základnej dosky

Image alternative
 1. Označte stred vŕtaného otvoru krížikom, ktorého čiary sú dlhšie ako priemer krúžku na zachytávanie vody.
  Krúžok na zachytávanie vody má štyri prečnievajúce značky, podľa ktorých môžete krížik vyrovnať.
 2. Nastavte 4 nivelačné skrutky vákuovej základnej dosky tak, aby zo spodnej strany vákuovej základnej dosky asi 5 mm vyčnievali.
 3. Umiestnite vákuovú základnú dosku vo vzdialenosti 21 cm od stredu vŕtaného otvoru.
 4. Prípojku vákua vákuovej základnej dosky pripojte k vákuovému čerpadlu.
 5. Zapnite vákuové čerpadlo.
 6. Držte stlačený vákuový zavzdušňovací ventil, kým si pozíciu vákuovej základnej doske upravíte.

Upevnenie vŕtacej konzoly na vákuovej základnej doske

 1. Zapnite vákuové čerpadlo.
 2. Vŕtaciu konzolu upevnite pomocou upínacej páčky na vákuovej základnej doske.
 3. Vyrovnajte vŕtaciu konzolu pomocou obidvoch nivelačných skrutiek.

Zafixovanie náradia na vŕtacej konzole

Pri vákuovom upevnení sa pred upevnením náradia na vŕtacej konzole presvedčte, či je vŕtacia konzola bezpečne upevnená.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Zaaretujte sane vŕtacej konzoly v maximálnej vzdialenosti od podkladu.
  Sane musia byť zaaretované v najhornejšej pozícii. Tak sa dá náradie s tyčami systému na zachytávanie vody namontovať bez toho, aby sa krúžok na zachytávanie vody dotýkal podkladu.
 3. Otvorte upínaciu čeľusť s aretačnou skrutkou.
 4. Zaveďte vŕtací stroj do saní.
 5. Zatvorte upínaciu čeľusť s aretačnou skrutkou.
 6. Presvedčte sa, či je vŕtačka správne upevnená v konzole.

Upevnenie náradia a vŕtacej konzoly kotvou

Predpokladom upevnenia vŕtacej konzoly kotvou je použitie súpravy príslušenstva DD M12 S , ktorá okrem iného obsahuje aj upínacie vreteno DD-LR-CLS a maticu DD-LR-CLN .
 1. Označte stred vŕtaného otvoru krížikom, ktorého čiary sú dlhšie ako priemer krúžku na zachytávanie vody.
  Krúžok na zachytávanie vody má štyri prečnievajúce značky, podľa ktorých môžete krížik vyrovnať.
 2. Osaďte kotvu Hilti HKD-D M12x50 na upevnenie adaptérovej dosky vŕtacej konzoly vo vzdialenosti 12 cm od značky stredu vŕtaného otvoru.
  Pri osadzovaní kotvy dodržiavajte upozornenia týkajúce sa používania, ktoré sú priložené ku kotve!
 3. Zafixujte náradie na vŕtacej konzole.
 4. Otočte obidve nivelačné skrutky naspäť tak, aby neprečnievali.
 5. Nasaďte vŕtaciu konzolu s namontovaným náradím na upínacie vreteno a vŕtaciu konzolu predbežne zaistite maticou (súprava príslušenstva DD M12 S ).
 6. Vŕtaciu konzolu vyrovnajte pomocou obidvoch nivelačných skrutiek.

Montáž ručného kolesa

Ručné koleso možno namontovať na obidve strany konzoly.
Image alternative
 1. Nasaďte ručné koleso na os.
 2. Preveďte vyklopenú závlačku cez otvor.
 3. Závlačku zaklopte.

Montáž, príp. výmena vŕtacieho puzdra

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Vložte vŕtacie puzdro do drážok krúžku na zachytávanie vody a posuňte vŕtacie puzdro nadol tak, aby počuteľne zapadlo.
 3. Keď chcete vŕtacie puzdro odstrániť, otáčajte ho proti pohybu hodinových ručičiek a vytiahnite ho nahor von z krúžku na zachytávanie vody.

Montáž vŕtacej korunky

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia odmrštenými predmetmi! Vŕtacie korunky s vyštrbeniami alebo trhlinami, ako aj silno opotrebované vŕtacie korunky môžu viesť k tomu, že sa môžu odmrštiť úlomky obrobku alebo zlomené vŕtacie korunky a spôsobiť poranenia aj mimo pracovnej oblasti.
 • Vŕtaciu korunku pred každým použitím skontrolujte, či nemá vyštrbenia a trhliny, či nie je opotrebovaná a v prípade potreby vŕtaciu korunku vymeňte.
Diamantové vŕtacie korunky sa musia vymeniť, hneď ako viditeľne klesne rezací výkon, resp. vŕtací výkon. Všeobecne je to vtedy, keď je výška diamantových segmentov menšia než 2 mm.
Pravidelné postriekanie upínania nástroja sprejom Hilti uľahčuje montáž vŕtacej korunky.
Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Pred otvorením upínania nástroja vytiahnite blokovanie upínania nástroja až na doraz smerom nahor.
  Skontrolujte, či sú zásuvný koniec vŕtacej korunky a upínanie nástroja čisté a nepoškodené.
 3. Vyklopte krúžok na zachytávanie vody okolo svojej osi upevnenia až na doraz.
 4. Nasaďte vŕtaciu korunku s rezacím prstencom zhora do vŕtacieho puzdra krúžku na zachytávanie vody.
 5. Zásuvný koniec vŕtacej korunky zaveďte vyrovnane s výrezmi do upínacieho nástroja.
 6. Pretočte vŕtaciu korunku s ľahkým prítlakom až na doraz.
 7. Zatvorte blokovanie upínania nástroja, aby sa vŕtacia korunka zafixovala.

Pripojenie odsávacieho zariadenia

 1. Zaistite bezpečné spojenie medzi hadicou na zachytávanie vody vŕtačky a odsávacou hadicou univerzálneho vysávača. Nepoužívajte hadicový adaptér.
 2. Spojte odsávaciu hadicu univerzálneho vysávača s univerzálnym vysávačom.
 3. Pri vŕtaní nad hlavou použite držiak na bočnej rukoväti, aby sa hadica na zachytávanie vody zafixovala.

Vyrovnanie vŕtacieho systému na stred otvoru

Umiestnenie vŕtacieho systému pomocou vákuovej základnej dosky

Image alternative
 1. Uistite sa, že vŕtací systém je bezpečne upevnený (ukazovateľ manometra v zelenej oblasti).
 2. Aby ste presne umiestnili vŕtací systém na stred vŕtaného otvoru, stlačte vákuový zavzdušňovací ventil a opravte polohu konzoly.
 3. Keď je vŕtací systém v správnej polohe, pusťte vákuový zavzdušňovací ventil a vŕtací systém zatlačte proti podkladu.
 4. Vákuovú základnú dosku vyrovnajte pomocou 4 nivelačných skrutiek.

Umiestnenie vŕtacieho systému pri upevnení kotvou

 1. Aby ste presne umiestnili vŕtací systém na stred vŕtaného otvoru, povoľte upínacie vreteno tak, aby sa dala vŕtacia konzola pohybovať a opravte polohu vŕtacej konzoly.
 2. Vyrovnajte adaptérovú dosku vŕtacej konzoly pomocou 2 nivelačných skrutiek.
 3. Keď je vŕtací systém v správnej polohe, dotiahnite upínacie vreteno.

Pripojenie elektrického napájania a napájania vodou

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom vytekania vody! Poškodený alebo nie správne upevnený O-krúžok na prípojke vody náradia, príliš vysoký tlak vody, nesprávne hadicové spojenie a netesnosti v systéme vedenia vody môžu viesť k vytekaniu vody a predstavovať nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pravidelne kontrolujte náradie, prípojky vody, hadice a hadicové spojky, či nie sú poškodené a zabezpečte, aby sa neprekročil maximálny povolený tlak vo vedení vody 6 bar.
Používajte iba čerstvú vodu alebo vodu bez čiastočiek nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu komponentov.
Maximálna prípustná teplota vody je 40 °C (104 °F).
Pri GB verzii sa namiesto PRCD použije oddeľovací transformátor.
 1. Pripojte vedenie napájania vodou vhodnou spojkou na prípojku vody vŕtacieho stroja.
 2. Uistite sa, že sa je vedenie napájania vodou bezpečne spojený s hadicou na vodu vŕtacieho stroja.
 3. Otvorte prívod vody a skontrolujte tesnosť prípojky vody vŕtacieho stroja.
 4. Zástrčku sieťového kábla náradia pripojte do zásuvky s uzemňovacím kolíkom.
 5. Stlačte tlačidlo I , príp. Reset na prúdovom chrániči (PRCD).
  • Indikácia na prúdovom chrániči (PRCD) musí svietiť.
 6. Stlačte tlačidlo 0 , príp. TEST na prúdovom chrániči (PRCD).
  Indikácia na prúdovom chrániči (PRCD) sa musí vypnúť.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom! Keď indikácia na prúdovom chrániči pri stlačení tlačidla 0 , príp. TEST nezhasne, diamantový jadrový vŕtací stroj sa nemôže ďalej používať!
 • Diamantový jadrový vŕtací stroj dajte opraviť v servisnom stredisku Hilti .
 1. Zapnite znova prúdový chránič (PRCD) po kontrole stlačením tlačidla 0 , príp. TEST .

Vŕtanie

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu! Kontakt rotujúcich častí s vodou alebo elektrickými vedeniami môže spôsobiť úraz s ťažkými následkami.
 • Uistite sa, že vodovodné a elektrické vedenia neprídu do styku s rotujúcimi časťami.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri zablokovanom nástroji! Náradie má vysoký krútiaci moment, zodpovedajúci jeho využitiu. Pri náhlom zablokovaní nástroja sa môže náradie pohnúť náhle a s veľkou silou.
 • Používajte bočnú rukoväť a náradie vždy držte obidvomi rukami. Vždy počítajte s náhlym zablokovaním nástroja.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu! Pri vŕtaní priechodných otvorov do stien a stropov môže materiál alebo odvŕtané jadro vypadnúť dozadu alebo nadol.
 • Pred vŕtaním priechodných otvorov cez steny alebo stropy zabezpečte oblasť vzadu, resp. odspodu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi úlomkami! Pri vŕtaní môžu odletovať nebezpečné časti materiálu. Odskočený materiál môže poškodiť telo a zrak.
 • Používajte ochranu očí, ochranný odev a ochrannú helmu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Náradie a proces vŕtania spôsobuje hluk. Pôsobenie hluku môže viesť k strate sluchu.
 • Používajte chrániče sluchu.

Ručne vedené vŕtanie

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri ručne vedenom vŕtaní smerom nahor bez predpísaných ochranných opatrení môže do náradia vniknúť voda a spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Pri ručne vedenom vŕtaní smerom nahor vždy použite vždy systém na zachytávanie vody s vysávačom na vysávanie namokro, ako aj ochranu proti striekaniu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri použití nesprávneho vŕtacieho puzdra sa môže pri používaní náradia nad hlavou dostať voda do vnútra diamantového vŕtacieho stroja.
 • Používajte vždy vŕtacie puzdro, ktoré má rovnaký priemer ako vŕtacia korunka.
 1. Zasuňte sieťovú zástrčku vŕtacieho stroja do sieťovej zásuvky alebo pri použití odsávania do zásuvky univerzálneho vysávača (ak je k dispozícii zásuvka na univerzálnom vysávači).
 2. Pri použití odsávania zasuňte sieťovú zástrčku univerzálneho vysávača do zásuvky a spínač vysávača prepnite na AUTO alebo na ON , príp. I .
 3. Zapnite prúdový chránič (PRCD) (pozri ).
  Univerzálny vysávač sa spustí v režime AUTO s časovým oneskorením automaticky po spustení vŕtacieho stroja. Po vypnutí vŕtacieho stroja sa univerzálny vysávač v režime AUTO automaticky vypne s časovým oneskorením. V režime ON , príp. I musíte vysávač manuálne zapnúť a vypnúť.
 4. Označte stred vŕtaného otvoru krížikom, ktorého čiary sú dlhšie ako priemer krúžku na zachytávanie vody.
  Krúžok na zachytávanie vody má štyri prečnievajúce značky, podľa ktorých môžete krížik vyrovnať.
Image alternative
 1. Držte vypínač vŕtacieho stroja stlačený, nastavte páku na reguláciu vody na požadované množstvo vody a vypínač opäť pusťte.
  Prívod vody sa automaticky zapne alebo vypne s vypínačom vŕtacieho stroja. Množstvo vody možno pred vŕtaním alebo počas nastaviť otáčaním páky na reguláciu vody (minimálny prietok vody pri zatvorenej páke na reguláciu vody: cca 0,3 l/min).
 2. Nasaďte krúžok na zachytávanie vody opatrne na miesto vŕtania bez toho, aby sa vŕtacia korunka dotýkala podkladu.
 3. Čiary označenia vŕtaného otvoru a značky na krúžku na zachytávanie vody sa musia prekrývať.
 4. Uistite sa, že sa vŕtacia korunka nedotýka podkladu a vypínač pre stupeň navrtávania stlačte do polovice.
 5. Ak vŕtate nahor, počkajte, kým sa vŕtacia korunka nenaplní vodou.
  • Vŕtacia korunka sa tým ochladí a ochráni pred poškodením vŕtaním za sucha.
 6. Pritlačte vŕtaciu korunku zľahka k podkladu.
  • Po zapnutí (vypínač stlačený do polovice) beží vŕtací stroj na pomalom stupni navrtávania, aby sa zabránilo ubiehaniu vŕtacej korunky pri začatí vŕtania.
 7. Keď pocítite, že vŕtacia korunka rovnomerne zaberá, vypínač zatlačte úplne.
  • Hneď ako sa vypínač celkom zatlačíte, môže sa vŕtacia korunka otáčať maximálnymi otáčkami.
  Zvoľte prítlak tak, aby vŕtací stroj bežal na maximálnych otáčkach. Pritom sa dosiahne ideálny vŕtací výkon (indikácia vŕtacieho výkonu svieti zeleným svetlom). Vyšší prítlak nespôsobí zvyšovanie rýchlosti vŕtania (indikátor výkonu pri vŕtaní svieti červeným svetlom).
  Veďte vŕtaciu korunku rovno vo vŕtanom otvore. Skríženie vŕtacej korunky vo vŕtanom otvore môže znížiť vŕtací výkon.
  Dávajte vždy pozor na to, aby bol prietok vody správny. Kontrolujte indikáciu prietoku vody.

Vŕtanie vedené vo vŕtacej konzole

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom následkom vytekania vody! Pri vŕtaní vedenom v konzole sa nemôže namontovať ochrana proti striekaniu. Preto náradie pri vŕtaní vedenom v konzole smerom nahor nie je chránené proti vniknutiu vody.
 • Nikdy nevŕtajte s použitím vŕtacej konzoly smerom nahor!
VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu! Pri vŕtaní priechodných otvorov do stien a stropov môže materiál alebo odvŕtané jadro vypadnúť dozadu alebo nadol.
 • Pred vŕtaním priechodných otvorov cez steny alebo stropy zabezpečte oblasť vzadu, resp. odspodu.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nebezpečenstvo v dôsledku pádu diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 • Pri horizontálnom vŕtaní sa musí vŕtacia konzola dodatočne zaistiť reťazou.
 1. Ak použijete vysávač na vysávanie namokro, pripojte odsávacie zariadenie () a dodržiavajte kroky 1 až 3 v odseku týkajúcom sa ručne vedeného vŕtania ().
 2. Zástrčku sieťového kábla pripojte do zásuvky a zapnite prúdový chránič (PRCD) (pozri odsek Pripojenie elektrického napájania a napájania vodou, ).
 3. Otvorte aretáciu saní.
 4. Sane posuňte pomocou ručného kolesa nadol tak, aby krúžok na zachytávanie vody ľahko doliehal na podklad.
 5. Vypínač náradia držte stlačený, pákou na reguláciu vody nastavte požadovaný prietok vody a vypínač znova pustite.
  Prívod vody sa automaticky zapne alebo vypne s vypínačom náradia. Množstvo vody možno pred vŕtaním alebo počas neho nastaviť otáčaním páky na reguláciu vody (minimálny prietok vody pri zatvorenej páke na reguláciu vody: cca 0,3 l/min).
 6. Zapnite náradie s aretáciou spínača do režimu trvalého chodu tak, že vypínač úplne stlačíte a potom aktivujete aretačné tlačidlo.
 7. Diamantovú vŕtaciu korunku pomocou ručného kolesa otočte až na podklad.
 8. Na začiatku vŕtania pritláčajte len zľahka, až kým sa vŕtacia korunka nevystredí, až potom zvýšte prítlak.
 9. Keď cítite, že sa vŕtacia korunka vycentrovala a rovnomerne rotuje, zvýšte prítlak proti podkladu.
 10. Prítlak regulujte podľa indikácie vŕtacieho výkonu.
  Zvoľte prítlak tak, aby vŕtací stroj bežal na maximálnych otáčkach; pritom sa dosiahne ideálny vŕtací výkon (indikácia vŕtacieho výkonu svieti nazeleno). Vyšší prítlak nespôsobí zvyšovanie rýchlosti vŕtania (indikátor výkonu pri vŕtaní svieti načerveno).
  Sledujte počas vŕtania prietok vody. Na kontrolu použite indikátor prietoku vody.

Otvory s vŕtacou korunkou s priemerom 600 mm

 1. Otvor najprv predvŕtajte s vŕtacou korunkou s priemerom 300 mm.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Pri vŕtaní s vŕtacou korunkou s priemerom 600 mm bez predvŕtania sa môže náradie vymknúť spod kontroly, poškodiť s spôsobiť poranenia.
 • Vždy otvor predvŕtajte. Dbajte na to, aby ste vŕtaciu korunku s priemerom 600 mm pred pokračovaním vŕtania až do podkladu zaviedli do predvŕtaného otvoru.
 1. Po výmene vŕtacej korunky zaveďte vŕtaciu korunku s priemerom 600 mm pri vypnutom náradí až na podklad do predvŕtaného otvoru.
 2. Pokračujte vo vŕtaní.

Vypnutie náradia

 1. Po dosiahnutí požadovanej hĺbky vŕtania, resp. po dokončení priechodného otvoru náradie vypnite. Keď pracujete s aretáciou vypínača, stlačte vypínač, aby ste aretáciu uvoľnili.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia! Pri nadvihnutí krúžku na zachytávanie vody od podkladu pri bežiacej vŕtacej korunke sa môžu odvŕtané jadrá vymrštiť z vŕtacej korunky. Môže to viesť k vzniku poranení.
 • Zdvihnite krúžok na zachytávanie vody od podkladu až vtedy, keď je vŕtacia korunka náradia zastavená.
 1. Vŕtaciu korunku vytiahnite z vŕtaného otvoru počas dobehu náradia.
  • Prívod vody sa automaticky vypne s vypnutím náradia vypínačom.

Demontáž a vyprázdnenie vŕtacej korunky

Image alternative
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pri výmene nástroja! Nástroj sa pri používaní zahrieva. Môže mať ostré hrany.
 • Pri výmene nástroja noste vždy ochranné rukavice.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia. Odvŕtané jadro alebo časti z neho môžu vypadnúť z vŕtacej korunky.
 • Dávajte pozor, aby odvŕtané jadro nekontrolovane nevypadlo z vŕtacej korunky. Odstráňte všetky časti odvŕtaného jadra z vŕtacej korunky.
 1. Otvorte upínanie nástroja. Vytiahnite blokovanie upínania nástroja až na doraz smerom nahor.
  Náradie držte naklonené hrotom vŕtacej korunky mierne nadol, aby mohla vytiecť zvyšková voda z vŕtacej korunky.
 2. Otočte vŕtaciu korunku až na doraz.
 3. Vŕtaciu korunku vytiahnite z upínania nástroja.
 4. Otočte vŕtaciu korunku z osi predĺženia upínania nástroja.
 5. Vytiahnite vŕtaciu korunku z krúžku na zachytávanie vody.
 6. Vŕtaciu korunku pevne držte a v prípade potreby vytraste odvŕtané jadro z vŕtacej korunky cez zásuvný koniec smerom dozadu. Ak by časti odvŕtaného jadra zostali v otvore, poklepte vŕtacou korunkou zvislo nadol proti mäkkému podkladu (drevo, plast) alebo použite tenkú tyč (napr. hĺbkový doraz) na vyrazenie odvŕtaného jadra.
 7. Zatvorte blokovanie upínania nástroja.

Odstránenie odvŕtaného jadra z otvoru

 1. Zasuňte vylamovač jadra s ľahkým pretočením až na doraz do otvoru.
  Presvedčte sa, že sa priemer vylamovača jadra (voliteľné príslušenstvo) zhoduje s priemerom použitej vŕtacej korunky.
 2. Vylomte odvŕtané jadro ľahkým bočným tlakom na vylamovač jadra.
 3. Vytiahnite vylomené jadro vylamovačom jadra z vŕtaného otvoru.
 4. Meracím hrotom odmerajte efektívne dosiahnutú hĺbku otvoru.

Likvidácia vŕtneho kalu

 1. Zachyťte vrtný kal (napr. vysávačom na vysávanie namokro).
 2. Vrtný kal nechajte usadiť a pevný podiel zlikvidujte na skládke stavebného odpadu.
  Vločkovacie prísady môžu proces odlučovania urýchliť.
 3. Pred odvedením zvyšnej vody z vŕtania (alkalickej povahy, hodnota pH > 7) do kanalizácie vodu neutralizujte primiešaním kyslého neutralizačného prostriedku alebo zriedením väčším množstvom vody.

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vykonávanie údržby a opravy, keď je zasunutá sieťová zástrčka, môže viesť k závažným poraneniam a k popáleninám.
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
Starostlivosť
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové diely.
Ošetrovanie nástrojov a kovových častí
 • Pevne usadené nečistoty odstráňte.
 • Povrch nástrojov a upínacieho mechanizmu chráňte pred koróziou príležitostným poutieraním utierkou namočenou v oleji.
 • Zásuvný koniec nástroja udržiavajte čistý a zľahla naolejovaný.
Údržba a oprava
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Neodborné opravy na elektrických častiach môžu viesť k závažným poraneniam a popáleninám.
 • Opravy elektrických častí smie vykonávať iba školený elektromechanik.
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt ich poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • Pri poškodeniach a/alebo poruchách fungovania elektrické náradie neprevádzkujte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Pri vyhotovení s vymeniteľným sieťovým káblom smie sieťový kábel vymieňať len elektrotechnický odborník.
 • Po prácach spojených so starostlivosťou o prístroj a opravami pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Na bezpečnú prevádzku používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné diely, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom centre Hilti alebo na stránke: www.hilti.group

Výmena uhlíkových kief

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom !
 • Údržbu a opravy náradia smie vykonávať iba autorizovaný a poučený personál! Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikách.
Uhlíkové kefy sa musia vymeniť, keď sa rozsvieti kontrolka so symbolom vidlicového kľúča.
 1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Otvorte kryty uhlíkových kief na ľavej a pravej strane motora.
 3. Pozrite si, ako sú uhlíkové kefy vložené a ako sú uložené ich lanká. Vyberte opotrebované uhlíkové kefy z diamantového jadrového vŕtacieho stroja.
 4. Opäť vložte nové uhlíkové kefky presne tak, ako boli predtým vložené pôvodné uhlíkové kefky.
  Pri vkladaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu signalizačného lanka.
 5. Kryty uhlíkových kief na ľavej a pravej strane motora zaskrutkujte.
 6. Nechajte uhlíkové kefy zabehnúť pri voľnobežných otáčkach aspoň 1 minútu bez prerušenia.
  • Po približne 1 minúte prevádzky s novými uhlíkovými kefami zhasne kontrolka.

Čistenie okienka na kontrolu vody

Pri čistení kontrolného okienka dbajte na čistotu vášho pracoviska. Do vnútornej strany indikátora prietoku vody sa počas čistenia nesmú dostať nečistoty.
 1. Povoľte obidve skrutky kontrolného okienka Torx skrutkovačom TX 15.
 2. Zdvihnite okienko nahor.
 3. Vyberte obežné koleso prítoku vody spolu s osou.
 4. Odstráňte zachytené čiastočky nečistôt pod tečúcou vodou.
 5. Pred montážou skontrolujte, či tesnenie na okienku nie je poškodené a v prípade potreby ho vymeňte.
 6. Zabezpečte, aby tesnenie presne dosadalo vo vedení. Tesnenie sa môže v opačnom prípade pri montáži okienka medzi plastovými súčiastkami poškodiť a môže netesniť.
 7. Obežné koleso spolu s osou znova vložte.
 8. Zatlačte okienko naspäť do jeho vedenia.
 9. Vložte Torx skrutky na upevnenie okienka a utiahnite ich.

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Diamantový jadrový vŕtací stroj je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Servisný indikátor svieti.
Bola takmer dosiahnutá hranica opotrebovania uhlíkových kefiek. Zostávajúca doba chodu až do automatického vypnutia diamantového jadrového vŕtacieho stroja je ešte niekoľko hodín.
 • Pri najbližšej príležitosti nechajte uhlíkové kefky vymeniť.
Uhlíkové kefky boli vymenené a musia sa zabehnúť.
 • Nechajte uhlíkové kefky zabehnúť pri voľnobežných otáčkach aspoň 1 minútu bez prerušenia.
Diamantový jadrový vŕtací stroj nepodáva plný výkon.
Porucha elektrickej siete – v elektrickej sieti došlo k podpätiu.
 • Skontrolujte, či nepôsobia rušivo iné spotrebiče pripojené k elektrickej sieti alebo prípadne na generátor.
 • Skontrolujte dĺžku použitého predlžovacieho kábla.
Diamantová vŕtacia korunka nerotuje.
Diamantová vŕtacia korunka sa zasekla v podklade.
 • Veďte diamantový jadrový vŕtací stroj rovno.
 • Uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku vidlicovým kľúčom: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Zachyťte diamantovú vŕtaciu korunku blízko zásuvného konca vhodným vidlicovým kľúčom a uvoľnite diamantovú vŕtaciu korunku otáčaním.
Rýchlosť vŕtania klesá.
Bola dosiahnutá maximálna hĺbka vŕtania.
 • Odstráňte odvŕtané jadro a použite dlhšiu vŕtaciu korunku.
Odvŕtané jadro sa zasekáva v diamantovej vŕtacej korunke.
 • Odstráňte odvŕtané jadro.
Nesprávna špecifikácia pre podklad.
 • Vyberte si vhodnejšiu špecifikáciu diamantových vŕtacích koruniek.
Veľký podiel ocele (dá sa rozpoznať podľa čistej vody s kovovými pilinami).
 • Vyberte si vhodnejšiu špecifikáciu diamantových vŕtacích koruniek.
Diamantová vŕtacia korunka je poškodená.
 • Skontrolujte poškodenie diamantovej vŕtacej korunky a v prípade potreby ju vymeňte.
Diamantová vŕtacia korunka je obrúsená.
 • Naostrite diamantovú vŕtaciu korunku na ostriacej doštičke.
Množstvo vody je príliš veľké.
 • Zmenšite množstvo vody pomocou regulácie vody.
Príliš malé množstvo vody.
 • Skontrolujte prívod vody k diamantovej vŕtacej korunke alebo zvýšte množstvo vody pomocou regulácie vody.
 • Skontrolujte filtračnú vložku na prípojke vody.
Zásuvný koniec je znečistený alebo nesprávne zaistený.
 • Očistite zásuvný koniec a správne vložte diamantovú vŕtaciu korunku.
Diamantová vŕtacia korunka sa nedá vložiť do upínania nástrojov.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov sú znečistené alebo poškodené.
 • Očistite zásuvný koniec, príp. upínanie nástrojov alebo ho vymeňte.
Páka upínania nástrojov nie je úplne otvorená.
 • Otvorte páku až na doraz.
Diamantová vŕtacia korunka má príliš veľkú vôľu.
Chybný zásuvný koniec.
 • Skontrolujte zásuvný koniec a v prípade potreby ho vymeňte.
Páka upínania nástrojov nie je zatvorená.
 • Zatvorte páku upínania nástrojov.
Žiadny prietok vody.
Filter alebo indikátor prietoku vody je upchatý.
 • Filter alebo indikátor prietoku vody vyberte a prepláchnite.
Počas prevádzky vyteká voda z upínania nástrojov.
Zásuvný koniec/upínanie nástrojov sú znečistené.
 • Očistite zásuvný koniec, príp. upínanie nástrojov.
Tesnenie upínania nástroja je chybné.
 • Skontrolujte tesnenie a v prípade potreby ho vymeňte.

Diamantový jadrový vŕtací stroj nie je funkčný

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Image alternative
Servisný indikátor nesignalizuje nič.
Zariadenie PRCD nie je zapnuté.
 • Skontrolujte funkčnosť zariadenia PRCD a zapnite ho.
Napájanie bolo prerušené.
 • Zapojte iné elektrické zariadenie a skontrolujte jeho fungovanie.
 • Skontrolujte konektorové spoje, sieťový kábel, elektrické vedenie a sieťové istenie.
Voda v motore.
 • Nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj úplne vyschnúť na teplom, suchom mieste.
Image alternative
Servisný indikátor svieti.
Uhlíkové kefky sú opotrebované.
Image alternative
Servisný indikátor bliká.
Motor prehriaty (napr. z dôvodu veľmi vysokého trenia o steny a/alebo príliš vysokého prítlaku).
 • Počkajte niekoľko minút, kým sa motor ochladí alebo nechajte diamantový jadrový vŕtací stroj spustený vo voľnobežnom chode, aby sa proces ochladzovania urýchlil.
 • Vypnite a opäť zapnite diamantový jadrový vŕtací stroj.
 • Veďte diamantový jadrový vŕtací stroj rovno a/alebo znížte prítlak.

Čína RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete tabuľku nebezpečných látok: qr.hilti.com/r51318.
Odkaz na tabuľku RoHS nájdete na konci tejto dokumentácie ako QR kód.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Likvidácia vrtného kalu

Z hľadiska životného prostredia je odvádzanie kalu z vŕtania do vodných tokov alebo do kanalizácie bez predchádzajúcej úpravy problematické.
 • Informácie o existujúcich predpisoch vám poskytnú príslušné úrady vo vašej krajine.
 • Zlikvidujte vrtný kal.

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative
Image alternative