Jazyk

TE 2-A22

Originálny návod na obsluhu

Údaje k dokumentácii

O tejto dokumentácii

 • Pred uvedením do prevádzky si prečítajte túto dokumentáciu. Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu.
 • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.
 • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom.

Vysvetlenie značiek

Výstražné upozornenia

Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO !
 • Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo smrť.
VAROVANIE
VAROVANIE !
 • Označenie možného hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže viesť k ťažkým poraneniam alebo usmrteniu.
POZOR
POZOR !
 • Označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ľahším ublíženiam na tele alebo vecným škodám.

Symboly v dokumentácii

V tejto dokumentácii sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
Image alternative Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie
Image alternative Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi
Image alternative Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu

Symboly na obrázkoch

Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:
Image alternative Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu
Image alternative Číslovanie udáva poradie pracovných úkonov na obrázku a môže sa odlišovať od číslovania pracovných úkonov v texte.
Image alternative Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov .
Image alternative Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom.

Symboly týkajúce sa výrobkov

Symboly na výrobku

Na výrobku môžu byť použité nasledujúce symboly:
Image alternative Vŕtanie bez príklepu
Image alternative Vŕtanie s príklepom (s funkciou kladiva)
Image alternative Pravobežný/ľavobežný chod
Image alternative Menovité voľnobežné otáčky
Image alternative Otáčky za minútu
Image alternative Jednosmerný prúd
Image alternative Lítiovo-iónový akumulátor
Image alternative Použitý typový rad lítiovo-iónového akumulátora Hilti . Riaďte sa pokynmi v kapitole Používanie v súlade s určeným účelom .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívajte ako nástroj na udieranie alebo zatĺkanie.
Image alternative Nenechajte akumulátor spadnúť. Nepoužívajte akumulátor, ktorý bol vystavený nárazu alebo je inak poškodený.
Image alternative Náradie podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android.

Informácie o výrobku

Výrobky Image alternative sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.
 • Poznamenajte si sériové číslo do nasledujúcej tabuľky. Údaje výrobku budete potrebovať pri dopytoch adresovaných nášmu zastúpeniu alebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  TE 2-A22
  Generácia:
  02
  Sériové číslo:

Vyhlásenie o zhode

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu opísaný výrobok sa zhoduje s nasledujúcimi smernicami a normami. Vyobrazenie vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto dokumentácie.
Technické dokumentácie sú uložené tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre elektrické náradie

Image alternative VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
 • Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
 • Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
 • Pri používaní elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 • Zabráňte dotyku tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky. Pri telesnom kontakte s uzemnením hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Chráňte elektrické náradie pred dažďom či vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
 • Pri práci buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Elektrické náradie nepoužívajte vtedy, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k závažným poraneniam.
 • Noste prostriedky osobnej ochrannej výbavy a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobnej ochrannej výbavy, ako je maska proti prachu, bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu (podľa druhu a použitia elektrického náradia), znižuje riziko poranení.
 • Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Prv než elektrické náradie pripojíte k akumulátoru, uchopíte ho alebo prenesiete, presvedčte sa, že je vypnuté. Pri prenášaní elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
 • Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte z náradia nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástroj alebo kľúč v otáčajúcej sa časti náradia môže spôsobiť úrazy.
 • Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe a držaniu tela. Pri práci zabezpečte stabilný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Budete tak môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 • Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa diely.
 • Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčite sa, že tieto zariadenia sú pripojené a používajú sa správne. Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.
Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
 • Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu, ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
 • Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
 • Odstráňte akumulátor pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo odložením náradia. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie odložte na miesto chránené pred prístupom detí. Nedovoľte, aby náradie/zariadenie/prístroj používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny . Elektrické náradie je pre neskúsených používateľov nebezpečné.
 • O elektrické náradie sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
 • Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa zasekávajú menej a ľahšie sa vedú.
 • Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iné než určené použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Použitie a starostlivosť o akumulátorové náradie
 • Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre určitý druh akumulátorov používa s inými akumulátormi, hrozí riziko vzniku požiaru.
 • V elektrickom náradí používajte iba akumulátory, ktoré sú pre náradie určené. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpečenstvu požiaru.
 • Nepoužívaný akumulátor udržiavajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok vznik popálenín alebo požiaru.
 • Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt. Zabráňte styku s elektrolytom. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri vniknutí elektrolytu do očí okrem toho vyhľadajte lekársku pomoc.
Servis
 • Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

Dodatočné bezpečnostné upozornenia pre vŕtacie kladivo

Bezpečnosť osôb
 • Produkt používajte len v technicky bezchybnom stave.
 • Na náradí nikdy nevykonávajte úpravy alebo zmeny.
 • Používajte prídavné rukoväti dodané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k poraneniam.
 • Pri prerážacích prácach zaistite oblasť prác aj na protiľahlej strane. Vybúrané časti môžu vypadnúť a/alebo spadnúť a poraniť iné osoby.
 • Náradie vždy pevne držte za určené rukoväti, obidvomi rukami. Rukoväti udržujte suché a čisté.
 • Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže vkladací nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými vedeniami, držte náradie za izolované úchopové plochy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové časti náradia budú pod napätím, a tým môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Zabráňte kontaktu s rotujúcimi časťami – nebezpečenstvo poranenia!
 • Počas používania náradia noste vhodné ochranné okuliare, prilbu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a ľahkú ochranu dýchacích ciest.
 • Aj pri výmene nástrojov noste ochranné rukavice. Dotknutie sa vkladacieho nástroja môže viesť k rezným poraneniam a k vzniku popálenín.
 • Používajte ochranu očí. Odlamujúci sa materiál môže poraniť telo a oči.
 • Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu. Prach z takých materiálov, ako je náter s obsahom olova, prach z niektorých druhov dreva, betónu/muriva/horniny s obsahom kremeňa a minerálov, ako aj kovu, môže byť zdraviu škodlivý.
 • Zabezpečte dobré vetranie pracoviska a prípadne používajte ochrannú masku vhodnú pre príslušný prach. Dotýkanie sa alebo vdychovanie takéhoto prachu môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti. Určitý prach, napr. prach z dubového alebo bukového dreva, sa považuje za rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). S materiálom obsahujúcim azbest smú manipulovať len odborníci.
 • Robte si prestávky a cvičenia na lepšie prekrvenie prstov. Pri dlhšej práci sa môžu v dôsledku vibrácií vyskytnúť poruchy na cievach alebo nervových systémoch na prstoch, rukách alebo kĺboch rúk.
Elektrická bezpečnosť
 • Pred začiatkom prác skontrolujte pracovisko ohľadne skrytých elektrický vedení, plynových a vodovodných potrubí. Vonkajšie kovové časti náradia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom v prípade náhodného poškodenia elektrického vedenia.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia
 • Ak sa obrobok zablokuje, okamžite vypnite elektrické náradie. Náradie môže vybočiť.
 • Skôr, než náradie odložíte, počkajte do jeho úplného zastavenia.

Opis

Prehľad výrobku

Image alternative
 1. Upínanie nástrojov TE-C Click
 2. Prepínač na voľbu funkcie
 3. Rukoväť
 4. Prepínač pravo-/ľavobežného chodu s blokovaním zapnutia
 5. Ovládací spínač
 6. Akumulátor
 7. Osvetlenie pracovnej oblasti
 8. Bočná rukoväť
 9. Hĺbkový doraz
 10. Odisťovacie tlačidlá s doplnkovou funkciou aktivovania indikácie stavu nabitia
 11. Indikácia stavu nabitia akumulátora

Používanie v súlade s určením

Opísaný výrobok je vŕtacím kladivom, prevádzkovaným s napájaním z akumulátora. Je určené na vŕtanie do ocele, dreva a muriva, na vŕtanie s funkciou kladiva do betónu a muriva a na zaskrutkovanie a povoľovanie skrutiek.

 • Pre tento výrobok používajte len lítiovo-iónové akumulátory Hilti typového radu B 22.

 • Pre tieto akumulátory používajte len nabíjačky schválené Hilti . Ďalšie informácie nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Indikácia pre lítium-iónový akumulátor

Pri používaní lítium-iónových akumulátorov možno stav nabitia zobraziť miernym stlačením jedného z odisťovacích tlačidiel.
Stav
Význam
Svietia 4 LED-diódy.
Stav nabitia: 75 % až 100 %
Svietia 3 LED-diódy.
Stav nabitia: 50 % až 75 %
Svietia 2 LED-diódy.
Stav nabitia: 25 % až 50 %
Svieti 1 LED-dióda.
Stav nabitia: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED-dióda.
Stav nabitia: < 10 %
Počas a bezprostredne po práci nie je možné zistiť stav nabitia. Pri blikajúcich LED diódach ukazovateľa stavu nabitia akumulátora dodržiavajte, prosím, upozornenia uvedené v kapitole o vyhľadávaní chýb.

Rozsah dodávky

Vŕtacie kladivo, bočná rukoväť, hĺbkový doraz, návod na obsluhu.
Protiprachový modul TE DRS-S možno pre bezprašnú prácu zakúpiť ako príslušenstvo.
Ďalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group

Technické údaje

Vŕtacie kladivo


TE 2‑A22
Menovité napätie
21,6 V
Hmotnosť podľa EPTA Procedure 01 vrátane akumulátora B22⁄8.0
3,3 kg
Rozsah vŕtania do betónu/muriva (vŕtanie s príklepom)
4 mm … 16 mm
Rozsah vŕtania do kovu (vrták na vytváranie otvorov do plného materiálu)
0 mm … 10 mm
Maximálna dĺžka hĺbkového dorazu
180 mm

Informácie o hlučnosti a hodnoty vibrácií

Hodnoty akustického tlaku a hodnoty vibrácií uvedené v týchto pokynoch boli namerané podľa normovanej metódy merania a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrického náradia. Sú vhodné aj na predbežný odhad pôsobenia. Uvedené údaje reprezentujú hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa na iné účely, s odlišnými vkladacími nástrojmi alebo nemá zabezpečenú dostatočnú údržbu, údaje sa môžu odlišovať. Tým sa môžu podstatne zvýšiť vplyvy v priebehu celého pracovného času. Pri presnom odhadovaní vplyvov by sa mal zohľadniť aj čas, v priebehu ktorého bolo náradie buď vypnuté, alebo síce spustené, ale v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môžu vplyvy v priebehu celého pracovného času podstatne znížiť. Určite dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením hluku a/alebo vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Hodnoty emisie hluku zistené podľa normy EN 60745
Úroveň akustického výkonu (LWA)
103 dB(A)
Neistota pri úrovni akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emisií akustického tlaku (LpA)
92 dB(A)
Neistota pri hladine akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov), zistené podľa normy EN 60745
Vŕtanie s príklepom do betónu (ah, HD)
15 m/s²
Vŕtanie do kovu (ah, D)
2,5 m/s²
Neistota (K)
1,5 m/s²

Akumulátor

Prevádzkové napätie akumulátora
21,6 V
Teplota okolia počas prevádzky
−17 ℃ … 60 ℃
Teplota pri skladovaní
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátora na začiatku nabíjania
−10 ℃ … 45 ℃

Obsluha

Príprava práce

POZOR
Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným rozbehom!
 • Pred vložením akumulátora sa uistite, že príslušný výrobok je vypnutý.
 • Skôr než budete náradie nastavovať alebo meniť časti jeho príslušenstva, odstráňte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Montáž bočnej rukoväti

Image alternative
 1. Otáčaním rukoväti uvoľnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.
 2. Posuňte držiak (upínací pás) cez skľučovadlo spredu až do určenej drážky.
 3. Nastavte bočnú rukoväť do želanej polohy.
 4. Otáčaním rukoväti upnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.

Vloženie akumulátora

Image alternative
 1. Vložte akumulátor do držiak náradia tak, aby počuteľne zapadol.
 2. Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne vložený.

Odstránenie akumulátora

Image alternative
 1. Stlačte odisťovacie tlačidlá akumulátora.
 2. Vytiahnite akumulátor smerom dozadu.

Vloženie vkladacieho nástroja

Image alternative
 1. Vsúvací koniec vkladacieho nástroja mierne namažte.
  • Používajte iba originálny tuk od firmy Hilti. Nesprávny tuk môže spôsobiť poškodenia náradia.
 2. Zasuňte vkladací nástroj až na doraz do upínania nástrojov a nechajte ho zaskočiť.
 3. Potiahnutím za nástroj skontrolujte po vložení jeho bezpečné zaistenie.
  • Výrobok je pripravený na činnosť.

Vybratie vkladacieho nástroja

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia Nástroj sa pri používaní zahrieva.
 • Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice.
Image alternative
 • Potiahnite zaistenie nástroja až na doraz smerom dozadu a vkladací nástroj vyberte.

Montáž hĺbkového dorazu (voliteľný)

Image alternative
 1. Otáčaním rukoväti uvoľnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.
 2. Hĺbkový doraz zasuňte spredu do určených 2 vodiacich otvorov.
 3. Otáčaním rukoväti upnite držiak (upínací pás) bočnej rukoväti.

Práca

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia nesprávnou manipuláciou!
 • Počas prevádzky neaktivujte spínač pre otáčanie smeru a/alebo voľbu funkcie.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte.

Osvetlenie pracoviska

Pri stlačení ovládacieho spínača sa automaticky aktivuje LED-dióda. Po uvoľnení ovládacieho spínača LED-dióda pomaly zhasne.
 • Stlačte ovládací spínač.

Smer otáčania

 • Nastavte smer otáčania.
  • Spínač zaskočí v tejto polohe.

Vŕtanie bez príklepu

Image alternative
 • Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.

Vŕtanie s príklepom

Image alternative
 • Nastavte volič funkcií na tento symbol: Image alternative.

Starostlivosť a údržba/oprava

Starostlivosť a údržba/oprava

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vloženom akumulátore !
 • Pred akoukoľvek údržbou a opravami vždy vyberte akumulátor!
Starostlivosť o náradie
 • Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
 • Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
Starostlivosť o lítiovo-iónové akumulátory
 • Akumulátor udržiavajte čistý a zbavený oleja a tuku.
 • Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na ošetrovanie obsahujúce silikón, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.
 • Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Údržba a oprava
 • Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
 • V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho nechajte opraviť v servise firmy Hilti .
 • Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Aby bola zaistená bezpečná prevádzka, používajte len originálne náhradné súčiastky a spotrebné materiály. Nami schválené náhradné súčiastky, spotrebné materiály a príslušenstvo pre váš výrobok nájdete vo vašom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group .

Čistenie ochranného krytu proti prachu

 • Ochranný kryt proti prachu pri upínaní nástrojov pravidelne čistite čistou, suchou handrou.
 • Tesniacu manžetu opatrne poutierajte do čista a opäť ju mierne namažte tukom značky Hilti .
 • Ochranný kryt proti prachu bezpodmienečne vymeňte v prípade, že je tesniaca manžeta poškodená.

Preprava a skladovanie

Preprava a skladovanie akumulátorového náradia

Preprava
  POZOR
  Neúmyselné spustenie pri preprave !
 • Produkty vždy prepravujte bez vložených akumulátorov!
 • Vyberte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy neprepravujte voľne uložené.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšej preprave skontrolujte pred použitím, či nie sú poškodené.
Skladovanie
  POZOR
  Náhodné poškodenie spôsobené chybnými alebo vytekajúcimi akumulátormi !
 • Produkty vždy skladujte bez vložených akumulátorov!
 • Prístroj a akumulátory skladujte podľa možnosti v chlade a suchu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slnku, na vykurovacích telesách alebo za oknami.
 • Prístroj a akumulátory skladujte na suchom mieste a mieste nedostupnom pre deti a nepovolané osoby.
 • Prístroj a akumulátory po dlhšom skladovaní pred použitím skontrolujte, či nie sú poškodené.

Poruchy a ich odstraňovanie

Pomoc v prípade porúch

Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .

Vŕtacie kladivo nie je funkčné

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Vŕtacie kladivo sa nespustí.
Vŕtacie kladivo bolo preťažené.
 • Vypnite vŕtacie kladivo, vyberte akumulátor a vŕtacie kladivo ďalej nepoužívajte.
LED-diódy nič nesignalizujú.
Akumulátor nie je úplne zasunutý.
 • Nechajte akumulátor zaskočiť s dvojitým zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš horúci alebo príliš studený.
 • Uveďte akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu.
Bliká 1 LED-dióda.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Akumulátor je príliš horúci alebo príliš studený.
 • Uveďte akumulátor na odporúčanú pracovnú teplotu.
Blikajú 4 LED-diódy.
Vŕtacie kladivo bolo krátkodobo preťažené.
 • Uvoľnite ovládací spínač a opäť ho aktivujte.
Ochrana proti prehriatiu.
 • Nechajte vŕtacie kladivo ochladnúť a vyčistite štrbiny slúžiace na odvetrávanie.

Vŕtacie kladivo je funkčné

Porucha
Možná príčina
Riešenie
Žiadny príklep.
Vŕtacie kladivo je príliš studené.
 • Postavte vŕtacie kladivo na podklad a nechajte ho spustené na voľnobežných otáčkach. Ak je to potrebné, opakujte postup dovtedy, kým nebude príklepový mechanizmus pracovať.
Prepínač na voľbu funkcie je na pozícii pre "vŕtanie bez príklepu" Image alternative.
 • Nastavte prepínač na voľbu funkcie na pozíciu pre "vŕtanie s príklepom" Image alternative.
Ovládací spínač sa nedá stlačiť alebo je zablokovaný.
Prepínač pravo-/ľavobežného je v stredovej pozícii.
 • Zatlačte prepínač pravo-/ľavobežného chodu doprava alebo doľava.
Vreteno náradia sa netočí.
Bola prekročená prípustná prevádzková teplota elektroniky vŕtacieho kladiva.
 • Nechajte vŕtacie kladivo ochladnúť.
Akumulátor je vybitý.
 • Vymeňte akumulátor a vybitý akumulátor nabite.
Vŕtacie kladivo sa automaticky vypína.
Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu.
 • Uvoľnite ovládací spínač. Nechajte vŕtacie kladivo ochladnúť. Opäť aktivujte ovládací spínač. Obmedzte zaťaženie náradia.
Akumulátor sa vybíja rýchlejšie ako zvyčajne.
Stav akumulátora nie je optimálny.
 • Vymeňte akumulátor.
Akumulátor nezaskočí s počuteľným "dvojitým zacvaknutím".
Zaskakovacie výčnelky na akumulátore sú znečistené.
 • Očistite zaskakovacie výčnelky a znovu vložte akumulátor.
Vŕtacie kladivo alebo akumulátor sa intenzívne zahrieva.
Elektrická porucha
 • Vŕtacie kladivo ihneď vypnite. Vyberte akumulátor a prezrite ho. Nechajte ho ochladnúť. Kontaktujte servis firmy Hilti .
Vŕtacie kladivo bolo preťažené (bola prekročená hraničná miera používania).
 • Zvoľte náradie vhodné na daný spôsob používania.
Nástroj sa nedá uvoľniť zo zaisťovacieho mechanizmu.
Upínanie nástrojov nebolo stiahnuté úplne dozadu.
 • Potiahnite zaisťovanie nástrojov až na doraz smerom dozadu a nástroj vyberte.
Nástroj nevykazuje žiadny úber.
Vŕtacie kladivo je prepnuté na ľavobežný chod.
 • Prepnite prepínač pravo-/ľavobežného chodu na pravobežný chod.

Likvidácia

Image alternative Náradie značky Hilti je z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovateľných materiálov je ich správne separovanie. V mnohých krajinách firma Hilti odoberie vaše staré náradie na recykláciu. Opýtajte sa na to v zákazníckom servise firmy Hilti alebo u svojho obchodného poradcu.
Image alternative
 • Elektrické prístroje, elektronické zariadenia a akumulátory nedávajte do domáceho odpadu!

Záruka výrobcu

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Image alternative