KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ PROJEKT

BIM technológie pre hladký prechod z kancelárie priamo na stavbu

High-tech metódy v stavebníctve stále naberajú na dôležitosti a hrajú kľúčovú rolu v optimalizácií zdrojov. Vďaka návrhovým službám BIM a digitalizovaným nástrojom, môže ktokoľvek zapojený do projekcie budovy, výstavby a následného užívania a správy výrazne prispieť k zlepšeniu všetkých pracovných postupov.

Výhody projektovej spolupráce s Hilti

Fáza projektovania

  • Optimalizácia návrhu 
  • Detekcia kolízií 
  • Koordinované riešenie uloženia pre TZB systémy

Fáza výstavby

  • Prefabrikácia  
  • BIM-to-Field: vytýčenie bodov 
  • Digitalizovaná dokumentácia

Užívanie a správa budovy

  • Správa údržby (facility management) 
  • Field-to-BIM: dokumentácia skutočného vyhotovenia
  • Optimalizácia prevádzky

Prečo by architekti a projektanti mali používať BIM

50 %

max.
úspora materiálu

50 %

max.
úspora času

0 x

Inženýrských rozhodnutí na stavbě
vďaka včasnému návrhu

4-6 týždňov

potenciál
úspora času

Fáza projektovania

Optimalizácia návrhu vďaka BIM a projektovej spolupráce s Hilti

Uloženie TZB rozvodov na združené závesy

V rámci BIM sú TZB rozvody navrhnuté skôr než začne výstavba, čo umožňuje uloženie rozvodov na združené závesy. Toto riešenie šetrí materiál, predchádza improvizáciam na stavbe a urýchľuje priebeh výstavby.

Technická podpora vždy na mieru požiadavkám klienta

Vždy navrhujeme podľa požiadaviek klienta. Ak sú prioritami napríklad štandardizácia , flexibilita alebo modularita, vytvoríme návrh presne na mieru podľa týchto preferencií.

Detekcia kolízií uložení systémov TZB

Dokážeme určiť, kde môže prísť ku kolíziám ešte pred začiatkom stevebných prác a tým predchádzame jednorázovým riešeniam. S realistickými 3D vizualizáciami je optimalizácia návrhu oveľa jednoduchšia.

Field-to-BIM – tvorba modelov existujúcich budov

Pri rekonštrukcii starších budov býva stavebná dokumentácia častokrát nedostatočná. Hilti prístroje na skenovanie a meranie, dokážu vytvoriť detailné modely zahrňujúce stavebné konštrukcie, výstuže a niektoré prvky TZB. Získate tak istotu, že vaša dokumentácia bude odpovedať realite.

Fáza výstavby

Ako BIM uľahčuje dodržovanie termínov na vašich stavbách

Prefabrikácia: Balenie, Rezanie a Predmontáž

Podrobný BIM model otvára dvere možnostiam prefabrikácie. Montážne výkresy sú k dispozícii exportovaním z modelu a tým sa vynecháva zdĺhavá manuálna príprava pre narezanie, balenie a predmontáž. Bez montáže až v mieste stavby sa znižuje spotreba materiálu, šetrí čas a eliminuje priestor na chyby.

Prehrať video

BIM-to-Field

BIM-to-Field v praxi znamená, vytýčenie kotevných bodov a predom zábetónovaných prvkov, ako sú kotevné lišty alebo protipožiarne rukávy. Pokročilé vytyčovacie nástroje dokážu prečítať BIM súbory a pomocou vstavaného lasera lokalizovať body z 3D modelu priamo na stavbe. Vopred zabetónované prvky výrazne zvyšujú produktivitu tým, že šetria prácu, eliminujú nutnosť vŕtania a poskytujú vyššiu flexibilitu.

 

Overenie - okamžitá kontrola kvality

BIM model môžeme považovať za jediný zdroj pravdy. Je tak jednoduchšie integrovať overovacie procesy: BIM ukazuje čo, kde a ako inštalovať a následné potvrdenie správneho vyhotovenia je možné rovno prepojiť  s modelom pre ľahšiu tvorbu dokumentácie. Meracie a skenovacie prístroje alebo software ako je napr. Firestop Documentation Manager, ukladajú informácie k overeniu automaticky pri montáži

Fáza užívania a správy budovy

Výhody, ktoré prináša BIM pre správu budov

Field-to BIM - kompletná a presná dokumentácia skutočného vyhotovenia

Aj po ukončení výstavby budovy, počas jej prevádzky, je možné využiť skenovacie a vytyčovacie prístroje k aktualizácii BIM modelu. Tieto prístroje ponúkajú efektívnejší sposob k zdokumentovaniu dodatočných úprav a ich impelementácii do BIM modelu.

 

Overenie správnosti vyhotovenia a pripravenosť na prevádzku

Inšpekcie bezpečnostných systémov budovy sú spravidla administratívne veľmi náročné. S využitím laserového skenovacieho zariadenia a informačného modelu budovy bude dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby užitočná počas jej celého životného cyklu.

Kvalitne spracovaný projekt pre bezproblémovú prevádzku

Pri spolupráci s Hilti od počiatočných fáz projektu môžete do návrhu začleniť aj prevádzkové požiadavky . Návrhy, ktoré získate, sú už optimalizované pre celý životný cyklus budovy, hlavne pre jej efektívnu správu.

BIM projekčné služby od Hilti

BIM je skvelý spôsob ako sa vyhnúť plytvaniu materiálu a improvizovaným riešeniam na stavenisku. Bez použitia BIM nie sú uloženia jednotlivých profesií TZB vzájomne skoordinované. S BIM projektovaním je možné vyriešiť uloženie všetkých profesií naraz na združených závesoch. Môžete tým znížiť náklady na materiál, skrátiť čas montáže a zabrániť improvizáciam na stavbe.

Tieto a ďalšie výhody možete získať prostredníctvom našich 4 hlavných služieb:

 

1. Koncepčný návrh

Koncepčný návrh možného riešenia uloženia TZB rozvodov, včítane odhadu časovej a finančnej náročnosti projekčných prác.

Rozdelenie projektu do dielčich celkov, rámcový popis technického riešenia cenová ponuka na projekčné služby.

Viac o Koncepčnom návrhu

2. Technický návrh

Odborný návrh uloženia TZB rozvodov z montážneho systému Hilti, nadväzuje na rámcové riešenie použité v Koncepčnom návrhu.

Viac o Základnom technickom návrhu Více o Detailnom technickom návrhu

3. BIM modelovanie

Modelovanie uložení TZB rozvodov v softvéri Revit, služba  nadväzuje na Základný alebo Detailný technický návrh.

Viac o službe BIM modelovanie

4. Výkresová dokumentácia a Výkaz materiálu

Pre jednoduchší prenos návrhu z kancelárie na stavbu. Výstupom sú výkresy detailov, pôdorysy, dáta pre BIM-to-Field, výkazy materiálu a odporúčanie pre rezanie, balenie a služby predmontáže. 

Viac o službe Príprava výkresov a výkazov materiálu

Zapojte Hilti do ďalšieho projektu

Spolupracujte s nami a zistite, ako môže Hilti BIM projektový tím pomôcť vášmu podnikaniu.

Aj keď ste skúseným užívateľom BIM, v Hilti vám môžeme ukázať nové spôsoby, ako rozšíriť jeho výhody nad rámec návrhu. High-tech stavebné vybavenie dokáže ušetriť prácu, čas, administratívu a minimalizovať chyby. Využitím nových technológií a procesov integrujeme váš pracovný postup do jednej kompaktnej end-to-end štruktúry.

 

Zdieľať