KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ PROJEKT

BIM technológie pre hladký prechod z kancelárie priamo na stavbu

High-tech metódy v stavebníctve stále naberajú na dôležitosti a hrajú kľúčovú rolu v optimalizácií zdrojov. Vďaka návrhovým službám BIM a digitalizovaným nástrojom, môže ktokoľvek zapojený do projekcie budovy, výstavby a následného užívania a správy výrazne prispieť k zlepšeniu všetkých pracovných postupov.

Výhody projektovej spolupráce s Hilti

Fáza projektovania

  • Optimalizácia návrhu 
  • Detekcia kolízií 
  • Koordinované riešenie uloženia pre TZB systémy

Fáza výstavby

  • Prefabrikácia  
  • BIM-to-Field: vytýčenie bodov 
  • Digitalizovaná dokumentácia

Užívanie a správa budovy

  • Správa údržby (facility management) 
  • Field-to-BIM: dokumentácia skutočného vyhotovenia
  • Optimalizácia prevádzky

Prečo by architekti a projektanti mali používať BIM

50 %

max.
úspora materiálu

50 %

max.
úspora času

0 x

Inženýrských rozhodnutí na stavbě
vďaka včasnému návrhu

4-6 týždňov

potenciál
úspora času

Fáza projektovania

Optimalizácia návrhu vďaka BIM a projektovej spolupráce s Hilti

Systémy rozvodov vodovodných, elektrických a vykurovacích nainštalovaných na jednej konštrukcii závesu vďaka integrácii BIM

Uloženie TZB rozvodov na združené závesy

V rámci BIM sú TZB rozvody navrhnuté skôr než začne výstavba, čo umožňuje uloženie rozvodov na združené závesy. Toto riešenie šetrí materiál, predchádza improvizáciam na stavbe a urýchľuje priebeh výstavby.

Architekti, inžinieri alebo projektoví menežéri používajú BIM (building information modeling), kvôli technickej integrácii vo výstavbe

Technická podpora vždy na mieru požiadavkám klienta

Vždy navrhujeme podľa požiadaviek klienta. Ak sú prioritami napríklad štandardizácia , flexibilita alebo modularita, vytvoríme návrh presne na mieru podľa týchto preferencií.

BIM slúži na zabránenie kolíziám medzi potrubiami a káblami na stavbách

Detekcia kolízií uložení systémov TZB

Dokážeme určiť, kde môže prísť ku kolíziám ešte pred začiatkom stevebných prác a tým predchádzame jednorázovým riešeniam. S realistickými 3D vizualizáciami je optimalizácia návrhu oveľa jednoduchšia.

Field-to-BIM – tvorba modelov existujúcich budov

Field-to-BIM – tvorba modelov existujúcich budov

Pri rekonštrukcii starších budov býva stavebná dokumentácia častokrát nedostatočná. Hilti prístroje na skenovanie a meranie, dokážu vytvoriť detailné modely zahrňujúce stavebné konštrukcie, výstuže a niektoré prvky TZB. Získate tak istotu, že vaša dokumentácia bude odpovedať realite.

Fáza výstavby

Ako BIM uľahčuje dodržovanie termínov na vašich stavbách

Služby týkajúce sa predmontáže a predprípravy mimo stavby sú pri práci s BIM omnoho jednoduchšie

Prefabrikácia: Balenie, Rezanie a Predmontáž

Podrobný BIM model otvára dvere možnostiam prefabrikácie. Montážne výkresy sú k dispozícii exportovaním z modelu a tým sa vynecháva zdĺhavá manuálna príprava pre narezanie, balenie a predmontáž. Bez montáže až v mieste stavby sa znižuje spotreba materiálu, šetrí čas a eliminuje priestor na chyby.

Prehrať video
Dvaja pracovníci na stavbe využívajúci Totálnu Stanicu na umiestnenie podpier TZB

BIM-to-Field

BIM-to-Field v praxi znamená, vytýčenie kotevných bodov a predom zábetónovaných prvkov, ako sú kotevné lišty alebo protipožiarne rukávy. Pokročilé vytyčovacie nástroje dokážu prečítať BIM súbory a pomocou vstavaného lasera lokalizovať body z 3D modelu priamo na stavbe. Vopred zabetónované prvky výrazne zvyšujú produktivitu tým, že šetria prácu, eliminujú nutnosť vŕtania a poskytujú vyššiu flexibilitu.

 

Manažér stavby sleduje operácie pomocou kombinácie digitálnych a fyzických informácií

Overenie - okamžitá kontrola kvality

BIM model môžeme považovať za jediný zdroj pravdy. Je tak jednoduchšie integrovať overovacie procesy: BIM ukazuje čo, kde a ako inštalovať a následné potvrdenie správneho vyhotovenia je možné rovno prepojiť  s modelom pre ľahšiu tvorbu dokumentácie. Meracie a skenovacie prístroje alebo software ako je napr. Firestop Documentation Manager, ukladajú informácie k overeniu automaticky pri montáži

Fáza užívania a správy budovy

Výhody, ktoré prináša BIM pre správu budov

BIM sa používa aj na mobilných zariadeniach pre prehliadanie digitálnej dokumentácie

Field-to BIM - kompletná a presná dokumentácia skutočného vyhotovenia

Aj po ukončení výstavby budovy, počas jej prevádzky, je možné využiť skenovacie a vytyčovacie prístroje k aktualizácii BIM modelu. Tieto prístroje ponúkajú efektívnejší sposob k zdokumentovaniu dodatočných úprav a ich impelementácii do BIM modelu.

 

Protipožiarny napeňujúci tmel zadokumentovaný pomocou softvéru kompatibilného s BIM integráciou technológie do stavebných prác a správy budov

Overenie správnosti vyhotovenia a pripravenosť na prevádzku

Inšpekcie bezpečnostných systémov budovy sú spravidla administratívne veľmi náročné. S využitím laserového skenovacieho zariadenia a informačného modelu budovy bude dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby užitočná počas jej celého životného cyklu.

BIM virtuálna simulácia - nazývaná aj digitálne dvojča - používa rozšírenú realitu ako high-tech metódu stavebníctva, z ktorej majú úžitok aj správcovia zariadení

Kvalitne spracovaný projekt pre bezproblémovú prevádzku

Pri spolupráci s Hilti od počiatočných fáz projektu môžete do návrhu začleniť aj prevádzkové požiadavky . Návrhy, ktoré získate, sú už optimalizované pre celý životný cyklus budovy, hlavne pre jej efektívnu správu.

BIM projekčné služby od Hilti

BIM je skvelý spôsob ako sa vyhnúť plytvaniu materiálu a improvizovaným riešeniam na stavenisku. Bez použitia BIM nie sú uloženia jednotlivých profesií TZB vzájomne skoordinované. S BIM projektovaním je možné vyriešiť uloženie všetkých profesií naraz na združených závesoch. Môžete tým znížiť náklady na materiál, skrátiť čas montáže a zabrániť improvizáciam na stavbe.

Tieto a ďalšie výhody možete získať prostredníctvom našich 4 hlavných služieb:

 

Diskusia s Hilti inžiniermi o projekte TZB

1. Koncepčný návrh

Koncepčný návrh možného riešenia uloženia TZB rozvodov, včítane odhadu časovej a finančnej náročnosti projekčných prác.

Rozdelenie projektu do dielčich celkov, rámcový popis technického riešenia cenová ponuka na projekčné služby.

Viac o Koncepčnom návrhu
Spolupráca dvoch Hilti inžinierov na BIM návrhu

2. Technický návrh

Odborný návrh uloženia TZB rozvodov z montážneho systému Hilti, nadväzuje na rámcové riešenie použité v Koncepčnom návrhu.

Viac o Základnom technickom návrhu Více o Detailnom technickom návrhu
Hilti inžinier modeluje podpery TZB v BIM

3. BIM modelovanie

Modelovanie uložení TZB rozvodov v softvéri Revit, služba  nadväzuje na Základný alebo Detailný technický návrh.

Viac o službe BIM modelovanie
Hilti inženýr se zákazníkem na stavbě v popředí výkresová dokumentace

4. Výkresová dokumentácia a Výkaz materiálu

Pre jednoduchší prenos návrhu z kancelárie na stavbu. Výstupom sú výkresy detailov, pôdorysy, dáta pre BIM-to-Field, výkazy materiálu a odporúčanie pre rezanie, balenie a služby predmontáže. 

Viac o službe Príprava výkresov a výkazov materiálu

Zapojte Hilti do ďalšieho projektu

Spolupracujte s nami a zistite, ako môže Hilti BIM projektový tím pomôcť vášmu podnikaniu.

Aj keď ste skúseným užívateľom BIM, v Hilti vám môžeme ukázať nové spôsoby, ako rozšíriť jeho výhody nad rámec návrhu. High-tech stavebné vybavenie dokáže ušetriť prácu, čas, administratívu a minimalizovať chyby. Využitím nových technológií a procesov integrujeme váš pracovný postup do jednej kompaktnej end-to-end štruktúry.

 

Zdieľať