Ako navrhovať dodatočne vlepovanú výstuž

Centrum pre navrhovanie výstuže

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Všetky naše návrhy vychádzajú z normy Eurocode 2 a európskej smernice EOTA TR023.

V spoločnosti Hilti však ideme ešte ďalej.

Vyvinuli sme rad jedinečných návrhových koncepcií, aby sme zvýšili hospodárnosť výstavby betónových konštrukcií s dodatočne vlepovanou výstužou. Všetko vychádza z jednoduchého princípu - naše špičkové produkty sú natoľko pokročilé, aby umožňovali nové, lepšie a zaujímavejšie spôsoby osadzovania dodatočnej výstuže.

KONCEPCIA NÁVRHU DODATOČNE VLEPOVANEJ VÝSTUŽE

Navrhli sme niekoľko riešení pre konštrukcie s dodatočne vlepovanou výstužou, ktorých súčasťou sú koncepcie umožňujúce prekonať obmedzenia štandardných pravidiel pre konštrukčný betón.

Hilti rebar anchorage length design

Kratšia kotevná dĺžka

Ide o najčastejšiu skupinu aplikácií dodatočne vlepovanej výstuže, ktorá zahŕňa aj pripájanie nových konštrukčných prvkov k existujúcej konštrukcii.

Podľa návrhových noriem je súdržnosť zabetónovanej výstuže obmedzená, a to aj pri značnej výške krytia betónu.

Na niektorých miestach, napr. v stenách, kde býva kotevná dĺžka často obmedzená, sa preto kvôli kompenzácii tohto obmedzenia používa zváraná priečna výstuž, prípadne výstuž zakončená hákmi.

Náš výskum a tiež výskum našich partnerov preukázal, že za predpokladu dostatočného krytia betónu je súdržnosť výstuže ukotvenej pomocou lepiacich hmôt Hilti vyššia, než pri zabetónovanej výstuži.

Metóda návrhu Hilti HIT Rebar využíva túto vyššiu súdržnosť s cieľom skrátiť kotevnú dĺžku až o 70% v porovnaní s hodnotami v návrhových normách. Predpokladom je zabezpečenie dostatočného krytia betónu.

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Tuhé spojenie s priamymi prútmi

Pre podchytenie síl od tuhého spojenia, napr. medzi doskami a stenami, nosníkmi a doskami, nosníkmi a stenami či stĺpmi a základmi býva potrebná výstuž zakončená hákmi alebo výstuž s ohybmi.

My sme však objavili riešenie.

V spolupráci s partnermi z Technickej univerzity v Mníchove a Americkej univerzity v Bejrúte sme skúmali možnosti použitia priamej výstuže pri tuhých spojeniach. Naše riešenie je založené na modeli vzpera-tiahlo.

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Šmyková výstuž

Šmyková výstuž sa používa hlavne pri rekonštrukciách a spevňovaní starších konštrukcií vrátane mostov.

V Hilti sme objavili nový a jednoduchší spôsob realizácie šmykovej výstuže proti pretlačeniu, ktorý spočíva vo vsádzaní kotiev iba zo spodnej strany betónovej dosky. Možno k tomu používať ťahové kotvy Hilti HZA-P vlepované za pomoci lepiacich hmôt Hilti do otvorov vyvŕtaných šikmo smerom k stĺpom.

Ide o oveľa jednoduchšiu metódu než tradičná metóda dodatočného osadzovania šmykovej výstuže proti pretlačeniu, ktorá vyžaduje súbežnú činnosť na oboch stranách betónovej dosky a vyvŕtavaniu priebežných otvorov. To môže byť ťažké, pretože je potrebné odkryť vrchnú stranu betónovej dosky. Vo väčšine prípadov nebýva táto strana pre prácu prístupná.

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Nabetonávka

V Hilti sme vyvinuli unikátne riešenie pre šmykové trenie pri nabetonávkach mostoviek.

Za účelom spevnenia alebo opravy konštrukcie sa často nanáša nová betónová vrstva. Kritickou súčasťou týchto návrhov býva prenos vnútorných pnutí cez styčnú plochu medzi novým a starým betónom.

Vyvinuli sme metódu návrhu, ktorá zaisťuje efektívny prenos šmykových síl pri týchto konštrukciách - so zohľadnením kohézie, trenia a šmykového odporu šmykovej výstuže prechádzajúcej styčnou plochou. Výhody:

  • jednoduché a spoľahlivé použitie v rozmanitých podmienkach
  • zaručuje homogénne správanie stavebného prvku
  • spoľahlivý prenos šmykových síl, a to aj v prípade trhlín na styčnej ploche
  • široké spektrum aplikácií
  • obmedzuje nároky na kotviacu dĺžku

SÚVISIACE CHEMICKÉ KOTVY HILTI

Zdieľať