Dodržiavanie pravidiel a obchodná etika

Boj proti korupcii a úplatkárstvu

Hilti compliance and business ethics

Legálne, etické správanie a spravodlivá obchodná súťaž sú neoddeliteľnými súčasťami všetkého, čo robíme. Naše obchodné aktivity sa zakladajú na čestnosti, spoľahlivosti, dôslednosti a predvídateľnosti, a to vždy a všade.

To je zásadný základ pre náš vzťah dôvery so všetkými našimi zainteresovanými stranami, zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi.

MEDZINÁRODNÉ PARTNERSTVÁ PROTI KORUPCII

Podieľame sa na kľúčových medzinárodných iniciatívach proti korupcii. Ale ideme tiež ešte ďalej - vyžadujeme, aby naša spoločnosť dôsledne bojovala proti korupcii a úplatkárstvu a udržiavala spoločenské a ekologické štandardy.

  • Partnerstvá proti korupcii

V roku 2004 sme na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo Švajčiarsku podpísali iniciatívu Partnerstvo proti korupcii. To má za cieľ predstaviť protikorupčné opatrenia v stavebníctve po celom svete. Súčasne by sme chceli zdôrazniť, že Hilti uplatňuje nulovú toleranciu voči úplatkárstvu.

  • Globálny pakt OSN

V roku 2006 sme sa pripojili ku Globálnemu paktu OSN, ktorý je tiež jasne namierený proti korupcii. Táto globálna dohoda pod patronátom OSN zaväzuje spoločnosti k dodržiavaniu spoločenských a ekologických štandardov.

KÓDEX SPRÁVANIA PRE ZAMESTNANCOV

Požadujeme, aby všetci členovia nášho tímu vždy konali v súlade s legislatívou a našimi vlastnými korporátnymi smernicami. Náš kódex správania pre členov tímu definuje, ako pracujeme, a je jadrom toho, ako obchodujeme. Všetci naši pracovníci sú vyškolení, aby chápali dodržiavanie predpisov.

KÓDEX SPRÁVANIA PRE DODÁVATEĽOV

Po našich dodávateľoch zmluvne požadujeme, aby dodržiavali základné požiadavky v oblasti ľudských práv, pracovných práv, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia a aby sa zaviazali zdržať sa korupcie. Tieto štandardy sú záväzné, aj keď platné národné alebo medzinárodné zákony vyžadujú miernejšie štandardy. Sledujeme svojich dodávateľov pomocou rôznych sledovacích nástrojov, ako sú audity.

VIAC O HILTI

Hilti team members

ČLENOVIA NÁŠHO TÍMU

Viac informácií
Hilti core purpose and values

HLAVNÉ ZÁMERY A HODNOTY

Viac informácií
Hilti corporate information

FIREMNÉ INFORMÁCIE

Viac informácií

Zdieľať