Riadenie spoločnosti

Hilti corporate governance

VOĽBA A FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA

Členovia predstavenstva Hilti Corporation sú volení výročným valným zhromaždením na tri roky. Riaditelia môžu slúžiť až štyri obdobia, ale nie dlhšie ako do konca hospodárskeho roka, v ktorom dosiahnu vek 70 rokov.

ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTÍ A POVINNOSTÍ PREDSTAVENSTVA

Okrem svojich povinností definovaných zákonom rozhoduje predstavenstvo najmä o základnom strategickom smerovaní skupiny, jej dlhodobom a ročnom strategickom plánovaní, dôležitých obchodných rozhodnutiach, rovnako ako o nástupníctvo v predstavenstve a o nástupníctvo a obsadzovanie správnej rady.

REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia pomáha predstavenstvu v plnení jeho kontrolných povinností, čo sa týka účtovníctva a finančných správ Hilti Corporation a jej pobočiek, dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek, vnútorných a vonkajších kontrolných procesov, rovnako ako dohľad nad riadením rizík. Celková zodpovednosť za úlohy prenesené na revíznu komisiu zostáva na predstavenstve.

INTERNÝ AUDIT

Monitorovaním stavu vnútornej kontroly v rámci organizácií skupiny podporuje predstavenstvo oddelenie vnútorného auditu (korporátny audit). Za tým účelom vykonáva oddelenie korporátneho auditu audity zamerané na kontrolu rozsiahlych transakcií a na procesy riadenia vybraných korporátnych rizík. Cieľom je dosiahnuť transparentnosť kontroly skupiny a zaistiť bezpečnosť všetkých zdrojov skupiny.

RIADENIE RIZÍK

Skupina udržiava proces riadenia rizík v rámci celého podniku, ktorý zahŕňa kompletný súpis rizík s rôznymi vlastníkmi, poverenými správou všetkých známych strategických, finančných a ostatných rizík skupiny. Vlastníci rizík sú zodpovední za ich riziká za účelom zhodnotenia, vykonávania, kontroly a monitorovania dodržiavania primeraných opatrení na zníženie rizika. Za finančné a vyskytnuté rizká a za proces vykazovania rizík a zabezpečenia nahlásenia obsahu a  definovania opatrení týkajúcich sa identifikovaných rizík je zodpovedný korporátny manažér rizík. Korporátny audit vykonáva hodnotenie vybraných rizík v rámci svojich vnútorných kontrol v spoločnostiach skupiny (pozri vyššie) a v podnikových funkciách riadených príslušnými vlastníkmi rizík. Pri strategických rizikách právne oddelenie spolu s výkonnou  radou organizuje každoročné workshopy na prehodnotenie stratégie. Vykazovanie riadenia rizík pravidelne preveruje Výbor pre audit v mene predstavenstva.

ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVA A VEDENIA SPOLOČNOSTI

Členovia predstavenstva sú platení pevnou ročnou sadzbou plus paušálnou sumou za výdavky. Predseda dostáva naviac pohyblivú zložku. Za funkciu riaditeľa v revíznej komisii nenáleží žiadna ďalšia odmena. Bývalí členovia predstavenstva nedostávajú žiadnu odmenu.

Členovia korporátneho manažmentu (výkonný manažérsky tím a výkonná rada) dostávajú plat na ročnom základe a pohyblivú kompenzáciu v závislosti na výkone. Členovia výkonnej rady poberajú dôchodkový príspevok navyše k svojmu zákonnému nároku na penzijný fond.

Bývalí členovia výkonného manažérskeho tímu nedostávajú žiadne ďalšie kompenzácie okrem svojho zákonného nároku z dôchodkového fondu. Celková odmena je podrobne opísaná v účtovnej závierke skupiny.

PODIELOVÉ PRÁVA AKCIONÁROV

Podrobné údaje o podieloch a podielovom kapitáli sú uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny. Valné zhromaždenie akcionárov všeobecne rozhoduje absolútnou väčšinou prítomných hlasov. K zmene zápisu do obchodného registra alebo na rozhodnutia týkajúce sa podielu a podielového kapitálu, upisovacích práv, rozšírenie alebo zúženie rozsahu obchodu, rovnako ako fúzie, transformácie alebo likvidácie spoločnosti je potrebná kvalifikovaná trojštvrtinová väčšina prítomných hlasov.

AUDITORI

Preverenie konsolidovaných účtovných závierok skupiny a účtovných závierok Hilti Corporation vykonáva PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

VIAC O SPOLOČNOSTI HILTI

Hilti history

NAŠA HISTÓRIA

Viac informácií
Hilti corporate responsibility

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Viac informácií

Zdieľať